Actualizat: Luni, 15 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.50 din 10 septembrie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Interne în anii 2019-2020

Nr. 50 din 10.09.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anii 2020 și, respectiv, 20211, având drept scop evaluarea conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Interne în anii 2019-2020.
Auditul a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000)2.
Examinând Raportul de audit, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere  prezente la ședința video, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
achizițiile publice desfășurate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne în anii 2019-2020 nu au întrunit în totalitate principiile fundamentale aplicate în acest domeniu, fiind identificate următoarele probleme: (i) reglementarea necorespunzătoare a activității grupurilor de lucru pentru achiziții în cadrul autorităților contractante; (ii) planificarea nereală și inexactă a necesităților de achiziții de bunuri, lucrări și servicii sau tergiversarea procedurilor de achiziții, soldată cu nevalorificarea alocațiilor (221,0 mil.lei); (iii) elaborarea restrictivă a specificațiilor tehnice a condus la limitarea concurenței;  (iv) admiterea costurilor finale exagerate ale rețelei de radiocomunicații din cauza aplicării unor adaosuri comerciale nelegitime, ceea ce a generat prejudicierea bugetului de stat (cu 24,4 mil.lei), precum și pierderi bugetare (de 14,5 mil.lei); (v) acceptarea plăților în lipsa proceselor-verbale de recepție a lucrărilor, documentelor justificative etalonului cantitativ și valoric privind executarea lucrărilor de construcție a rețelei (30,6 mil.lei); (vi) întocmirea documentației de atribuire și a contractelor de achiziții de lucrări în lipsa unor proiecte și devize generale de cheltuieli, expertizate în mod regulamentar (107,9 mil.lei); (vii) achitarea neregulamentară a plăților în avans unei organizații internaționale pentru lucrări care au depășit un termen de patru ani, fără a transmite lucrările (28,7 mil.lei);  (viii) procurarea a 20 de poziții de echipamente pentru angajați (în sumă de 11,5 mil.lei), în lipsa specificării în etichetă a compoziției fibroase (în %) a stofei, ori după caz,  compoziția indicată în etichetă nu corespundea criteriilor din specificațiile contractului încheiat, fiind achiziționate echipamente cu un conținut înalt de fibre sintetice în defavoarea celor naturale; (ix) încheierea acordurilor adiționale prin care a fost majorat volumul achizițiilor de lucrări (cu suma de 7,3 mil.lei), nerespectând clauzele contractuale încheiate în urma licitațiilor; (x) la încheierea contractelor de achiziție, nesolicitarea regulamentară de la operatorii economici desemnați câștigători a garanției de bună execuție a contractului (21,2 mil.lei); (xi) divizarea contractelor prin aplicarea procedurilor de achiziții publice, în special de valoare mică (10,1 mil.lei) și altele.

1 Hotărârile Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020” și nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 9. să asigure transparența tuturor procedurilor de achiziții publice, prin aprobarea unor reglementări unice pentru toate autoritățile contractante din cadrul sistemului, cu obligativitatea desfășurării achizițiilor publice prin intermendiul SIA „RSAP”/MTender, inclusiv a procedurii de achiziție de mică valoare (pct. 4.5.2)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022
Răspunsul autorității:
Potrivit informaţiei oferite de către autorităţile şi instituţiile din subordinea MAI, Regulamentele de activitate a Grupului de lucru privind achiziţiile publice au fost revizuite în conformitate cu recomandările Curţii de Conturi. Raspuns MAI octombrie 2022 HCC 50 2021.pdf

Recomandarea: 10. să asigure monitorizarea și controlul asupra executării contractelor de achiziții publice, cu desemnarea persoanelor responsabile, precum și asupra calculării penalităților în cazul depășirii termenului de livrare de către operatorii economici (pct. 4.5.1)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022
Răspunsul autorității:
MAI cît şi autorităţile şi instituţiile subordonate au elaborat şi publicat pe pagina web Rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziţii. Suplimentar pe pagina web sunt publicate trimestrial dările de seamă privind contractele de achiziţii publice încheiate. Raspuns MAI octombrie 2022 HCC 50 2021.pdf

Recomandarea: 11. să decidă oportunitatea procurării în mod centralizat de către minister a unor anumite categorii de bunuri în vederea economisirii fondurilor publice și procurării unui volum mai mare de bunuri și servicii cu costuri mai mici (pct. 4.3.2)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022
Răspunsul autorității:
Nu este Raspuns MAI octombrie 2022 HCC 50 2021.pdf

Recomandarea: 12. să asigure descrierea integrală a proceselor operaționale privind achizițiile publice, precum și să acutualizeze registrele riscurilor aferente implementării sistemului de control intern managerial, care să garanteze conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice (pct. 4.1)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022
Răspunsul autorității:
Potrivit informaţiei oferite de către autorităţile şi instituţiile din subordinea MAI atît actualizarea Registrului riscurilor cît şi descrierea proceselor operaţionale privind achiziţiile publice sunt în proces de realizare. Raspuns MAI octombrie 2022 HCC 50 2021.pdf

Recomandarea: 2.4.1. dezvoltarea sistemului de achiziții electronice SIA „RSAP” MTender care să asigure transparența maximă și mecanisme eficiente de monitorizare a întregului proces al achizițiilor publice și să permită desfășurarea eficientă și transparentă a tuturor tipurilor de achiziții publice, în concordanță cu legislația în vigoare, precum și elaborarea unui mecanism de recunoaștere a semnăturilor operatorilor economici nerezidenți, potențiali participanți la procedurile de achiziție publică

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 08.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/96/1390 din 13.10.2022: La data de 6 noiembrie 2019, în baza prevederilor acordului de finanţare semnat în 2015 de Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană, a fost iniţiat Proiectul „Asistenţă tehnică pentru dezvoltarea unui sistem de achiziţii electronice în Republica Moldova de către Delegaţia UE”, după care o perioadă a fost suspendat. În luna Ianuarie 2022, în urma deciziei Ministerului Finanţelor de comun cu Delegaţia UE proiectul a fost reluat. Astfel, Proiectul constă în trecerea de la Sistemul multi-platforma la Sistemul centralizat cu o singură platformă, respectiv urma să fie modificat Conceptul tehnic a SIA RSAP (Hotărârea Guvernului nr. 705/2018).
La data de 11.05.2022, a avut loc a Il-a şedinţă a Grupului de lucru pentru validarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (E-Achiziţii).
Delegaţia Uniunii Europene la data de 24 mai a transmis spre aprobare Ministerului Finanţelor versiunea finală a Conceptului tehnic şi documentele justificative.
Ministerul Finanţelor, prin scrisoarea nr.13-09/132 din 25.05.2022 a confirmat lipsa obiecţiilor şi acordul asupra textului Conceptului.
În urma nedepăşirii divergenţelor dintre Ministerul Finanţelor pe de o parte, şi Dezvoltatorul contractat de Delegaţia UE pe de altă parte, privind amendamentele la Termenii de referinţă, reieşind din constrângerile şi riscurile identificate prin scrisoarea nr.13-09/298 din 04.10.2022, Ministerul Finanţelor a anunţat Delegaţia UE despre imposibilitatea continuării implementării Proiectului.
La moment, Ministerul Finanţelor este la etapa de evaluare şi identificare a altor soluţii necesare pentru dezvoltarea sistemului. Raspuns MF HCC nr.50-2021_ la situatia din oct.2022.semnat.pdf

Recomandarea: 2.4.2. modificarea mecanismului de aplicare a Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice ținând cont de prevederile cadrului legal în vigoare, cu stabilirea valorii pragurilor de achiziții menite să asigure conformitatea procedurilor de achiziție publică, inclusiv asigurarea transparenței achizițiilor de valoare mică prin sistemul de achiziții electronice

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 08.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/96/1390 din 13.10.2022: Ministerul Finanţelor a elaborat proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică (nr. unic 184/MF/2021). Au fost desfăşurate şedinţe interinstituţionale cu Banca Naţională a Moldovei şi Congresul Autorităţilor Locale din Moldova pe subiectul divergenţelor conceptuale pe marginea proiectului. Proiectul a fost definitivat şi urmează a fi remis Guvernului pentru aprobare. Raspuns MF HCC nr.50-2021_ la situatia din oct.2022.semnat.pdf

Recomandarea: 2.4.3. neadmiterea finanțării lucrărilor de reparații și investiții capitale prin proiecte și devize generale de cheltuieli nefundamentate și neexpertizate în modul stabilit, precum și în lipsa planificării și alocării regulamentare a mijloacelor financiare la capitolul investiții capitale prin legile bugetare anuale

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 08.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/96/1390 din 13.10.2022: În conformitate cu prevederile pct.41 din Regulamentul cu
privire la proiectele de investiţii capitale publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1029/2013, beneficiarii de proiect, pentru care au fost aprobate proiectele de investiţii capitale, sunt responsabile de implementarea propriu-zisă a proiectului în limitele bugetului aprobat şi în conformitate cu planul de implementare prevăzut în documentaţia de proiect.
Totodată, potrivit dispoziţiilor art.25 lit. f) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, instituţia bugetară asigură gestionarea alocaţiilor bugetare şi administrarea patrimoniului public, în conformitate cu principiile bunei guvernări.
Potrivit recomandărilor Ministerului Finanţelor, expuse anual în circulara bugetară, în vederea atribuirii corecte a cheltuielilor bugetului de stat conform clasificaţiei bugetare, autorităţile bugetare, la etapa de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz, urmează să asigure indicarea expresă în documentaţia tehnică de către compania de proiectare a categoriilor de lucrări: reparaţia curentă/reparaţia capitală/reconstrucţia/construcţia.
În partea ce ţine de finanţarea lucrărilor de reparaţii capitale, Ministerul Finanţelor, în virtutea atribuţiilor funcţionale, examinează şi alocă mijloace financiare instituţiilor bugetare în cadrul procesului de elaborare/modificare a legii bugetare anuale ţinând cont de cadrul normativ în vigoare, precum şi rigorile din domeniu (prezentarea solicitărilor însoţite de costuri argumentate prin calcule).
La etapa viitoare de planificare bugetară, pentru proiectele la care se vor demara lucrările de construcţie/reconstrucţie, Ministerul Finanţelor suplimentar va solicita prezentarea obligatorie a copiei raportului de verificare a proiectului de execuţie. Raspuns MF HCC nr.50-2021_ la situatia din oct.2022.semnat.pdf

Recomandarea: 2.5. pentru examinare și luare de atitudine prin prisma competențelor atribuite referitor la efectuarea controlului ulterior asupra respectării legislației vamale de către subiecții implicați în realizarea Contractului nr.273AP din 06.12.2017 privind achiziția echipamentelor pentru realizarea rețelei de radiocomunicații în standard TETRA (în sumă de 6,9 mil. euro) și a Acordului de subcontract din 31.05.2018 privind livrarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor (în valoare de 2,4 mil. euro), în ceea ce ține de corectitudinea calculării și achitării drepturilor de import, verificarea majorării valorii mărfurilor/echipamentelor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova si, respectiv, onorarea obligațiilor față de bugetul de stat de către operatorii economici rezidenți și nerezidenți

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 08.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/96/1390 din 13.10 2022: În conformitate cu Planul de acţiuni al Serviciului Vamal pentru anul 2022(1), întru realizarea recomandării Curţii de Conturi, a fost planificată acţiunea 3.10.9 cu termenul de realizare trimestrul III, 2022. La moment este în derulare controlul ulterior prin audit postvămuire asupra respectării legislaţiei vamale de către Ministerul Afacerilor Interne.
Rezultatul final al implementării cerinţei respective va fi raportat suplimentar odată cu finalizarea controlului ulterior.
Completare 11.01.2023
În cadrul controlului ulterior la MAI au fost efectuate 2 controale prin contrapunere la IGP și S&T IT Service (fosta Bass Systems). Ca rezultat al modificării responsabilului financiar și a valorilor facturale în declarațiile vamale perfectate de către MAI, Serviciul Vamal a emis către:
-IGP - actul de audit postvămuire și decizia de regularizare de restituire a drepturilor de import în sumă de 7 630 003,19 lei;
-S&T IT Service - Nota de constatare și decizia de regularizare de recalculare a drepturilor de import în sumă de 4 706 193,46 lei.

Completare 11.01.2023
În cadrul controlului ulterior la MAI au fost efectuate 2 controale prin contrapunere la IGP și S&T IT Service (fosta Bass Systems). Ca rezultat al modificării responsabilului financiar și a valorilor facturale în declarațiile vamale perfectate de către MAI, Serviciul Vamal a emis către:
-IGP - actul de audit postvămuire și decizia de regularizare de restituire a drepturilor de import în sumă de 7 630 003,19 lei;
-S&T IT Service - Nota de constatare și decizia de regularizare de recalculare a drepturilor de import în sumă de 4 706 193,46 lei.

Completare 11.01.2023
În cadrul controlului ulterior la MAI au fost efectuate 2 controale prin contrapunere la IGP și S&T IT Service (fosta Bass Systems). Ca rezultat al modificării responsabilului financiar și a valorilor facturale în declarațiile vamale perfectate de către MAI, Serviciul Vamal a emis către:
-IGP - actul de audit postvămuire și decizia de regularizare de restituire a drepturilor de import în sumă de 7 630 003,19 lei;
-S&T IT Service - Nota de constatare și decizia de regularizare de recalculare a drepturilor de import în sumă de 4 706 193,46 lei.
Raspuns MF HCC nr.50-2021_ la situatia din oct.2022.semnat.pdf img-105064923.pdf img-105064923.pdf

Recomandarea: 2.6. pentru examinare și luare de atitudine prin prisma atribuțiilor funcționale referitor la efectuarea controlului fiscal privind corectitudinea calculării și achitării de către operatorul economic rezident (subcontractor) a impozitelor la bugetul de stat aferente executării Contractului nr.273AP din 06.12.2017 privind achiziția echipamentelor pentru realizarea rețelei de radiocomunicații în standard TETRA (în sumă de 6,9 mil. euro) și a Acordului de subcontract din 31.05.2018 privind livrarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor (în valoare de 2,4 mil. euro)

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 08.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-14/85353 din 23.09.2022: S.R.L. „S&T IT SERVICES” a fost supus controlului fiscal prin metoda de verificare prin contrapunere, privind relațiile economico-financiare înregistrate cu operatorul economic Motorola Solutions Germany GMBH și Ministerul Afacerilor Interne / Inspectoratul General al Poliției (informația a fost prezentată Curții de Conturi prin scrisoarea nr.26-07/2-13-98516 din 2 septembrie 2021).
Ținînd cont că termenul de executare integrală a contractului (inclusiv furnizarea echipament, servicii, garanții, mentenanță) a fost stabilit august 2022, Serviciul Fiscal de Stat a inițiat efectuarea controlului fiscal privind relațiile economico-financiare înregistrate cu operatorul economic Motorola Solutions Germany GMBH și Ministerul Afacerilor Interne / Inspectoratul General al Poliției, urmare a încheierii contractului nr.273AP din 06.12.2017 și acordului de subcontract din 31.05.2018, inclusiv cu stabilirea adaosului comercial aplicat la mărfurile realizate și lucrările efectuate.
În acest context, Serviciul Fiscal de Stat va informa suplimentar Curtea de Conturi despre rezultatele acțiunilor întreprinse.

Completare 19.10.2022
Scrisoarea MF nr.05-10/96/1390 din 13.10.2022: Serviciul Fiscal de Stat a informat prin scrisoarea nr. 26-07/2-14/85353 din 23.09.2022 (se anexează) privind mersul implementării cerinţei înaintate.
Completare 15.02.2023
S.R.L. „S&T IT SERVICES” a fost supus controlului fiscal prin metoda de verificare prin contrapunere, privind relațiile economico-financiare înregistrate cu operatorul economic Motorola Solutions Germany GMBH și Ministerul Afacerilor Interne / Inspectoratul General al Poliției urmare a încheierii contractului nr.273AP din 06.12.2017 și acordului de subcontract din 31.05.2018, inclusiv cu stabilirea adaosului comercial aplicat la mărfurile realizate și lucrările efectuate.
Conform actului de control nr.3-613564 din 30.09.2022, s-a stabilit:
La data de 31.05.2018, S.R.L. „S&T IT Services” a încheiat Acord de subcontract cu Motorola Solutions Germany GMBH întru executarea contractului de achiziții publice nr.273AP din 06.12.2017 încheiat de către ultima cu Ministerul Afacerilor Interne a Republicii Moldova „Pentru achiziționarea de echipamente de comunicaţii, proiectare, instalare și interconectare echipamente, pentru instalarea rețelei de radiocomunicații în standardul TETRA”. Astfel, conform clauzelor acordului nominalizat, obiectul subcontractului constituie furnizarea echipamentului, lucrărilor și serviciilor specificate în anexele acordului. Prețul de cumpărare în temeiul prezentului subcontractului constituie 2 371 043,68 euro. Termenul de executare integrală a proiectului (inclusiv furnizarea echipament, servicii, garanții, mentenanță) este stabilit august 2022. Întru realizarea clauzelor acordului nominalizat S.R.L. „S&T IT Services” urmează să aplice o marjă ce nu va depăși 25% pentru domeniul de aplicare integral al proiectului (inclusiv furnizarea echipament, servicii, garanții, mentenanță). Concomitent, în cazul depășirii limitei menționate de marja, S.R.L. „S&T IT Services” este obligat să ramburseze nerezidentului Motorola Solutions Germany GMBH, în termen de 30 zile excesul realizat în raport cu pragul de 25%. În același timp, acordul nominalizat prevede dreptul Motorola Solutions Germany GMBH că în decurs de 12 luni de la data expirării acordului, să inițieze auditul documentației cu privire la executarea acordului de subcontract.
De menționat faptul, că întru executarea Acordului de subcontract din 31.05.2018, S.R.L. „S&T IT Services” a achiziționat, în perioada august 2018 – martie 2020, utilaj și echipament în sumă totală de 14 966 531,61 lei de la entități nerezidente cum ar fi: TEAM TELECOM (România), EATON Electric SRL (România), SC CASA INVEST SRL (România), ERICSSON AB (Suedia), ROMKATEL SRL (România), ELCORE DISTRIBUTION AG (Elveția) etc.
Echipamentul și utilajul specificat a fost livrat totalmente în adresa Motorola Solutions Germany GMBH. Este de menționat că, atât procurarea cât și livrarea utilajului și echipamentelor a avut loc în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. Conform prevederilor art.95 alin.(1) din Codul fiscal livrările în cauză nu constituie obiect al impunerii cu TVA, respectiv nefiind reflectate de S.R.L. „S&T IT Services” în declarațiile privind TVA pentru perioadele fiscale corespunzătoare.
Totodată, întru executarea prevederilor acordului, pentru perioada supusă controlului, S.R.L. „S&T IT Services” a executat cu forțe proprii cât și a achiziționat de la entități rezidente și nerezidente servicii necesare implementării proiectului menționat, cum ar fi: proiectare sistem, lucrări electrice, instalare hardware, configurare și pornire echipamente rețea ș.a. Livrarea de către S.R.L. „S&T IT Services” a serviciilor către Motorola Solutions Germany GMBH a fost efectuată cu emiterea facturilor fiscale, calcularea și declararea TVA aferentă livrărilor menționate.
În cazul achiziției serviciilor de la entități nerezidente, S.R.L. „S&T IT Services” corect a calculat, declarat și achitat TVA aferentă importului de servicii cât și după caz a reținut impozit pe venit reținut la sursa de plată (în cazul neprezentării certificatului de rezidență).
În scopul realizării proiectului, S.R.L. „S&T IT Services” a angajat 7 salariați. Remunerarea muncii, inclusiv impozitele aferente pentru perioada derulării proiectului a constituit suma de 4 094 401 lei. Întru executarea Acordului de subcontract din 31.05.2018, S.R.L. „S&T IT Services” a suportat și alte cheltuieli, cum ar fi cheltuieli materiale directe în sumă de 374 552 lei, amortizarea mijloacelor fixe (inclusiv mijloace de transport) – 293 290 lei, cheltuieli privind întreținerea mijloacelor de transport (combustibil, deservirea auto, asigurarea RCA, amortizarea anvelopelor) – 125 829 lei, deplasări de serviciu - 88 791 lei, costuri de garanție – 756 559 lei etc.
În cadrul controlului, pentru perioada supusă verificării, a fost stabilit faptul reflectării depline în evidența contabilă atât a operațiunilor de procurare cât și livrare a echipamentelor și serviciilor necesare implementării proiectului menționat, de entitate fiind declarate corect obligațiile fiscale aferente operațiunilor menționate în perioadele fiscale nominalizate.
De menționat faptul că, din data inițierii executării proiectului dat și până la data de 31.08.2022, marja aplicată de S.R.L. „S&T IT Services” constituie 24,45%. Marja dată se încadrează în limitele stabilite de prevederile acordului de subcontract, conform căruia marja brută pentru domeniul de aplicare integral al proiectului (inclusiv furnizarea echipament, servicii, garanții, mentenanță) urma a fi calculată după finalizarea proiectului și include și costurile de garanție. Achitarea pentru realizarea proiectului dat a fost efectuată totalmente prin virament.
Conform datelor evidenței contabile, la situația din 31.08.2022, S.R.L. „S&T IT Services” nu înregistrează creanță față de Motorola Solutions Germany GMBH, soldul constituind zero lei.
scrisoarea SFS nr.26-07-2-14-85353 din 23.09.2022.Pdf Raspuns MF HCC nr.50-2021_ la situatia din oct.2022.semnat.pdf scrisoarea SFS nr.26-07-2-08-133667 din 29.12.2022.Pdf

Recomandarea: 2.7. pentru informare și examinare prin prisma competențelor delegate, precum și asigurarea elaborării cadrului normativ de standardizare și reglementare tehnică pentru sectorul industriei ușoare pe teritoriul Republicii Moldova

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 08.10.2022

Recomandarea: 2.8. pentru informare și examinare prin prisma atribuțiilor funcționale în vederea identificării unui mecanism de răspundere a operatorilor economici care fac abuz de dreptul de a contesta de nenumărate ori procedura de achiziție publică, ceea ce, în consecință, duce la tergiversarea și/sau neîncheierea contractelor de achiziții și nevalorificarea alocațiilor bugetare, cu impact asupra executării obiectivelor instituţionale

Autoritatea:Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Termen implementare: 08.10.2022

Recomandarea: 2.9. pentru autosesizare și examinare conform competențelor a constatărilor expuse în Capitolul 4.3.4 din Raportul de audit în vederea efectuării controlului volumelor și a costului lucrărilor executate la obiectele de construcții și reparații capitale în lipsa unor proiecte și devize generale de cheltuieli, expertizate în mod regulamentar și finanțate din bugetul de stat

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 08.10.2022

Recomandarea: 2.10. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAI nr.44/16-4090 din 11.10.2022: Ministerul Afacerilor Interne vă prezintă raportul de progres privind implementarea recomandărilor Curţii de Conturi formulate în cadrul auditului conformităţii asupra achiziţiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Interne în anii 2019-2020, aprobat prin Hotărîrea nr.50/2021. Raspuns MAI octombrie 2022 HCC 50 2021.pdf

Recomandarea: 1. să elaboreze și să realizeze un plan de măsuri pentru lichidarea iregularităților și neajunsurilor constatate și enunțate în prezentul Raport, inclusiv în perioadele de gestiune viitoare

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAI nr.44/16-4090 din 11.10.2022: Planul de acţiuni pentru implementarea recomandărilor stabilite în cadrul auditului conformităţii asupra achiziţiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Interne în anii 2019- 2020, aprobat prin ordinul MAI nr.483 din 17.11.2021. Raspuns MAI octombrie 2022 HCC 50 2021.pdf

Recomandarea: 2. să asigure crearea conformă a grupurilor de lucru în domeniul achizițiilor publice cu stabilirea expresă a atribuțiilor fiecărui grup de lucru şi a funcțiilor fiecărui membru al grupului în parte, cu nominalizarea membrilor supleanți în cazul imposibilității participării membrului titular, pentru executarea regulamentară a procedurilor de achiziții publice (pct. 4.1)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAI nr.44/16-4090 din 11.10.2022: Potrivit informaţiei oferite de către autorităţile şi instituţiile din subordinea MAI, Grupurile de lucru privind achiziţiile publice au fost revizuite în conformitate cu recomandările Curţii de Conturi. Raspuns MAI octombrie 2022 HCC 50 2021.pdf

Recomandarea: 3. să asigure planificarea achizițiilor publice și documentarea conformă a necesităților privind calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, prin cunoașterea exactă a necesităților, disponibilității resurselor financiare, cu luarea în considerare a indicatorilor prețurilor medii pe piață și a complexității bunurilor, asigurarea corelării și ajustării planului de achiziţii la bugetul aprobat (pct. 4.2)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAI nr.44/16-4090 din 11.10.2022: MAI cît şi autorităţile şi instituţiile subordonate au elaborat şi publicat Planul de achiziţii anual, inclusiv modificările pe paginele web ale instituţiilor. Raspuns MAI octombrie 2022 HCC 50 2021.pdf

Recomandarea: 4. să elaboreze cadrul normativ per sistem privind normele de dotare cu mijloace de transport de serviciu și intervenție operativă din cadrul sistemului ministerului (pct. 4.3.1)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAI nr.44/16-4090 din 11.10.2022: Proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea Normelor de dotare cu mijloace de transport din cadrul MAI (număr unic 270/MAI/2022) a fost supus procedurii analizei impactului financiar în cadrul Ministerului Finanţelor. MAI va continua promovarea proiectului dat. Raspuns MAI octombrie 2022 HCC 50 2021.pdf

Recomandarea: 5. să revizuiască cadrul normativ per sistem care reglementează achiziția echipamentului pentru angajații ministerului, inclusiv a normelor ce țin de denumirea stofei și compoziția fibroasă în % (pct. 4.3.2)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAI nr.44/16-4090 din 11.10.2022: Proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea Normelor de echipare cu uniformă a funcţionarilor publici cu statut special, militarilor şi elevilor din cadrul MAI a fost supus analizei impactului financiar în cadrul Ministerului Finanţelor. MAI va continua promovarea proiectului dat. Raspuns MAI octombrie 2022 HCC 50 2021.pdf

Recomandarea: 6. să asigure respectarea regulilor de descriere a bunurilor și de evaluare reală a prețurilor medii de piață, necesare pentru stabilirea unor criterii clare de calificare în documentația de atribuire la inițierea licitațiilor publice, menite să asigure conformitatea procedurilor de achiziție, concurența ofertelor și utilizarea eficintă a fondurilor publice (pct. 4.3.1 și 4.4.2)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAI nr.44/16-4090 din 11.10.2022: Grupurile de lucru privind achiziţiile publice au fost atenţionate ca în procesul de iniţiere a procedurilor de achiziţii publice să asigure elaborarea unor specificaţii tehnice cît mai clare, orientate spre asigurarea concurenţei. Raspuns MAI octombrie 2022 HCC 50 2021.pdf

Recomandarea: 7. să inițieze procedurile de achiziție a lucrărilor și reparațiilor capitale și curente în baza proiectelor și devizelor generale de cheltuieli, expertizate în modul stabilit (pct. 4.3.4)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAI nr.44/16-4090 din 11.10.2022: Proceduri de achiziţii de lucrări sunt aprobate spre iniţiere doar în baza documentaţiei de proiect elaborată şi verificată, conform normelor legale.
Raspuns MAI octombrie 2022 HCC 50 2021.pdf Raspuns MAI octombrie 2022 HCC 50 2021.pdf

Recomandarea: 8. să asigure instituirea unor proceduri de control prin care să excludă divizarea achizițiilor publice, în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziție publică decât procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu Legea privind achizițiile publice (pct. 4.5.1)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022
Răspunsul autorității:
Potrivit informaţiei oferite de către autorităţile şi instituţiile din subordinea MAI, Regulamentele de activitate a Grupului de lucru privind achiziţiile publice au fost revizuite în conformitate cu recomandările Curţii de Conturi. Raspuns MAI octombrie 2022 HCC 50 2021.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY