Actualizat: Luni, 27 Iunie 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.50 din 10 septembrie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Interne în anii 2019-2020

Nr. 50 din 10.09.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anii 2020 și, respectiv, 20211, având drept scop evaluarea conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Interne în anii 2019-2020.
Auditul a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000)2.
Examinând Raportul de audit, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere  prezente la ședința video, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
achizițiile publice desfășurate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne în anii 2019-2020 nu au întrunit în totalitate principiile fundamentale aplicate în acest domeniu, fiind identificate următoarele probleme: (i) reglementarea necorespunzătoare a activității grupurilor de lucru pentru achiziții în cadrul autorităților contractante; (ii) planificarea nereală și inexactă a necesităților de achiziții de bunuri, lucrări și servicii sau tergiversarea procedurilor de achiziții, soldată cu nevalorificarea alocațiilor (221,0 mil.lei); (iii) elaborarea restrictivă a specificațiilor tehnice a condus la limitarea concurenței;  (iv) admiterea costurilor finale exagerate ale rețelei de radiocomunicații din cauza aplicării unor adaosuri comerciale nelegitime, ceea ce a generat prejudicierea bugetului de stat (cu 24,4 mil.lei), precum și pierderi bugetare (de 14,5 mil.lei); (v) acceptarea plăților în lipsa proceselor-verbale de recepție a lucrărilor, documentelor justificative etalonului cantitativ și valoric privind executarea lucrărilor de construcție a rețelei (30,6 mil.lei); (vi) întocmirea documentației de atribuire și a contractelor de achiziții de lucrări în lipsa unor proiecte și devize generale de cheltuieli, expertizate în mod regulamentar (107,9 mil.lei); (vii) achitarea neregulamentară a plăților în avans unei organizații internaționale pentru lucrări care au depășit un termen de patru ani, fără a transmite lucrările (28,7 mil.lei);  (viii) procurarea a 20 de poziții de echipamente pentru angajați (în sumă de 11,5 mil.lei), în lipsa specificării în etichetă a compoziției fibroase (în %) a stofei, ori după caz,  compoziția indicată în etichetă nu corespundea criteriilor din specificațiile contractului încheiat, fiind achiziționate echipamente cu un conținut înalt de fibre sintetice în defavoarea celor naturale; (ix) încheierea acordurilor adiționale prin care a fost majorat volumul achizițiilor de lucrări (cu suma de 7,3 mil.lei), nerespectând clauzele contractuale încheiate în urma licitațiilor; (x) la încheierea contractelor de achiziție, nesolicitarea regulamentară de la operatorii economici desemnați câștigători a garanției de bună execuție a contractului (21,2 mil.lei); (xi) divizarea contractelor prin aplicarea procedurilor de achiziții publice, în special de valoare mică (10,1 mil.lei) și altele.

1 Hotărârile Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020” și nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 9. să asigure transparența tuturor procedurilor de achiziții publice, prin aprobarea unor reglementări unice pentru toate autoritățile contractante din cadrul sistemului, cu obligativitatea desfășurării achizițiilor publice prin intermendiul SIA „RSAP”/MTender, inclusiv a procedurii de achiziție de mică valoare (pct. 4.5.2)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022

Recomandarea: 10. să asigure monitorizarea și controlul asupra executării contractelor de achiziții publice, cu desemnarea persoanelor responsabile, precum și asupra calculării penalităților în cazul depășirii termenului de livrare de către operatorii economici (pct. 4.5.1)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022

Recomandarea: 11. să decidă oportunitatea procurării în mod centralizat de către minister a unor anumite categorii de bunuri în vederea economisirii fondurilor publice și procurării unui volum mai mare de bunuri și servicii cu costuri mai mici (pct. 4.3.2)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022

Recomandarea: 12. să asigure descrierea integrală a proceselor operaționale privind achizițiile publice, precum și să acutualizeze registrele riscurilor aferente implementării sistemului de control intern managerial, care să garanteze conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice (pct. 4.1)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022

Recomandarea: 2.4.1. dezvoltarea sistemului de achiziții electronice SIA „RSAP” MTender care să asigure transparența maximă și mecanisme eficiente de monitorizare a întregului proces al achizițiilor publice și să permită desfășurarea eficientă și transparentă a tuturor tipurilor de achiziții publice, în concordanță cu legislația în vigoare, precum și elaborarea unui mecanism de recunoaștere a semnăturilor operatorilor economici nerezidenți, potențiali participanți la procedurile de achiziție publică

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 08.10.2022

Recomandarea: 2.4.2. modificarea mecanismului de aplicare a Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice ținând cont de prevederile cadrului legal în vigoare, cu stabilirea valorii pragurilor de achiziții menite să asigure conformitatea procedurilor de achiziție publică, inclusiv asigurarea transparenței achizițiilor de valoare mică prin sistemul de achiziții electronice

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 08.10.2022

Recomandarea: 2.4.3. neadmiterea finanțării lucrărilor de reparații și investiții capitale prin proiecte și devize generale de cheltuieli nefundamentate și neexpertizate în modul stabilit, precum și în lipsa planificării și alocării regulamentare a mijloacelor financiare la capitolul investiții capitale prin legile bugetare anuale

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 08.10.2022

Recomandarea: 2.5. pentru examinare și luare de atitudine prin prisma competențelor atribuite referitor la efectuarea controlului ulterior asupra respectării legislației vamale de către subiecții implicați în realizarea Contractului nr.273AP din 06.12.2017 privind achiziția echipamentelor pentru realizarea rețelei de radiocomunicații în standard TETRA (în sumă de 6,9 mil. euro) și a Acordului de subcontract din 31.05.2018 privind livrarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor (în valoare de 2,4 mil. euro), în ceea ce ține de corectitudinea calculării și achitării drepturilor de import, verificarea majorării valorii mărfurilor/echipamentelor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova si, respectiv, onorarea obligațiilor față de bugetul de stat de către operatorii economici rezidenți și nerezidenți

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 08.10.2022

Recomandarea: 2.6. pentru examinare și luare de atitudine prin prisma atribuțiilor funcționale referitor la efectuarea controlului fiscal privind corectitudinea calculării și achitării de către operatorul economic rezident (subcontractor) a impozitelor la bugetul de stat aferente executării Contractului nr.273AP din 06.12.2017 privind achiziția echipamentelor pentru realizarea rețelei de radiocomunicații în standard TETRA (în sumă de 6,9 mil. euro) și a Acordului de subcontract din 31.05.2018 privind livrarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor (în valoare de 2,4 mil. euro)

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 08.10.2022

Recomandarea: 2.7. pentru informare și examinare prin prisma competențelor delegate, precum și asigurarea elaborării cadrului normativ de standardizare și reglementare tehnică pentru sectorul industriei ușoare pe teritoriul Republicii Moldova

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 08.10.2022

Recomandarea: 2.8. pentru informare și examinare prin prisma atribuțiilor funcționale în vederea identificării unui mecanism de răspundere a operatorilor economici care fac abuz de dreptul de a contesta de nenumărate ori procedura de achiziție publică, ceea ce, în consecință, duce la tergiversarea și/sau neîncheierea contractelor de achiziții și nevalorificarea alocațiilor bugetare, cu impact asupra executării obiectivelor instituţionale

Autoritatea:Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Termen implementare: 08.10.2022

Recomandarea: 2.9. pentru autosesizare și examinare conform competențelor a constatărilor expuse în Capitolul 4.3.4 din Raportul de audit în vederea efectuării controlului volumelor și a costului lucrărilor executate la obiectele de construcții și reparații capitale în lipsa unor proiecte și devize generale de cheltuieli, expertizate în mod regulamentar și finanțate din bugetul de stat

Autoritatea:Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 08.10.2022

Recomandarea: 2.10. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022

Recomandarea: 1. să elaboreze și să realizeze un plan de măsuri pentru lichidarea iregularităților și neajunsurilor constatate și enunțate în prezentul Raport, inclusiv în perioadele de gestiune viitoare

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022

Recomandarea: 2. să asigure crearea conformă a grupurilor de lucru în domeniul achizițiilor publice cu stabilirea expresă a atribuțiilor fiecărui grup de lucru şi a funcțiilor fiecărui membru al grupului în parte, cu nominalizarea membrilor supleanți în cazul imposibilității participării membrului titular, pentru executarea regulamentară a procedurilor de achiziții publice (pct. 4.1)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022

Recomandarea: 3. să asigure planificarea achizițiilor publice și documentarea conformă a necesităților privind calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, prin cunoașterea exactă a necesităților, disponibilității resurselor financiare, cu luarea în considerare a indicatorilor prețurilor medii pe piață și a complexității bunurilor, asigurarea corelării și ajustării planului de achiziţii la bugetul aprobat (pct. 4.2)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022

Recomandarea: 4. să elaboreze cadrul normativ per sistem privind normele de dotare cu mijloace de transport de serviciu și intervenție operativă din cadrul sistemului ministerului (pct. 4.3.1)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022

Recomandarea: 5. să revizuiască cadrul normativ per sistem care reglementează achiziția echipamentului pentru angajații ministerului, inclusiv a normelor ce țin de denumirea stofei și compoziția fibroasă în % (pct. 4.3.2)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022

Recomandarea: 6. să asigure respectarea regulilor de descriere a bunurilor și de evaluare reală a prețurilor medii de piață, necesare pentru stabilirea unor criterii clare de calificare în documentația de atribuire la inițierea licitațiilor publice, menite să asigure conformitatea procedurilor de achiziție, concurența ofertelor și utilizarea eficintă a fondurilor publice (pct. 4.3.1 și 4.4.2)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022

Recomandarea: 7. să inițieze procedurile de achiziție a lucrărilor și reparațiilor capitale și curente în baza proiectelor și devizelor generale de cheltuieli, expertizate în modul stabilit (pct. 4.3.4)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022

Recomandarea: 8. să asigure instituirea unor proceduri de control prin care să excludă divizarea achizițiilor publice, în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziție publică decât procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu Legea privind achizițiile publice (pct. 4.5.1)

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 08.10.2022

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY