Actualizat: Miercuri, 22 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 51 din 10 septembrie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” încheiate la 31 decembrie 2020

Nr. 51 din 10.09.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211, ținându-se cont de angajamentul stabilit în Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”, semnat în data de 07.02.2013, și în Acordul de finanțare adițională, semnat în data de 12.03.2018, Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, puse în aplicare de Curtea de Conturi2, Termenii de referință ai Băncii Mondiale, cadrul de reglementare intern, precum și de bunele practici în domeniu. Pentru susținerea constatărilor, formularea opiniei și înaintarea recomandărilor de audit, misiunea de audit s-a desfășurat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării3 (echipa de management a Proiectului) și la Instituția Publică „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”.
Examinând Raportul de audit prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi 

A CONSTATAT:
Rapoartele financiare interimare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”, încheiate la 31 decembrie 2020, oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă în corespundere cu cadrul aplicabil de raportare financiară, fiind emisă opinie fără rezerve.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021”.
2 ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
3 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a fost reorganizat în Ministerul Educației și Cercetării, conform Hotărârii Parlamentului nr.89/2021 „Pentru aprobarea listei ministerelor”.
Recomandarea: 2.5. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

Autoritatea:FONDUL DE INVESTIŢII SOCIALE DIN MOLDOVA

Termen implementare: 01.04.2022
Data implementării: 18.02.2022
Răspunsul autorității:
Scris. MEC nr.08-09/796 din 18.02.2022: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi. RO_8714_139-22_MEC.pdf

Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 01.04.2022
Data implementării: 18.02.2022
Răspunsul autorității:
Scris. MEC nr.08-09/796 din 18.02.2022: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi. RO_8714_139-22_MEC.pdf

Recomandarea: 9.1 să asigure o planificare corectă și justificată a cheltuielilor aferente Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” în corespundere cu necesitățile reale, în vederea excluderii discrepanțelor legate de valorificarea resurselor prevăzute

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 01.04.2022
Data implementării: 18.02.2022
Răspunsul autorității:
Scris. MEC nr.08-09/796 din 18.02.2022: MEC în permanență monitorizează implementarea eficientă a activităților proiectului. Ajustează bugetul la necesitatea, în baza termenilor noi de implementare a activităților proiectului, aprobați de Banca Mondială, în cazul modificării lor. RO_8714_139-22_MEC.pdf

Recomandarea: 9.2 să implementeze activitățile de control și de monitorizare în vederea asigurării corectitudinii valorificării resurselor financiare aferente cheltuielilor operaționale la Componenta A.2, gestionată de IP FISM, inclusiv privind stabilirea cuantumului și limitelor remunerării consultanților, în strictă conformitate cu documentele Proiectului

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 01.04.2022
Data implementării: 18.02.2022
Răspunsul autorității:
Scris. MEC nr.08-09/796 din 18.02.2022: MEC coordonează implementarea Componentei A2 a proiectului și monitorizează implementarea acestei componente, de care este responsabil FISM. Totodată, ministerul va analiza implementarea activităților acestei componente cu respectarea tuturor cerințelor stipulate în acordul de finanțare. RO_8714_139-22_MEC.pdf

Recomandarea: 9.3 să definitiveze procesul de ajustare și să completeze Manualul operațional al Proiectului cu prevederi referitor la: 9.3.1 modul de utilizare a mijloacelor financiare provenite din penalitățile calculate și garanția de bună execuție reținută în cazurile de neexecutare a contractului de lucrări civile; 9.3.2 descrierea procedurii de modificare a valorii contractelor privind achiziționarea lucrărilor de renovare în cazul depășirii sumei inițiale a acestora cu peste 15%

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 01.04.2022
Data implementării: 18.02.2022
Răspunsul autorității:
Scris. MEC nr.08-09/796 din 18.02.2022: Manualul operațional al Proiectului a fost ajustat cu prevederi ce țin de:
1) mijloacele financiare provenite din penalități și garanții de bună execuție, reținute în cazul neexecutării contractului de lucrări civile pot fi utilizate de FISM pentru cheltuieli operaționale în cadrul implementării componentei A2 (pct.219 al MOP);
2) MOP a fost completat cu un punct nou 199 ce ține de costul lucrărilor de renovare și Anexa 16 a fost completat cu punctul 31 prin care sunt stabilite limitele și responsabilii privind mărimea costului Contractului:
Ordinul MEC nr.1701 din 28.12.2021 ,,Cu privire la aprobarea modificărilor în Manualul Operațional al Proiectului Reforma Învățământului în Moldova". RO_8714_139-22_MEC.pdf

Recomandarea: 9.4 să examineze cauzele care au determinat achiziționarea lucrărilor de renovare suplimentare în lipsa coordonării și aprobării prealabile a acestora de către Donator (procedură prestabilită de directivele BM), precum și instituirea controalelor de prevenire a acestor tipuri de neconformități

Autoritatea:FONDUL DE INVESTIŢII SOCIALE DIN MOLDOVA

Termen implementare: 01.04.2022
Data implementării: 18.02.2022
Răspunsul autorității:
Scris. MEC nr.08-09/796 din 18.02.2022: În cadrul ședinței Comitetului Executiv FISM din 19 noiembrie 2021 au fost examinate circumstanțele în care a fost admisă majorarea cu peste 15% a valorii contractului nr.IFB-W-11746_IDA (MERP) ,,Lucrări civile la Gimnaziul ,,Mihai Eminescu" din or.Telenești, devizul 2, fără aprobarea prealabilă a Donatorului.
Sa constatat faptul că majorarea valorii contractului la subproiectul respectiv a fost efectuată prin câteva acorduri adiționale și anume:
1. Acordul adițional nr.1, majorare cu 270368,0,b lei sau 7.63% din valoarea contractului;
2. Acordul adițional nr.3, majorare cu 205813,28 lei sau 5,81% din valoarea contractului;
3. Acordul adițional nr.4, majorare cu 159667,62 lei sau 4,51% din valoarea contractului;
4. Acordul adițional nr.5, majorare cu 84872,69 lei sau 2,40% din valoarea contractului.
Dat fiind faptul că majorarea valorii contractului a fost efectuată etapizat a fost omis faptul că valoarea totală a majorărilor a depășit 15% din valoarea inițială a contractului și prin urmare nu au fost întreprinse acțiuni în vederea obținerii aprobării pealabile de la MEC și Banca Mondială a modificărilor respective.
Totodată, s-a constatat faptul că actele generate în Sistemul Informațional de Management, care se prezintă la ședințele Comitetului Executiv, nu conține informații care să indice procentul total al majorărilor operate la valoarea inițială a contractelor, fapt care face dificilă identificarea faptului dacă majorarea propusă depășește sau nu 15%.
Prin urmare, s-a dispus operarea modificărilor în Sistemul Informațional de Management al FISM astfel încât acesta să emită notificări automate în cazul în care se operează modificări care depășesc cu 15% valoarea inițială a contractului.
Este de menționat faptul că la etapa recepționării finale a lucrărilor au fost acceptate și achitate lucrări de reparație în sumă totașă de 3906,7 mii lei, sau cu 355,5 lei mai puțin, ce constituie o depășire de numai 11% de la valoarea inițială a contractului. RO_8714_139-22_MEC.pdf

Recomandarea: 9.5 să publice în presa națională informațiile despre rezultatele concursurilor privind angajarea lucrărilor civile, în cazul desfășurării procedurilor de achiziție prin Licitația națională competitivă

Autoritatea:FONDUL DE INVESTIŢII SOCIALE DIN MOLDOVA

Termen implementare: 01.04.2022
Data implementării: 18.02.2022
Răspunsul autorității:
Scris. MEC nr.08-09/796 din 18.02.2022: Conform prevederilor Ghidului pentru achiziția bunurilor, lucrărilor și serviciilor altele decât de consultanță în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID de către împrumutații Băncii Mondiale, Ediția ianuarie 2011, Revizuit: iulie 2014, ANEXA nr.1 punctul 7, ,,...Publicarea (informațiilor despre rezultatele concursurilor privind angajarea lucrărilor civile) va avea loc în termen de două săptămâni de la primirea notei fără obiecții a Băncii privind recomandarea de atribuire pentru contracte supuse examinării prealabile a Băncii și în termen de două săptămâni de la decizia de atribuire a Împrumutatului pentru contracte supuse examinării ulterioare a Băncii".
Luînd în considerație faptul că procedurile de achiziție desfășurate prin Licitația națională competitivă au avut loc în anii precedenți, inclusiv în prima jumătate a anului 2021, iar lucrările civile la unele din contracte au fost finalizate iar la altele sunt la o etapă foarte avansată, IP FISM a publicat rezultatele procedurilor desfășurate doar pe pagina oficială WEB a instituției la următorul link: https://fism.gov.md/ro/content/contracts-award-notice-ida-merp-0 RO_8714_139-22_MEC.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY