Actualizat: Joi, 27 Ianuarie 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.30 din 28 iunie 2021 cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2020

Nr. 30 din 28.06.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programelor activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 2020 și, respectiv, 20211, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2020 nu conține denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi2.
Examinând Raportul de audit, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:

Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2020 oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă privind executarea de casă a bugetului de stat, în conformitate cu normele cadrului de raportare aplicabil3.


1 Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020”; Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
3 Art.73 alin.(4) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014.
Recomandarea: 2.4.1. respectarea și conformarea la prevederile actelor normative privind procesul de includere pentru finanțare din buget a obiectelor de investiții capitale, cu asigurarea unui sistem eficient de monitorizare a execuției obiectelor de investiții capitale (reiterată din Hotărârea Curții de Conturi nr.38 din 28 iulie 2020)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 16.04.2022

Recomandarea: 2.4.2. asigurarea elaborării, de comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, a metodologiilor de calcul pentru transferurile cu destinație specială la finanțarea instituțiilor de învățământ (instituții preșcolare, licee-internat cu profil sportiv, școli de tip internat, centre de educație extrașcolară etc.), precum și completării normelor metodologice cu referire la determinarea transferurilor destinate școlilor primare, gimnaziilor și liceelor etc. (reiterată din Hotărârea Curții de Conturi nr.38 din 28 iulie 2020)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 16.04.2022

Recomandarea: 2.4.3. modificarea cadrului normativ privind finanțarea de la bugetul de stat a instituțiilor publice, fondurilor și proiectelor investiționale prin intermediul subsidiilor, cu conformarea la prevederile Legii nr.181/2014 (reiterată din Hotărârea Curții de Conturi nr.38 din 28 iulie 2020)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 16.07.2022

Recomandarea: 2.4.4. asigurarea ajustării cadrului regulator cu privire la planificarea resurselor și cheltuielilor bugetare în concordanță cu cadrul legal (reiterată din Hotărârea Curții de Conturi nr.38 din 28 iulie 2020)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 16.04.2022

Recomandarea: 2.4.5. reglementarea modului de ținere a Registrului debitorilor și modului de evidență a executării sancțiunilor și amenzilor (reiterată din Hotărârea Curții de Conturi nr.38 din 28 iulie 2020)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 16.04.2022

Recomandarea: 2.4.6. asigurarea funcționalității grupului de lucru pentru investiții capitale, în vederea respectării procesului de includere și monitorizare a obiectelor de investiții capitale (reiterată din Hotărârea Curții de Conturi nr.24 din 28 mai 2018)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 16.04.2022

Recomandarea: 2.4.7. asigurarea respectării prevederilor regulamentare privind procesul de examinare și de confirmare a eligibilității propunerilor de proiecte pentru investiții capitale, respectând principiile de prioritizare și de conformitate ale acestora cu documentele de planificare strategică națională și sectorială (reiterată din Hotărârea Curții de Conturi nr.24 din 28 mai 2018)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 16.04.2022

Recomandarea: 2.4.8 . asigurarea includerii și prezentării în componența și formatul formularelor din Raportul anual privind executarea bugetului de stat a informației consolidate aferente situațiilor patrimoniale reflectate în „Bilanțul contabil” al autorităților/instituțiilor bugetare (reiterată din Hotărârea Curții de Conturi nr.24 din 28 mai 2018)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 16.04.2022

Recomandarea: 1. Modificarea „Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului” în scopul reflectării prevederilor cadrului legal în vigoare, precum și reglementării abaterilor admisibile între limitele stabilite în CBTM și proiectul legii bugetare anuale. (Secțiunea VI, pct. 6.4)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 16.04.2022

Recomandarea: 2. Îmbunătățirea gestionării finanțelor publice, inclusiv prin asigurarea calității ținerii evidenței contabile la executarea și raportarea BS conform cadrului normativ. (Secțiunea VI, pct. 6.5, Secțiunea III)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 16.04.2022

Recomandarea: 3. Asigurarea fortificării controlului intern managerial al proceselor aferente executării BS prin intermediul sistemului trezorerial, cu identificarea și descrierea proceselor de consolidare a rapoartelor Trezoreriei de Stat și Trezoreriilor Regionale. (Secțiunea VI, pct. 6.5)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 16.04.2022

Recomandarea: 4. De comun cu autoritățile publice centrale: monitorizarea planificării și executării de către APC a cheltuielilor de personal în vederea asigurării limitei stabilite în Legea bugetară anuală. (Secțiunea VI, pct. 6.7)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 16.04.2022

Recomandarea: 5. Îmbunătățirea modului de gestionare/monitorizare și raportare a procesului investițional pentru ridicarea nivelului de executare a alocațiilor pentru investiții capitale din mijloacele financiare externe acordate RM și din surse interne. (Secțiunea VI, pct. 6.9)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 16.04.2022

Recomandarea: 6. Monitorizarea eficientă, reevaluarea și aprobarea proiectelor investiționale la care costurile estimate inițial au fost modificate cu peste 15% și/sau implementarea depășește termenele planificate, în lipsa grupului de lucru activ. (Secțiunea VI, pct. 6.9)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 16.04.2022

Recomandarea: 7. De comun cu autoritățile publice centrale: dezvoltarea/sporirea capacităților APC și mediului de control intern la elaborarea bugetelor investiționale în concordanță cu strategiile sectoriale și în raport cu volumul resurselor alocate de la bugetul de stat pentru consolidarea și gestionarea eficientă a resurselor financiare investiționale din surse interne și externe. (Secțiunea VI, pct. 6.6, 6.9)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 16.04.2022

Recomandarea: 8. Asigurarea respectării prevederilor cadrului normativ la finanțarea/raportarea cheltuielilor în cadrul Programului activităților de reintegrare a țării, cu asigurarea virării pe contul BS de către APL a sumelor neutilizate. (Secțiunea VI, pct. 6.10)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 16.04.2022

Recomandarea: 9. Completarea Formularului nr.9 la Raportul privind executarea BS cu creanțele și datoriile formate în autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la BS la venituri. (Secțiunea VI, pct. 6.12)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 16.04.2022

Recomandarea: 10. De comun cu IP „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”: dezvoltarea cadrului normativ în aspectul prevederilor ce țin de modul de virare a unei părți de venituri la BS. (Secțiunea VI, pct. 6.13)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 16.04.2022

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY