Last update: Wednesday, 22 May 2024
Court of Accounts of the Republic of Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.30 din 28 iunie 2021 cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2020

Nr. 30 din 28.06.2021
Home | AUDIT REPORTS
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programelor activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 2020 și, respectiv, 20211, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2020 nu conține denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi2.
Examinând Raportul de audit, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:

Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2020 oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă privind executarea de casă a bugetului de stat, în conformitate cu normele cadrului de raportare aplicabil3.


1 Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020”; Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
3 Art.73 alin.(4) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014.
Recomandarea: 2.4.1. respectarea și conformarea la prevederile actelor normative privind procesul de includere pentru finanțare din buget a obiectelor de investiții capitale, cu asigurarea unui sistem eficient de monitorizare a execuției obiectelor de investiții capitale (reiterată din Hotărârea Curții de Conturi nr.38 din 28 iulie 2020)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 16.04.2022
Data implementării: 15.04.2022
Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.05-10/30/544 din 15.04.2022: Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la modul de pregătire și evaluare a proiectelor de investiții capitale publice” a fost elaborat și se află la etapa de coordonare internă.
321-22_MF.pdf

Recomandarea: 2.4.2. asigurarea elaborării, de comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, a metodologiilor de calcul pentru transferurile cu destinație specială la finanțarea instituțiilor de învățământ (instituții preșcolare, licee-internat cu profil sportiv, școli de tip internat, centre de educație extrașcolară etc.), precum și completării normelor metodologice cu referire la determinarea transferurilor destinate școlilor primare, gimnaziilor și liceelor etc. (reiterată din Hotărârea Curții de Conturi nr.38 din 28 iulie 2020)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 16.04.2022
Data implementării: 15.04.2022
Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.05-10/30/544 din 15.04.2022: Ministerul Finanțelor, prin scrisoarea nr. 07/1-17/27 din 25 martie 2022 (copia scrisorii se anexează pe 1 filă), a informat Ministerul Educației și Cercetării despre necesitatea de a asigura, în mod prioritar, elaborarea/modificarea metodologiilor, întru distribuirea cât mai eficientă a alocațiilor pe autorități publice locale, care au în subordine instituții de învățământ, precum și întru eficientizarea banului public.Totodată, se menționează că, la solicitarea experților naționali angajați de către Ministerul Educației și Cercetării, dar și a reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării, întru îmbunătățirea mecanismelor ce țin de estimarea transferurilor cu destinație specială alocate de la bugetul de stat bugetelor locale pentru finanțarea instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea, Ministerul Finanțelor a expediat informații privind bugetele aprobate și precizate pentru anii 2019-2021, la nivel de fiecare raion, inclusiv informația privind transferurile pentru instituțiile finanțate pe bază de cost standard pe elev.
Suplimentar, se informează că, Ministerul Educației și Cercetării este în proces de îmbunătățire a mecanismelor ce țin de estimarea transferurilor cu destinație specială alocate de la bugetul de stat bugetelor locale pentru finanțarea instituțiilor de învățământ general.
321-22_MF.pdf

Recomandarea: 2.4.3. modificarea cadrului normativ privind finanțarea de la bugetul de stat a instituțiilor publice, fondurilor și proiectelor investiționale prin intermediul subsidiilor, cu conformarea la prevederile Legii nr.181/2014 (reiterată din Hotărârea Curții de Conturi nr.38 din 28 iulie 2020)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 16.07.2022

Recomandarea: 2.4.4. asigurarea ajustării cadrului regulator cu privire la planificarea resurselor și cheltuielilor bugetare în concordanță cu cadrul legal (reiterată din Hotărârea Curții de Conturi nr.38 din 28 iulie 2020)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 16.04.2022
Data implementării: 15.04.2022
Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.05-10/30/544 din 15.04.2022: Proiectul de modificare a Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 209/2015 privind aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, este în proces de definitivare. 321-22_MF.pdf

Recomandarea: 2.4.5. reglementarea modului de ținere a Registrului debitorilor și modului de evidență a executării sancțiunilor și amenzilor (reiterată din Hotărârea Curții de Conturi nr.38 din 28 iulie 2020)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 16.04.2022
Data implementării: 15.04.2022
Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.05-10/30/544 din 15.04.2022: Sistemul Informațional Automatizat „Registrul amenzilor contravenționale” a fost lansat în exploatare experimentală în temeiul Ordinului SFS nr. 69 din 16.02.2022.
321-22_MF.pdf

Recomandarea: 2.4.6. asigurarea funcționalității grupului de lucru pentru investiții capitale, în vederea respectării procesului de includere și monitorizare a obiectelor de investiții capitale (reiterată din Hotărârea Curții de Conturi nr.24 din 28 mai 2018)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 16.04.2022
Data implementării: 15.04.2022
Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.05-10/30/544 din 15.04.2022: Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la modul de pregătire și evaluare a proiectelor de investiții capitale publice” a fost elaborat și se află la etapa de coordonare internă.
321-22_MF.pdf

Recomandarea: 2.4.7. asigurarea respectării prevederilor regulamentare privind procesul de examinare și de confirmare a eligibilității propunerilor de proiecte pentru investiții capitale, respectând principiile de prioritizare și de conformitate ale acestora cu documentele de planificare strategică națională și sectorială (reiterată din Hotărârea Curții de Conturi nr.24 din 28 mai 2018)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 16.04.2022
Data implementării: 15.04.2022
Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.05-10/30/544 din 15.04.2022: Selectarea proiectelor de investiții capitale publice din Anexa nr. 6 la Legea bugetului de stat se efectuează doar în procesul de elaborare a proiectelor CBTM și legilor bugetare anuale. Totodată, în cazul aprobării contractelor de grant din contul proiectelor finanțate din sursele externe, proiecte noi de investiții capitale pot fi incluse la rectificarea legilor bugetare anuale.
321-22_MF.pdf

Recomandarea: 2.4.8 . asigurarea includerii și prezentării în componența și formatul formularelor din Raportul anual privind executarea bugetului de stat a informației consolidate aferente situațiilor patrimoniale reflectate în „Bilanțul contabil” al autorităților/instituțiilor bugetare (reiterată din Hotărârea Curții de Conturi nr.24 din 28 mai 2018)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 16.04.2022
Data implementării: 15.04.2022
Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.05-10/30/544 din 15.04.2022: Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 155/2021 cu privire la modificarea Ordinului nr. 44/2018 „Cu privire la structura, componența și formatul formularelor la Raportul anual privind executarea bugetului de stat” au fost efectuate modificări la Bilanțul contabil. Acesta va conține informația consolidată aferentă situațiilor patrimoniale reflectate în „Bilanțul contabil” al autorităților/instituțiilor bugetare. 321-22_MF.pdf

Recomandarea: 1. Modificarea „Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului” în scopul reflectării prevederilor cadrului legal în vigoare, precum și reglementării abaterilor admisibile între limitele stabilite în CBTM și proiectul legii bugetare anuale. (Secțiunea VI, pct. 6.4)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 16.04.2022
Data implementării: 15.04.2022
Răspunsul autorității:
Scris. MF nr.05-10/30/544 din 15.04.2022: Proiectul de modificare a Ordinului MF nr.209/2015 privind aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, este în proces de definitivare. 321-22_MF.pdf

Recomandarea: 2. Îmbunătățirea gestionării finanțelor publice, inclusiv prin asigurarea calității ținerii evidenței contabile la executarea și raportarea BS conform cadrului normativ. (Secțiunea VI, pct. 6.5, Secțiunea III)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 16.04.2022
Data implementării: 15.04.2022
Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.05-10/30/544 din 15.04.2022: Au fost elaborate și aprobate: - Ordinul MF nr. 75/2021 cu privire la modificarea şi completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional şi a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor nr.215/2015, (publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 212-218 art.1102 din 10.09.2021). - Ordinul MF nr.76/2021 privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015, (publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 212-218 art.1103 din 10.09.2021). În sistemul informațional Trez2 a fost asigurată funcționalitatea de generare a Registrelor de evidență contabilă generalizate. În sistemul informațional Trez2 a fost asigurată funcționalitatea de generare a Registrului operațiunilor de închidere a anului bugetar generalizat în baza Notelor contabile și altor informații contabile.
Referitor la trimiterea către secțiunea III, se reiterează poziția Ministerului Finanțelor comunicată prin scr. nr.05-16/39 din 28.06.2021, și anume că: ,,Înlăturarea celor constate de CC în Secțiunea III ține de capacitățile funcționale ale APC în domeniu. În afară de aceasta, toate alocațiile prevăzute la ,,Acțiuni generale” sunt bugetate conform metodologiei bugetelor pe programe, cu scopuri, obiective și indicatori de performanță, iar modificarea în scopul îmbunătățirii acestora poate fi întreprinsă în cadrul unui proces bugetar ordinar.
Conform Clasificației bugetare pentru „Acțiuni generale” este atribuit cod Org 1. Modul de reflectare a acestor alocații bugetare corespunde cerințelor/parametrilor stabiliți în SIMF.
Orice intenție de a reflecta unele din aceste cheltuieli la APC concrete implică modificări cardinale în metodologie și procedura de finanțare precum și revizuirea SIMF, ce implică cheltuieli suplimentare de la buget.” 321-22_MF.pdf

Recomandarea: 3. Asigurarea fortificării controlului intern managerial al proceselor aferente executării BS prin intermediul sistemului trezorerial, cu identificarea și descrierea proceselor de consolidare a rapoartelor Trezoreriei de Stat și Trezoreriilor Regionale. (Secțiunea VI, pct. 6.5)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 16.04.2022
Data implementării: 15.04.2022
Răspunsul autorității:
Scris. MF nr.05-10/30/544 din 15.04.2022: A fost asigurată descrierea tuturor proceselor identificate. 321-22_MF.pdf

Recomandarea: 4. De comun cu autoritățile publice centrale: monitorizarea planificării și executării de către APC a cheltuielilor de personal în vederea asigurării limitei stabilite în Legea bugetară anuală. (Secțiunea VI, pct. 6.7)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 16.04.2022
Data implementării: 15.04.2022
Răspunsul autorității:
Scris. MF nr.05-10/30/544 din 15.04.2022: Ministerul Finanțelor efectuează analiza lunară a nivelului executării cheltuielilor de personal scontate, în baza salariului executat în lunile precedente la nivel de fiecare autoritate publică centrală și locală.
În subpct. 20.2 din Circulara bugetară nr. 06/2-07 din 25.09.2020 ,,Privind elaborarea proiectelor bugetelor locale pentru anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2021-2022” și subpct. 19.2 din Circulara bugetară nr. 06/2-07-18 din 23.08.2021 ,,Privind elaborarea proiectelor bugetelor locale pentru anul 2022 și a estimărilor pentru anii 20232024” se menționează că la estimarea cheltuielilor de personal per ansamblu, autoritățile publice locale se vor conduce de limitele calculate de Ministerul Finanțelor pentru instituțiile de învățământ finanțate prin transferuri cu destinație specială, prezentate în Anexa nr. 2 la circularele menționate.
Totodată, în subpct. 7.4. din Circulara bugetară nr. 06/1-17/50 din 28.09.2020 ,,Privind elaborarea și prezentarea propunerilor de buget pentru anul 2021 și estimărilor pentru anii 2022-2023” și în subpct. 9.2 din Circulara bugetară nr.06/1-17/41 din 26.08.2021, adresate autorităților publice centrale, se menționează că la estimarea cheltuielilor de personal, aceste autorități se vor conduce de limitele calculate de Ministerul Finanțelor, prezentate în Anexa nr. 3, respectiv Anexa nr. 5 la circularele menționate.
Suplimentar, prin avizele formulate la demersurile expediate de către autorități, Ministerul Finanțelor atenționează asupra necesității utilizării în mod econom și eficient a resurselor bugetare, și, în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014. 321-22_MF.pdf

Recomandarea: 5. Îmbunătățirea modului de gestionare/monitorizare și raportare a procesului investițional pentru ridicarea nivelului de executare a alocațiilor pentru investiții capitale din mijloacele financiare externe acordate RM și din surse interne. (Secțiunea VI, pct. 6.9)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 16.04.2022

Recomandarea: 6. Monitorizarea eficientă, reevaluarea și aprobarea proiectelor investiționale la care costurile estimate inițial au fost modificate cu peste 15% și/sau implementarea depășește termenele planificate, în lipsa grupului de lucru activ. (Secțiunea VI, pct. 6.9)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 16.04.2022

Recomandarea: 7. De comun cu autoritățile publice centrale: dezvoltarea/sporirea capacităților APC și mediului de control intern la elaborarea bugetelor investiționale în concordanță cu strategiile sectoriale și în raport cu volumul resurselor alocate de la bugetul de stat pentru consolidarea și gestionarea eficientă a resurselor financiare investiționale din surse interne și externe. (Secțiunea VI, pct. 6.6, 6.9)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 16.04.2022

Recomandarea: 8. Asigurarea respectării prevederilor cadrului normativ la finanțarea/raportarea cheltuielilor în cadrul Programului activităților de reintegrare a țării, cu asigurarea virării pe contul BS de către APL a sumelor neutilizate. (Secțiunea VI, pct. 6.10)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 16.04.2022
Data implementării: 15.04.2022
Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.05-10/30/544 din 15.04.2022: În anul 2021, Programul activităților de reintegrare a țării pentru anul 2021 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.68/2021. Finanțarea cheltuielilor s-a efectuat pe obiective, în strictă conformitate cu prevederile hotărârii în cauză. Conform punctului 3 al hotărârii menționate, autoritățile administrației publice locale urmează să prezinte Cancelariei de Stat (Biroul politici de reintegrare) rapoartele anuale privind utilizarea mijloacelor alocate prin Programul dat. În scopul analizei detaliate a nivelului de valorificare, Ministerul Finanțelor va solicita de la Cancelaria de Stat raportul totalizat, iar, în caz de identificare a unor abateri, va contribui la întreprinderea măsurilor de rigoare pentru înlăturarea acestora. 321-22_MF.pdf

Recomandarea: 9. Completarea Formularului nr.9 la Raportul privind executarea BS cu creanțele și datoriile formate în autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la BS la venituri. (Secțiunea VI, pct. 6.12)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 16.04.2022
Data implementării: 15.04.2022
Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.05-10/30/544 din 15.04.2022: Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 155/2021 cu privire la modificarea Ordinului nr. 44/2018 „Cu privire la structura, componența și formatul formularelor la Raportul anual privind executarea bugetului de stat”, Formularul nr.9 „Raportul privind creanțele și datoriile la cheltuieli și active nefinanciare formate în autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la bugetul de stat” a fost completat cu creanțe și datorii la venituri și redenumit „Raportul privind creanțele și datoriile la venituri, cheltuieli și active nefinanciare formate în autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la bugetul de stat”. 321-22_MF.pdf

Recomandarea: 10. De comun cu IP „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”: dezvoltarea cadrului normativ în aspectul prevederilor ce țin de modul de virare a unei părți de venituri la BS. (Secțiunea VI, pct. 6.13)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 16.04.2022

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY