Actualizat: Joi, 25 Aprilie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.43 din 26 august 2020 cu privire la Raportul auditului conformității administrării veniturilor bugetului de stat de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2019

Nr. 43 din 26.08.2020
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programelor activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201 și Standardelor Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit2, având drept scop evaluarea conformității administrării fiscale de către Serviciul Fiscal de Stat a veniturilor încasate în bugetul de stat și identificarea ariilor problematice privind colectarea impozitelor și taxelor cuvenite bugetului.

1Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020”.
2 ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 2.4.1. să aprobe mecanismul de conlucrare a Serviciului Fiscal de Stat cu autoritățile responsabile de prestarea serviciilor publice, pentru asigurarea exercitării conforme a rolului de administrator de venituri prin calcularea, colectarea, evidența și deținerea controlului asupra acestora

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/32877 din 25.03.2021: În scopul efectuării schimbului de date centralizat cu Agenția de Guvernare Electronica privind schimb de date cu Agenția Națională Transport Auto referitor la taxele la care Serviciul Fiscal de Stat este desemnat ca administrator de venituri, la data de 1 decembrie 2020, si ulterior la data de 14 ianuarie 2021 au fost desfășurate ședințe de lucru de comun cu reprezentanții Agenției Naționale de Transport Auto, in cadrul căreia a fost abordat subiectul privind schimbul de date ce vizează furnizarea informației către Serviciul Fiscal de Stat din sistemul informațional al agenției, aferent sumelor calculate pentru actele permisive eliberate de către Agenția Natională de Transport Auto. Ulterior, a fost elaborată anexa tehnica care urmează a fi prezentata spre semnare Agenției de Guvernare Electronica.
In vederea realizării schimbului de date prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect, privind consumul informației din sistemul informațional al Agenției Naționale de Transport Auto, în scopul asigurării verificării corectitudinii executării de către contribuabili a obligațiilor fiscale si altor obligații prevăzute de legislația fiscala (sub aspect general), prin scrisorile nr.26-19/1-09/1771 din 14 ianuarie 2021 si nr.26-19/1-09/14507 din 11 februarie 2021, a fost remis, spre examinare si contrasemnare, Agenției de Guvernare Electronica, proiectul anexei tehnice ce vizează schimbul de date menționat.

Recomandarea: 2.4.2. să elaboreze și să înainteze, spre aprobare, propuneri de modificare a art.203 din Codul fiscal, referitor la stabilirea unor obligații rigide în ce privește responsabilizarea contribuabililor la comercializarea bunurilor sechestrate de Serviciul Fiscal de Stat, în scopul stingerii obligației fiscale

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 25.03.2021

Recomandarea: 2.4.3. să aprobe norme metodologice privind raportarea veniturilor și restanțelor administrate de Serviciul Fiscal de Stat, inclusiv modul de întocmire a rapoartelor și a formularelor-tipizate

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/32877 din 25.03.2021: Serviciul Fiscal de Stat a înaintat Ministerului Finanțelor solicitarea nr.26-I5/l- 08/44039 din 28 septembrie 2020 privind expunerea referitor la revizuirea si reaprobarea formularelor rapoartelor privind executarea veniturilor si restanțelor administrate de Serviciul Fiscal de Stat.
Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 165 din 22.12.2020 cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de efectuare a înscrierilor in conturile personale ale contribuabililor si perfectarea rapoartelor asupra obligațiilor fiscale, inclusiv asupra restanțelor, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 103 din 09 decembrie 2005, au fost actualizate formularele rapoartelor privind executarea veniturilor și restanțelor administrate de Serviciul Fiscal de Stat.

Recomandarea: 2.4.4. să examineze și să decidă asupra conlucrării Serviciului Fiscal de Stat cu Casa Națională de Asigurări Sociale în aspectul interoperabilității datelor cu privire la calculele și achitarea plăților aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, în scopul determinării în termenele stabilite a exactității restanțelor la bugetul public național, pentru aplicarea procedurilor de executare silită

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 25.03.2021
Data implementării: 23.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.CNAS nr.113 din 22.01.2021: Informațiile privind sumele calculate și plățite aferente bugetului asigurărilor sociale de stat se remit in adresa Serviciului Fiscal de Stat in termenele stabilite și conform reglementărilor aprobate de comun acord in Regulamentul cu privire la schimbul de informații intre Casa Națională de Asigurări Sociale și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
Astfel, sumele calculate se remit in termen de până la 10 zile lucrătoare de la termenul limită de prezentare a dărilor de seamă, iar plățile se remit in aceiași zi după primirea acestora de la Trezoreria de Stat.
În perioada de gestiune au fost remise in adresa Serviciului Fiscal de Stat datele aferente obligațiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat calculate, inclusiv cele declarate de plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat prin dările de seamă Forma IPC18, Forma TAXI-18, Forma IU17 și Forma CAS18-AN prezentate Serviciului Fiscal de Stat și recepționate de Casa Natională de Asigurări Sociale prin platforma de interoperabilitate, pentru lunile august, septembrie și octombrie ale anului 2020. Termenul de prezentare a datelor a constituit 6-7 zile lucrătoare in dependentă de recepționarea indicatorilor dărilor de seamă prezentate pe suport de hârtie și incluse manual in sistemul de evidență al Serviciului Fiscal de Stat.
Scris.CNAS nr.1119 din 23.03.2021: Informațiile privind sumele calculate si plătite aferente bugetului asigurărilor sociale de stat se remit in adresa Serviciului Fiscal de Stat in termenele stabilite și conform reglementărilor aprobate de comun acord.
Respectiv, sumele calculate se remit in termen de până la 10 zile lucrătoare de la termenul limită de prezentare a dărilor de seamă (in mediul termenul constituie 5-7 zile lucrătoare, in dependență de recepționarea indicatorilor dărilor de seamă prezentate pe suport de hârtie de agenții economici si înscrierea manuală in sistemul de evidentă al Serviciului Fiscal de Stat), si sumele plătite se remit zilnic in adresa Serviciului Fiscal de Stat, după primirea acestora de la Trezoreria de Stat.
Totodată, conform reglementărilor aprobate de comun acord, Serviciul Fiscal de Stat si Casa Națională de Asigurări Sociale efectuează verificarea recepționarii/transmiterii informațiilor aferente sumelor calculate si achitate, care se consemnează prin acte de verificare.
Astfel, Serviciul Fiscal de Stat deține informația aferentă bugetului asigurărilor sociale de stat necesară determinării in termenele stabilite a restanțelor pentru aplicarea procedurilor de competentă.
RO_7942_83-21_CNAS.pdf RO_7969_274-21_CNAS.pdf

Recomandarea: 2.5.1. să aprobe un plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate, precum și să implementeze recomandările formulate cu privire la îmbunătățirea proceselor aferente administrării fiscale, expuse în Raportul de audit;

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
La Scrisoarea SFS nr.26-07/2-13/32877 din 25.03.2021 se anexează Informația structurată și include acțiuni de executare etapizate

Recomandarea: 2.5.2. să asigure conlucrarea cu organele de drept în aspectul schimbului de informații privind fraudele fiscale investigate și supuse urmăririi penale, în vederea creșterii nivelului general de conformare fiscală

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/32877 din 25.03.2021: Începând cu 1 ianuarie 2021. Serviciul Fiscal de Stat a fost investit cu funcția de urmărire penala și activitate speciala de investigate pentru infracțiunile a economice prevăzute la art.241-242, 244, 2441 , 250-253 și 3351 din Codul penal.
Conform pct. 7 lit. a), b) si f) din Regulamentul de organizare si funcționare a Direcției generale administrare fiscala antifraudă (DGAFA), aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 639 din 23.12.2020, funcțiile de baza ale Direcției generale sunt: primirea, înregistrarea și evidenta sesizărilor și altor informații despre infracțiuni; evidenta infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni; crearea și deținerea sistemelor informaționale pentru asigurarea evidentei acțiunilor aferente proceselor si cauzelor penale.
Astfel, luând in considerare funcțiile atribuite DGAFA, se considera inoportun inițierea procesului de agreare cu Procuratura Generala a mecanismului de schimb de informații privind denunțurile depuse de SFS si descrierea/aprobarea mecanismului de monitorizare a denunțurilor depuse de Serviciul Fiscal de stat de către subdiviziunile organului fiscal.
Totodată, prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 358 din 28.09.2017 a fost aprobata procedura și regulile aplicabile la depunerea cererii de intentare a acțiunii civile in cadrul procesului penal de către Serviciul Fiscal de Stat.

Recomandarea: 2.6. pentru informare și examinare, conform competențelor, de comun acord cu Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, a rezultatelor auditului public extern, referitor la acțiunile executorului judecătoresc privind conformitatea comercializării și reevaluării bijuteriilor din metale prețioase, sechestrate în scopul executării documentului executoriu al Serviciului Fiscal de Stat.

Autoritatea:Ministerul Justiției

Termen implementare: 25.03.2021

Recomandarea: 1. Să instituie și să aprobe un mecanism eficient de conlucrare cu autoritățile responsabile de prestarea serviciilor publice, pentru asigurarea exercitării conforme a rolului de administrator de venituri, prin calcularea, colectarea, evidența și deținerea controlului asupra acestora (subcapitolul 1.3.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 25.03.2021
Data implementării: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/32877 din 25.03.2021: În scopul efectuării schimbului de date centralizat cu Agenția de Guvernare Electronica privind schimb de date cu Agenția Națională Transport Auto referitor la taxele la care Serviciul Fiscal de Stat este desemnat ca administrator de venituri, la data de 1 decembrie 2020, si ulterior la data de 14 ianuarie 2021 au fost desfășurate ședințe de lucru de comun cu reprezentanții Agenției Naționale de Transport Auto, in cadrul căreia a fost abordat subiectul privind schimbul de date ce vizează furnizarea informației către Serviciul Fiscal de Stat din sistemul informațional al agenției, aferent sumelor calculate pentru actele permisive eliberate de către Agenția Natională de Transport Auto. Ulterior, a fost elaborată anexa tehnica care urmează a fi prezentata spre semnare Agenției de Guvernare Electronica.
In vederea realizării schimbului de date prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect, privind consumul informației din sistemul informațional al Agenției Naționale de Transport Auto, în scopul asigurării verificării corectitudinii executării de către contribuabili a obligațiilor fiscale si altor obligații prevăzute de legislația fiscala (sub aspect general), prin scrisorile nr.26-19/1-09/1771 din 14 ianuarie 2021 si nr.26-19/1-09/14507 din 11 februarie 2021, a fost remis, spre examinare si contrasemnare, Agenției de Guvernare Electronica, proiectul anexei tehnice ce vizează schimbul de date menționat.
RO_7949_268-21_SFS.pdf

Recomandarea: 2. Să efectueze acte de verificare, cu instituțiile responsabile de prestarea serviciilor publice, la codurile economice 114525 și 114634, pentru corectarea sumei soldurilor înregistrate în SIA CCC (subcapitolul 1.3.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 25.03.2021
Data implementării: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/32877 din 25.03.2021: Serviciul Fiscal de Stat recepționează informația aferenta veniturilor de la Trezoreria de Stat și respectiv întocmește lunar si anual acte de verificare cu aceasta, in care nu au fost constatate divergențe.
In scopul contrapunerii sumelor calculate la clasificația economica 114634 prezentate de contribuabili prin Dările de seama privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masa totala, sarcina masică pe axa sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDL 13), prin scrisoarea nr.26-15/1-09/60130 din 04.11.2020, Serviciul Fiscal de Stat a solicitat Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) prezentarea informației aferente autorizațiilor speciale eliberate pentru autovehicule înmatriculate in Republica Moldova a căror masa totala, sarcina masică pe axa sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise pentru perioada anului 2019 si 9 luni ale anului 2020. Urmare a contrapunerii informațiilor prezentate de către ANTA cu datele din Darile de seama (Forma TDL13) prezentate de contribuabili la Serviciul Fiscal de Stat, au fost efectuate vizite fiscale la agenți economici care dispun de autorizație si nu au prezentat darea de seama TDL13 si/sau dispun de autorizație specială ANTA pentru autovehicule înmatriculate in RM a căror masa totala, sarcina masică pe axa si ale căror dimensiuni depășesc limitele admise si înregistrează divergente (mai mare de 100,00 lei) dintre suma autorizațiilor eliberate de ANTA și datele din TDL13. In rezultatul cărora s-a constatat următoarele: pentru perioada anului 2019
- 25 contribuabili nu au prezentat darea de seama forma TDL13 din necunoștință de cauza, dar s-au conformat si au prezentat cu întârziere, calculând taxa la BPN in suma totala de 1 174 586,30 lei;
- 1 contribuabil a prezentat dările de seama TDL13 in termenul stabilit de legislate. La momentul vizitei fiscale nu înregistra divergente aferente calculării și achitării sumei taxei;
- 1 contribuabil, si-a suspendat activitatea din ianuarie 2018;
- 1 contribuabil nu a prezentat darea de seama TDL13 in termenul stabilit de legislate, fata de care urmează a fi aplicate masuri de conformare voluntara repetat în vederea executării obligațiilor stabilite de legislația in vigoare.
pentru 9 luni ale anului 2020
- 1 contribuabil nu a prezentat darea de seama TDL13 Tn termenul stabilit de legislate, urmează a fi aplicate masuri de conformare voluntara repetat în vederea executării obligațiilor stabilite de legislația în vigoare;
- 41 contribuabili nu au prezentat darea de seama forma TDL13 din necunoștință de cauza, dar s-au conformat si au prezentat cu întârziere, calculând taxa la BPN Tn suma totala de 1 456 431,44 lei.
Ulterior, la data de 23.03.2021 prin scrisoarea nr.26-15/1-09/31506, Serviciul Fiscal de Stat a solicitat ANTA prezentarea informației aferente autorizațiilor speciale eliberate pentru autovehicule înmatriculate Tn Republica Moldova a căror masa totala, sarcina masică pe axa sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise pentru perioada 01.10.2020-31.03.2021, precum si a informației aferente autorizațiilor eliberate pentru transporturi rutiere internaționale pentru perioada anului 2020 și 3 luni ale anului 2021.
Totodată, la clasificația economica 114525, urmare a aprobării unor acte normative care reglementează transmiterea sumelor calculate către Serviciul Fiscal de Stat, vor putea fi întocmite acte de verificare a informației aferente sumelor calculate.
RO_7949_268-21_SFS.pdf

Recomandarea: 3. Să elaboreze și să înainteze MF, spre aprobare, formularele Rapoartelor privind executarea veniturilor și restanțelor administrate de SFS și Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora (subcapitolele 1.4. și 2.2.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 25.03.2021
Data implementării: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/32877 din 25.03.2021: Serviciul Fiscal de Stat a înaintat Ministerului Finanțelor solicitarea nr.26-I5/l- 08/44039 din 28 septembrie 2020 privind expunerea referitor la revizuirea si reaprobarea formularelor rapoartelor privind executarea veniturilor si restanțelor administrate de Serviciul Fiscal de Stat.
Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 165 din 22.12.2020 cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de efectuare a înscrierilor in conturile personale ale contribuabililor si perfectarea rapoartelor asupra obligațiilor fiscale, inclusiv asupra restanțelor, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 103 din 09 decembrie 2005, au fost actualizate formularele rapoartelor privind executarea veniturilor și restanțelor administrate de Serviciul Fiscal de Stat.
RO_7949_268-21_SFS.pdf

Recomandarea: 4. Să examineze cauzele care au permis excluderea restanței de 8,4 mil. lei din evidența automatizată a SIA CCC și erori la acordarea stimulării fiscale tardive în sumă de 2,2 mil. lei, precum și instituirea controalelor de prevenire a acestor tipuri de neconformități (subcapitolul 2.1.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 25.03.2021
Data implementării: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/32877 din 25.03.2021: In scopul asigurării evidentei obligațiilor fiscale corespunzător clasificațiilor economice în vigoare, la data de 30 octombrie 2020 a fost aprobat business procesul „Ajustarea clasificatoarelor in Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat in cazul modificării clasificațiilor economice”. RO_7949_268-21_SFS.pdf

Recomandarea: 5. Să revizuiască procesul de identificare a contribuabililor restanțieri, cu elaborarea unor proceduri noi care ar asigura veridicitatea datelor pentru inițierea aplicării măsurilor de executare silită (subcapitolul 2.4.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 25.03.2021
Data implementării: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/32877 din 25.03.2021: Prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.644 din 24.12.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind lucrul cu contribuabilii restanțieri si modul de conlucrare între subdiviziunile structurale ale SFS, a fost revizuit procesul de identificare a contribuabililor restanțieri si elaborată о noua procedură de selectare a acestora.
Totodată, conform prevederilor pct.7 din Ordinul menționat, a fost ajustat business procesul „Analiza restantei si emiterea deciziei privind aplicarea acțiunilor de executare silită.
RO_7949_268-21_SFS.pdf

Recomandarea: 6. Să reexamineze situația tuturor contribuabililor restanțieri care dețin cote sociale în capitalul unor societăți cu răspundere limitată și să aplice instrumentele de executare silită asupra cotelor în societăți deținute de restanțieri, conform prevederilor art. 200 alin.(8 ) din Codul fiscal (subcapitolul 3.1.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 25.03.2021
Data implementării: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/32877 din 25.03.2021: Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și aprobat procedura de aplicare a mecanismului de executare silita a cotelor sociale, prin Ordinul Directorului nr.537 din 20 octombrie 2020 cu privire la modificarea Manualului operațional privind managementul arieratelor. Ulterior în conformitate cu Ordinul Serviciul Fiscal de Stat nr. 100 din 21 octombrie 2020, la data de 27 septembrie 2020 a fost desfășurat seminarul cu genericul „Modificările Manualului operațional privind managementul arieratelor, inclusiv aplicarea masurilor de executare silita asupra cotelor în societățile deținute de restanțieri” prin intermediul aplicației „Skype for business”.
Totodată, a fost elaborată si remisa spre executare Direcției generale administrate fiscala arierate solicitarea nr.26-06/2-08/3021 din 16.12.2020 cu privire la efectuarea inventarierii listelor contribuabililor restanțieri care dețin cote sociale în capitalul unor societăți și aplicarea măsurilor de executare silita conform Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.537 din 20.10.2020.
Urmare a generalizării informației recepționate de la Direcția generală administrate fiscala arierate cu privire la rezultatele inventarierii listelor contribuabililor restanțieri care dețin cote sociale in capitalul unor societăți, a fost întocmita si prezentata conducerii nota nr.26-06/2-15/338 din 25.02.2021.
RO_7949_268-21_SFS.pdf

Recomandarea: 7. Să efectueze o misiune de audit intern în scopul evaluării: 7.1 legalității raporturilor între SFS și executorii judecătorești privind executarea silită a obligațiilor fiscale restante, inclusiv prin analizarea profilului riscului de fraudă în acțiunile executorilor judecătorești (subcapitolul 3.3.); 7.2 veridicității restanțelor înregistrate la contul curent al persoanelor fizice nerezidente, pentru excluderea erorilor identificate de auditul public extern (subcapitolul 3.1.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 25.03.2021
Data implementării: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/32877 din 25.03.2021: A fost aprobat Raportul de audit intern cu titlul „Evaluarea procesului de planificare si realizare a raporturilor SFS cu executorii judecătorești privind executarea silita a obligațiilor fiscale, precum si altor tipuri de obligațiuni administrate de SFS”. Ca rezultat, au fost înaintate 6 recomandări de îmbunătățire a domeniului auditat, inclusiv si о recomandare aferenta îmbunătățirii aspectului gestionarii riscurilor pe segmentul respectiv.
In scopul diminuării obligațiilor fiscale la BPN si înlăturării erorilor admise in Sistemul Informațional al SFS, a fost efectuata selectarea listei contribuabililor persoane fizice nerezidente (persoane fizice cu coduri fiscale atribuite conform prevederilor art. 162 alin. (I) lit. b) din Codul fiscal, in baza Certificatului de atribuire a codului fiscal) care conform SIA „Contul curent al contribuabilului” înregistrează restanta mai mare de 100.00 lei la situația din 13.10.2020. Ulterior, listele au fost remise in adresa Direcțiilor generale administrare fiscala mun. Chișinău, Centru, Nord si Sud pentru examinare și înlaturarea erorilor depistate. Informația detaliata cu privire la rezultatele examinării listelor contribuabililor restanțieri persoane fizice nerezidente, precum si erorile înlăturate au fost prezentate conducerii SFS prin nota nr.26-06/2-15/2547 din 29 octombrie 2020. De asemenea, a fost aprobat Raportul de audit intern cu titlul „Evaluarea veridicității evidentei obligațiilor fiscale ale persoanelor fizice nerezidente prin intermediul SIA Contul curent al contribuabilului”. Ca rezultat, au fost înaintate 3 recomandări de îmbunătățire a domeniului auditat.
RO_7949_268-21_SFS.pdf

Recomandarea: 8. Să elaboreze și să înainteze propuneri la Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, în scopul corelării acesteia cu prevederile Codului fiscal privind declanșarea executării silite a obligației fiscale curente, în cazurile în care contribuabilul se află în procedura de insolvabilitate (subcapitolul 3.2.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 25.03.2021
Data implementării: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/32877 din 25.03.2021: Prin scrisoarea nr. 26-12/2-08/68224 din 30 noiembrie 2020 au fost remise în adresa Ministerului Finanțelor propunerile de amendamente la Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012 și la cadrul legal conex în scopul corelării acestora cu prevederile Codului Fiscal privind declanșarea executării silite a obligației fiscale curente in raport cu contribuabilii care se afla în procedura de insolvabilitate, inclusiv cu includerea unor pârghii legale de responsabilizare fata de administratorii autorizați care admit restanta curenta. RO_7949_268-21_SFS.pdf

Recomandarea: 9. Să completeze Manualul operațional privind managementul arieratelor cu prevederi exhaustive privind: 9.1 modul de conlucrare cu executorii judecătorești, precum și obligațiile ce revin angajaților DGA, în calitatea sa de creditor (i) potrivit art. 44 din Codul de executare și (ii) în cazurile necesității de contestare a actelor executorului judecătoresc, în temeiul art. 161 din Codul de executare; 9.2 reglementarea exhaustivă a punerii în aplicare a mecanismului de executare silită a cotelor sociale (subcapitolele 3.1. și 3.3.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 25.03.2021
Data implementării: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/32877 din 25.03.2021: SFS a elaborat și aprobat Ordinul nr..596 din 50 noiembrie 2020 cu privire la modificarea Manualului operațional privind managementul arieratelor, cu prevederi exhaustive privind modul de conlucrare cu executorii judecătorești precum si a obligațiilor ce revin angajaților DGAFA, in calitatea sa de creditor (i) potrivit art. 44 din Codul de executare si (ii) in cazurile necesității de contestare a actelor executorului judecătoresc. in temeiul art. 161 din Codul de executare.
Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și aprobat procedura de aplicare a mecanismului de executare silita a cotelor sociale, prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.537 din 20 octombrie 2020 cu privire la modificarea Manualului operațional privind managementul arieratelor.
RO_7949_268-21_SFS.pdf

Recomandarea: 10. Să automatizeze integral procesul de planificare a controalelor fiscale, cu posibilitatea utilizării tuturor riscurilor de conformare (subcapitolul 4.1.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 25.03.2021
Data implementării: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/32877 din 25.03.2021: In Planul de activitate al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2021 a fost inclusă acțiunea 12.1 „Implementarea si dezvoltarea unui sistem automatizat de evaluare a riscurilor de neconformare fiscala”. Astfel, sarcina tehnica a Sistemului informațional urmează a fi elaborată și aprobata pana la finele trimestrului IV al anului 2021. RO_7949_268-21_SFS.pdf

Recomandarea: 11. Să întreprindă măsuri privind încheierea Acordurilor bilaterale de cooperare și schimbul de date cu organele de drept, urmare cărora va institui o procedură funcțională de monitorizare a materialelor remise organelor de drept (subcapitolul 4.2.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 25.03.2021
Data implementării: 25.03.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/32877 din 25.03.2021: Începând cu 1 ianuarie 2021. Serviciul Fiscal de Stat a fost investit cu funcția de urmărire penala și activitate speciala de investigate pentru infracțiunile a economice prevăzute la art.241-242, 244, 2441 , 250-253 și 3351 din Codul penal.
Conform pct. 7 lit. a), b) si f) din Regulamentul de organizare si funcționare a Direcției generale administrare fiscala antifraudă (DGAFA), aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 639 din 23.12.2020, funcțiile de baza ale Direcției generale sunt: primirea, înregistrarea și evidenta sesizărilor și altor informații despre infracțiuni; evidenta infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni; crearea și deținerea sistemelor informaționale pentru asigurarea evidentei acțiunilor aferente proceselor si cauzelor penale.
Astfel, luând in considerare funcțiile atribuite DGAFA, se considera inoportun inițierea procesului de agreare cu Procuratura Generala a mecanismului de schimb de informații privind denunțurile depuse de SFS si descrierea/aprobarea mecanismului de monitorizare a denunțurilor depuse de Serviciul Fiscal de stat de către subdiviziunile organului fiscal.
Totodată, prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 358 din 28.09.2017 a fost aprobata procedura și regulile aplicabile la depunerea cererii de intentare a acțiunii civile in cadrul procesului penal de către Serviciul Fiscal de Stat.
RO_7949_268-21_SFS.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY