Actualizat: Joi, 07 Decembrie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Activitate de audit: S.A. „CET-Nord” în vizorul Curții de Conturi

  • 07.11.2023
  • 548

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat astăzi, 7 noiembrie, rezultatele auditului conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către S.A. „CET-Nord” în anii 2021-2022.

Societatea pe Acțiuni „CET-Nord” este persoană juridică ce își desfășoară activitatea sa în conformitate cu legislația în vigoare și statutul Societății, activitățile de bază fiind producerea energiei electrice și producerea, distribuția și furnizarea energiei termice.

Capitalul statutar al societății constituie 117,8 mil. lei, care aparține în întregime statului - Agenției Proprietății Publice (APP), având calitatea de fondator, ce monitorizează activitatea Societății, iar drepturile de gestionar le exercită prin intermediul Consiliului Societății.

În structura veniturilor, componenta principală o constituie venitul din activitatea reglementată, și anume, din vânzarea energiei termice de 333,9 mil. lei în anul 2022, crescând față de perioada anului precedent cu 122,7 mil. lei și din vânzarea energiei electrice de 313,3 mil. lei, sau cu 111,4 mil. lei mai mult față de anul 2021.

În structura cheltuielilor, costul vânzărilor în anul 2021 a constituit 338,6 mil. lei sau 74%, iar în anul 2022 – 754,5 mil. lei sau 90%.

Menționăm că la situația din 31 decembrie 2021 Societatea a înregistrat pierderi în valoare de 17,3 mil. lei, cu o creștere semnificativă în anul 2022 cu 149,9 mil. lei, constituind 167,1 mil. lei.

Generalizând constatările și concluziile de audit, Curtea de Conturi conchide că ansamblul activităților, proceselor și procedurilor, per ansamblu, corespund exigenților cadrului normativ în vigoare, precum și a reglementărilor interne existente, fiind constatate doar unele neconformități, care însă nu au afectat semnificativ buna guvernare a patrimoniului public încredințat.

În context, au fost formulate următoarele observații de audit:

  • aplicarea neconformă a prevederilor cadrului legal privind recunoașterea și contabilizarea terenurilor primite în gestiune de la autoritatea publică locală, precum și nivelul scăzut de conlucrare cu organele AAPL din cadrul mun. Bălți, a generat contabilizarea și raportarea necorespunzătoare de către „CET-Nord” pe conturile bilanțiere a respectivelor terenuri cu suprafața de 13,96 ha cu valoarea reevaluată de 38,3 mil. lei. Se menționează că acestea sunt reflectate în evidența contabilă a Primăriei mun. Bălți și raportate ca active proprietate publică locală;
  • înregistrarea neconformă a unor active procurate în perioadele precedente ca imobilizări corporale în sumă de 639,8 mii lei, care efectiv sunt piese de schimb, afectând raportarea veridică a acestora;
  • SA „CET-Nord” a întreprins măsuri și în vederea recuperării creanțelor aferente consumului de energie termică, fiind încasate pentru perioada anilor 2021-2022 creanțe în valoare de 25,3 mil. lei. Însă, auditul denotă că la situația din 31.12.2022 valoarea totală a creanțelor constituie 210,3 mil. lei, inclusiv pentru energiile produse 186,1 mil. lei, dintre care creanțele cu termenul mai mare de 3 ani – constituie 14,3 mil. lei (6,8%).
  • datoriile înregistrare de către SA „CET-Nord” în anul 2022 constituie– 629 mil. lei, sau cu 184 mil. lei mai mult față de finele anului 2021 (445 mil. lei). Această situație este datorată majorării semnificative în anul 2022 a prețului la gazele naturale consumate, care afectează capacitatea Societății de achitare la datele scadente datoria față de furnizorul de gaze naturale SA „Moldovagaz”. Dacă la sfârșitul anului 2021 datoriile față de SA „Moldovagaz” constituiau 49,97 mil. lei, atunci la finele anului 2022 acestea însumau 203 mil. lei.

Un domeniu ce necesită îmbunătățiri este valorificarea mijloacelor financiare pentru investițiile capitale. Astfel, nerespectând prevederile Codului practic în construcție din 2012,  în 3 cazuri entitatea nu a stabilit volumul și descrierea lucrărilor necesare de executat conform normelor de deviz și regulilor de calcul a volumelor de lucru. În rezultat, la lucrările de reparație a bazinului de stropire, în 3 oferte prezentate la licitație, costul la unele lucrări similare a variat de la 55,8 mii lei până la 198,0 mii lei, precum și cantitatea materialelor de construcție respective a variat de la 3 până la 7 tone. Reieșind din cele menționate, reparația bazinului de stropire de la valoarea inițială preconizată în sumă de 668,4 mii lei a ajuns la valoarea finală executată de 1,6 mil. lei, ca rezultat a efectuării lucrărilor suplimentare de asigurare a impermeabilității bazinului.

Cât privește conformitatea procesului de achiziții publice, menționăm că, deși SA „CET-Nord” a asigurat elaborarea și aprobarea documentelor impuse de cadrul normativ aferent achizițiilor, calitatea și relevanța informațiilor pe care acestea le conțin nu asigură în măsură deplină estimarea valorilor contractelor de achiziții. În rezultat, planurile de achiziții analizate nu conțin informații despre sursele de acoperire a necesităților de achiziții. Mai mult ca atât, în unele cazuri valoarea estimată în planurile de achiziții nu corespunde cu valoarea contractată, fiind stabilite divergențe semnificative dintre prețul estimat și cel contractat.

Astfel, în anul 2021, conform planului au fost estimate achiziții de bunuri, lucrări și servicii în sumă totală de 37,1 mil. lei, fiind contractate bunuri cu valoarea totală de 23,8 mil. lei, sau cu 13,3 mil. lei mai puțin decât cele estimate.

Un alt aspect supus auditului a fost salarizarea în cadrul SA „CET-Nord”, constatându-se unele neconformități:

  • existența unor ambiguități ale prevederilor legale au permis entității să acorde suplimentar plăți de stimulare a angajaților în calitate de spor pentru eficiența în muncă în sumă totală de 8,83 mil. lei. Acordarea acestui spor s-a efectuat în baza evaluărilor de performanță individuală, colectivă și a aportului personal al fiecărui salariat în realizarea obiectivelor statutare, îndeplinirea calitativă a obligațiilor contractuale ale întreprinderii;
  • deși, SA „CET-Nord” nu a redus pierderile comparativ cu perioadele respective ale anului precedent, acestea fiind în creștere de la 2,8 mil. lei în 2020 la 17,52 mil. lei în 2021 și la 167,12 mil. lei în 2022, fondatorul a acceptat acordarea premiilor conducătorului societății aprobate de Consiliul societății, și achitate în sumă totală de 218,7 mii lei;
  • de asemenea, auditul denotă că statele de personal ale SA „CET-Nord” nu sunt bazate pe norme și normative pentru normarea muncii. Astfel, statele de personal aprobate în anul 2022 au fost majorate cu 52 de unități față de anul 2021, majorare efectuată în baza propunerilor date de către conducerea entității.

Deși în perioada iunie – septembrie 2022 prețul gazului natural consumat de către entitate a crescut de 2 ori de la 11,9 mii lei/1000 m3 la 15,1 mii lei/1000 m3 și la 19.1 mii lei/1000 m3,  prețul la energia electrică produsă și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor nu s-a ajustat potrivit prevederilor cadrului normativ, acestea  fiind ajustate cu întârziere prin Hotărârea nr.747 din 28.09.2022.

Auditul a constatat că din noiembrie 2020 până în prezent, în baza solicitărilor SA „CET-Nord” către ANRE, pentru entitate se aplică prețul reglementat la gazele naturale în calitate de consumator final noncasnic racordat în punctul de ieșire din rețeaua de transport al gazelor naturale, care constituie în prezent 24,9 mii lei/1000m3.

Potrivit Hotărârii ANRE nr. 433 din 28.09.2021, Agenția a obligat „Moldovagaz” să aplice prețul reglementat la gazele naturale pentru SA „CET-Nord” în calitate de consumator final noncasnic racordat în punctul de ieșire din rețeaua de transport al gazelor naturale la prețul de 2,9 mii lei/1000 m3 (fără TVA) cu efectuarea recalculului pentru gazele naturale furnizate începând cu 03.11.2020. Astfel, după reexaminările efectuate, „Moldovagaz” conform Actului de compensare, a micșorat datoria SA „CET-Nord” cu 48,3 mil. lei.  

Odată cu intrarea în vigoare a Regulilor pieței energiei electrice, SA „CET-Nord” se confruntă cu impedimente economico-financiare ce sunt în măsură să pericliteze activitatea entității, deoarece dezechilibrele generate de SA „CET-Nord” la livrarea energiei electrice în rețea nu sunt facturate de către furnizorul central de energie electrică din august 2022 până în prezent.

Pierderile efective de energie termică la SA „CET-Nord” se mențin în limitele normative prognozate. De către ANRE pentru anii 2021 și 2022 au fost prognozate pierderi normative de energie termică în volum de 44,8 mii Gcal și, respectiv, de 40,8 mii Gcal, mai mult față de indicele efectiv aprobat cu 3,2 mii Gcal și, respectiv, cu 3,8 mii Gcal. Totodată auditul relevă că entitatea nu raportează date exhaustive privind caracteristica tehnico-materială și utilizarea rețelelor termice, iar cele disponibile nu reflectă situația veridică. Astfel, lungimea totală raportată a rețelelor termice ale SA „CET-Nord” coordonate cu ANRE la finele anului 2022 a constituit 206 km, iar potrivit informațiilor prezentate de entitate, lungimea totală a rețelelor termice a fost confirmată de 196,8 km.

Remarcăm că pe parcursul misiunii de audit, Serviciul contabil al „CET-Nord” a efectuat corectări financiar-contabile în sumă totală de 648,6 mii lei.

Fișiere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY