Actualizat: Marți, 21 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Programul de activitate al Curții de Conturi Europene pentru anul 2012

  • 03.03.2012
  • 1017

 

Președintele Curții de Conturi Europene, dl Vítor Caldeira, a prezentat  la 29 februarie 2012 Programul de activitate al Curții de Conturi Europene pentru anul 2012  Comisiei de control bugetar a Parlamentului European  în cadrul reuniunii de la Bruxelles. Programul de activitate prezintă un ansamblu de activități și rezultate prevăzute pentru anul 2012.

Dl Vítor Caldeira a subliniat  că  toată lumea este conştientă de provocările extraordinare cu care se confruntă Europa şi  finanţele sale publice și că cetățenii  și contribuabilii UE, mai mult ca niciodată, aşteaptă ca obligația de dare de seamă să fie aplicată în mod eficace pentru fiecare euro perceput sau cheltuit  din fondurile Uniunii Europene.

Ca instituție responsabilă de auditul  extern al Uniunii Europene, Curtea de Conturi Europeană  contribuie la consolidarea responsabilității de desfășurare a auditului și pregătirea rapoartelor publice privind utilizarea fondurilor Uniunii Europene și rezultatele obținute.  Programul de activitate pentru anul 2012 al Curții de Conturi Europene prevede lista de rapoarte anuale, rapoarte speciale şi avizele Curții pe care intenționează să le publice în acest an, de asemenea, sunt enumerate  auditele care urmează a fi efectuate.

Rapoarte anuale

În anul 2012 Curtea va publica 51 de rapoarte anuale privind exercițiul 2011. Această cifră ține cont de rapoartele anuale privind executarea bugetului Uniunii Europene și al Fondului de Dezvoltare Europeană, precum și rapoartele anuale specifice cu referință la agenții, întreprinderi și alte organisme ale UE. 

Fiecare raport anual va include declarația de asigurare sau «DAS» cu privire la fiabilitatea conturilor, precum și la legalitatea și regularitatea operațiunilor. Informațiile probante utilizate de către Curtea de Conturi Europeană provin din evaluările sistemelor și controalelor operațiunilor efectuate. În măsura posibilității, Curtea va lua în considerație rezultatele muncii altor auditori și opiniile acestora. 

În raportul său anual consacrat bugetului 2011, Curtea intenționează să furnizeze informații ample privind cheltuielile Uniunii Europene. Capitolul «Agricultura și resursele naturale»  va fi divizat în două aprecieri specifice intitulate «Agricultura: Piața și ajutoare directe»  și  «Dezvoltarea rurală, mediul, pescuitul și sănătatea». Totodată, grupul de politici «Coeziune, energie și transporturi» va constitui obiectul a două aprecieri specifice: «Politică regională, energie și transporturi»  și « Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale». 

Cu toate acestea, pentru a permite comparaţii de la un exerciţiu la altul, capitolul 1 din raport va  prezenta rezultatele testelor operațiunilor referitoare la anul 2011 pe aceeași bază ca și rezultatele 2010, făcându-se o  comparaţie cu acestea din urmă.  Curtea, de asemenea, prevede de a acorda mai mult spațiu în raportul anual pentru informaţiile despre problemele de performanţă.  Se va ține seama în special de comentariile cu privire la capitolul 8 din raportul anual 2010 cu privire la procedura de descărcare de gestiune, precum şi de caracteristicile primului raport de evaluare pe care Comisia va trebui să-l prezinte autorităților de descărcare de gestiune în conformitate cu art. 318  al Tratatului.

Rapoarte speciale

Curtea va publica, de asemenea, rapoarte speciale.  Acestea vor prezenta rezultatele auditelor de performanţă şi de conformitate efectuate de către Curte pe aspecte specifice de buget sau de gestionare. Rapoartele speciale vor trata subiectele selectate de către Curtea de Conturi Europeană. 

Programul de activitate al Curții prezintă sarcinile de audit selectate și studiile preliminare pe care Curtea și le-a propus să le realizeze în 2012. Subiectele abordate au fost selectate în baza riscului de neregularitate sau performanță  insuficientă, de posibilități de ameliorare și de interes al publicului. Curtea astfel se străduieşte să ia în considerare preocupările majore ale părţilor interesate şi provocările cheie de gestiune financiară, care necesită a fi relevate de către Uniunea Europeană .

Lista de priorități identificate de Curte pentru 2012 include probleme urgente legate de criza financiară şi realizarea obiectivelor în vederea creşterii economice şi pentru ocuparea forţei de muncă.  Aceasta include, de asemenea, provocările pe termen lung ale mediului, schimbările climatice, dezvoltarea durabilă şi politicile ecologice. 

În total, Curtea prevede  publicarea a 22  de rapoarte  speciale în 2012, depășind astfel obiectivul stabilit pentru perioada 2009-2012.

Curtea prevede, de asemenea, să efectueze un anumit număr de studii preliminare, în special cu privire la ajutorul  acordat de Comisie pentru balanța de plăți și gestiunea crizei financiare.

Una din principalele surse ale plusvalorii rapoartelor speciale ale Curții se bazează pe formularea recomandărilor,care, dacă vor fi urmate de efecte, vor  contribui la ameliorarea gestiunii financiare. În 2012, Curtea va publica un raport de monitoring special consacrat măsurilor întreprinse în scopul realizării recomandărilor formulate în rapoartele speciale precedente.

Avize

Datorită rapoartelor și auditelor sale, Curtea dispune de o  experiență bogată și de rezultate  din care se poate inspira la elaborarea politicilor Uniunii Europene. Una din prioritățile pentru anul 2012 constă în emiterea unor avize și observații cu privire la noile reglementări sectoriale. Curtea a publicat deja un aviz  cu privire la propunerile ce vizează fondurile structurale și de coeziune. Sunt în curs de elaborare alte avize consacrate propunerilor legislative în materie de politică agricolă comunitară și de resurse proprii  ale Uniunii Europene.

Consolidarea Curții

În 2012, Curtea va consolida statutul său de instituţie. Curtea fiind angajată în respectarea strictă a normelor de etică şi de transparență, în 2011, a consolidat cadrul de administrare prin adoptarea  unor noi linii directorii în materie de etică, aplicabile tuturor membrilor şi angajaților Curţii.  În plus, Curtea a adoptat recent un cod de conduită destinat special pentru membrii săi, care îi obligă să publice, inclusiv, declaraţiile lor de avere pe site-ul Curții de Conturi Europene.

Curtea prevede să publice în anul 2012  Strategia sa pentru perioada 2013-2017.  Pentru a identifica problemele majore cu care se confruntă Curtea au fost  consultate principalele părţi interesate - inclusiv Comisia Europeană.

http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/11710729.PDF

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY