Actualizat: Joi, 09 Decembrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

HOTĂRÎREA nr. 46 din 25 august 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Drochia pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public

Nr. 46 din 25.08.2011
Prima | RAPOARTE DE AUDIT

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului Direcţiei monitorizare şi evaluarea politicilor a Ministerului Finanţelor dna L.Iaconi, preşedintelui raionului Drochia dl A.Marian, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional dna I.Viţa, şefului Secţiei cultură dl P.Ababii, contabilului-şef al aparatului preşedintelui raionului dna R.Aramă, şefului Direcţiei dezvoltarea teritotiului dl V.Moroşanu, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetului raional Drochia pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011, avînd drept scop evaluarea regularităţii executării veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional, precum şi a integrităţii şi gestionării conforme a patrimoniului public.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost obţinute prin examinarea rapoartelor privind execuţia bugetară, rapoartelor financiare ale entităţilor auditate, registrelor contabile; verificarea documentelor primare, actelor de recepţie a lucrărilor ce ţin de valorificarea investiţiilor şi de reparaţiile capitale; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative; observaţii directe, precum şi prin studierea explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor supuse auditului. Au fost analizate deciziile Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului, deciziile conducătorilor subdiviziunilor Consiliului raional.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa, Curtea de Conturi

a constatat:

Raportul auditului bugetului raional Drochia pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public a relevat existenţa multiplelor neregularităţi şi neconformităţi, admise la utilizarea mijloacelor financiare publice şi patrimoniului public, care se exprimă prin următoarele:

 • Executorii principali de buget, atît de nivelul al doilea, cît şi de nivelul întîi, nu şi-au asumat întocmai responsabilităţile, nu au asigurat realizarea unor proceduri şi instrumente eficiente în vederea încasării integrale a veniturilor şi nu au contribuit pe deplin la încasarea veniturilor în bugetul local. Ca rezultat, analiza veniturilor selectate pentru verificare denotă o diminuare semnificativă a veniturilor prognozate pe anul 2010 în sumă totală de 3098,8 mii lei.
 • Autorităţile publice locale din subordinea Consiliului raional nu au asigurat respectarea întocmai a prevederilor legislaţiei în vigoare ce reglementează domeniul retribuirii muncii, generînd astfel cheltuieli neregulamentare, suplimentare şi neprevăzute în sumă de 130,1 mii lei.
 • Nu s-au respectat prevederile legale ce ţin de limitele de întreţinere a unităţilor de transport şi liniilor de telefonie fixă, norma de consum a carburanţilor, cheltuielile în legătură cu titularii de avans, fapt ce a condus la cheltuieli neregulamentare în sumă totală de 46,7 mii lei.
 • Nu a fost asigurată o activitate conformă regulamentelor aplicabile la acordarea unor servicii de către centrele sociale, ca rezultat, la planificarea cheltuielilor pentru centrele de plasament a fost admisă majorarea neîntemeiată a acestora cu suma de 36,5 mii lei, precum şi cheltuieli nejustificate în sumă totală de 15,3 mii lei. Totodată, Direcţia generală asistenţă socială şi protecţie a familiei a efectuat o gestionare frauduloasă a mijloacelor financiare publice, ceea ce s-a soldat cu sustragerea a peste 500,0 mii lei.
 • Managementul ineficient al mijloacelor financiare alocate pentru investiţiile şi reparaţiile capitale, precum şi nerespectarea legislaţiei în vigoare ce ţine de domeniul respectiv au permis: executarea lucrărilor în lipsa proiectului şi a calculelor de deviz, elaborate şi verificate regulamentar, a licenţelor în domeniu, precum şi fără efectuarea procedurilor de achiziţie publică; majorarea neîntemeiată a valorii lucrărilor executate; nerespectarea procedurii de recepţie a lucrărilor; neînregistrarea regulamentară în evidenţa contabilă a unor bunuri şi servicii; trecerea neregulamentară a mijloacelor financiare la cheltuieli; suportarea cheltuielilor pentru reparaţia capitală a mijloacelor fixe din gestiunea unei autorităţi publice centrale. Impactul acestui mod necorespunzător de gestionare s-a soldat cu cheltuieli neregulamentare în sumă de 7034,3 mii lei, precum şi cu neînregistrarea regulamentară în evidenţa contabilă a aparatului preşedintelui raionului a bunurilor şi serviciilor în sumă totală de 14263,6 mii lei.
 • La aprobarea unor cheltuieli din contul mijloacelor bugetului raional, Consiliul raional nu a ţinut cont de modalitatea de delimitare a cheltuielilor, stabilită de legislaţie. Totodată, neconformîndu-se acestor reglementări, Consiliul raional a aprobat decizii de susţinere materială şi financiară pentru instituţiile de cult, Departamentul Situaţii Excepţionale (Secţia situaţii excepţionale Drochia) şi Procuratura raională Drochia, cu un impact în valoare de 593,1 mii lei.
 • Consiliul raional nu a asigurat monitorizarea eficientă a modului de acordare şi rambursare a împrumuturilor cu scadenţă în acelaşi an bugetar. În consecinţă, instituţiile de profil nu au asigurat rambursarea în termen a creditelor, formînd datorii faţă de bugetul raional, la situaţia din 01.01.2010, în sumă de 248,5 mii lei, iar la situaţia din 01.01.2011 - de 158,5 mii lei.
 • Nu s-au respectat prevederile legale la utilizarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.
 • Activitatea iresponsabilă a factorilor de decizie din cadrul administraţiei raionului în vederea asigurării regularităţii şi legalităţii administrării patrimoniului public s-a soldat cu: neînregistrarea drepturilor de proprietate asupra bunurilor în valoare de 1183,1 mii lei; necontabilizarea patrimoniului public în sumă de 174,5 mii lei, precum şi denaturarea prin diminuare a valorii clădirilor aflate în proprietate publică cu suma de 3971,1 mii lei; casarea neregulamentară a mijloacelor fixe în sumă de 19,4 mii lei; transmiterea neconformă a bunurilor publice în gestiune şi în locaţiune; neîncasarea la bugetul raional a veniturilor de la locaţiunea imobilelor în sumă de 11,9 mii lei. Totodată, au fost admise neconcordanţe semnificative referitor la evidenţa valorii mijloacelor fixe gestionate.
 • Nu au fost respectate prevederile legale la efectuarea achiziţiilor publice.
 • A fost diminuată calitatea managementului contabil, exprimat prin înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare, deţinerea de bunuri materiale fără contabilizarea corespunzătoare a valorii acestora, nereguli în decontări, ca rezultat fiind raportate eronat situaţiile patrimoniale.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetului raional Drochia pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Aparatului preşedintelui raionului şi se cere examinarea acestora în şedinţa Consiliului raional, cu adoptarea deciziilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităţilor şi încălcărilor constatate, precum şi implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit;

2.2. Inspecţiei de Stat în Construcţii, pentru verificarea volumelor de lucrări executate în cadrul implementării Proiectului Energetic II, precum şi celor executate de către "Laiola" S.R.L. (cod fiscal 1003600039415) la implementarea proiectului "Energie renovabilă cu zero emisii CO2 pentru şcoala sportivă Drochia".

3. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi executarea bugetului raional Drochia pe anul 2010.

4. Se ia act că:

4.1. Aparatul preşedintelui raionului:

- a înregistrat în evidenţa contabilă bunurile şi serviciile recepţionate în cadrul implementării Proiectului Energetic II în sumă totală de 14263,6 mii lei;

- a restabilit cheltuielile în sumă de 3296,1 mii lei, atribuindu-le ca datorie a Agenţiei de implementare a proiectului de tip DemoEnvironment "Energie renovabilă cu zero emisii CO2 pentru şcoala sportivă Drochia", cu asigurarea contabilizării corecte pe viitor, conform cadrului legal în vigoare;

- a întocmit notele contabile corespunzătoare de corectare în vederea înregistrării regulamentare a dobînzii bancare în sumă de 208,8 mii lei, precum şi a valorii documentaţiei proiectelor recepţionate în sumă totală de 82,7 mii lei;

4.2. abuzurile şi fraudele depistate la Direcţia generală asistenţă socială şi protecţie a familiei sînt în stadiu de investigare la Comisariatul raional de poliţie.

5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 34 alin. (7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

Recomandarea: 1. Preşedintele raionului, în comun cu DGF, Inspectoratul Fiscal de Stat şi primarii UAT de nivelul întîi, să asigure o monitorizare continuă a procesului de colectare a impozitelor şi taxelor, precum şi să întreprindă acţiuni privind încasarea la bugetul local a restanţelor acumulate.

Autoritatea:APARATUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 2. DGF Drochia să asigure o conlucrare eficientă cu UAT de nivelul întîi, în vederea prognozării şi evaluării optime a veniturilor cuvenite bugetelor locale, precum şi să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern care să elimine potenţialele nereguli la această componentă.

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ FINANŢE, DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 3. Să examineze faptele de remunerare neconformă a angajaţilor din cadrul subdiviziunilor sale, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 4. Să asigure aprobarea, modificarea şi înregistrarea statelor de personal în conformitate cu prevederile regulamentare.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 5. Să ajusteze la normele reglementate numărul abonamentelor de telefonie fixă, precum şi numărul de autoturisme utilizate în scopuri de serviciu.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 6. Să intensifice controlul intern referitor la aspectul regularităţii executării cheltuielilor curente.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 7. Să întreprindă măsuri regulamentare privind restituirea mijloacelor financiare ca rezultat al decontării neîntemeiate a carburanţilor şi achitărilor neconforme titularilor de avans.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 8. Să intensifice controlul intern în aspectul regularităţii îndeplinirii prescripţiilor Regulamentelor centrelor sociale.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 9. Să întreprindă măsuri legale privind restituirea cheltuielilor neîntemeiate suportate în procesul de activitate a centrelor sociale.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 10. Să asigure respectarea prevederilor actelor normative în vigoare la planificarea cheltuielilor bugetare.

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ FINANŢE, DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 11. În comun cu autorităţile publice locale subordonate, să elaboreze şi să aprobe în modul stabilit o strategie privind proiectele investiţionale (inclusiv pentru reparaţiile capitale), necesare pentru implementare, în funcţie de priorităţile dezvoltării social-economice a raionului, cu stabilirea surselor de finanţare, riscurilor asociate derulării lor, altor componente, care ar asigura o bună gestiune a banilor publici şi, respectiv, dezvoltarea durabilă şi eficientă a UAT.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 12. Să asigure elaborarea unor proceduri pentru monitorizarea lucrărilor de reparaţii capitale, cu examinarea cazurilor menţionate în prezentul compartiment, precum şi întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie faţă de persoanele vinovate de admiterea lacunelor.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 13. Să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, totodată luînd măsuri în vederea înregistrării conforme în evidenţă a valorii serviciilor de proiectare şi a lucrărilor de construcţie a gazoductului în sumă totală de 1272,2 mii lei şi, respectiv, 1242,6 mii lei.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 14. Să întreprindă măsuri eficiente întru restituirea mijloacelor financiare achitate neîntemeiat ca rezultat al majorării valorii proceselor-verbale şi achitării cheltuielilor neregulamentare cu suma de 16,4 mii lei şi, respectiv, de 9,4 mii lei, precum şi ca urmare a executării neîntemeiate a lucrărilor de reparaţie capitală a bunurilor MAI în sumă de 92,3 mii lei.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 15. Să constituie unele proceduri stricte de executare a lucrărilor doar în baza proiectelor şi documentaţiei de deviz, elaborate şi verificate regulamentar.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 16. Să asigure monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat, în care autorităţile administraţiei publice locale participă în calitate de partener public, cu implementarea unor proceduri ale controlului intern care să excludă deficienţele constatate.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 17. În comun cu autoritatea executivă şi cu Inspectoratul Fiscal de Stat pe raion, să revadă legalitatea, din punct de vedere al legislaţiei fiscale, achitării a 55,7 mii lei în baza patentei de întreprinzător pentru lucrările de instalare a monumentului, precum şi a scutirii de contribuţii de asigurări şi alte plăţi a veniturilor din salariile achitate responsabililor de implementarea proiectului „Energie renovabilă cu zero emisii CO2 pentru şcoala sportivă Drochia".

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 18. Să implementeze unele proceduri eficiente de control intern, care să asigure excluderea cheltuielilor iraţionale şi neîntemeiate.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 19. Să întreprindă măsuri de restituire a mijloacelor financiare în conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 şi cu art.55(53) alin.(3) din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 20. Să întreprindă măsuri regulamentare pentru soluţionarea problemei privind datoriile la împrumuturi.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 21. Să excludă faptele de finanţare a cheltuielilor ce nu poartă caracter imprevizibil.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 22. Să elaboreze proiecte şi decizii cu privire la alocarea mijloacelor din fondul de rezervă în conformitate cu principiile legalităţii şi eficacităţii utilizării acestora.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 23. În comun cu autorităţile din subordine, să asigure efectuarea achiziţiilor publice în strictă corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu implementarea unor proceduri de control intern eficiente şi înlăturarea deficienţelor şi lacunelor constatate.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 24. Să asigure înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor publice aflate în gestiune/proprietate, precum şi contabilizarea conformă a lor.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 25. Să întreprindă măsuri, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în vederea majorării valorii imobilelor în rezultatul reparaţiilor capitale ale lor.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 26. Să asigure respectarea procedurilor regulamentare existente de casare a mijloacelor fixe.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 27. Să examineze modul de gestionare a patrimoniului public, cu întreprinderea măsurilor eficiente de soluţionare a problemelor existente.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 28. Să asigure încheierea contractelor de gestionare a patrimoniului public cu directorii instituţiilor medico-sanitare publice, precum şi întocmirea actelor de primire-predare a patrimoniului administrat de aceştia, cu înregistrarea conformă a lui în evidenţa contabilă.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 29. Să asigure conformarea regulamentară a relaţiilor de locaţiune cu agenţii economici, cu încheierea contractelor de locaţiune conform prevederilor legale şi încasarea plăţii pentru arendă şi a costului serviciilor comunale.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 30. În comun cu autorităţile executive din subordine, să asigure aprobarea politicii de contabilitate în instituţiile publice, precum şi a unor recomandări privind metodele de evidenţă şi raportare.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 31. Să asigure conformarea evidenţei contabile la aspectul utilizării alocaţiilor bugetare.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Recomandarea: 32. În comun cu autorităţile executive din subordine, să asigure ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

Cererea: 2.1. Aparatului preşedintelui raionului şi se cere examinarea acestora în şedinţa Consiliului raional, cu adoptarea deciziilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităţilor şi încălcărilor constatate, precum şi implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit

Autoritatea:APARATUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI DROCHIA

Termen implementare: 15.03.2012

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY