Actualizat: Joi, 20 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.14 din 06 aprilie 2023 cu privire la Raportul auditului performanței „Progresele atinse în cadrul implementării Strategiei de alimentare cu apă şi sanitație (2014-2030)”

Nr. 14 din 06.04.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 1. Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, în comun cu Ministerul Mediului, să asigure aducerea în concordanță și corelarea prevederilor din Strategia de Alimentare cu Apă şi Sanitație, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.199 din 20.03.2014 și din Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, aprobată prin Legea nr.315 din 17.11.2022, privitor la țintele stabilite pentru indicatorii aferenți accesului populației la apeducte şi sisteme de sanitație (pct. 4.1.2).

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 26.04.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1464 din 13.07.2023: Acțiunile MM în acest sens: MIDR cu suportul partenerilor de dezvoltare este în proces de examinare a aspectelor ce necesită a fi modificate în Strategie pentru a fi în concordanță cu Strategia Națională de Dezvoltare. Concomitent, este planificată elaborarea Planului Național de Dezvoltare a Sectorului de Aprovizionare cu Apă și Sanitație în RM, a Programului de Investiții pe Termen Lung și a Strategiei de Finanțare. În acest sens, a fost prezentat spre examinare Termenii de Referință pentru această activitate, asupra cărora MM s-a expus. Suplimentar, la 4 iulie curent, la inițiativa MM, a fost organizată ședință de lucru cu reprezentanții MIDR în cadrul căreia au fost abordate mai multe aspecte ce țin de domeniu alimentare cu apă și sanitație, proiecte în proces de implementare, proiecte ce au fost finanțate din FEN și urmează a fi preluare de MIDR spre finanțare din FNDR. Totodată, s-a discutat asupra pașilor necesari pentru implementarea Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, în special privind elaborarea Planului de implementare a directivei (acțiune comună pentru MM și MIDR). Astfel, procesul de remediere constatărilor de audit menționate la pct.4.1.2. din raportul de audit - în realizare. Scris. MM Nr.03-05.1464 din 13.07.2023 hcc14-2023.pdf

Recomandarea: 2.1. să revizuiască prevederile Strategiei de Alimentare cu Apă şi Sanitație, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.199 din 20.03.2014, prin ajustarea denumirii organului responsabil de implementarea politicilor în domeniul alimentării de apă şi sanitației conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.690 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale” (pct.4.1.3);

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 2.2. să examineze oportunitatea elaborării și aprobării unui Plan de acțiuni, centralizat pe țară, privind realizarea investițiilor în domeniul alimentării de apă și canalizării pe termen scurt, mediu și lung, pentru a avea o previzibilitate strategică în efectuarea investițiilor în acest domeniu, inclusiv ținând cont de regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație, ceea ce va duce la sporirea eficienței investițiilor realizate și la previzibilitatea efectuării lor în anii următori (pct. 4.1.3).

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 3.1. să intensifice acțiunile de identificare a operatorilor economici care captează apa în lipsa autorizațiilor pentru folosirea specială a apei, utilizând informațiile furnizate de către Serviciul Fiscal de Stat privitor la dările de seamă fiscale prezentate de către agenții economici, cu asigurarea întreprinderii măsurilor impuse de cadrul normativ pentru a responsabiliza agenții economici care aplică neregulamentar prevederile cadrului normativ (pct.4.3.15);

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 3.2. să completeze Lista indicatorilor privind activitatea Inspectoratului, aprobată prin ordinele interne, cu indicatori relevanți în vederea monitorizării și evaluării obligațiunilor față de bugetul de stat privind plata amenzilor și prejudiciilor cauzate mediului, asigurarea includerii ulterioare a acestora în SIA „Sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții” și utilizarea informațiilor respective de către Serviciul Fiscal de Stat în scopul administrării veniturilor conform Ordinului ministrului Finanţelor nr.126/2022 „Cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2023” (pct.4.6.2);

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 3.3. să intensifice măsurile de interconectare la SIA „Sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții”, în scopul administrării/gestionării conforme a informațiilor aferente sumelor calculate, achitate și anulate ale amenzilor și prejudiciilor cauzate mediului (pct.4.6.2).

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 4. Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, în comun cu Ministerul Mediului și Biroul National de Statistică, să elaboreze și să aprobe o Listă/nomenclator de indicatori relevanți domeniului de alimentare cu apă și sanitației pentru asigurarea colectării, prelucrării și monitorizării situațiilor din domeniu (pct.4.3).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 26.04.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1464 din 13.07.2023: acțiunile MM în acest sens: reprezentanții MM au participat la ședința de lucru din 21.06.2023, organizătă de către MIDR, în scopul elaborării unei Liste/nomenclator de indicatori relevanți domeniului de alimentare cu apă și sanitației pentru asigurarea colectării, prelucrării și monitorizării situațiilor din domeniu. Fapt despre care MM a fost informată prin scrisoarea nr.19-3113/14.06.2023 (se anexează). Ulterior participării la ședință, MM a prezentat MIDR, prin scrisoarea nr.08- 07/1349 din 30.06.2023 (se anexează) informația solicitată cu referire la indicatorii colectați, procesați şi diseminați, relevanți domeniului de aprovizionare cu apă și sanitație ș.a. Astfel, realizarea indicatorului de rezultat: elaborarea Listei/nomenclator de indicatori relevanți domeniului de alimentare cu apă și sanitației pentru asigurarea colectării, prelucrării și monitorizării situațiilor din domeniu, care să conducă la remedierea constatărilor de audit menționate la pct.4.3. din raportul de audit este în acțiune.
Completare 10.08.2023
Acțiunile MM în acest sens: reprezentanții MM au participat la ședința de lucru din 21.06.2023, organizătă de către MIDR, în scopul elaborării unei Liste/nomenclator de indicatori relevanți domeniului de alimentare cu apă și sanitației pentru asigurarea colectării, prelucrării și monitorizării situațiilor din domeniu. Fapt despre care MM a fost informată prin scrisoarea nr.19-3113/14.06.2023 (anexată). Ulterior participării la ședință, MM a prezentat MIDR (prin scrisoarea nr.08-07/1349 din 30.06.2023, anexată) informația solicitată ( precum, indicatorii colectați, procesați şi diseminați, relevanți domeniului de aprovizionare cu apă și sanitație ș.a.).
Astfel, realizarea indicatorului de rezultat: elaborarea Listei/nomenclator de indicatori relevanți domeniului de alimentare cu apă și sanitației pentru asigurarea colectării, prelucrării și monitorizării situațiilor din domeniu, care să conducă la remedierea constatărilor de audit menționate la pct.4.3. din raportul de audit este în acțiune.
Completare 10.08.2023
Acțiunile MM în acest sens: reprezentanții MM au participat la ședința de lucru din 21.06.2023, organizătă de către MIDR, în scopul elaborării unei Liste/nomenclator de indicatori relevanți domeniului de alimentare cu apă și sanitației pentru asigurarea colectării, prelucrării și monitorizării situațiilor din domeniu. Fapt despre care MM a fost informată prin scrisoarea nr.19-3113/14.06.2023 (se anexează).
Ulterior participării la ședință, MM a prezentat MIDR, prin scrisoarea nr.08-07/1349 din 30.06.2023 (se anexează) informația solicitată cu referire la indicatorii colectați, procesați şi diseminați, relevanți domeniului de aprovizionare cu apă și sanitație ș.a. Astfel, realizarea indicatorului de rezultat: elaborarea Listei/nomenclator de indicatori relevanți domeniului de alimentare cu apă și sanitației pentru asigurarea colectării, prelucrării și monitorizării situațiilor din domeniu, care să conducă la remedierea constatărilor de audit menționate la pct.4.3. din raportul de audit este în acțiune. Scris. MM Nr.03-05.1464 din 13.07.2023 hcc14-2023.pdf

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:Biroul Național de Statistică

Termen implementare: 26.04.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea BNS nr.08-5/19 din 20.07.2023: Pe data de 21 iunie 2023, reprezentantul BNS a participat la ședinta de lucru organizată de către MIDR, în cadrul careia s-a agreat că, la prima etapă de măsuri întreprinse, instituțiile producătoare de date statistice privind apa și sanitația (Ministerul Mediului, Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția „Apele Moldovei”, Agenția Natională pentru Sănătate Publică, Agenția Natională de Reglementare în Energetică, ș.a.) vor completa formularele propuse de MIDR și vor prezenta în atenția acestuia pentru centralizare informația privind indicatorii produși și diseminați privind apa și sanitația.
Urmare a sedinței de lucru menționate, BNS a transmis în adresa MIDR informația solicitată cu privire la indicatorii statistici produși și diseminați în prezent, precum și indicatorii raportați în chestionarele internaționale, în conformitate cu atribuțiile funcționale, relevanți domeniului de aprovizionare cu apă și sanitație (conform Anexei). Informația cu privire la indicatorii statistici actualmente produși și diseminați de către BNS și alte autorități și instituțiile producătoare de date în domeniu urmează a fi generalizată de către MIDR și utilizați la (i) elaborarea/ajustarea documentului de politici publice în domeniu și (ii) pentru elaborarea planului de măsuri, recomandat de Curtea de Conturi, privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit cu privire la elaborarea listei de indicatori relevanți domeniului. Scris.BNS din 20.07.2023.pdf

Recomandarea: 5. Consiliului municipal Bălţi, Consiliilor locale Cahul, Ştefan Vodă, Basarabeasca, Dondușeni, Ocniţa și Șoldănești, în calitate de fondatori ai operatorilor de servicii de alimentare cu apă și sanitație, în comun cu operatorii de servicii de alimentare cu apă și sanitație Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți”, S.A. „Apă-Canal Cahul”, Î.M.„Direcția de producție Apă-Canal” or. Ştefan Vodă, Î.M. „AQUA Basarabeasca”, Î.M. „Apă-Canal Dondușeni”, Î.M. „Apă-Canal Ocniţa”, Î.M. „Regia Apă Șoldănești”, să întreprindă măsurile de rigoare, prevăzute în cadrul normativ regulator, pentru remedierea/ajustarea/revizuirea pozițiilor negative ale capitalului propriu la întreprinderile prestatoare de servicii de alimentare cu apă și sanitație, fondatori ai cărora sunt (pct.4.5.3) .

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. CAHUL

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. ȘTEFAN VODĂ

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:CONSILIUL ORĂŞENESC BASARABEASCA

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:Primăria or. Dondușeni

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:PRIMĂRIA COM.OCNIŢA, OCNIŢA

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:CONSILIUL ORĂȘENESC ȘOLDĂNEȘTI

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ REGIA “APĂ-CANAL-BĂLŢI”

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:S.A. "APA-CANAL" CAHUL

Termen implementare: 26.04.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea S.A. „Apă-Canal Cahul” nr. 215 din 25.05.2023:
• S.A .„Apă-Canal Cahul” a întreprins măsuri importante pentru dezvoltarea sistemului de guvernanță și management în baza Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.
• Totodată entitatea are statut de Societate pe Acțiuni în conformitate cu legislatia in vigoare și își realizează activitățile în vederea îmbunatățirii serviciilor în regiune și gestionarea eficientă a resurselor de apă.
• Responsabilitatea realizării investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și sanitație revine autorității locale, care ia toate măsurile necesare pentru modernizarea, optimizarea și dezvoltarea infrastructurii locale și îmbunătățirea fiabilității furnizării și calității serviciilor publice de alimentare cu apă și sanitație. S.A. „Apă-Canal Cahul” e efectuat transferul de active publice către primărie în baza deciziei nr.4/19 (20/19) din 06.10.2022 nr.4/19 (20/19).
Având în vedere capacitatea financiară redusă, a S.A. „Apă-Canal Cahul”, și transferul de la bilanțul întreprinderii a activelor publice și a celor provenite din împrumutul pentru investiții contractat de la Banca Mondiala s-a înregistrat activul net negativ în valoare de - 46696860 lei.
Activul net negativ se datorează și faptului ca datoriile nu au fost acoperite integral de valoarea activelor transmise. În esență datoriile aferente activelor provenite din împrumut au rămas la bilanțul întreprinderii, ceea ce denotă faptul ca nu s-au transferat către APL și au avut un impact asupra capitalului propriu.
În acest context pentru remedierea situației existente entitatea a realizat următoarele:
• Realizează о planificare riguroasa a investițiilor prin elaborarea planului de investiții coordonate cu APL în baza strategiilor de dezvoltare socioeconomice.
• S-a efectuat transferul de active în baza procesului verbal nr.1 din 01.12.2022 în baza deciziei nr.4/19 (20/19).
• S-a încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare fără anexe (lista imobilizărilor transmise)
În vederea realizării obictivelor propuse ar fi oportună:
• Inițierea dialogului cu APL în vederea soluționării problemelor aferente activului net negativ, în special datoriile provenite din împrumutul utilizat pentru realizarea investițiilor în active și în infrastructura rețelelor de apă și canalizare din mun. Cahul.
• Elaborarea și adoptarea conținutului anexelor la contractul de delegare a serviciului de apă și canalizare de comun acord cu Primaria Cahul. SA ApaCanal Cahul din 25.05.2023.pdf

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „DIRECŢIA DE PRODUCŢIE APĂ-CANAL”, OR.ŞTEFANVODĂ

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:Î.M. "AQUA BASARABEASCA"

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ “APĂ-CANAL” DONDUŞENI

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ ”APĂ CANAL OCNIȚA”

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „REGIA APĂ ŞOLDĂNEŞTI"

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 6. Consiliilor municipale Chişinău și Bălţi, Consiliilor locale Căuşeni, Floreşti și Hânceşti, în calitate de fondatori ai operatorilor de servicii de alimentare cu apă și sanitație, în comun cu S.A. „Apă-Canal Chișinău”, Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți”, S.A. „Servicii Comunale Florești”, S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hânceşti”, Î.M. „Apă-Canal Căuşeni”, în calitate de operatori ai serviciilor de alimentare cu apă și sanitație, să asigure crearea Fondului de dezvoltare în conformitate cu prevederile Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, cu asigurarea utilizării mijloacelor acumulate în acesta conform destinațiilor prevăzute în legea respectivă (pct.4.5.10).

Autoritatea:Consiliul municipal Chișinău

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:Primăria Căușeni

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. FLOREȘTI, FLOREȘTI

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. HÎNCEȘTI

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "APĂ-CANAL CHIŞINĂU"

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ REGIA “APĂ-CANAL-BĂLŢI”

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACȚIUNI „SERVICII COMUNALE FLOREȘTI”, OR.FLOREȘTI

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACȚIUNI ”OPERATOR REGIONAL APĂ-CANAL HÎNCEȘTI”

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:Î.M. ”Apă Canal” din or. Căușeni

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 7. să completeze Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015, cu un cont contabil nou, destinat evidenței distincte a obligațiunilor contingente față de bugetul de stat şi de alte nivele de buget (pct.4.6.2).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 26.04.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/65/1081 din 18.07.2023: Se comunică că, urmare a discuțiilor pe Platforma Curții de Conturi s-a decis inițierea completării Planului de conturi contabile cu 2 conturi noi destinate reflectării creanțelor bugetare contingente (Ex.: sumele contravențiilor calculate în termen de până la 30 de zile, termen în care contravenientul poate sa conteste contravenția) și creanțelor contingente ale autoritatilor/ instituțiilor bugetare (Ex.: reclamații înaintate de autorități/instituții bugetare către organele de ancheta, alte decât cele aferente lipsurilor și delapidărilor).
Completare 02.11.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/85/1585 din 27.10.2023: Prin Ordinul nr. 100 din 27.10.2023 a fost completat Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul MF nr. 216/2015, cu conturi noi destinate reflectării creanțelor bugetare contingente (Ordinul se anexează).
MF din 18.07.2023.pdf

Recomandarea: 8. să opereze modificări la Regulamentele privind acordarea subvențiilor în domeniul agriculturii din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, prin completarea acestora cu prevederi exhaustive privind respectarea de către beneficiari a clauzelor contractuale și desfășurarea recepției finale conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 285/1996 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente” (pct.4.2.8).

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Termen implementare: 26.04.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAIA nr.04-07-4/48 din 05.01.2024: Cereri prealabile privitor obligațiilor ausmate de AIPA față de producători agricoli nu au parvenit. În procesul de elaborare și promovare a documentelor de politici privind subvenționarea în agricultură și mediul rural Ministerul va ține cont de completarea acestora cu prevederi privind respectarea de către beneficiari a clauzelor contrsctului și desfășurarea recepției finale conform prevederilor HG nr.285/1996. maia din 05_01_24.pdf

Recomandarea: 9. 1. să elaboreze şi să aprobe, în modul stabilit, un mecanism corespunzător care să asigure finanțarea proiectelor în termene optime, fără a condiționa tergiversarea finanțării lor din Fondul Național pentru Mediu și neasigurarea finalității lor pe parcursul mai multor ani (pct.4.2.1);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 26.04.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1464 din 13.07.2023: acțiunile MM în acest sens: Regulamentul privind modul de administrare a Fondului Național pentru Mediu (FNM) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.711/2022 împreună cu Manualul operațional întrunesc în sine descrierea procesului de finanțare din FNM (în partea ce ține a termenelor și condițiilor). Deși, necesită a fi menționat, că acestea se aplică proiectelor de mediu care se lansează începând cu anul curent.

Autoritatea:Instituția Publică „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului”

Termen implementare: 26.04.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea IP ONIPM nr.261-23 din 18.07.2023: Mecanismul care sa asigure finanțarea consecventă a proiectelor din sursele Fondului Național pentru Media (FNM), din punct de vedere al termenelor și condițiilor, este asigurat de noul Regulament privind modul de administrare a FNM, aprobat prin HG 711/2022.
În temeiul aceleiași HG, IP ONIPM a preluat contractele de finanțare a proiectelor de asigurare cu apă și sanitație spre onorarea obligațiunilor. În activitate de gestionare a mijloacelor Fondul Național pentru Mediu. IP ONIPM aplică prevederile Legii 1515/1993 cu privire la mediului incunjurător în ultima redacție expusă la 30.03.2022 și normele în noul Regulament cu privire la modul de administrare a FNM mai sus menționat. Scris IP ONIPM din 18.07.23.pdf

Recomandarea: 9.2. să asigure, în scopul realizării obiectivelor stabilite în Strategia pe Alimentare cu Apă și Sanitație, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.199 din 20.03.2014, prioritizarea finanțării proiectelor investiționale inițiate și finanțate anterior din contul mijloacelor Fondului Ecologic Național și preluate pentru definitivare, conform Hotărârii Guvernului nr.711 din 19.10.2022 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a Fondului Național pentru Mediu”, de către Instituția Publică „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului”, pentru a nu admite irosirea sau risipa mijloacelor bugetare (pct.4.2.1);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 26.04.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1464 din 13.07.2023: acțiunile MM în acest sens, necesită atrasă atenția cuvenită asupra faptului, că prioritatea de finanțare a proiectelor transmise IP ONIPM în conformitate cu Regulamentul privind modul de administrare a FNM aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.711/2022 este reglementată prin Legea bugetului pentru 2023, iar în conformitate cu prevederile capitolul VIII din Legea 1515/1993 cu privire la protecția mediului înconjurător, modificat la 31.03.2022, mijloacele FNM pot fi utilizate exclusiv pentru proiecte și programe de protecție a mediului, schimbărilor climatice și gestionării durabile a resurselor naturale. Din ce reiese, că mijloacele financiare necesare pentru continuarea/ finalizarea proiectelor de apă și sanitație preluate de IP ONIPM nu pot fi alocate din FNM.

Autoritatea:Instituția Publică „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului”

Termen implementare: 26.04.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea IP ONIPM nr.261-23 din 18.07.2023: Prin decizia Comitetului de Supraveghere a IP ONIPM din 19 mai 2023 au fost stabilite noi termene-limita de acțiune a contractelor de finanțare preluate spre execuție de IP ONIPM, inclusiv pentru proiectele din domeniul de asigurare cu apă și sanitație. În acest sens, s-au semnat acorduri adiționale la contractele de finanțare prin care părțile se obligă să-și îndeplinească sarcinile vizavi de implementarea proiectetelor, în termenul stabilit (se anexează copia extrasului din PV 03/2023 a ședintei Comitetului de supraveghere a ONlPM).

Recomandarea: 9.3. să definitiveze și să aprobe, în modul stabilit de Guvern, „Manualul operațional al Fondului Național de Mediu” (pct.4.2.1).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 26.04.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1464 din 13.07.2023: acțiunile MM în acest sens: „Manualul operațional al Fondului Național de Mediu” a fost propus spre consultare publică, pentru a fi îmbunătățită și completată varianta documentului aprobată prin Ordinul Ministerului Mediului Nr.57 din 30.03.2023 (se anexează).

Autoritatea:Instituția Publică „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului”

Termen implementare: 26.04.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea IP ONIPM nr.261-23 din 18.07.2023: în limita atribuțiilor funcționale, IP ONIPM a oferit suport la elaborarea textului Manualului operațional al FNM, în special la elaborarea textului în redacție nouă conform modificărilor survenite în Regulamentul privind modul
de administrare a FNM prin HG 371/2023.

Recomandarea: 10. Cancelariei de Stat, în comun cu Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat să monitorizeze implementarea de către AAPL gestionare de OITE aferente alimentării cu apă și sanitației a următoarelor recomandări: 10.1. să asigure inventarierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, prin prisma corespunderii acestora cu prevederile art.13 alin.(7) din Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare și, în cazul în care aceste contracte nu au fost încheiate, să asigure încheierea lor, iar în cazul în care contractele respective au fost încheiate, dar nu corespund prevederilor cadrului normativ în vigoare, să le actualizeze, cu anexarea obligatorie la ale a: (i) Regulamentului-cadru privind indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, (ii) caietului de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului, (iii) Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, (iv) inventarului bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale aferente serviciului furnizat/prestart și (v) procesului-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la pct. (iv), (pct.4.5.13);

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 26.04.2024
Răspunsul autorității:
Întru implementarea cerinței/recomandării ce rezultă din Hotărârea Curții de Conturi a fost expediată în adresa Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, indicația nr. 29-78-7345 din 11 iulie 2023 (se anexează).

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI (BĂLŢI, RAIOANELE: FĂLEŞTI, GLODENI, RÎŞCANI, SÎNGEREI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL COMRAT (UNITATEA TERITORIALĂ AUTONOMĂ GĂGĂUZIA (GAGAUZ-YERI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CĂUŞENI (RAIOANELE: ANENII NOI, CĂUŞENI, ŞTEFAN VODĂ)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CHIŞINĂU (CHIŞINĂU, RAIOANELE: CRIULENI, DUBĂSARI, IALOVENI, STRĂŞENI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CAHUL (RAIOANELE: CAHUL, CANTEMIR, TARACLIA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL EDINEŢ (RAIOANELE: EDINEŢ, BRICENI, DONDUŞENI, OCNIŢA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL HÎNCEŞTI (RAIOANELE: HÎNCEŞTI, LEOVA, CIMIŞLIA, BASARABEASCA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL ORHEI (RAIOANELE: ORHEI, REZINA, ŞOLDĂNEŞTI, TELENEŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL UNGHENI (RAIOANELE: UNGHENI, NISPORENI, CĂLĂRAŞI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL SOROCA (RAIOANELE: DROCHIA, SOROCA, FLOREŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 10.2. Cancelariei de Stat, în comun cu Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat să monitorizeze implementarea de către AAPL gestionare de OITE aferente alimentării cu apă și sanitației a următoarelor recomandări: să includă, în mod obligatoriu, în contractele de gestiune delegată, mărimea redevenței care urmează a fi achitată de operatorul de servicii de alimentare cu apă și sanitație, conform prevederilor art.131 alin. (11) și (12), precum și art.13 alin.(19) din Legea nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, în scopul recuperării investițiilor efectuate pentru înlocuirea, modernizarea și/sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare (pct.4.5.13);

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL SOROCA (RAIOANELE: DROCHIA, SOROCA, FLOREŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL UNGHENI (RAIOANELE: UNGHENI, NISPORENI, CĂLĂRAŞI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL ORHEI (RAIOANELE: ORHEI, REZINA, ŞOLDĂNEŞTI, TELENEŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL HÎNCEŞTI (RAIOANELE: HÎNCEŞTI, LEOVA, CIMIŞLIA, BASARABEASCA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL EDINEŢ (RAIOANELE: EDINEŢ, BRICENI, DONDUŞENI, OCNIŢA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CAHUL (RAIOANELE: CAHUL, CANTEMIR, TARACLIA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CHIŞINĂU (CHIŞINĂU, RAIOANELE: CRIULENI, DUBĂSARI, IALOVENI, STRĂŞENI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CĂUŞENI (RAIOANELE: ANENII NOI, CĂUŞENI, ŞTEFAN VODĂ)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL COMRAT (UNITATEA TERITORIALĂ AUTONOMĂ GĂGĂUZIA (GAGAUZ-YERI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI (BĂLŢI, RAIOANELE: FĂLEŞTI, GLODENI, RÎŞCANI, SÎNGEREI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 26.04.2024
Răspunsul autorității:
Întru implementarea cerinței/recomandării ce rezultă din Hotărârea Curții de Conturi a fost expediată în adresa Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, indicația nr. 29-78-7345 din 11 iulie 2023 (se anexează).

Recomandarea: 10.3. Cancelariei de Stat, în comun cu Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat să monitorizeze implementarea de către AAPL gestionare de OITE aferente alimentării cu apă și sanitației a următoarelor recomandări: să revizuiască și să ajusteze, în comun cu operatorii serviciilor de alimentare cu apă și sanitație, evidențele sale contabile privitor la OITE aferente alimentării cu apă și sanitație care fac parte componentă a contractelor de gestiune delegată (concesiune), cu conformarea obligatorie a evidențelor contabile la prevederile art. 131 alin. (3) lit.b) din Legea nr.303/2013 și la punctele 58-71 din Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în procesul realizării parteneriatului public-privat, aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.192/2018 (pct.4.5.13);

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL SOROCA (RAIOANELE: DROCHIA, SOROCA, FLOREŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL UNGHENI (RAIOANELE: UNGHENI, NISPORENI, CĂLĂRAŞI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL ORHEI (RAIOANELE: ORHEI, REZINA, ŞOLDĂNEŞTI, TELENEŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL HÎNCEŞTI (RAIOANELE: HÎNCEŞTI, LEOVA, CIMIŞLIA, BASARABEASCA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL EDINEŢ (RAIOANELE: EDINEŢ, BRICENI, DONDUŞENI, OCNIŢA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 26.04.2024
Răspunsul autorității:
Întru implementarea cerinței/recomandării ce rezultă din Hotărârea Curții de Conturi a fost expediată în adresa Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, indicația nr. 29-78-7345 din 11 iulie 2023 (se anexează).

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI (BĂLŢI, RAIOANELE: FĂLEŞTI, GLODENI, RÎŞCANI, SÎNGEREI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL COMRAT (UNITATEA TERITORIALĂ AUTONOMĂ GĂGĂUZIA (GAGAUZ-YERI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CĂUŞENI (RAIOANELE: ANENII NOI, CĂUŞENI, ŞTEFAN VODĂ)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CHIŞINĂU (CHIŞINĂU, RAIOANELE: CRIULENI, DUBĂSARI, IALOVENI, STRĂŞENI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CAHUL (RAIOANELE: CAHUL, CANTEMIR, TARACLIA)

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 10.4. Cancelariei de Stat, în comun cu Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat să monitorizeze implementarea de către AAPL gestionare de OITE aferente alimentării cu apă și sanitației a următoarelor recomandări: să aprobe setul de indicatori de performanță ai serviciului furnizat/prestat consumatorilor, în funcție de: (i) necesitățile consumatorilor, (ii) starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și (iii) eficiența acestora, cu respectarea indicatorilor de performanță minimi prevăzuți în Regulamentul-cadru privind indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv, în Caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (pct.4.5.13);

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 26.04.2024
Răspunsul autorității:
Întru implementarea cerinței/recomandării ce rezultă din Hotărârea Curții de Conturi a fost expediată în adresa Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, indicația nr. 29-78-7345 din 11 iulie 2023 (se anexează).

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI (BĂLŢI, RAIOANELE: FĂLEŞTI, GLODENI, RÎŞCANI, SÎNGEREI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL COMRAT (UNITATEA TERITORIALĂ AUTONOMĂ GĂGĂUZIA (GAGAUZ-YERI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CĂUŞENI (RAIOANELE: ANENII NOI, CĂUŞENI, ŞTEFAN VODĂ)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CHIŞINĂU (CHIŞINĂU, RAIOANELE: CRIULENI, DUBĂSARI, IALOVENI, STRĂŞENI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CAHUL (RAIOANELE: CAHUL, CANTEMIR, TARACLIA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL EDINEŢ (RAIOANELE: EDINEŢ, BRICENI, DONDUŞENI, OCNIŢA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL HÎNCEŞTI (RAIOANELE: HÎNCEŞTI, LEOVA, CIMIŞLIA, BASARABEASCA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL ORHEI (RAIOANELE: ORHEI, REZINA, ŞOLDĂNEŞTI, TELENEŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL UNGHENI (RAIOANELE: UNGHENI, NISPORENI, CĂLĂRAŞI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL SOROCA (RAIOANELE: DROCHIA, SOROCA, FLOREŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 10.5. Cancelariei de Stat, în comun cu Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat să monitorizeze implementarea de către AAPL gestionare de OITE aferente alimentării cu apă și sanitației a următoarelor recomandări: să aprobe anual, în bugetele sale proprii, veniturile obținute din redevență, cu utilizarea acesteia conform art.131 alin.(12) din Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, doar pentru finanțarea reparațiilor, cu capitalizarea cheltuielilor, inclusiv reabilitarea, modernizarea și/sau dezvoltarea bunurilor domeniului public care au făcut obiectul concesionării și/sau al dezvoltării noilor imobilizări corporale (pct.4.5.3 şi pct.4.5.8);

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL SOROCA (RAIOANELE: DROCHIA, SOROCA, FLOREŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL UNGHENI (RAIOANELE: UNGHENI, NISPORENI, CĂLĂRAŞI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL ORHEI (RAIOANELE: ORHEI, REZINA, ŞOLDĂNEŞTI, TELENEŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL HÎNCEŞTI (RAIOANELE: HÎNCEŞTI, LEOVA, CIMIŞLIA, BASARABEASCA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL EDINEŢ (RAIOANELE: EDINEŢ, BRICENI, DONDUŞENI, OCNIŢA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CAHUL (RAIOANELE: CAHUL, CANTEMIR, TARACLIA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CHIŞINĂU (CHIŞINĂU, RAIOANELE: CRIULENI, DUBĂSARI, IALOVENI, STRĂŞENI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CĂUŞENI (RAIOANELE: ANENII NOI, CĂUŞENI, ŞTEFAN VODĂ)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL COMRAT (UNITATEA TERITORIALĂ AUTONOMĂ GĂGĂUZIA (GAGAUZ-YERI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI (BĂLŢI, RAIOANELE: FĂLEŞTI, GLODENI, RÎŞCANI, SÎNGEREI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 26.04.2024
Răspunsul autorității:
Întru implementarea cerinței/recomandării ce rezultă din Hotărârea Curții de Conturi a fost expediată în adresa Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, indicația nr. 29-78-7345 din 11 iulie 2023 (se anexează).

Recomandarea: 10.6. Cancelariei de Stat, în comun cu Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat să monitorizeze implementarea de către AAPL gestionare de OITE aferente alimentării cu apă și sanitației a următoarelor recomandări: să revizuiască oportunitatea evaluării necesarului de resurse financiare pentru punerea în funcțiune a obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară nefuncționale, iar în cazul ineficienței efectuării investițiilor pentru repunerea lor în funcțiune, să fie luate deciziile de rigoare privind excluderea lor din evidența contabilă (casare, comercializare, demontare, demolare etc.), (pct. 4.5.3 şi pct.4.5.8);

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL SOROCA (RAIOANELE: DROCHIA, SOROCA, FLOREŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL UNGHENI (RAIOANELE: UNGHENI, NISPORENI, CĂLĂRAŞI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL ORHEI (RAIOANELE: ORHEI, REZINA, ŞOLDĂNEŞTI, TELENEŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL HÎNCEŞTI (RAIOANELE: HÎNCEŞTI, LEOVA, CIMIŞLIA, BASARABEASCA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL EDINEŢ (RAIOANELE: EDINEŢ, BRICENI, DONDUŞENI, OCNIŢA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CAHUL (RAIOANELE: CAHUL, CANTEMIR, TARACLIA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CHIŞINĂU (CHIŞINĂU, RAIOANELE: CRIULENI, DUBĂSARI, IALOVENI, STRĂŞENI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CĂUŞENI (RAIOANELE: ANENII NOI, CĂUŞENI, ŞTEFAN VODĂ)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL COMRAT (UNITATEA TERITORIALĂ AUTONOMĂ GĂGĂUZIA (GAGAUZ-YERI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI (BĂLŢI, RAIOANELE: FĂLEŞTI, GLODENI, RÎŞCANI, SÎNGEREI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 26.04.2024
Răspunsul autorității:
Întru implementarea cerinței/recomandării ce rezultă din Hotărârea Curții de Conturi a fost expediată în adresa Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, indicația nr. 29-78-7345 din 11 iulie 2023 (se anexează).

Recomandarea: 10.7. Cancelariei de Stat, în comun cu Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat să monitorizeze implementarea de către AAPL gestionare de OITE aferente alimentării cu apă și sanitației a următoarelor recomandări: să revizuiască Listele obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară, transmise în gestiune delegată operatorilor de servicii publice de alimentare cu apă, cu actualizarea, după caz, a acestora (pct.4.5.3 şi pct.4.5.8);

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL SOROCA (RAIOANELE: DROCHIA, SOROCA, FLOREŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL UNGHENI (RAIOANELE: UNGHENI, NISPORENI, CĂLĂRAŞI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL ORHEI (RAIOANELE: ORHEI, REZINA, ŞOLDĂNEŞTI, TELENEŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL HÎNCEŞTI (RAIOANELE: HÎNCEŞTI, LEOVA, CIMIŞLIA, BASARABEASCA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL EDINEŢ (RAIOANELE: EDINEŢ, BRICENI, DONDUŞENI, OCNIŢA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CAHUL (RAIOANELE: CAHUL, CANTEMIR, TARACLIA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CHIŞINĂU (CHIŞINĂU, RAIOANELE: CRIULENI, DUBĂSARI, IALOVENI, STRĂŞENI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CĂUŞENI (RAIOANELE: ANENII NOI, CĂUŞENI, ŞTEFAN VODĂ)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI (BĂLŢI, RAIOANELE: FĂLEŞTI, GLODENI, RÎŞCANI, SÎNGEREI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 26.04.2024
Răspunsul autorității:
Întru implementarea cerinței/recomandării ce rezultă din Hotărârea Curții de Conturi a fost expediată în adresa Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, indicația nr. 29-78-7345 din 11 iulie 2023 (se anexează).

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL COMRAT (UNITATEA TERITORIALĂ AUTONOMĂ GĂGĂUZIA (GAGAUZ-YERI)

Termen implementare: 26.04.2024

Recomandarea: 10.8. Cancelariei de Stat, în comun cu Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat să monitorizeze implementarea de către AAPL gestionare de OITE aferente alimentării cu apă și sanitației a următoarelor recomandări: să aprobe un Plan de măsuri, coordonat cu Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, pentru reducerea pierderilor în rețea şi în procesul tehnologic. (pct. 4.3.7 şi pct.4.5.7).

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL SOROCA (RAIOANELE: DROCHIA, SOROCA, FLOREŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL UNGHENI (RAIOANELE: UNGHENI, NISPORENI, CĂLĂRAŞI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL ORHEI (RAIOANELE: ORHEI, REZINA, ŞOLDĂNEŞTI, TELENEŞTI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL HÎNCEŞTI (RAIOANELE: HÎNCEŞTI, LEOVA, CIMIŞLIA, BASARABEASCA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL EDINEŢ (RAIOANELE: EDINEŢ, BRICENI, DONDUŞENI, OCNIŢA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CAHUL (RAIOANELE: CAHUL, CANTEMIR, TARACLIA)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CHIŞINĂU (CHIŞINĂU, RAIOANELE: CRIULENI, DUBĂSARI, IALOVENI, STRĂŞENI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL CĂUŞENI (RAIOANELE: ANENII NOI, CĂUŞENI, ŞTEFAN VODĂ)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL COMRAT (UNITATEA TERITORIALĂ AUTONOMĂ GĂGĂUZIA (GAGAUZ-YERI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI (BĂLŢI, RAIOANELE: FĂLEŞTI, GLODENI, RÎŞCANI, SÎNGEREI)

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 26.04.2024
Răspunsul autorității:
Întru implementarea cerinței/recomandării ce rezultă din Hotărârea Curții de Conturi a fost expediată în adresa Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, indicația nr. 29-78-7345 din 11 iulie 2023 (se anexează).

Recomandarea: 5. Consiliul municipal Soroca, în calitate de fondatori ai operatorilor de servicii de alimentare cu apă și sanitație, în comun cu operatorii de servicii de alimentare cu apă și sanitație S.A. „Regia Apă-Canal Soroca", să întreprindă măsurile de rigoare, prevăzute în cadrul normativ regulator, pentru remedierea/ajustarea/revizuirea pozițiilor negative ale capitalului propriu la întreprinderile prestatoare de servicii de alimentare cu apă și sanitație, fondatori ai cărora sunt (pct.4.5.3) .

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL SOROCA

Termen implementare: 26.04.2024

Autoritatea:S.A. "REGIA APĂ-CANAL SOROCA"

Termen implementare: 26.04.2024

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY