Actualizat: Luni, 24 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.24 din 30 mai 2022 cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2021

Nr. 24 din 30.05.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. pentru informare și luare de atitudine referitor la capacitățile reduse ale autorităților publice centrale ce țin de procesele de elaborare, gestionare și raportare a proiectelor investiționale, cu examinarea oportunităților/posibilităților de dezvoltare ale acestora

Autoritatea:Cancelaria de Stat

Termen implementare: 24.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CS nr.20-06-3135 din 23.03.2023. În exerciţiul de elaborare a proiectului de hotărâre cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici în anul 2023, Cancelaria de Stat a solicitat prin scrisoarea nr. 1823-12201 din 15 decembrie 2022, examinarea recomandării auditorilor de către Institutul de Administraţie Publică în cadrul Universităţii de Stat din Moldova.
Astfel, deşi Institutul de Administraţie Publică a fost deschis privind susţinerea iniţiativei, însă din cauza insuficienţei resurselor financiare alocate, tematica respectivă nu a fost inclusă în comanda de stat.
Menţionăm că în ultimii 3 ani, alocaţiile financiare pentru dezvoltarea profesională a personalului din autorităţile publice în cadrul comenzii de stat nu au fost majorate şi au constituit suma de 1031,2 mii lei pentru fiecare an.
în subsidiar, menţionăm că cursurile de instruire pot fi organizate la solicitarea autorităţilor publice. în acest sens, art. 37 din Legea nr. 158/2008 prevede că autorităţile publice au obligaţia de a prevedea în bugetul anual propriu mijloace pentru finanţarea procesului de dezvoltare profesională continuă a funcţionarilor publici, în mărime de cel puţin 2% din fondul de salarizare.
Prin urmare, reiterăm că profesionalizarea resurselor umane din administraţia publică conform priorităţilor instituţionale şi atribuţiilor specifice acestora, este un obiectiv prioritar stabilit în Strategia de reformă a Administraţiei Publice din Republica Moldova pentru anii 2023-2030 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 126 din 15.03.2023. Scrisoarea CS 23 martie 2023 HCC 24 2022.pdf

Recomandarea: 2.5. pentru examinare conform competențelor și, de comun cu instituțiile subordonate, pentru asigurarea implementării recomandărilor cuprinse în Raportul de audit anexat la prezenta Hotărâre

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 24.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/21/379 din 17.03.2023. Cu referinţă la Hotărârea Curţii de Conturi nr.24 din 30 mai 2022 „Cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2021 ”, Ministerul Finanţelor informează că, întru implementarea cerinţelor şi recomandărilor ce i-au fost înaintate, a fost elaborat un Plan de acţiuni, aprobat prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 115/2022 (se anexează, 9 file).
Informaţia privind mersul implementării acestuia se prezintă în anexat.
Anexe: 53 file. Raspuns MF 17.03.2023 HCC 24 2022.pdf

Recomandarea: 1. Examinarea oportunităților de dezvoltare continuă și durabilă prin prisma elaborării noii strategii pe termen mediu în domeniul managementului finanțelor publice, inclusiv cu determinarea necesităților de implementare a sistemul de evidență pe baza de angajamente în sectorul public. (Secțiunea III, pct. 3.1)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 24.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/21/379 din 17.03.2023. Ministerul Finanţelor, potrivit art.20, alin.(1), lit.l) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, are competenţa şi responsabilitatea de bază de a elabora şi aproba cadrul metodologic necesar pentru implementarea Legii nr.181/2014 şi altor acte normative în domeniul finanţelor publice.
În conformitate cu prevederile articolului 63 din Legea nr.181/2014, încasările bugetelor componente ale bugetului public naţional şi plăţile bugetului de stat şi ale bugetelor locale se efectuează prin sistemul trezorerial conform metodei de casă.
Pentru implementarea acestei prevederi, Ministerul Finanţelor a aprobat:
- Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi
raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul MF nr.216/2015, în care se specifică că planul de conturi contabile în sistemul bugetar este integrat cu clasificaţia bugetară economică şi se utilizează pentru evidenţa executării de casă a bugetului public naţional (metoda de casă), precum şi pentru evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor efective ale
autorităţilor/instituţiilor bugetare, a activelor financiare şi nefinanciare, a datoriilor şi rezultatelor (metoda de angajamente) (pct.2.1), şi,
- Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional şi a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul MF nr.215/2015, care reglementează executarea de casă a încasărilor bugetelor componente ale bugetului public naţional şi a plăţilor bugetului de stat şi ale bugetelor locale, în baza clasificaţiei bugetare şi a planului de conturi contabile.
În continuare, Ministerul Finanţelor îşi menţine intenţia de evidenţă prin metoda de casă a executării procesului bugetar, prin aprobarea Conceptului şi Planului de acţiuni pentru elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP) (Ordinul MF nr.159/2016).
SNCSP vor fi bazate pe metoda de angajamente modificată, cu excepţia recunoaşterii unor venituri şi cheltuieli - care se vor menţine pe baza contabilităţii de casă, aşa ca:
- veniturile fiscale şi vamale ale bugetului;
- contribuţiile de asigurări sociale de stat şi primele de asigurări obligatorii de asistenţă medicală;
- transferurile interbugetare.
În consecinţă, prin prisma cadrului regulator enumerat, se demonstrează conformarea la dispoziţiile legale şi normative ce ţin de modul de evidenţă contabilă a bugetului public naţional.
Suplimentar, se comunică că, recunoaşterea elementelor contabile respective în baza contabilităţii de casă este cea mai raţională modalitate de a măsura aceste operaţiuni economice pe termen mediu.
Urmare, se menţionează că, în Strategia de dezvoltare a managementului finanţelor publice pentru anii 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.71/2023, sunt incluse măsurile prioritare de elaborare a Standardelor Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public până în 2030. Raspuns MF 17.03.2023 HCC 24 2022.pdf

Recomandarea: 2. Reglementarea exhaustivă și uniformizarea, pentru administratorii de venituri, a modalității și formatului de raportare către MF a restanțelor față de BS. (Secțiunea III, pct. 3.2)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 24.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/21/379 din 17.03.2023. Prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 122 din 19.12.2022 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.215/2015 (publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 456-459 art.1499 din 30.12.2022) a fost aprobat formatul unic privind modalitatea de raportare de către administratorii de venituri a restanţelor faţă de bugetul de stat. Raspuns MF 17.03.2023 HCC 24 2022.pdf

Recomandarea: 3. Dezvoltarea normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul MF nr.216 din 28.12.2015, la poziția „Creanțe ale contribuabililor”. (Secțiunea III, pct. 3.2)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 24.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/21/379 din 17.03.2023. Prin Ordinul ministrului finanţelor nr.116 din 12.12.2022 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.216/2015 (publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 456-459 art.1497 din 30.12.2022), au fost aprobate prevederi suplimentare aferente descrierii creanţelor ale contribuabililor (subcontul de nivelul II 811420 „Creanţe ale contribuabililor"). Raspuns MF 17.03.2023 HCC 24 2022.pdf

Recomandarea: 4. Monitorizarea asigurării de către SV a procesului de calculare a majorărilor de întârziere la plățile de bază și asigurarea plenitudinii raportării către MF a datoriilor agenților economici și ale persoanelor fizice. (Secțiunea III, pct. 3.2)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 24.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/21/379 din 17.03.2023. Serviciul Vamal, prin circulara nr. 790-C din 05.12.2022 (se anexează, 1 filă), a dispus birourilor vamale calcularea majorării de întârziere pentru datoriile înregistrate la data de 30.11.2022 în sistemul informaţional al SV.
Informaţia privind restanţele faţă de Bugetul Public Naţional la plăţi de bază se elaborează şi se prezintă conform Formei FI-029, în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional şi a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 215 din 28.12.2015.
Se examinează modalitatea de calcul a penalităţilor, reieşind din reglementările stabilite în Codul Vamal nr. 95/2021 şi Regulamentul de punere în aplicare a Codului Vamal nr. 95/2021. Raspuns MF 17.03.2023 HCC 24 2022.pdf

Recomandarea: 5. Monitorizarea instituirii de către SFS a unor mecanisme de conlucrare între instituțiile statului privind calcularea și raportarea taxelor, amenzilor, altor plăți la buget, a căror administrare este pusă în seama organelor fiscale. (Secțiunea III, pct. 3.2)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 24.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/21/379 din 17.03.2023. Sunt în proces de inventariere codurile economice a veniturilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat a căror administrare este dificilă de asigurat în lipsa normelor ce stabilesc modul de calculare şi declarare a acestor plăţi şi urmează a fi remise Ministerului Finanţelor.
Serviciul Fiscal de Stat a iniţiat procedura de ajustare cu Agenţia de Guvernare Electronică, privind consumul de date de la Agenţia Servicii Publice a Anexei Tehnice aferent Legal Entity (persoane juridice) privind completarea cu următoarele categorii de date: starea actuală a persoanei juridice (data înregistrării/suspendării/insolvenţei); cauza lichidării/starea precedentă; numărul şi data cererii/numărul şi data hotărârii; rolul administratorului în organizaţie; tipul obiectului.
În aceeaşi ordine de idei, s-a iniţiat procedura de actualizare a Anexei Tehnice aferent Physical Person (persoane fizice) privind completarea cu următoarele categorii de date: indică dacă idnp-ul este permanent; clasificatorul CF; codul ţării/locul/raionul naşterii/cetăţenia/naţionalitatea sau apartenenţa etnică a unei persoane; date cu privire la actul de identitate; datele privind organizaţiile în care persoana fizică figurează în calitate de conducător sau fondator/numele deţinut anterior; data expirării documentului/organul emitent/statul documentului etc.
După semnarea anexelor tehnice menţionate la pct.5.2. din plan va fi iniţiată procedura de ajustare a web serviciilor. Raspuns MF 17.03.2023 HCC 24 2022.pdf

Recomandarea: 6. Stabilirea unor mecanisme eficiente de examinare a estimărilor pentru cheltuielile de personal de către autoritățile/instituțiile bugetare, în vederea excluderii aprobării fondurilor centralizate cu ulterioare redistribuiri. (Secțiunea V, pct. 5.6)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 24.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/21/379 din 17.03.2023.
În scopul neadmiterii majorării ponderii cheltuielilor de personal în produsul intern brut, se efectuează monitorizarea lunară a volumului cheltuielilor de personal executate la nivelul agregat al bugetului public naţional, inclusiv pe bugete, accentul fiind pus pe analiza primordială a respectării ţintei stabilite de comun acord.
Direcţia Politici Salariate efectuează lunar monitorizarea şi analiza cheltuielilor de personal la nivel de activitate (P3).
Conform subpct. 19.2 al pct. 19 din Circulara Bugetară nr. din 06/2-07-18 23.08.2021 „Privind elaborarea proiectelor bugetelor locale pentru anul 2022” (copia se anexează, 20 file), se menţionează că, la estimarea cheltuielilor de personal per ansamblu, autorităţile publice locale se vor conduce de limitele calculate de Ministerul Finanţelor pentru instituţiile de învăţământ finanţate prin transferuri cu destinaţie specială, prezentate în Anexa nr. 2 la circulară menţionată.
Totodată, conform subpct. 9.2 al pct. 9 din Circulara Bugetară nr. 06/1-17/41 din 26.08.2021 „Privind elaborarea şi definitivarea Cadrului Bugetar pe termen mediu 2022-2024” (copia se anexează, 14 file), se menţionează că la estimarea cheltuielilor de personal, autorităţile publice centrale se vor conduce de limitele stabilite de Ministerul Finanţelor, prezentate în Anexa nr. 5 la circulară menţionată.
Anual, în conformitate cu calendarul bugetar, Ministerul Finanţelor emite circulare cu privire la elaborarea şi prezentarea propunerilor la proiectul Bugetului de Stat pe anul bugetar următor. Circularele bugetare se remit în adresa autorităţilor publice centrale, cu scopul de a le îndruma în procesul de elaborare a propunerilor la proiectul bugetului de stat şi pot fi consultate la următorul link: https://mf. £ov.md/ro/bunet/circulara-bu£etar%C4%83.
Prin avizele formulate la demersurile expediate de către autorităţi, Ministerul Finanţelor atenţionează asupra necesităţii utilizării în mod econom şi eficient a resurselor bugetare, strict potrivit priorităţilor stabilite, în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014. Raspuns MF 17.03.2023 HCC 24 2022.pdf

Recomandarea: 7. Reglementarea modului de ținere a Registrului debitorilor și modului de evidență a executării sancțiunilor și amenzilor (reiterată din Hotărârea Curții de Conturi nr.30 din 28 iunie 2021)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 24.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/21/379 din 17.03.2023. A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.517 /2022 pentru aprobarea Conceptului Sistemului informaţional automatizat de evidenţă a contravenţiilor, a cauzelor contravenţionale si a persoanelor care au săvârşit contravenţii şi a Regulamentului cu privire la evidenţa unică a contravenţiilor, a cauzelor contravenţionale şi a persoanelor care au săvârşit contravenţii (în vigoare din 26.09.2022, publicată în Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 267-273 art. 663 din 26.08.2022). Raspuns MF 17.03.2023 HCC 24 2022.pdf

Recomandarea: 8. Asigurarea funcționalității grupului de lucru pentru investiții capitale, în vederea respectării procesului de includere și monitorizare a obiectelor de investiții capitale (reiterată din Hotărârea Curții de Conturi nr.30 din 28 iunie 2021)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 24.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/21/379 din 17.03.2023. Hotărârea Guvernului nr.684/2022 „Cu privire la proiectele de investiţii capitale publice” a fost aprobată la 29.09.2022 şi a intrat în vigoare la 21.10.2022 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 326-333 art. 787 din 21.10.2022).
Prin Hotărârea Guvernului nr.684/2022 a fost aprobat Regulamentul cu privire la proiectele de investiţii capitale publice.
În vederea detalierii prevederilor Hotărârii Guvernului nr.684/2022 , Ministerul Finanţelor, în comun cu experţii UE, a demarat elaborarea Instrucţiunii privind proiectele de investiţii capitale publice.
După aprobarea Instrucţiunii şi informarea autorităţilor bugetare referitor la modificările operate în procesul de gestionare a proiectelor de investiţii capitale publice, Ministerul Finanţelor va aproba componenţa Grupului de lucru pentru investiţii capitale publice.
Notă: La data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.684/2022 a fost abrogată Hotărârea Guvernului nr.1029/2013. Raspuns MF 17.03.2023 HCC 24 2022.pdf

Recomandarea: 9. Asigurarea respectării prevederilor regulamentare privind procesul de examinare și de confirmare a eligibilității propunerilor de proiecte pentru investiții capitale, respectând principiile de prioritizare și de conformitate ale acestora cu documentele de planificare strategică națională și sectorială (reiterată din Hotărârea Curții de Conturi nr.30 din 28 iunie 2021)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 24.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/21/379 din 17.03.2023. Regulamentul cu privire la proiectele de investiţii capitale publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.684/2022, prevede:
- limitele de cheltuieli pentru investiţii capitale publice în cadrul elaborării proiectelor Cadrului bugetar pe termen mediu/legii bugetului de stat se stabilesc de către Ministerul Finanţelor;
- determinarea eligibilităţii proiectelor noi de investiţii capitale publice pentru a fi incluse în proiectele Cadrului bugetar pe termen mediu/legii bugetului de stat se efectuează de către Grupul de lucru pentru investiţii capitale publice al Ministerul Finanţelor;
- selectarea proiectelor noi pentru a fi incluse în proiectul CBTM/legii bugetului de stat se efectuează de către Comitetul interministerial pentru planificarea strategică (CIPS).
În vederea detalierii prevederilor Hotărârii Guvernului nr.684/2022 , Ministerul Finanţelor, în comun cu experţii UE, a demarat elaborarea Instrucţiunii privind proiectele de investiţii capitale publice, care va fi finalizată în semestrul I al anului 2023. Raspuns MF 17.03.2023 HCC 24 2022.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY