Actualizat: Duminică, 26 Iunie 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotararea nr.10 din 28 februarie 2022 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anul 2020 la unitatea administrativ-teritorială raionul Ungheni (UAT/bugetul de nivelul II)

Nr. 10 din 28.02.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.6.1. examinarea în şedinţa Consiliului raional Ungheni a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele expuse în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Termen implementare: 25.12.2022
Răspunsul autorității:
Președintele r. Ungheni nr. 98-02/1-17 din 12.04.2022
Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor a fost întocmit cu măsuri şi termeni de executare cu persoane responsabile de implementarea recomandărilor şi aprobat prin dispoziția președintelui raionului nr. 10-02/1-5 din 08.02.2022(se anexează); informatie privind recomandarile Hot.CCRM nr.9 si nr.10 (2).pdf

Recomandarea: 1. consolidarea capacităților unităților de audit intern, care ar permite efectuarea misiunilor de audit de sistem;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Termen implementare: 25.12.2022
Răspunsul autorității:
Președintele r. Ungheni nr. 98-02/1-17 din 12.04.2022
Prin dispoziţia preşedintelui raionului nr.24-02/1-5 din 15.03.2022 a fost aprobat planul de acţiuni privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial pentru anul 2022 care reflectă o abordare bazată pe risc şi necesitatea de a audita domenii neabordate (se anexează); informatie privind recomandarile Hot.CCRM nr.9 si nr.10 (2).pdf

Recomandarea: 2. administrarea conformă a veniturilor aferente serviciilor cu plată și bunurilor transmise în folosință (Obiectivul 4.1.);

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Termen implementare: 25.12.2022
Răspunsul autorității:
Președintele r. Ungheni nr. 98-02/1-17 din 12.04.2022
Se vor lua măsuri în privinţa redresării situaţiei create în şcolile muzicale privind taxa pentru instruire; informatie privind recomandarile Hot.CCRM nr.9 si nr.10 (2).pdf

Recomandarea: 3. asigurarea/examinarea performanței, gradului de îndatorare a bugetului raional și asigurarea rambursării anticipate a mijloacelor împrumutate (pct. 4.2.1.);

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Termen implementare: 25.12.2022
Răspunsul autorității:
Președintele r. Ungheni nr. 98-02/1-17 din 12.04.2022
Autoritatea reprezentativă şi deliberativă Ungheni se obligă să ramburseze împrumutul, să plătească dobânzile aferente acestui împrumut şi să onoreze obligaţiunile din veniturile bugetului raional conform contractului;
APL II va face paşi ca să negocieze o rată a dobânzii mai mică;
informatie privind recomandarile Hot.CCRM nr.9 si nr.10 (2).pdf

Recomandarea: 4. înregistrarea în evidență și raportarea regulamentară de către instituțiile/autoritățile beneficiare a utilizării conform cadrului normativ și destinației a transferurilor cu destinație (ne)specială alocate din bugetul raional (pct. 4.2.1.);

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Termen implementare: 25.12.2022
Răspunsul autorității:
Președintele r. Ungheni nr. 98-02/1-17 din 12.04.2022
Conform prevederilor regulamentare a ordinului nr 216/2015 al MR al RM am solicitat de la autorităților publice şi de la entitățile beneficiare de transferuri şi/sau subvenţii din buget rapoartele privind utilizarea mijloacelor bugetare conform destinaţiei. Care au fost prezentate la Direcţia Finanţe;(se anexează totalizatorul)
informatie privind recomandarile Hot.CCRM nr.9 si nr.10 (2).pdf

Recomandarea: 5. asigurarea transparenței procesului decizional al achizițiilor de valoare mică prin aprobarea unor reglementări exhaustive, unice pentru toate instituțiile din subordinea Consiliului, precum și pentru APL de nivelul I beneficiare de mijloace financiare din bugetul raional (pct. 4.2.1.; pct.4.2.2.; pct.4.2.3.);

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Termen implementare: 25.12.2022
Răspunsul autorității:
Președintele r. Ungheni nr. 98-02/1-17 din 12.04.2022
Autoritatea contractantă îşi exercită atribuţiile prin intermediul unui grup de lucru, creat în acest scop din funcţionari şi specialişti cu experienţă profesională în domeniul achiziţiilor publice, din cadrul autorităţii contractante, în limitele personalului scriptic. în funcţie de obiectul achiziţiei, autoritatea contractantă poate crea unul sau mai multe grupuri de lucru.
In cadrul instituţiilor din cadrul Consiliului raional Ungheni, sunt formate grupuri de lucru privind achiziţiile publice de bunuri, servicii şi lucrări.
informatie privind recomandarile Hot.CCRM nr.9 si nr.10 (2).pdf

Recomandarea: 6. asigurarea respectării procesului de elaborare și aprobare a deciziilor Consiliului raional, reieșind din competențele atribuite legal și necesitățile stabilite în Strategii/Programe/Buget/Planuri de achiziții/etc., cu stabilirea clară a responsabilității persoanelor implicate în proces (autor/responsabil/aviz juridic/etc.) (pct.4.2.1.; pct.4.2.3.);

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Termen implementare: 25.12.2022
Răspunsul autorității:
Președintele r. Ungheni nr. 98-02/1-17 din 12.04.2022
Informarea generală se efectuează prin publicarea obligatorie a informaţiei pe pagina web oficială a CRU. precum şi prin difuzarea, după caz, a unui comunicat de presă locale. Pentru facilitarea accesului părţilor interesate la informaţia privind procesul decizional pe pagina web oficială a CRU este creat compartimentul dedicat transparenţei decizionale, unde se plasează informația
Au fost publicate mai multe rapoarte anuale şi documente oficiale după auditul desfăşurat, pe pagina oficială web a Consiliului raional;
informatie privind recomandarile Hot.CCRM nr.9 si nr.10 (2).pdf

Recomandarea: 7. evaluarea consolidată la nivel de instituții a necesităților de servicii informaționale și de dezvoltare în cadrul unui sistem informațional integrat și de interoperabilitate, conform obiectivelor strategice şi exigențelor impuse unei administrații publice (pct.4.2.2.; pct.4.2.4.);

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Termen implementare: 25.12.2022
Data implementării: 18.04.2022
Răspunsul autorității:
Președintele r. Ungheni nr. 98-02/1-17 din 12.04.2022
Analizând ofertele pe piaţa informaţională a republicii firma cu care contractează mai multe instituţiile din subordinea consiliului raional oferă cel mai mic preţ pentru un calculator/ laptop deservit .
Sunt puține firme în raion care ar presta aşa servicii privind deservirea tehnicii de calcul;
Sistemului informațional în administraţia publica trebuie să aibă în vedere caracteristicile generale ale oricărui sistem informaţional, indiferent daca se refera la contabilitate, resurse umane sau evidenţa programelor de finanţare si de dezvoltare. informatie privind recomandarile Hot.CCRM nr.9 si nr.10 (2).pdf

Recomandarea: 8. asigurarea justificării în caietele de sarcini (după caz) a resurselor necesare, conform procesului tehnologic, la lucrările de antrepriză, precum și a restituirii cheltuielilor acceptate din buget în sumă de 557,4 mii lei, aferente materialelor neconfirmate ca utilizate în procesul de executare a lucrărilor la drumuri (pct.4.2.5.);

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Termen implementare: 25.12.2022
Data implementării: 18.04.2022
Răspunsul autorității:
Președintele r. Ungheni nr. 98-02/1-17 din 12.04.2022
A fost analizat consumul de materiale conform catalogului de resurse şi preţuri unitare pentru lucrările de îmbrăcăminte de beton ;
Preşedintele raionului şi Secţia construcţia din partea autorităţilor publice locale va întreprinde măsuri de îmbunătăţire a procesului de primire -predare a lucrărilor; informatie privind recomandarile Hot.CCRM nr.9 si nr.10 (2).pdf

Recomandarea: 9. asigurarea evaluării exhaustive a funcțiilor la nivel de Consiliul raional, conformității și performanței ocupării acestora, precum și a raportării narative și publice a informațiilor și propunerilor de ocupare (pct.4.2.6.);

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Termen implementare: 25.12.2022
Răspunsul autorității:
Președintele r. Ungheni nr. 98-02/1-17 din 12.04.2022
La data de 31.12.2021 au fost luate la evidenţă în contabilitatea centralizată a DE Ungheni prin Nota de contabilitate Nr. 17. creanţele salariale depistate în urma controlului.
Lunar, se efectuează rambursarea sumelor achitate nelegitim în baza acordurilor persoanelor.
De către preşedintele raionului sa făcut analiza funcţiilor vacante în instituţiile din subordinea Consiliului raional; informatie privind recomandarile Hot.CCRM nr.9 si nr.10 (2).pdf

Recomandarea: 10. examinarea organizării și funcționării eficiente a Serviciului de transport și gospodărie din cadrul subdiviziunilor, inclusiv prin asigurarea monitorizării globale (pct.4.2.8.);

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Termen implementare: 25.12.2022
Data implementării: 18.04.2022
Răspunsul autorității:
Președintele r. Ungheni nr. 98-02/1-17 din 12.04.2022
Transportarea elevilor se face conform regulamentului serviciului transport școlar cu autobuzele sau microbuzele aflate în gestiunea ori în folosinţa Direcţiei educaţi Ungheni; informatie privind recomandarile Hot.CCRM nr.9 si nr.10 (2).pdf

Recomandarea: 11. conformarea la prevederile legale prin examinarea și aprobarea cheltuielilor bugetare și facilităților acordate angajaților pentru telefonie fixă/mobilă (pct.4.2.7.);

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Termen implementare: 25.12.2022
Data implementării: 18.04.2022
Răspunsul autorității:
Președintele r. Ungheni nr. 98-02/1-17 din 12.04.2022
Conform regulamentului în CRU este aprobată decizia consiliului raional nr.5/14 din 29.07.2021 respectiv, privind aprobarea numărului-limită de autoturisme şi a parcursului-Iimită anual.(se anexează) Conform regulamentului în instituţiile publice din subordinea Consiliului raional se aprobă prin decizia consiliului raional, stabilirea numărului de telefoane pentru angajaţii administraţiei; informatie privind recomandarile Hot.CCRM nr.9 si nr.10 (2).pdf

Recomandarea: 12. evaluarea economico-financiară a participării Consiliului raional în cadrul PPP de furnizare a energiei termice pe biomasă, cu încasarea cheltuielilor suportate nejustificat din bugetul instituțiilor de învățământ (pct.4.3.2.);

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Termen implementare: 25.12.2022
Data implementării: 18.04.2022
Răspunsul autorității:
Președintele r. Ungheni nr. 98-02/1-17 din 12.04.2022
autoritățile executive ale CR ungheni au exercitat parțial competențele în administrarea parteneriatului public-privat. fapt ce a rezultat asigurarea înregistrării conforme a clădirilor şi centralelor termice. informatie privind recomandarile Hot.CCRM nr.9 si nr.10 (2).pdf

Recomandarea: 13. exercitarea competențelor stabilite legal în administrarea transportului raional (pct.4.3.4.);

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Termen implementare: 25.12.2022
Data implementării: 18.04.2022
Răspunsul autorității:
Președintele r. Ungheni nr. 98-02/1-17 din 12.04.2022
APL execută normele legale acordate prin competențele exclusive privind înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcționării serviciului public de transport local;
Administrarea rutei or/curselor în lipsa contractelor care acordă dreptul de prestare a serviciilor de transport constituie o încălcare a prevederilor legale va fi înlăturată
informatie privind recomandarile Hot.CCRM nr.9 si nr.10 (2).pdf

Recomandarea: 14. implementarea de către CR Ungheni și ÎM „Apă-Ungheni” a recomandărilor înaintate prin Raportul auditului performanței „Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației”, aprobat prin HCC nr.43 din 22.09.2017, și Raportul misiunii de follow-up, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.16 din 29.04.2020 (pct.4.3.5.);

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Termen implementare: 25.12.2022

Recomandarea: 15. efectuarea unui audit al situațiilor financiare ale ÎM „Apă-Ungheni”, precum și inventarierea exhaustivă a consumatorilor și decontărilor pentru serviciile de alimentare cu apă, încasării creanțelor și veniturilor ratate, cu raportarea rezultatelor de monitoring către Consiliul raional (pct.4.3.5.);

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Termen implementare: 25.12.2022
Răspunsul autorității:
Președintele r. Ungheni nr. 98-02/1-17 din 12.04.2022
In anul 2019, ÎM ..Apă-Ungheni” a fost verificată de către auditul intern al CR Ungheni, iar în anul 2020 - de către Inspecţia Financiară. Prin Dispoziţia Nr 09-02/1-5 din 03.02.2022 a Consiliului raional Ungheni(în continuare CRU), prin care s-a instituit Comisia centralizată de inventariere şi primirea -predare a mijloacelor fixe si circulante aflate la balanţa Î.M ..Apă-Ungheni’’, procedura de inventariere a fost desfăşurată in perioada din 07.02.2022 până la 18.02.2022. Comisia a întocmit procesul -verbal cu privire la rezultatele inventarierii şi actul de predare-primire a mijloacelor fixe şi circulante aflate la balanța Î.M. „Apă- Ungheni”(se anexează)
2. Contract de administrare intre fondator CRU şi conducătorul Î.M. „Apă-Ungheni’’ dl Veaceslav Postolachi se anexează.
3. Î.M. „Apă-Ungheni” a intervenit cu solicitare Nr. 22 din 15.02.2022, întru examinarea punctul 49 aliniatul 2 al
Hotărârii Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică Nr.489 din 20.12.2019, examinarea şi aprobarea tarifului pentru serviciu de alimentare cu apa tehnologică livrată de către operator. în data de 17.02.2022 cu Nr. 05-01/581
Agenția Națională pentru Reglementarea în Energetică ne-a comunicat, că în conformitate cu art. 35 al Legii 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se determină în conformitate cu metodologia de determinare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație Nr 489/2009 din 20.12.2019 , din care reiese că canalizarea este parte integrală a acestei Hotărâri. Deci Î.M. „Apă-Ungheni dispune doar de dotare tehnică doar pentru aprovizionarea cu apă şi nu vom avea posibilitate de a obţine licenţa de activitate(se anexează).
4. Evidenţa contabilă din data de 01.01.2022 este introdusă în 1C. care permite determinarea numărului de consumatori şi contractelor încheiate, sumelor achitate. Î.M. „Apă-Ungheni"’ nu dispune de posibilitatea financiară de a întreţine in fiecare comună câte un controlor, pentru verificări.
5. In traseurile apeductelor care sunt gestionate cu apă tehnică de către Î.M. „Apă-Ungheni” este un volum de apă tehnica, care este staționata în țevi, care nu este achitata, în rezervoare aproximativ de 1400m3, traseurile sunt pline aproximativ aceiași cantitate.

informatie privind recomandarile Hot.CCRM nr.9 si nr.10 (2).pdf informatie privind recomandarile Hot.CCRM nr.9 si nr.10 (2).pdf

Recomandarea: 16. asigurarea inventarierii, evaluării/delimitării conforme a fondurilor fixe și investițiilor înregistrate (pct.4.3.6.).

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Termen implementare: 25.12.2022
Răspunsul autorității:
Președintele r. Ungheni nr. 98-02/1-17 din 12.04.2022
S-a efectuat inventarierea contabilă a bunurilor;(se anexează) informatie privind recomandarile Hot.CCRM nr.9 si nr.10 (2).pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY