Actualizat: Marți, 21 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.74 din 20 decembrie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității administrării și gestionării fondului forestier de către Agenția „Moldsilva”

Nr. 74 din 20.12.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Auditul a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000)1.
Examinând Raportul de audit, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente la ședința video, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
Resursele forestiere reprezintă una dintre cele mai importante resurse naturale ale Republicii Moldova, care formează unul din elementele de bază ale activului patrimonial al statului, iar utilizarea rațională a acestora, în sensul larg al noțiunii, constituie o garanție pentru dezvoltarea durabilă  la toate nivelurile: național, regional și local.
Totodată, în ultimele decenii, pădurile au fost lipsite de un management durabil, ceea ce a determinat degradarea lor continuă, iar prin efecte s-a diminuat atât cantitatea, cât și calitatea beneficiilor pe care acestea le pot oferi populației și mediului înconjurător.
Atitudinea nechibzuită faţă de componenta forestieră a echilibrului ecologic poate cauza pagube irecuperabile, cu impact asupra bunăstării societății actuale  şi, într-o măsură mai mare, asupra generaţiilor viitoare. Din aceste considerente, gestionarea durabilă a pădurilor şi vegetației forestiere a devenit o preocupare prioritară a fiecărui stat şi a comunităţii mondiale în ansamblu

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 31.05.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Agenția de Mediu nu a aprobat un Plan de măsuri privind implementarea recomandărilor din Raportul de audit, ținînd cont că instituția nu este vizată direct la nici o recomandare din acest Raport.
Totodată, Agenția de Mediu a examinat constatările expuse în Raportul de audit și în partea ce ține de situația constatată la pct. 4.4.1 privind managementul deficient al tuturor actorilor implicați (inclusiv a Agenției de Mediu) în procesele de estimare, aprobare, eliberare a autorizațiilor pentru tăiere și, efectiv, de recoltare a volumelor de masă lemnoasă și insuficiența de control riguros, la eliberarea autorizațiilor pentru tăieri în volumele ce depășesc limitele stabilite de Guvern, menționăm că pe parcursul anilor 2022-2023 Agenția de Mediu a intensificat activitățile de control a proceselor de eliberare a autorizațiilor pentru tăieri ale vegetației forestiere pentru a nu admite încălcări sau ilegalități în activitatea celor responsabili de domeniu. Astfel că la moment, autorizațiile pentru tăieri a vegetației forestiere în fondul forestier se elberează nu la solicitarea fiecărei întreprinderi silvice în parte, așa cum se făcea anterior, dar doar la solicitarea Agenției „Moldsilva”, care deja duce evidența strictă a volumelor de masa lemnoasă autorizată pentru tăieri în fiecare întreprindere silvică, astfel ca în total să nu fie depășit volumul aprobat de Guvern pentru fiecare an de gestiune. Mai mult, prin Legea nr. 292/2022 au fost incluse modificări în Legea nr. 239/2007 a regnului vegetal care au menirea de a eficientiza procedura de autorizare a tăierilor de vegetație forestieră, iar la moment se elaborează și un Regulament cu privire la procedura de autorizare a tăierilor de vegetație forestieră, care stabilește clar cum se realizează procedura de autorizare, cum se respectă limitele stabilite de Guvern, cum se realizează raportarea datelor urmare a lucrărilor de tăieri realizate și cum are loc controlul de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului a lucrărilor de tăieri realizate, inclusiv în conformitate cu volumul autorizat. De asemenea, Agenția de Mediu a creat un fișier Excel în care duce evidența tuturor autorizațiilor pentru tăieri emise, în baza căruia se monitorizează respectarea limitei volumului de tăieri aprobat de Guvern. AM din 31.05.2023.pdf

Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:I.S. Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, mun.Chișinău

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 07.06.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea IPM nr.850 din 07.06.2023: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi. IPM din 07.06.2023.pdf

Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 15.03.2022
Răspunsul autorității:
A fost aprobat planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor din HCC nr.74 din 20.12.2021.

Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Agenția "Moldsilva"

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 07.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția „Moldsilva” nr.AM 01-03-2314 din 07.12.2023: prin Ordinul nr. 56 din 16 februarie 2022 a fost aprobat un Planul de actiuni pentru monitorizarea implementării recomandarilor din Raportul de audit. Agentia Moldsilva din 07.12.2023.pdf

Recomandarea: 1. în comun cu Agenția „Moldsilva”, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice și Inspectorarul pentru Protecția Mediului, să elaboreze și să propună spre aprobare în modul stabilit, în limita competențelor atribuite, completarea Codului contravențional și, după caz, a celui penal, cu noi sancțiuni/amenzi silvice pentru nerespectarea amenajamentului silvic, inclusiv a volumelor de tăieri admise în acesta, a suprafețelor destinate impăduririi și regenerării, nedelimitarea în teren de către gestionari a limitelor terenurilor forestiere transmise în gestiune (cu țăruși, borne, vopsea) și/sau neîntreținerea/nemenținerea în stare corespunzătoare (vizibilă) a semnelor de hotar, precum și pentru eliberarea autorizațiilor de tăieri pentru efectuarea lucrărilor și tratamentelor în afara tăierilor incluse în amenajamentul silvic, excepție făcând situațiile exepționale;

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Prin Legea nr.102/2022 au fost operate modificari la Codul contraventional prin majorarea cuantumurilor/amenzilor stabilite pentru articolel 121, 122, 125, 132, 142. ( În sancțiunea articolului 121, textul „de la 24 la 30” se substituie cu textul „de la 50 la 100”, iar textul „de la 120 la 180” – cu textul „de la 300 la 400) . Au fost operate moodificari la HG 27/2004, la Legea 239/2007, la Legea 591/1999 și la Legea 1515/1993. Au fost delegate persoane în vederea ședinței de lucru în cadrul MM precum și în comisia Parlamentară, prin modificarea capitolului nou, partea specială a codului penal și elaborarea propunerilor de modificarea Codului silvic, precum și elaborarea instruicțiunilor privind elaborarea prejudiciilor mediului (Raspunsul IPM nr.1769 din 22.12.22)
Completare 12.06.2023
Scrisoarea IPM nr.850 din 07.06.2023: în conformitale cu prevederile Legii nr. 102/2022 pentru modificarea unor acte normative, au fost majorate cuantumul amenzilor stabilite pentru articolele 121, 122, 125, 132, 142 din Codul Contravențional.
Totodată, în conformitate cu demersul IPM nr.346 din 07.02.2022 au fost înaintate propuneri referitor la modificarea Hotărârii Guvernului nr.27/2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier, Legii regnului vegetal nr.239/2007, Legii nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale și Legii nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător.
Subsidiar celor relevate, de către IPM au fost delegate persoane în vederea participării la ședințele de lucru în cadrul Ministerului Mediului, precum și in Comisiile Parlamentare privind elaborarea propunerilor pentru modificarea capitolului IX, partea specială Codului Penal și elaborarea propunerilor de modificare a Codului Silvic al RM. precum și elaborarea instrucțiunilor privind evaluarea prejudiciilor cauzate mediului care la momentul actual sunt în desfășurare. IPM din 07.06.2023.pdf IPM din 22.12.2022.pdf IPM din 07.06.2023.pdf

Recomandarea: 2. în comun cu Agenția „Moldsilva”, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice și Inspectorarul pentru Protecția Mediului, să analizeze posibilitatea revizuirii anuale a cuantumului de arendă stabilit de Guvern, prin aplicarea unui coeficient egal cu rata de inflație anuală, până la revizuirea cuantumului de către Guvern;

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Din planul de acțiuni aprobat MM la 15.03.2022: În prezent Agentia „Moldsilva" înaintează somații și înștiințări în adresa arendașilor fondului forestier, privind aplicarea uniformă a cuantumului prețului de arendă stabilit de Guvern prin HG nr.770/2016 pct.13 - 19092,37 lei/ha, pentru terenurile arendate în scopuri de recreere, totodată, în cazul în care arendașii au datorii față de arendator se înaintează cereri de chemare în judecată privind încasarea datoriei și rezilierea contractului de arenda.

Recomandarea: 3. în comun cu Agenția „Moldsilva”, să completeze Codul silvic și Regulamentul nr.187/2008 cu prevederi exhaustive privitor la interzicerea edificării pe terenurile fondului silvic arendate a construcțiilor capitale, cu includerea clară a tipului și caracteristicilor tehnice ale construcțiilor admisibile de edificat pe terenurile arendate din fondul forestier și informarea arendașilor despre normele aprobate;

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
MM în conlucrare cu Direcția politici în domeniul conservării naturii și biosecurității) A fost elaborat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului Codului silvic (număr unic 873/MM/2023) care a fost completat cu prevederi privitor la interzicerea edificării pe terenurile fondului silvic atribuite în folosință a construcțiilor capitale. Urmare a adoptării noului Cod Silvic și abrogării Codului Silvic nr. 887/1996 care a servit drept temei de aprobare a HG nr.187/2008 aceasta va fi modificată.

Recomandarea: 4. în comun cu Agenția „Moldsilva”, să aducă în concordanță prevederile Codului silvic și Regulamentului nr. 187/2008 privitor la condițiile de reziliere a contractului de arendă, inclusiv la condițiile pentru rezilierea unilaterală în cazul neachitării în termenele stabilite a plăților pentru arendă, precum și în cazul edificării neregulamentare a construcțiilor capitale;

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
MM în conlucrare cu Direcția politici în domeniul conservării naturii și biosecurității) În proiectul Codului silvic (număr unic 873/MM/2023) au fost stabilite cazurile de încetare a dreptului de folosință a terenurilor din fondul forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră. Urmare a adoptării noului Cod Silvic și abrogării Codului Silvic nr. 887/1996 care a servit drept temei de aprobare a HG nr.187/2008 aceasta va fi modificată.

Recomandarea: 5. în comun cu Agenția „Moldsilva”, să revizuiască modul de formare a cuantumului pentru arendă, cu includerea în acesta a impozitului funciar și a altor cheltuieli prevăzute în amenajament pentru a fi efectuate pe suprafețele date în arendă, cu posibilă aplicare a unui coeficient de majorare a cuantumului în cazul dării în arendă în scopuri de recreere, modul de dare în arendă a terenurilor fondului forestier în scopuri de recreere să fie diferențiat pe categorii: stațiuni bolneo-sanatoriale, case de odihnă, teren sportiv etc., inclusiv a amplasatemtului (regiunea) și facilităților de acces etc.;

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
MM în conlucrare cu Direcția politici în domeniul conservării naturii și biosecurității) Urmare a adoptării noului Cod Silvic și abrogării Codului Silvic nr. 887/1996 care a servit drept temei de aprobare a HG nr.187/2008 aceasta va fi modificată și la capitolul modul de formare a cuantumului plății de arendă.

Recomandarea: 6. în comun cu Agenția „Moldsilva”, să analizeze posibilitatea revizuirii anuale a cuantumului de arendă stabilit de Guvern, prin aplicarea unui coeficient egal cu rata de inflație anuală, până la revizuirea cuantumului de către Guvern;

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
MM în conlucrare cu Direcția politici în domeniul conservării naturii și biosecurității) Proiectul Codului Silvic prevede că atribuirea terenurilor din fondul forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră în folosinţă se efectuează pe o perioadă de pînă la 1 an pentru: recoltarea masei lemnoase, recoltarea ierbii și altor plante furajere, recoltarea produselor lemnoase auxiliare, recoltarea produselor nelemnoase, pășunatul animalelor, loturi auxiliare, amplasarea stupilor și prisăcilor de albine, turism, activități agricole și de zootehnie. Urmare a adoptării noului Cod Silvic și abrogării Codului Silvic nr. 887/1996 care a servit drept temei de aprobare a HG nr.187/2008 aceasta va fi modificată.

Recomandarea: 7. în comun cu Agenția „Moldsilva”, să elaboreze un mecanism nou, eficient, pentru asigurarea evidenței contabile, atât de către Agenția „Moldsilva”, cât și de către intreprinderile silvice, a terenurilor primite în gestiune și a celor date în arendă;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 06.07.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/64/906 din 04.07.2022: Referitor la prevederile financiar-contabile specifice domeniului silvic:
- pentru sectorul corporativ: Modul de contabilizare a terenurilor, darea acestora în arenda este prevazută de Standardul Național de Contabilitate „Imobilizări necorporale și corporale", aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118/2013 și Standardul Național de Contabilitate „Contracte de leasing", aprobat prin același ordin.
- pentru sectorul public: Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar” (Monitorul Oficial nr. 377-391 art. 2732 din 31.12.2015) conține prevederi pentru ținerea evidenței contabile a terenurilor transmise în gestiune întreprinderilor silvice precum și regulile de dare în arenda a acestora.
La necesitate, se va analiza oportunitatea completării normelor cu prevederi/descrieri exhaustive.
Respectiv, elaborarea unui mecanism nou nu este necesar.
Completare 16.01.2023
Scrisoarea MF nr.05-0/02/26 din 09.01.2023: Ministerul Finanțelor reiterează poziția expusă prin scr. nr.05-10/81 din 16.12.2021 și nr. 05-10/64/906 din 04.07.2022, si anume:
Referitor la prevederile financiar-contabile specifice domeniului silvic:
- pentru sectorul corporativ:
Modul de contabilizare a terenurilor, darea acestora în arenda este prevazută de Standardul Național de Contabilitate „Imobilizări necorporale și corporale", aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118/2013 și Standardul Național de Contabilitate „Contracte de leasing", aprobat prin acelasi ordin.
- pentru sectorul public:
Ordinul Ministerului Finanșelor nr.216/2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar” conține prevederi pentru ținerea evidenței contabile a terenurilor transmise în gestiune întreprinderilor silvice precum și regulile de dare în arenda a acestora.
Respectiv, elaborarea unui mecanism nou nu este necesar.
La adresarea Ministerului Mediului, scrisoarea nr.13/2-08/2661 din 23.11.2022, privind modul de evidență contabiăa a terenurilor fondului forestier deținute de fondator și transmise în gestiune întreprinderilor silvice, Ministerul Finanțelor a acordat suport metodologic, bazat pe prevederile cadrului normativ, prin scrisoarea nr.12/3-4-308 din 22.12.2022. (se anexează, 3 file)
Totodată, Ministerul Finanțelor a remis circulara nr.12/3-4-3 din 04.01.2023 (se anexează, 3 file) în adresa Agenției „Moldsilva” referitor la evidența contabilăa a terenurilor fondului forestier și încasării plății de arendă pentru utilizarea terenurilor din domeniul silviculturii. Min Fin_04.07.22.pdf

Recomandarea: 8. în comun cu Agenția Proprietății Publice, să opereze modificări în Legea nr.1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului privitor la stabilirea cuantumurilor prețului normativ aferent terenurilor fondului forestier, ceea ce va facilita contabilizarea de către Agenția „Moldsilva” a terenurilor fondului forestier, cu aplicarea unui preț minim estimat aferent terenurilor cu destinație agricolă, dedus din prevederile IAS 41 „Agricultura”;

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 18.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MDED al RM nr.06/3-729 din 18.03.2023: Referitor la recomandarea privind operarea modificarilor în Legea nr.1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumparare a pământului, comunicăm că actualmente se află la etapa promovării proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Codului funciar elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (numar unic 918/MAIA/2022).
Conform art.81 alin. (3) lit. c) din proiectul menționat, se propune abrogarea Legii nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului.
În aspectul dat reliefăm că prin avizul sau, ministerul a înaintat propunerea privind completarea proiectului vizat supra cu reglementări ce țin de modul de gestionare a corpurilor de apă de suprafața, zonelor de protecție, terenului fondului apelor și construcțiilor hidrotehnice aferente acestora și a fondului forestier. MDED din 18.03.23.pdf

Recomandarea: 9. de comun cu întreprinderile silvice, să analizeze și să ajusteze, după caz, prin aducerea lor în concordanță, a informațiilor aferente suprafețelor de terenuri ale fondului forestier;

Autoritatea:Agenția "Moldsilva"

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 07.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția „Moldsilva” nr.AM 01-03-2314 din 07.12.2023: la elaborarea bilanțului funciar prezentat de entitățile silvice în mare măsură suprafata fondului forestier a fost corelată cu evidența cadastrului funciar în procesul de coordonare anuală a acestuia cu Serviciile relații funciare și cadastru raionale. Astfel, fondul forestier proprietate pubilică a statului gestionat de entitățile silvice subordonate Agenției „Moldsilva", conform bilanțului și Cadastrului funciar la situația din 1 ianuarie 2023, aprobat prin Hotărârea de Guvern 415/2023, constituie 337,6 mii ha (fără regiunea transnistreană). (Scrisoarea catre Biroul National de Statistica AM 02/02-1-737 din 10.04.2023 prin care s-au prezentat datele Cadastrului Funciar conform starii la 01.01.2023). Concomitent, informăm că suprafața fondului forestier a fost ajustată în statutul a 7 entități silvice din cele 19 expuse în anexa nr.7 din Raportul de audit (ÎS ÎS Soroca, ÎS ÎS Șoldănești, ÎS ÎS Telenești, ÎS ÎS Orhei, ÎS RN Pădurea Domnească, ÎS RN Plaiul Făguluiși, ÎS ÎS Călărași).

Recomandarea: 10. de comun cu întreprinderile silvice, să efectueze inventarierea contractelor de arendă semnate direct de către întreprinderile pentru silvicultură subordonate Agenției „Moldsilva” cu persoane terțe, cu întreprinderea măsurilor de rigoare privitor la modul regulamentar de dare în arendă a terenurilor fondului forestier, precum și să asigure încasarea la bugetul de stat a veniturilor de la darea în arendă obținute în urma unor astfel de contracte de arendă încheiate;

Autoritatea:Agenția "Moldsilva"

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 07.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția „Moldsilva” nr.AM 01-03-2314 din 07.12.2023: Prin Dispoziția Agenției „Moldsilva” nr. 131 din data de 28 noiembrie 2022, au fost responsabilizați conducătorii entităților silvice subordonate să efectueze inventarierea contractelor de arenda incheiate direct de către întereprinderea silvică și arendaș cu prezentarea ulterioară obligatorie în adresa Agenției „Moldsilva” a raportului aferent inventarierii contractelor de arenda semnate direct de catre entitatea silvica cu persoane terțe, măsurile întreprinse privitor la modul regulamentar de dare în arenda a terenurilor fondului forestier, precum și acțiunile privind încasarea la bugetul de stat a veniturilor de Ia darea în arendă, obținute în urma unor astfel de contracte de arendă încheiate (cu anexarea actelor confirmative).
Prin Ordinul Agenției „Moldsilva” nr. 390 din 06 decembrie 2022 „Cu privire la asigurarea regimului silvic pe terenurile fondului forestier administrate și atrubuite în arendă de către Agența „Moldsilva”, în scopul respectării și asigurării regimului silvic pe terenuriie administrate și transmise în arendă de către Agenda „Moldsilva”, precum și asigurarea integrității fondului forestier, s-au stabilit și s-au aprobat un șir de cerințe și principii (vezi scrisoarea Agenției).
De asemenea au fost responsabilizați Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice în vederea punerii la dispoziție la solicitarea arendașului a materialelor amenajistice, inclusiv cartografice, acordarea serviciilor de stabilire a presingului recreativ asupra fondului forestier, ridicare în plan și descrierea speciilor de vegetație lemnoasă, inclusiv și fixarea pozițională a fiecarui arbore și arbust, a categoriei stării de sănătate, precum și a stării vegetației nelemnoase existente la solicitarea arendașilor.
Directiei juridice din cadrul Agenției „Moldsilva” i s-a stabilit sarcini privind asigurarea monitorizării stricte cu informarea directorului Agenției „Moldsilva” referitor la mersul procedurilor de silire forțată a achitării cuantumului plății de arenda din partea arendașilor ce nu își onorează la timp obligațiunile financiare contractuale, cu propuneri/opțiuni și măsuri de îmbunătățire a situației la acest compartiment.
Conform prescripțiilor Inspecției Financiare de pe lângă Ministerul Finanțelor plata pentru folosințele silvice inclusiv în urma acordării în arenda a terenurilor fondului forestier acoperite cu păduri, altor categorii de terenuri-perceperea plății de arendă urmează a fi efectuată în folosul gestionărului propriu-zis, adică a Î.S.. Agentia Moldsilva din 07.12.2023.pdf

Recomandarea: 11. de comun cu întreprinderile silvice, să asigure restabilirea și/sau obținerea de la arendași a proiectelor de gospodărire în scopuri de recreere/cinegetic a terenurilor arendate, pentru a spori controlul și monitorizarea asupra implementării celor prevăzute în acestea, precum și asupra edificării construcțiilor capitale pe terenurile arendate, cu asigurarea raportării anuale de către arendași a realizării măsurilor din planul respectiv;

Autoritatea:Agenția "Moldsilva"

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 07.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția „Moldsilva” nr.AM 01-03-2314 din 07.12.2023: Prin Ordinul Agentiei „Moldsilva” nr.390 din 06 decembrie 2022 cu privire la asigurarea regimului silvic pe terenurile fondului forestier administrate și atrubuite în arenda de către Agentia „Moldsilva”, directorii entităților subordonate, au avut/au obligativitatea potrivit pct.2.7 de a solicita de la arendași prezentarea obligatorie a proiectelor de gospodărire în scopuri de recreere/cinegetic, elaborate de către instituțiile abilitate în acest domeniu cu prezentarea ulterioară Agenției „Moldsilva”,
La moment, majoritatea arendașilor au prezentat proiectele de gospodărire în scopul de recreere/cinegetic a terenurilor arendate. Suplimentar, urmează a se reține ca Agentia „Moldsilva” la eliberarea avizelor de elaborare a planului general de gospodărire în scop de recreere și/sau cinegetic, menționează clar cerințele și tipurile de construcții și lucrări care urmează a fi inițiate în urma aprobării proiectelor de gospodărire.
În contextul interzicerii edificării pe terenurile fondului silvic arendate a construcțiilor capitale, în vederea expunerii asupra tipurilor construcțiilor (capitale sau temporare, ușor montabile-demontabile), asupra documentației de proiect, a certificatelor și avizelor ce permit desfășurarea lucrărilor de construcție, montaj în sectoare arendate,a fost remis în adresa Agenției pentru Supraveghere Tehnică demersul nr. AM 04/02 - 3250 din data de 07 decembrie 2022. (Răspunsul nr.4899/22 din 12 decembrie 2022, se anexează )

Agentia Moldsilva din 07.12.2023.pdf

Recomandarea: 12. de comun cu Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, să aducă în concordanță informațiile aferente suprafețelor de terenuri ale fondului forestier, inclusiv a suprafețelor acoperite cu păduri incluse în Amenajamentele silvice și în Cadastrul funciar al fondului forestier, cu ajustarea anuală a datelor din ambele documente;

Autoritatea:Agenția "Moldsilva"

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 07.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția „Moldsilva” nr.AM 01-03-2314 din 07.12.2023: în contextul aducerii în concordantă a informațiilor aferente suprafețelor de terenuri ale fondului forestier, inclusiv a suprafețelor acoperite cu păduri incluse în Amenajamentele silvice și ân Cadastrul funciar al fondului forestier, este de menționat faptul că, divergențele suprafeței fondului forestier dintre amenajamentele silvice/bilanț și cadastrul funciar se explică și prin faptul că baza cartografică utilizată la actuala amenajare consta din planuri orto - foto imprimate, efectuate după zborurile din 2007 și actualizate în sistemul de coordonare Moldref 99 la scara 1:1000, care în unele cazuri se constată în teren că nu corespund cu baza cartografica din anii 90 utilizată la etapa actuală de Serviciile relații funciare și cadastru raionale.
Cu privire la divergențele suprafeței acoperite cu păduri conform proiectului de amenajare și bilanțul funciar al fondului forestier, informant ca aceste schimbari sunt evidente, deoarece anual în fondul forestier se efectuează о serie de lucrări silvice (exploatări forestiere, lucrări de regenerare a pădurii ș.a.), în rezultatul cărora se produc/efectuează unele modificări în categoriile de folosință a fondului forestier în urrna cărora de la an la an suprafața terenurilor acoperite cu păduri variază, iar cea totală ramâne constanta, doar în cazuri excepșionale, întru prevenirea sau lichidarea consecințelor calamităților naturale, catastrofelor și avariilor tehnogene, precum și pentru soluționarea problemelor ce vizează securitatea statului, construcția obiectelor de menire specială: drumuri publice naționale, linii de transport de energie electrică de înaltă tensiune, conducte de gaze sau petrol - scoaterea definitive a terenurilor din fondul forestier cu sau fără tăieri rase se permite, numai în baza unei Hotăriri de Guvern adoptate în condițiile legii, art. 78, pct. (1) al Codului silvic nr. 887 din 21.06.1996 și în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri, aprobat prin Hotarirea de Guvern nr. 1170 din 25.10.2016.
Suplimentar, potrivit ordinelor Agenției „Moldsilva” cu privire la comisia de delimitare a proprietății publice pentru raioanele Republicii Moldova (ex. ordinul nr. 40 din 06.02.2023), persoana nominalizată în Comisia de delimitare în mod masiv în cadrul Programului de stat de delimitare a bunurilor imobile după caz are obligativitatea de a clarifica situațiile cu înscrisurile din RBI privitor la apartenența terenurilor contabilizate, dar și care, conform înscrisurilor din RBI, aparțin terților. La situație de moment în conformitate cu HG nr. 161 din 07.03.2019 „Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice”, în anexa nr.3 „Lista terenurilor proprietate publică a statului
(domeniul public) delimitate după apartenență” sunt înregistrate 35436,4372 ha terenuri ale fondului forestier proprietate publică a statului gestionate de Întreprinderile de stat pentru silvicultura. Agentia Moldsilva din 07.12.2023.pdf

Recomandarea: 13. să efectueze inventarierea totală a terenurilor fondului forestier gestionat;

Autoritatea:Agenția "Moldsilva"

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția „Moldsilva” nr.AM 01-03-2314 din 07.12.2023: Agenția „Moldsilva'' în conformitate cu prevederile pct 4-9 al Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică aprobat prin HG nr. 63/2019 a întocmit Actele de inventariere și Listele bunurilor imobile proprietate publică a statului aflate în administrarea Agenției „Moldsilva” gestiunea întreprinderilor de stat „Întreprinderile pentru silvicultura/silvo-cinegetice”, rezervațiile naturale, amplasate în hotarele administrative ale primăriilor din toate raioanele, care au fost prezentate Ministerului Mediului pentru aprobare. După aprobarea acestora, Actele si Listele au fost remise cu scrisori de însoțire în adresa Agenției Proprietății Publice.
Ulterior, Actele de Inventariere și Listele bunurilor imobile au fost repartizate de către Agenția Proprietății Publice companiilor care efectuează lucrările de delimitare masiva a bunurilor imobile.
În perioada anilor 2022-2023, Agenția „Moldsilva” a coordonat materialele delimitării masive efectuate de către companiile private, ÎS „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”, ÎS „Institutul de Geodezie, Prospecțiuni Tehnice și Cadastru ” INGEOCAD” pe suprafața de 74546,8868 ha, sau 22,0 % din suprafața gestionată, iar în Anexa nr.3 al HG nr. 61/2019 au fost înregistrate 35436,4372 ha sau 10,5% din cele cca 337,5 mii ha.
Agenția „Moldsilva” a avizat proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 161/2019 cu privire la aprobarea Iistei terenurilor proprietate publica a statului din administrarea APP (numar unic 823/APP/2023) privind includerea terenurilor fondului forestier proprietate publică a statului în Anexa nr.3 al Hotărârii menționate.
Agenția „Moldsilva”, întreprinderile subordonate conlucrează activ cu companiile care efectuează lucrările de delimitare, dar rezultatul lucrărilor date ține nemijlocit de companii. Agentia Moldsilva din 07.12.2023.pdf

Recomandarea: 14. pe măsura obținerii rezultatelor inventarierii și identificării suprafețelor de terenuri ale fondului forestier deținute neregulamentar de către terți, să întreprindă măsurile ce se impun de cadrul regulator, inclusiv pe cale judiciară, pentru restabilirea drepturilor patrimoniale asupra acestor terenuri;

Autoritatea:Agenția "Moldsilva"

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 07.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția „Moldsilva” nr.AM 01-03-2314 din 07.12.2023: Potrivit ordinului Agendei nr. 351 din 28.10.2022 cu privire la efectuarea controlului anual asupra terenurilor fondului forestier atribuite în arenda în scopuri de gospodărire cinegetica și/sau recreere s-a constituit Grupul de lucru în vederea verificării respectării prevederilor legislației silvice, normelor de folosire a terenurilor silvice atribuite în arenda, în mod special respectarea prevederilor contractuale.
În contextul procedurilor de soluționare a litigiilor și ocupațiilor, a fost emis Ordinul Agenției „Moldsilva” cu privire la modul de perfectare/prezentare a dării de seamă nr 141 din data de 06 iulie 2023, pct. 5, subpct.5.4, prin care s- a pus în sarcina directorilor entităților subordonate ca să prezinte informațiile privind măsurile întreprinse cu privire la asigurarea integrității fondului forestier în cazul soluționării litigiilor și ocupațiilor de terenuri proprietate publică a statului.
Suplimentar, reprezentații Agenției „Moldsilva” și a entităților silvice din subordine în urma indentificării terenurilor litigioase ocupate ilegal/abuziv de către persoane fizice/juridice terțe, întreprind măsuri de stabilire a prejudiciilor și expedierea materialelor în organele de drept (întru eximplificare se anexează copia plîngerii în Procuratura Generală nr.AM 04/01-1502 din 01 august 2023, copia adresării către CNA nr.2063 din 30.08.2023). În cadrul lucrărilor de delimitare, toate terenurile aflate în litigiu sunt examinate. În conformitate cu pct. 33, subpct.2) al Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, în cazul în care terenul proprietate publică a statului sau a unității administrativ- teritoriale de nivelul al doilea a fost transmis în proprietate privată și drepturile asupra acestuia sânt înregistrate în registrul bunurilor imobile, suprafața terenului privatizat se exclude din suprafața terenului delimitat. Suprafața terenului transmis în proprietate privată se indică în planul de contur drept „bun neconform”, iar lista acestor bunuri, sub formă de tabel, se include în raportul lucrării.
Informația respectivă se transmite autorităților administrației publice centrale sau locale de nivelul al doilea ce administrează terenurile respective.
Conform pct.33, subpct 3) al Regulamentului respectiv, în cazul în care pe terenurile proprietate publică a statului sau a unității administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, sânt identificate terenuri, însa drepturile asupra acestora nu sunt înregistrate în registrul bunurilor imobile sau drepturile sunt înregistrate pe numele autorității publice locale de nivelul înâii, în temeiul actelor normative (de exemplu Codul funciar nr. 828/1991, Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, Legea privind administrate pubiica locala nr. 436/2006, altor acte normative), suprafața acestor terenuri se include în suprafața bunurilor imobile proprietate publică a statului sau a unității administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. Ca exemplu, terenul cu nr. cadastral 2549106.534, primăria Vălcineț, r-l Calarași, terenul cu suprafața de 0,7155 ha repartizat prin decizia autorității administrației publice locale de nivelul intâi - persoanei fizice, în procesul delimitării bunurilor imobile/fondul forestier a fost delimitat ca bun imobil proprietatea publică a statului. Menționăm, ca terenul dat, în materialele de amenajare a pădurilor era inclus ca teren aflat în litigiu.

Recomandarea: 15. să asigurare evidența analitică separată pentru terenurile cu suprafețe incerte, deținute de terți, pentru asigurarea prezentării reale a situațiilor patrimoniale, inclusiv a celor incerte;

Autoritatea:Agenția "Moldsilva"

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția „Moldsilva” nr.AM 01-03-2314 din 07.12.2023: În contextul asigurării evidenței analitice separată pentru terenurile cu suprafețe incerte, deținute de terți, pentru asigurarea prezentării reale a situațiilor patrimoniale, inclusiv a celor incerte, menționăm ca în rezultatul Iucrărilor de amenajare a pădurilor sunt identificate inclusiv și terenuri litigioase, ocupate abuziv de persoane terțe.
Aceste terenuri în amenajamentul silvic sunt incluse ca terenuri aflate în litigiu. De exemplu, în materialele de amenajare a pădurilor pe Î.S. „Întreprinderea silvo-cinegetica Sil-Răzeni” se regăsesc terenurile stipulate în tab. nr 3 din Raportul de audit, cu indicarea ocolului silvic, trupului de pădure, unității amenagistice, anul depistării, suprafața terenului, situația din teren, nr. cadastral. La fel bunul imobil cu nr. cadastral 2549106.534 din tab. nr. 3 se regăsește în materialele de amenajare a Î.S. „Întreprinderea pentru silvicultură Călărași" și anume ocolul silvic Calarași, trupul de padure Vălcineț, unitatea amenagistică 105M1, anul depistării/amenajării pădurilor 2018, suprafața 0,7 ha, situația din teren- teren agricol, nr. cadastral și deținătorul - persoana privată.
În vederea soluționarii litigiilor și ocupațiilor, a fost emis Ordinul Agenției „Moldsilva” cu privire la modul de perfectare/prezentare a dării de seamă nr.141 din data de 06 iulie 2023, pct.5, subpct 5.4, prin care s-a pus în sarcina directorilor entităților subordonate ca să prezinte informațiile privind măsurile întreprinse cu privire la asigurarea integrității fondului forestier în cazul soluționării litigiilor și ocupațiilor de terenuri proprietate publică a statului. Suplimentar, reprezentații Agentței „Moldsilva” și a entităților silvice din subordine în urma indentificării terenurilor litigioase ocupate ilegal/abuziv de către persoane fizice/juridice terțe, întreprind măsuri de stabilire a prejudiciilor și expedierea materialelor în organele de drept. Entitățile silvice întreprind măsuri de comun cu organele judiciare în scopul soluționării litigiilor depistate și incluse în materialele de amenajare a pădurilor.
Agenția „Moldsilva’' în continuare va emite ordine prin care sa monitorizeze suprafețele litigioase și ocupațiile fondului forestier. Agentia Moldsilva din 07.12.2023.pdf

Recomandarea: 16. să sisteze practica de dare în arendă a terenurilor prin încheierea acordurilor adiționale cu transmiterea dreptului de arendă unui noi arendaș, nefiind organizat un concurs în acest sens;

Autoritatea:Agenția "Moldsilva"

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 07.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția „Moldsilva” nr.AM 01-03-2314 din 07.12.2023: Procesul de dare în arendă a fondurilor forestier și cinegetic a fost sistat începând cu 09 august 2012. În ceea ce privește încheierea acordurilor adiționale aceasta activitate a fost sistată.

Recomandarea: 17. să asigure ajustarea contractului de arendă a terenurilor fondului forestier la prevederile cadrului regulator, și anume: (i) expunerea în altă redacție a prevederilor din Contract privitor la revizuirea cuantumului plății de arendă, (ii) excluderea practicii de negociere a cuantumului de arendă prin diminuarea cuantumului stabilit de Guvern, (iii) includerea în cadrul regulator, inclusiv în contracte, a rezilierii unilaterale a contractelor de arendă, în cazul neîndeplinirii prescripțiilor înaintate în actele de control, efectuate de Inspectorarul pentru Mediu sau intreprinderile silvice, (IV) excluderea din contract a prevederilor de sistare a activităților de arendă indiferent de termen, cu rezilierea lor conform regulilor stabilite, și ajustarea condițiilor de reziliere a contractului de arendă cu prevederile cadrului regulator;

Autoritatea:Agenția "Moldsilva"

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 07.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția „Moldsilva” nr.AM 01-03-2314 din 07.12.2023: Conform ordinului Agenției „Moldsilva” nr.351 din 28.10.2022 „Cu privire la efectuarea controlului anual asupra terenurilor fondului forestier atribuite în arenda în scopuri de gospodarire cinegetica și/sau recreere”, s-a constituit Grupul de lucru în vederea verificării respectării prevederilor legislației silvice, normelor de folosire a terenurilor silvice atribuite în arenda, în mod special respectarea prevederilor contractuale.
În contextul aplicării uniforme a cuantumului plății de arendă stabilit prin H.G. nr.770/2016 pct.13 -19092,37 lei/ha pentru terenurile arendate în scopuri de recreere, în perioada ianuarie-noiembrie 2023, Agenția „Moldsilva” a înaintat cca 100 de somații și cca 200 de inștiintări în adresa arendașilor fondului forestier. (Modelul instiințării se anexează).
Totodată, în cazul în care arendașii au datorii față de arendator s-au înaintat cca 28 de cereri de chemare în judecată privind încasarea datoriei cu suma totală ce constituie cca 1.694.723 lei, precum și rezilierea contractului de arendă. (Borderoul se anexează).
La situația din 28.11.2023, în urma acțiunilor întreprinse de către reprezentanții Agenției „Moldsilva”, din totalul de 284 de contracte de arendă în scop de recreere active, au fost 64 de arendași care au acceptat încheierea acordurilor adiționale privind actualizarea cuantumului de plată pentru arenda fondului forestier.
Pentru potențialii arendași-Rezilierea unilaterală a contractelor de arendă se face imposibilă, deoarece norma legală și anume (cap.V, pct.49 din HG 187/2008, art.1297 alin.2, art.1296 alin.1 lit.e) din Codul Civil) cât și contractele de arendă încheiate, prevăd expres ca rezilierea contractului se efectuează prin acordul comun al parților sau prin hotărârea instanței judecatorești, la cererea uneia dintre părțile contractante, în legatură cu neexecutarea de către cealaltă parte a obligațiunilor. Suplimentar la acțiunile întreprinse, în contextul ajustării contractelor de arenda a terenurilor fondului forestier la prevederile cadrului regulator, Agenția „Moldsilva” prin demersurile nr. AM 04/02-3137 și nr. AM 04/02-3139 din 18.11.2022 a înaintat propuneri/solicitări MM în vederea soluționării imperfecțiunii cadrului normativ cu incidență în domeniul arendei focndului foristier în scopuri de gospodărire cinegeică și/sau de recreere cu identificarea unui mecanism/instrument juridic aplicabil situației create.
În contextul înterzicerii edificării pe terenurile fondului silvic arendate a construcțiilor capitale, în vederea expunerii asupra tipurilor construcțiilor (capitale sau temporare, ușor montabile-demontabile), asupra documentației de proiect, a certificatelor și avizelor ce permit desfășurarea lucrărilor de construcție, montaj în sectoare arendate, a fost remis în adresa Agenției pentru Supraveghere Tehnică demersul nr.AM 04/02 — 3250 din 07.12. 2022. (Raspunsul se anexează nr.4899/22 din 12.12.2022).
În ceea ce privește prevederea contractuală privind negocirea cuatumului de arendă prin diminuarea cuantumului stabilit de Gevern, Agenția „Moldsilva” nu mai practică asemenea prevederi și întru tot a exclus negocierea cuantumului plății pentru arenda fondului forestier.
La capitolul sistării activitățiior de arendă, în perioada 2022- 2023 nu au fost încheiate careva acorduri privind suspendarea contractelor de arendă. Dar suplimentar se mentionează precum ca SUSPENDAREA contractului este prevazută de Codul Civil, HG nr. 187/2008, cât și de contractul de arendă, prin acordul comun al părților.

Recomandarea: 18. să consolideze măsurile pentru asigurarea integrală a încasării creanțelor acumulate, inclusiv a celor istorice, cu revizuirea tuturor tranzacțiilor de corectare prin „storno” a creanțelor aferente plăților pentru arendă efectuate în perioada 2008-2020, pentru restabilirea situației reale și întreprinderea măsurilor de colectare integrală a restanțelor la plățile pentru arenda terenurilor fondului forestier;

Autoritatea:Agenția "Moldsilva"

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 07.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția „Moldsilva” nr.AM 01-03-2314 din 07.12.2023: Prin ordinul Agenției „Moldsilva” nr.60 din 17.02.2022 cu privire la inventarierea creanțelor formate din arenda fondului forestier s-a instituit Comisia de inventariere cu atribuții de a stabili situația reală aferentă perioadei 2008-2021 a creanțelor menționate, întocmirea proceselor - verbale cu anexarea listelor de inventariere, copiilor hotărârilor de judecata etc.
În contextul consolidării măsurilor pentru asigurarea integrală a încasării creanțelor acumulate, inclusiv celor istorice, pentru restabilirea situației reale a patrimoniului entității publice, prin ordinul Agenției „Moldsilva” nr.144 din 20.04.2022 cu privire la reflectarea corectă în evidența contabilă a creanțelor formate din arenda fondului forestier s-a dispus:
- radierea din evidența contabilă a creanțelor entităților care au fost în proces de insolvabilitate și conform hotărârilor de judecata au fost încetate procesele de insolvabilitate (5 agenți economici la suma de 350861 lei),
- radierea din evidența contabilă a creanțelor din motivul decesului agentului economic/persoană fizică (4 persoane la suma de 128399 lei),
- reflectarea în evidența contabilă a corectărilor anilor precedent, în urma emiterii facturilor fiscale după primirea hotărârilor de judecată (3 hotărâri în suma de 51486 lei).
La situația din 28.11.2023 în curs de examinare în cadrul instanțelor de judecată, Agenția „Moldsilva” a înaintat 28 de acțiuni civile, în urma neonorarii obligațiunilor de plată pentru arenda de către arendași, obiectul cauzei civile fiind încasarea datoriei în sumă totală de 1.694.723,46 lei, iar la fel ca sancțiune pentru neexecutarea obligațiunii de plată - suplimentar se solicită și rezilierea contractului.

Recomandarea: 19. să asigure incheierea obligatorile a actelor de primire-predate atât la transmitere în arendă a terenurilor fondului forestier, cât și la preluarea de la arendaș a terenurilor arendate, cu asigurarea achitării depline a obligațiunilor față de buget pentru plata pentru arendă a terenurilor fondului forestier;

Autoritatea:Agenția "Moldsilva"

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 07.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția „Moldsilva” nr.AM 01-03-2314 din 07.12.2023: În contextul realizării procedurilor în urma rezilierii și/sau încetării relațiilor contractuale aferente arendei fondului forestier, prin Dispozitia Agenției „Moldsilva” nr.46 din data de 28 aprilie 2021, ulterior prin Ordinul Agentiei „Moldsilva” nr.390 din 06 decembrie 2022 Cu privire la asigurarea regimului silvic pe terenurile fondului forestier administrate și atrubuite în arenda de către Agenția „Moldsilva”, s-a pus în sarcina directorilor entităților silvice de a desemna persoana responsabilă în vederea întocmirii și semnări Actului de predare-primire a terenului (pct.2.8), care în baza hotărârii instanței de judecată, a acurdurilor de reziliere și/sau alte acte, contractul de arendă a terenurilor fondului forestier în scop de recreere și/sau cinegetic a fost reziliat sau declarat nul, adică care nu produce efecte juridice. Or, în cazul în care rezilierea contractului are loc de comun acord prin semnarea acordului de reziliere în acord este stipulat expres ca arendașul are obligația în termen de 5 zile să transmită terenul ce constituie obiectul contractului, către Întreprinderea silvică, cu semnarea actului de predare-primire. La rezilierea contractelor de arendă a fondului forestier, arendașii sunt obligați să asigure achitarea deplină a sumelor restante, până la data semnării acordului de reziliere, să întocmească actul de predare-primire la terenul arendat, cât și sa efectueze radierea din RBI a bunului imobil arendat.
Suplimentar, Agenția „Moldsilva” la înaintarea cererilor de chemare în judecată și eventual la emiterea deciziilor irevocabile a instanțelor judecătorești, la expirarea termenului de contestare, solicită eliberarea Titlului executoriu cu remiterea imediată Executorilor judecătoresti pentru a fi puse în aplicare.

Recomandarea: 21. să completeze clauzele contractului de dare în arendă cu obligațiuni față de arendaș pentru înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a contractelor de arendă, pe măsura delimitării terenurilor fondului forestier, inclusiv cu radierea drepturilor de arendă din RBI în cazul rezilierii contractului de arendă respectiv;

Autoritatea:Agenția "Moldsilva"

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 07.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția „Moldsilva” nr.AM 01-03-2314 din 07.12.2023: Conform răspunsului Agenției „Moldsilva”, în cazul în care rezilierea contractului are loc de comun acord prin semnarea acordului de reziliere în contract este stipulat expres că arendașul are obligația în termen de 5 zile să depună cerere la OCT pentru radierea din registru a dreptului de arenda a terenului arendar (care face subiect a contractului).
Suplimentar Registru elaborat de către DEFECP, privind evidența contractelor adiționale și actelor aferente acestuia.

Recomandarea: 22. să stabilească, în cadrul sistemului silvic, un mecanism adecvat de circulație a documentelor aferente dării în arendă a terenurilor fondului forestier, care ar permite tuturor actorilor implicați, inclusiv contabilității, să reflecte în Registrele contabile și în alte evidențe de uz intern, în timp util și rezonabil, toate tranzacțiile, atât financiare, cât și nefinanciare, legate de darea în arendă a terenurilor fondului forestier;

Autoritatea:Agenția "Moldsilva"

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenției „Moldzilva nr.AM 01-03-2314 din 07.12.2023: s-a fost elaborat un registru de evidența a contractelor de arendă a terenului fondului forestier/cinegetic în care este reflectată situația pe contracte și acte adiționale ale acestora,cu responsabilizarea Directiei juridice pentru perfectarea și ținerea la control a Registrului în format electronic.
Ulterior, prin ordinul Agenției nr.179 din 16 mai 2022 cu privire la controlul Registrului de evidența a contractelor de arenda a fondului forestier și cinegetic, s-a desemnat și responsabilizat pentru modul de instituire, înregistrare, ținere, reorganizare și lichidare a registrului - Direcția economică, financiară, evidența contabilă și patrimoniu din cadrul Agentiei „Moldsilva”.

Recomandarea: 23. în comun cu Agenția „Moldsilva”, să asigure includerea în Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile 2019-2023, a tuturor terenurilor fondului forestier gestionat de Agenția „Moldsilva”, pentru a asigura înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra lor, inclusiv a contractelor de dare în arendă a terenurilor fondului forestier.

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
O parte din terenuri au fost incluse în HG 161/2018. Totodata fonduile atribuite coduri cadastrale și efectuate inscriierile in RBI

Recomandarea: 20.să asigure organizarea adecvată a dosarelor individuale ale arendașilor, cu includerea în acestea a tuturor informațiilor aferente contractului, inclusiv acordurile adiționale, planurile de dezvoltare a terenurilor fondului forestier, actele de primire-predare, copiile actelor de control, copiile scrisorilor de coordonare a inițierii unor construcții;

Autoritatea:Agenția "Moldsilva"

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 17.12.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenției „Moldsilva nr.01-03-2314 din 07.12.2023: Direcția juridică din cadrul Agenției „Moldsilva” a elaborat un Registrul electronic de evidență a contractelor de arendă a terenurilor fondului foristier/cinegetic în care este reflectată situația pe contracte și actele adiționale a acestora.
Suplimentar a fost emis Ordinul nr.179 din 16.05.2022 „Cu privire la modificarea Ordinului nr.3 din 04.01.2021 cu privire la controlul registrului de evidenșă a contractelor de arendă a fondului foristie și cinegetic”

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY