Actualizat: Duminică, 24 Septembrie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.74 din 20 decembrie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității administrării și gestionării fondului forestier de către Agenția „Moldsilva”

Nr. 74 din 20.12.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Auditul a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000)1.
Examinând Raportul de audit, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente la ședința video, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
Resursele forestiere reprezintă una dintre cele mai importante resurse naturale ale Republicii Moldova, care formează unul din elementele de bază ale activului patrimonial al statului, iar utilizarea rațională a acestora, în sensul larg al noțiunii, constituie o garanție pentru dezvoltarea durabilă  la toate nivelurile: național, regional și local.
Totodată, în ultimele decenii, pădurile au fost lipsite de un management durabil, ceea ce a determinat degradarea lor continuă, iar prin efecte s-a diminuat atât cantitatea, cât și calitatea beneficiilor pe care acestea le pot oferi populației și mediului înconjurător.
Atitudinea nechibzuită faţă de componenta forestieră a echilibrului ecologic poate cauza pagube irecuperabile, cu impact asupra bunăstării societății actuale  şi, într-o măsură mai mare, asupra generaţiilor viitoare. Din aceste considerente, gestionarea durabilă a pădurilor şi vegetației forestiere a devenit o preocupare prioritară a fiecărui stat şi a comunităţii mondiale în ansamblu

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE, CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:MINISTERUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI DIGITALIZĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 15.03.2022
Răspunsul autorității:
A fost aprobat planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor din HCC nr.74 din 20.12.2021.

Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:AGENŢIA "MOLDSILVA"

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Nu a parvenit nici un raspuns

Recomandarea: 1. în comun cu Agenția „Moldsilva”, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice și Inspectorarul pentru Protecția Mediului, să elaboreze și să propună spre aprobare în modul stabilit, în limita competențelor atribuite, completarea Codului contravențional și, după caz, a celui penal, cu noi sancțiuni/amenzi silvice pentru nerespectarea amenajamentului silvic, inclusiv a volumelor de tăieri admise în acesta, a suprafețelor destinate impăduririi și regenerării, nedelimitarea în teren de către gestionari a limitelor terenurilor forestiere transmise în gestiune (cu țăruși, borne, vopsea) și/sau neîntreținerea/nemenținerea în stare corespunzătoare (vizibilă) a semnelor de hotar, precum și pentru eliberarea autorizațiilor de tăieri pentru efectuarea lucrărilor și tratamentelor în afara tăierilor incluse în amenajamentul silvic, excepție făcând situațiile exepționale;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Prin Legea nr.102/2022 au fost operate modificari la Codul contraventional prin majorarea cuantumurilor/amenzilor stabilite pentru articolel 121, 122, 125, 132, 142. ( În sancțiunea articolului 121, textul „de la 24 la 30” se substituie cu textul „de la 50 la 100”, iar textul „de la 120 la 180” – cu textul „de la 300 la 400) . Au fost operate moodificari la HG 27/2004, la Legea 239/2007, la Legea 591/1999 și la Legea 1515/1993. Au fost delegate persoane în vederea ședinței de lucru în cadrul MM precum și în comisia Parlamentară, prin modificarea capitolului nou, partea specială a codului penal și elaborarea propunerilor de modificarea Codului silvic, precum și elaborarea instruicțiunilor privind elaborarea prejudiciilor mediului (Raspunsul IPM nr.1769 din 22.12.22)

Recomandarea: 2. în comun cu Agenția „Moldsilva”, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice și Inspectorarul pentru Protecția Mediului, să analizeze posibilitatea revizuirii anuale a cuantumului de arendă stabilit de Guvern, prin aplicarea unui coeficient egal cu rata de inflație anuală, până la revizuirea cuantumului de către Guvern;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Din planul de acțiuni aprobat MM la 15.03.2022: În prezent Agentia „Moldsilva" înaintează somații și înștiințări în adresa arendașilor fondului forestier, privind aplicarea uniformă a cuantumului prețului de arendă stabilit de Guvern prin HG nr.770/2016 pct.13 - 19092,37 lei/ha, pentru terenurile arendate în scopuri de recreere, totodată, în cazul în care arendașii au datorii față de arendator se înaintează cereri de chemare în judecată privind încasarea datoriei și rezilierea contractului de arenda.

Recomandarea: 3. în comun cu Agenția „Moldsilva”, să completeze Codul silvic și Regulamentul nr.187/2008 cu prevederi exhaustive privitor la interzicerea edificării pe terenurile fondului silvic arendate a construcțiilor capitale, cu includerea clară a tipului și caracteristicilor tehnice ale construcțiilor admisibile de edificat pe terenurile arendate din fondul forestier și informarea arendașilor despre normele aprobate;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 4. în comun cu Agenția „Moldsilva”, să aducă în concordanță prevederile Codului silvic și Regulamentului nr. 187/2008 privitor la condițiile de reziliere a contractului de arendă, inclusiv la condițiile pentru rezilierea unilaterală în cazul neachitării în termenele stabilite a plăților pentru arendă, precum și în cazul edificării neregulamentare a construcțiilor capitale;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 5. în comun cu Agenția „Moldsilva”, să revizuiască modul de formare a cuantumului pentru arendă, cu includerea în acesta a impozitului funciar și a altor cheltuieli prevăzute în amenajament pentru a fi efectuate pe suprafețele date în arendă, cu posibilă aplicare a unui coeficient de majorare a cuantumului în cazul dării în arendă în scopuri de recreere, modul de dare în arendă a terenurilor fondului forestier în scopuri de recreere să fie diferențiat pe categorii: stațiuni bolneo-sanatoriale, case de odihnă, teren sportiv etc., inclusiv a amplasatemtului (regiunea) și facilităților de acces etc.;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6. în comun cu Agenția „Moldsilva”, să analizeze posibilitatea revizuirii anuale a cuantumului de arendă stabilit de Guvern, prin aplicarea unui coeficient egal cu rata de inflație anuală, până la revizuirea cuantumului de către Guvern;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 7. în comun cu Agenția „Moldsilva”, să elaboreze un mecanism nou, eficient, pentru asigurarea evidenței contabile, atât de către Agenția „Moldsilva”, cât și de către intreprinderile silvice, a terenurilor primite în gestiune și a celor date în arendă;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 06.07.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/64/906 din 04.07.2022: Referitor la prevederile financiar-contabile specifice domeniului silvic:
- pentru sectorul corporativ: Modul de contabilizare a terenurilor, darea acestora în arenda este prevazută de Standardul Național de Contabilitate „Imobilizări necorporale și corporale", aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118/2013 și Standardul Național de Contabilitate „Contracte de leasing", aprobat prin același ordin.
- pentru sectorul public: Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216/2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar” (Monitorul Oficial nr. 377-391 art. 2732 din 31.12.2015) conține prevederi pentru ținerea evidenței contabile a terenurilor transmise în gestiune întreprinderilor silvice precum și regulile de dare în arenda a acestora.
La necesitate, se va analiza oportunitatea completării normelor cu prevederi/descrieri exhaustive.
Respectiv, elaborarea unui mecanism nou nu este necesar.
Completare 16.01.2023
Scrisoarea MF nr.05-0/02/26 din 09.01.2023: Ministerul Finanțelor reiterează poziția expusă prin scr. nr.05-10/81 din 16.12.2021 și nr. 05-10/64/906 din 04.07.2022, si anume:
Referitor la prevederile financiar-contabile specifice domeniului silvic:
- pentru sectorul corporativ:
Modul de contabilizare a terenurilor, darea acestora în arenda este prevazută de Standardul Național de Contabilitate „Imobilizări necorporale și corporale", aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118/2013 și Standardul Național de Contabilitate „Contracte de leasing", aprobat prin acelasi ordin.
- pentru sectorul public:
Ordinul Ministerului Finanșelor nr.216/2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar” conține prevederi pentru ținerea evidenței contabile a terenurilor transmise în gestiune întreprinderilor silvice precum și regulile de dare în arenda a acestora.
Respectiv, elaborarea unui mecanism nou nu este necesar.
La adresarea Ministerului Mediului, scrisoarea nr.13/2-08/2661 din 23.11.2022, privind modul de evidență contabiăa a terenurilor fondului forestier deținute de fondator și transmise în gestiune întreprinderilor silvice, Ministerul Finanțelor a acordat suport metodologic, bazat pe prevederile cadrului normativ, prin scrisoarea nr.12/3-4-308 din 22.12.2022. (se anexează, 3 file)
Totodată, Ministerul Finanțelor a remis circulara nr.12/3-4-3 din 04.01.2023 (se anexează, 3 file) în adresa Agenției „Moldsilva” referitor la evidența contabilăa a terenurilor fondului forestier și încasării plății de arendă pentru utilizarea terenurilor din domeniul silviculturii. Min Fin_04.07.22.pdf

Recomandarea: 8. în comun cu Agenția Proprietății Publice, să opereze modificări în Legea nr.1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului privitor la stabilirea cuantumurilor prețului normativ aferent terenurilor fondului forestier, ceea ce va facilita contabilizarea de către Agenția „Moldsilva” a terenurilor fondului forestier, cu aplicarea unui preț minim estimat aferent terenurilor cu destinație agricolă, dedus din prevederile IAS 41 „Agricultura”;

Autoritatea:MINISTERUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI DIGITALIZĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 18.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MDED al RM nr.06/3-729 din 18.03.2023: Referitor la recomandarea privind operarea modificarilor în Legea nr.1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumparare a pământului, comunicăm că actualmente se află la etapa promovării proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Codului funciar elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (numar unic 918/MAIA/2022).
Conform art.81 alin. (3) lit. c) din proiectul menționat, se propune abrogarea Legii nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului.
În aspectul dat reliefăm că prin avizul sau, ministerul a înaintat propunerea privind completarea proiectului vizat supra cu reglementări ce țin de modul de gestionare a corpurilor de apă de suprafața, zonelor de protecție, terenului fondului apelor și construcțiilor hidrotehnice aferente acestora și a fondului forestier. MDED din 18.03.23.pdf

Recomandarea: 9. de comun cu întreprinderile silvice, să analizeze și să ajusteze, după caz, prin aducerea lor în concordanță, a informațiilor aferente suprafețelor de terenuri ale fondului forestier;

Autoritatea:AGENŢIA "MOLDSILVA"

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Nu a parvenit nici un răspuns.

Recomandarea: 10. de comun cu întreprinderile silvice, să efectueze inventarierea contractelor de arendă semnate direct de către întreprinderile pentru silvicultură subordonate Agenției „Moldsilva” cu persoane terțe, cu întreprinderea măsurilor de rigoare privitor la modul regulamentar de dare în arendă a terenurilor fondului forestier, precum și să asigure încasarea la bugetul de stat a veniturilor de la darea în arendă obținute în urma unor astfel de contracte de arendă încheiate;

Autoritatea:AGENŢIA "MOLDSILVA"

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 11. de comun cu întreprinderile silvice, să asigure restabilirea și/sau obținerea de la arendași a proiectelor de gospodărire în scopuri de recreere/cinegetic a terenurilor arendate, pentru a spori controlul și monitorizarea asupra implementării celor prevăzute în acestea, precum și asupra edificării construcțiilor capitale pe terenurile arendate, cu asigurarea raportării anuale de către arendași a realizării măsurilor din planul respectiv;

Autoritatea:AGENŢIA "MOLDSILVA"

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Nu a parvenit nici un răspuns.

Recomandarea: 12. de comun cu Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, să aducă în concordanță informațiile aferente suprafețelor de terenuri ale fondului forestier, inclusiv a suprafețelor acoperite cu păduri incluse în Amenajamentele silvice și în Cadastrul funciar al fondului forestier, cu ajustarea anuală a datelor din ambele documente;

Autoritatea:AGENŢIA "MOLDSILVA"

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 13. să efectueze inventarierea totală a terenurilor fondului forestier gestionat;

Autoritatea:AGENŢIA "MOLDSILVA"

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 14. pe măsura obținerii rezultatelor inventarierii și identificării suprafețelor de terenuri ale fondului forestier deținute neregulamentar de către terți, să întreprindă măsurile ce se impun de cadrul regulator, inclusiv pe cale judiciară, pentru restabilirea drepturilor patrimoniale asupra acestor terenuri;

Autoritatea:AGENŢIA "MOLDSILVA"

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 15. să asigurare evidența analitică separată pentru terenurile cu suprafețe incerte, deținute de terți, pentru asigurarea prezentării reale a situațiilor patrimoniale, inclusiv a celor incerte;

Autoritatea:AGENŢIA "MOLDSILVA"

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 16. să sisteze practica de dare în arendă a terenurilor prin încheierea acordurilor adiționale cu transmiterea dreptului de arendă unui noi arendaș, nefiind organizat un concurs în acest sens;

Autoritatea:AGENŢIA "MOLDSILVA"

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Nu a parvenit nici un răspuns.

Recomandarea: 17. să asigure ajustarea contractului de arendă a terenurilor fondului forestier la prevederile cadrului regulator, și anume: (i) expunerea în altă redacție a prevederilor din Contract privitor la revizuirea cuantumului plății de arendă, (ii) excluderea practicii de negociere a cuantumului de arendă prin diminuarea cuantumului stabilit de Guvern, (iii) includerea în cadrul regulator, inclusiv în contracte, a rezilierii unilaterale a contractelor de arendă, în cazul neîndeplinirii prescripțiilor înaintate în actele de control, efectuate de Inspectorarul pentru Mediu sau intreprinderile silvice, (IV) excluderea din contract a prevederilor de sistare a activităților de arendă indiferent de termen, cu rezilierea lor conform regulilor stabilite, și ajustarea condițiilor de reziliere a contractului de arendă cu prevederile cadrului regulator;

Autoritatea:AGENŢIA "MOLDSILVA"

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 18. să consolideze măsurile pentru asigurarea integrală a încasării creanțelor acumulate, inclusiv a celor istorice, cu revizuirea tuturor tranzacțiilor de corectare prin „storno” a creanțelor aferente plăților pentru arendă efectuate în perioada 2008-2020, pentru restabilirea situației reale și întreprinderea măsurilor de colectare integrală a restanțelor la plățile pentru arenda terenurilor fondului forestier;

Autoritatea:AGENŢIA "MOLDSILVA"

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Nu a parvenit nici un răspuns.

Recomandarea: 19. să asigure incheierea obligatorile a actelor de primire-predate atât la transmitere în arendă a terenurilor fondului forestier, cât și la preluarea de la arendaș a terenurilor arendate, cu asigurarea achitării depline a obligațiunilor față de buget pentru plata pentru arendă a terenurilor fondului forestier;

Autoritatea:AGENŢIA "MOLDSILVA"

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 21. să completeze clauzele contractului de dare în arendă cu obligațiuni față de arendaș pentru înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a contractelor de arendă, pe măsura delimitării terenurilor fondului forestier, inclusiv cu radierea drepturilor de arendă din RBI în cazul rezilierii contractului de arendă respectiv;

Autoritatea:AGENŢIA "MOLDSILVA"

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Conform răspunsului AMS îin cazul în care rezilierea contractului are loc de comun acord prin semnarea acordului de reziliere în contract este stipulat expres ca arendașul are obligația în termen de 5 zile să depune cerere la OCT pentru radierea din registru a dreptului de arenda a terenului arendar (care face subiect a contractului)

Recomandarea: 22. să stabilească, în cadrul sistemului silvic, un mecanism adecvat de circulație a documentelor aferente dării în arendă a terenurilor fondului forestier, care ar permite tuturor actorilor implicați, inclusiv contabilității, să reflecte în Registrele contabile și în alte evidențe de uz intern, în timp util și rezonabil, toate tranzacțiile, atât financiare, cât și nefinanciare, legate de darea în arendă a terenurilor fondului forestier;

Autoritatea:AGENŢIA "MOLDSILVA"

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Conform informației AMS a fost elaborat un registru de evidența a contractelor de arendă a terenului fondului forestier/cinegetic în care este reflectată situația pe contracte și acte adiționale ale acestora. Totodată a fost emis ordinul 170 din 17.05.2022 cu privire la controlul registrului de evidența a contractașului de arenda a FF.

Recomandarea: 23. în comun cu Agenția „Moldsilva”, să asigure includerea în Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile 2019-2023, a tuturor terenurilor fondului forestier gestionat de Agenția „Moldsilva”, pentru a asigura înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra lor, inclusiv a contractelor de dare în arendă a terenurilor fondului forestier.

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
O parte din terenuri au fost incluse în HG 161/2018. Totodata fonduile atribuite coduri cadastrale și efectuate inscriierile in RBI

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY