Actualizat: Vineri, 19 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 48 din 30 iulie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Finanțelor în anii 2019-2020

Nr. 48 din 30.07.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Auditul a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000)1.
Examinând Raportul de audit, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere,  prezente la ședința video, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
Procesul de achiziții publice și utilizarea resurselor financiare în cadrul sistemului Ministerului  Finanțelor în anii 2019-2020 s-au realizat cu unele nereguli şi deficiențe, cauzate de faptul că conducătorii entităților n-au asigurat un control intern managerial adecvat al procedurilor aferente achizițiilor publice. Astfel, la exercitarea atribuțiilor de autorități contractante, entitățile auditate nu au asigurat pe deplin, prin intermediul sistemului de control intern managerial, conformitatea pe sistem, auditul relevând unele neconformități la: elaborarea și publicarea anunțurilor de intenție și planurilor anuale de achiziții publice, estimarea necesităților și planificarea achizițiilor publice, organizarea, desfășurarea și monitorizarea unor proceduri de achiziții, fapt care a afectat buna guvernare a resurselor financiare publice.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandarea: 2.4.1. eficientizarea activității Agenției Achiziții Publice, în vederea îndeplinirii conforme a funcțiilor și atribuțiilor prevăzute de lege

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr. 05-10/89/1248 din 09.09.2022: În perioada 21.02.2022-13.05.2022, Serviciul de audit intern al MF, în baza Planului de acţiuni, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.29 din 21.02.2022 (se anexează), a realizat misiunea de audit intern cu obiectivul general - ,,Sunt procesele operaţionale din cadrul Agenţiei Achiziţii Publice si Direcţiei achiziţii publice din cadrul Ministerului Finanţelor eficiente si funcţionale în raport cu atribuţiile stabilite prin Lege?”
În baza Ordinului Ministrului Finanţelor nr.58 din 18.05.2022 (se anexează) au fost aprobate rezultatele misiunii de audit, inclusiv Raportul de audit şi Planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor de audit.
Sunt în desfăşurare acţiunile stabilite în Planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor de audit, aprobat în data de 08.07.2022 (se anexează).
A fost iniţiat procesul de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice, care va include şi revizuirea atribuţiilor Agenţiei Achiziţii Publice. În acest sens, modul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Achiziţii Publice urmează a fi revizuit concomitent prin modificarea Hotărârii Guvernului nr.134/2017 pentru aprobarea Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice si efectivul-limită al acesteia. Raspuns MF HCC nr.48-2021 septembrie 2022.pdf

Recomandarea: 2.4.2. înaintarea propunerilor de modificare a legislației și aducerea în concordanță a prevederilor cadrului normativ care reglementează achiziționarea de către Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat a formularelor tipizate cu regim special

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr. 05-10/89/1248 din 09.09.2022: A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.560/2022 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului, în vigoare din 29.08.2022, publicată în Monitorul Oficial al R.Moldova nr.238-244, art.628 din 29.07.2022. Raspuns MF HCC nr.48-2021 septembrie 2022.pdf

Recomandarea: 2.4.3. asigurarea funcționalității și dezvoltării continue a Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), în vederea utilizării eficiente a acestuia în cadrul procedurilor de achiziții publice

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/89/1248 din 09.09.2022: La data de 06.11.2019, în baza prevederilor Acordului de finanţare semnat în 2015 de Guvernul RM şi CE, a fost iniţiat Proiectul „Asistenţă tehnică pentru dezvoltarea unui sistem de achiziţii electronice în Republica Moldova de către Delegaţia UE”, după care o perioadă a fost suspendat.
În luna ianuarie 2022, în urma deciziei MF de comun cu Delegaţia UE, proiectul a fost reluat. Astfel, Proiectul constă în trecerea de la Sistemul multi-platformă la Sistemul centralizat cu o singură platformă, respectiv Conceptul tehnic al SIA RSAP necesită a fi modificat, lucru care se desfăşoară în prezent.
MF, prin scrisoarea nr.13-09/132 din 25.05.2022, a confirmat lipsa obiecţiilor şi acordul asupra textului Conceptului prezentat de către Delegaţia UE spre aprobare.
Raspuns MF HCC nr.48-2021 septembrie 2022.pdf

Recomandarea: 2.5. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022

Recomandarea: 1. să examineze rezultatele auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor de audit

Autoritatea:Serviciul Vamal

Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/89/1248 din 09.09.2022: Planul de acţiuni privind implementarea cerinţelor şi recomandărilor Curţii de Conturi din Hotărârea nr.48 din 30 iulie 2021 „Cu privire la Raportul auditului conformităţii asupra achiziţiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Finanţelor în anii 2019-2020” a fost aprobat prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 152 din 27 decembie 2021.

Recomandarea: 1. să examineze rezultatele auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor de audit

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
A fost aprobat Ordinul Ministrului Finanțelor nr.152 din 27 decembrie 2021 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea cerințelor și recomandărilor din HCC nr.48 din 30 iulie 2021. scrisoarea SFS nr.26-07-2-14-73392 din 30.08.2022.Pdf

Recomandarea: 1. să examineze rezultatele auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor de audit

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/89/1248 din 09.09.2022: Planul de acţiuni privind implementarea cerinţelor şi recomandărilor Curţii de Conturi din Hotărârea nr.48 din 30 iulie 2021 „Cu privire la Raportul auditului conformităţii asupra achiziţiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Finanţelor în anii 2019-2020” a fost aprobat prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 152 din 27 decembie 2021. Raspuns MF HCC nr.48-2021 septembrie 2022.pdf

Recomandarea: 2. să actualizeze planurile anuale de achiziții și să asigure corelarea acestora cu bugetul aprobat al entității, în vederea planificării conforme a achizițiilor publice

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
"Scrisoarea MF nr.05-10/89/1248 din 09.09.2022:
SV - Realizat
Planul de achiziţii al Serviciului Vamal pentru anul 2021, actualizat/corelat pe data de 22.12.2021, a fost publicat pe pagina web oficială a SV şi poate fi accesat la următorul link:
https://customs.gov.md/api/media/17/01/2022/1
60058.PDF
Planul de achiziţii pentru anul 2022, elaborat/aprobat pe data de 28.01.2022, a fost publicat pe pagina web oficială a SV şi poate fi accesat la următorul link: https://customs.gov.md/api/media/04/02/2022/P
lan achizi%C8%9Bii 2022.PDF Raspuns MF HCC nr.48-2021 septembrie 2022.pdf

Recomandarea: 2. să actualizeze planurile anuale de achiziții și să asigure corelarea acestora cu bugetul aprobat al entității, în vederea planificării conforme a achizițiilor publice

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Planul anual de achiziții a fost actualizat, corelat cu bugetul instituției, și plasat pe pagina oficială a SFS și poate fi accesat la următorul link https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-achizitii scrisoarea SFS nr.26-07-2-14-73392 din 30.08.2022.Pdf

Recomandarea: 2. să actualizeze planurile anuale de achiziții și să asigure corelarea acestora cu bugetul aprobat al entității, în vederea planificării conforme a achizițiilor publice

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/89/1248 din 09.09.2022: MF - Realizat
Planul anual de achiziţii a fost actualizat, corelat cu bugetul instituţiei, publicat pe pagina web oficială a MF şi poate fi accesat la următorul link:
https://mf. gov.md/ro/ministerul- finan%C8%9B elor/achizi%C8 %9B iile -publice;
SV - Realizat
Planul de achiziţii al Serviciului Vamal pentru anul 2021, actualizat/corelat pe data de 22.12.2021, a fost publicat pe pagina web oficială a SV şi poate fi accesat la următorul link:
https://customs.gov.md/api/media/17/01/2022/1
60058.PDF
Planul de achiziţii pentru anul 2022, elaborat/aprobat pe data de 28.01.2022, a fost publicat pe pagina web oficială a SV şi poate fi accesat la următorul link: https://customs.gov.md/api/media/04/02/2022/P
lan achizi%C8%9Bii 2022.PDF
SFS - Realizat
Planul anual de achiziţii a fost actualizat, corelat cu bugetul instituţiei, şi plasat pe pagina oficială a SFS
https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-achizitii Raspuns MF HCC nr.48-2021 septembrie 2022.pdf

Recomandarea: 3. să elaboreze și să publice regulamentar anunțurile de intenție și planurile anuale de achiziții, în vederea asigurării transparenței procesului de planificare a achizițiilor publice

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/89/1248 din 09.09.2022:
SV - Realizat. Anunţurile de intenţie au fost publicate în termen, conform planului de achiziţie, pot fi accesate la următorul link: https://tender. gov.md/ro/system/
files/bap/2014/bap nr 9 1.pdf

SV - Realizat. Planul de achiziţii pe anul 2022 al Serviciului Vamal a fost aprobat la data de 28.01.2022, şi publicat pe pagina web oficială a SV https://customs.gov.md/api/media/04/02/2022/P
lan achizi%C8%9Bii 2022.PDF

SV - Realizat. Planul de achiziţii pe anul 2022 al Serviciului Vamal a fost publicat pe pagina web oficială a SV
https://customs.gov.md/api/media/04/02/2022/P
lan achizi%C8%9Bii 2022.PDF

Recomandarea: 3. să elaboreze și să publice regulamentar anunțurile de intenție și planurile anuale de achiziții, în vederea asigurării transparenței procesului de planificare a achizițiilor publice

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Anunțurile de intenție au fost elaborate și publicate în termen, conform planului de achiziție, care pot fi accesate la următorul link
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_5_0.pdf

Planul anual de achiziții a SFS a fost aprobat și publicat în termen pe pagina oficială a SFS, care poate fi accesat la următorul link https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-achizitii
scrisoarea SFS nr.26-07-2-14-73392 din 30.08.2022.Pdf

Recomandarea: 3. să elaboreze și să publice regulamentar anunțurile de intenție și planurile anuale de achiziții, în vederea asigurării transparenței procesului de planificare a achizițiilor publice

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/89/1248 din 09.09.2022: MF - Realizat. Anunţurile de intenţie au fost publicate în termen, conform planului de achiziţie, pot fi accesate la următorul link: https://tender. gov.md/ro/system/
files/bap/2014/bap nr 9 1.pdf
SV - Realizat. Anunţurile de intenţie au fost publicate în termen, conform planului de achiziţie, pot fi accesate la următorul link: https://tender. gov.md/ro/system/
files/bap/2014/bap nr 9 1.pdf
SFS - Realizat. Anunţurile de intenţie au fost publicate în termen, conform planului de achiziţie, pot fi accesate la următorul link:
https://tender. gov.md/ro/system/files/bap/2014/
bap nr 5 0.pdf
MF - Realizat. Planul anual de achiziţii a fost aprobat în termen
https://mf. gov.md/ro/ministerul- finan%C8%9B elor/achizi%C8 %9B iile -publice
SV - Realizat. Planul de achiziţii pe anul 2022 al Serviciului Vamal a fost aprobat la data de 28.01.2022, şi publicat pe pagina web oficială a SV https://customs.gov.md/api/media/04/02/2022/P
lan achizi%C8%9Bii 2022.PDF
SFS - Realizat. Planul anual de achiziţii a SFS a fost aprobat în termen şi publicat pe pagina oficială a SFS https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-achizitii
MF - Realizat. Planul anual de achiziţii aMF a fost publicat în termen
https://mf. gov.md/ro/ministerul- finan%C8%9B elor/achizi%C8 %9B iile -publice
SV - Realizat. Planul de achiziţii pe anul 2022 al Serviciului Vamal a fost publicat pe pagina web oficială a SV
https://customs.gov.md/api/media/04/02/2022/P
lan achizi%C8%9Bii 2022.PDF
SFS - Realizat. Planul anual de achiziţii a SFS a fost publicat în termen pe pagina oficială web a SFS https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-achizitii Raspuns MF HCC nr.48-2021 septembrie 2022.pdf

Recomandarea: 4. să coreleze valoarea estimativă a contractelor de achiziții publice cu cea a anunțurilor de participare la procedura de achiziție publică

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/89/1248 din 09.09.2022:
SV - Realizat
A fost asigurată respectarea condiţiilor de planificare a contractelor de achiziţii publice precum şi a fost asigurată corespunderea valorii estimative a contractelor, inclusiv studierea permanentă a pieţei interne şi costurilor de referinţă în vederea prognozării cât mai corecte a valorii estimative a viitoarelor contracte.

Recomandarea: 4. să coreleze valoarea estimativă a contractelor de achiziții publice cu cea a anunțurilor de participare la procedura de achiziție publică

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
A fost asigurată respectarea condițiilor de planificare a contractelor de achiziții publice precum și a fost asigurată corespunderea valorii estimative a contractelor de achiziții publice, care pot fi accesate la următoarele linkuri:
https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-achizitii
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
scrisoarea SFS nr.26-07-2-14-73392 din 30.08.2022.Pdf

Recomandarea: 4. să coreleze valoarea estimativă a contractelor de achiziții publice cu cea a anunțurilor de participare la procedura de achiziție publică

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/89/1248 din 09.09.2022: MF - Realizat
A fost asigurată respectarea condiţiilor de planificare a contractelor de achiziţii publice precum şi a fost asigurată corespunderea valorii estimative a contractelor https://mf. gov.md/ro/ministerul- finan%C8%9B elor/achizi%C8 %9B iile -publice
https://achizitii. md/ro/cabinet/tender/list
SV - Realizat
A fost asigurată respectarea condiţiilor de planificare a contractelor de achiziţii publice precum şi a fost asigurată corespunderea valorii estimative a contractelor, inclusiv studierea permanentă a pieţei interne şi costurilor de referinţă în vederea prognozării cât mai corecte a valorii estimative a viitoarelor contracte.
SFS - Realizat
A fost asigurată respectarea condiţiilor de planificare a contractelor de achiziţii publice precum şi a fost asigurată corespunderea valorii estimative a contractelor, care pot fi accesate la următoarele linkuri: https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-achizitii,
https://achizitii. md/ro/cabinet/tender/list Raspuns MF HCC nr.48-2021 septembrie 2022.pdf

Recomandarea: 5. să planifice regulamentar achizițiilor publice, prin studierea detaliată a pieței, în vederea gestionării resurselor financiare publice conform principiilor bunei guvernări

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF din 09.09.2022:
SV - Realizat
Necesităţile de bunuri, servicii şi lucrări au fost planificate în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr.105/2020 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modalitatea, condiţiile şi procedura de organizare şi desfăşurare a consultării pieţei în vederea pregătirii achiziţiei publice”, şi pot fi accesate la următorul link: https://customs.sov.md/ro/articles/achizitii-publice

Recomandarea: 5. să planifice regulamentar achizițiilor publice, prin studierea detaliată a pieței, în vederea gestionării resurselor financiare publice conform principiilor bunei guvernări

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Necesitățile de bunuri, servicii și lucrări în cadrul SFS au fost planificate regulamentar, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr.105 din 12.08.2020 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice, care pot fi accesate la următorul link https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-achizitii scrisoarea SFS nr.26-07-2-14-73392 din 30.08.2022.Pdf

Recomandarea: 5. să planifice regulamentar achizițiilor publice, prin studierea detaliată a pieței, în vederea gestionării resurselor financiare publice conform principiilor bunei guvernări

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF din 09.09.2022: MF - Realizat
Necesităţile de bunuri, servicii şi lucrări au fost planificate în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 105/2020 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modalitatea, condiţiile şi procedura de organizare şi desfăşurare a consultării pieţei în vederea pregătirii achiziţiei publice” (Monitorul Oficial al R. Moldova, nr. 221-225, art.750 din 28.08.2020), şi pot fi accesate la următorul link: https://mf. sov.md/ro/ministerul- finan%C8%9B elor/achizi%C8 %9B iile -publice
SV - Realizat
Necesităţile de bunuri, servicii şi lucrări au fost planificate în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr.105/2020 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modalitatea, condiţiile şi procedura de organizare şi desfăşurare a consultării pieţei în vederea pregătirii achiziţiei publice”, şi pot fi accesate la următorul link: https://customs.sov.md/ro/articles/achizitii-publice
SFS - Realizat
Necesităţile de bunuri, servicii şi lucrări în cadrul SFS au fost planificate corect în conformitate cu prevederile Ordinul Ministerului Finanţelor nr.105/2020 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modalitatea, condiţiile şi procedura de organizare şi desfăşurare a consultării pieţei în vederea pregătirii achiziţiei publice”, şi pot fi accesate la următorul link: https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-achizitii Raspuns MF HCC nr.48-2021 septembrie 2022.pdf

Recomandarea: 6. să determine în mod adecvat necesitățile de achiziții, în scopul evitării încheierii contractelor neplanificate și suportării cheltuielilor suplimentare

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF din 09.09.2022:
SV - Realizat
Necesităţile de achiziţii au fost determinate şi planificate în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice, aprobat prin HG nr.1419/2016, şi pot fi accesate la următorul link: https://customs.gov.md/ro/articles/achizitii-
publice

Recomandarea: 6. să determine în mod adecvat necesitățile de achiziții, în scopul evitării încheierii contractelor neplanificate și suportării cheltuielilor suplimentare

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Necesitățile de achiziții ale SFS au fost determinate și planificate în conformitate cu prevederile HG nr.1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice și care pot fi accesate la următorul link https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-achizitii scrisoarea SFS nr.26-07-2-14-73392 din 30.08.2022.Pdf

Recomandarea: 6. să determine în mod adecvat necesitățile de achiziții, în scopul evitării încheierii contractelor neplanificate și suportării cheltuielilor suplimentare

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF din 09.09.2022: MF - Realizat
Necesităţile de achiziţii au fost determinate şi planificate în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice, aprobat prin HG nr. 1419/2016, şi pot fi accesate la următorul link:
https://mf. gov.md/ro/ministerul- finan%C8%9B elor/achizi%C8 %9B iile -publice
SV - Realizat
Necesităţile de achiziţii au fost determinate şi planificate în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice, aprobat prin HG nr.1419/2016, şi pot fi accesate la următorul link: https://customs.gov.md/ro/articles/achizitii-
publice
SFS - Realizat
Necesităţile de achiziţii ale SFS au fost determinate şi planificate în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice, aprobat prin HG nr.1419/2016, şi pot fi accesate la următorul link: https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-achizitii Raspuns MF HCC nr.48-2021 septembrie 2022.pdf

Recomandarea: 7. să întocmească și să depună în mod regulamentar declarațiile de imparțialitate și confidențialitate în cadrul procedurilor de achiziție publică

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Informația prezentată de MF, referitoare la implementarea acestei recomandări, va fi evaluată ulterior, în cadrul auditului financiar obligatoriu pentru a 2022, și se va decide dacă cerințele sunt respectate.

Recomandarea: 7. să întocmească și să depună în mod regulamentar declarațiile de imparțialitate și confidențialitate în cadrul procedurilor de achiziție publică

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Declarațiile de imparțialitate și confidențialitate au fost semnate și depuse la fiecare procedură de achiziție publică, în conformitate cu Anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin HG nr.10 din 20.01.2021. scrisoarea SFS nr.26-07-2-14-73392 din 30.08.2022.Pdf

Recomandarea: 7. să întocmească și să depună în mod regulamentar declarațiile de imparțialitate și confidențialitate în cadrul procedurilor de achiziție publică

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF din 09.09.2022: MF - Realizat
Declaraţiile de imparţialitate şi confidenţialitate au fost semnate şi depuse la fiecare procedură de achiziţie publică, în conformitate cu Anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achiziţiilor publice, aprobat prin HG nr.10/2021.
SV - Realizat
Declaraţiile de imparţialitate şi confidenţialitate au fost semnate şi depuse la fiecare procedură de achiziţie publică, în conformitate cu Anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achiziţiilor
publice, aprobat prin HG nr. 10/2021.
SFS - Realizat
Declaraţiile de imparţialitate şi confidenţialitate au fost semnate şi depuse la fiecare procedură de achiziţie publică, în conformitate cu Anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achiziţiilor
publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10/2021. Raspuns MF HCC nr.48-2021 septembrie 2022.pdf

Recomandarea: 8. să elimine practica de includere în documentația de atribuire a unor cerințe restrictive în cadrul procedurilor de achiziție publică, pentru a asigura participarea largă a operatorilor economici la procedurile de achiziții publice, conform legislației în vigoare

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF din 09.09.2022:
SV - Realizat
Documentaţiile de atribuire în cadrul procedurilor de achiziţii au fost elaborate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare
https://achizitii. md/ro/cabinet/tender/list https://tender.gov.md/ro/content/documenta%C
5%A3ia-standard-pentru-realizarea-
achizi%C8%9Biilor-publice-de-bunuri-
%C8%99i-servicii

Recomandarea: 8. să elimine practica de includere în documentația de atribuire a unor cerințe restrictive în cadrul procedurilor de achiziție publică, pentru a asigura participarea largă a operatorilor economici la procedurile de achiziții publice, conform legislației în vigoare

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Documentațiile de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții au fost elaborate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, și pot fi accesate la următoarele linkuri
https://tender.gov.md/ro/content/documenta%C8%9Bia-standard-pentru-realizarea-achizi%C5%A3iilor-publice-de-lucr%C4%83ri

https://tender.gov.md/ro/content/documenta%C5%A3ia-standard-pentru-realizarea-achizi%C8%9Biilor-publice-de-bunuri-%C8%99i-servicii
scrisoarea SFS nr.26-07-2-14-73392 din 30.08.2022.Pdf

Recomandarea: 8. să elimine practica de includere în documentația de atribuire a unor cerințe restrictive în cadrul procedurilor de achiziție publică, pentru a asigura participarea largă a operatorilor economici la procedurile de achiziții publice, conform legislației în vigoare

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF din 09.09.2022: MF - Realizat
Documentaţiile de atribuire în cadrul procedurilor de achiziţii au fost elaborate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare
https://achizitii. md/ro/cabinet/tender/list
SV - Realizat
Documentaţiile de atribuire în cadrul procedurilor de achiziţii au fost elaborate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare
https://achizitii. md/ro/cabinet/tender/list https://tender.gov.md/ro/content/documenta%C
5%A3ia-standard-pentru-realizarea-
achizi%C8%9Biilor-publice-de-bunuri-
%C8%99i-servicii
SFS - Realizat
Documentaţiile de atribuire în cadrul procedurilor de achiziţii au fost elaborate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, şi pot fi accesate la următoarele linkuri:
https://tender.gov.md/ro/content/documenta%C
8%9Bia-standard-pentru-realizarea-
achizi%C5%A3iilor-publice-de-lucr%C4%83ri,
https://tender.gov.md/ro/content/documenta%C
5%A3ia-standard-pentru-realizarea-
achizi%C8%9Biilor-publice-de-bunuri-
%C8%99i-servicii Raspuns MF HCC nr.48-2021 septembrie 2022.pdf

Recomandarea: 9. să organizeze instruirea în domeniul achizițiilor publice a membrilor grupurilor de lucru pentru achiziții, în vederea ridicării nivelului de pregătire profesională a acestora

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF din 09.09.2022: În data de 1, 8, 10 şi 15 februarie 2022, Agenţia Achiziţii Publice a desfăşurat 4 activităţi de instruire online (fiecare cu o durată de până la 3 ore) cu genericul: „Achiziţii publice, cadrul legal si desfăşurarea acestora”, în carul cărora au fost instruiţi 88 participanţi.

Recomandarea: 9. să organizeze instruirea în domeniul achizițiilor publice a membrilor grupurilor de lucru pentru achiziții, în vederea ridicării nivelului de pregătire profesională a acestora

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Agenția Achiziții Publice în perioada de 11 – 13 aprilie 2022 a desfășurat webinar cu genericul „Bune practice de achiziții publice: gestiunea contractului, executare, modificare și răspunsuri în achiziții publice în circumstanțe de urgență”. scrisoarea SFS nr.26-07-2-14-73392 din 30.08.2022.Pdf

Recomandarea: 9. să organizeze instruirea în domeniul achizițiilor publice a membrilor grupurilor de lucru pentru achiziții, în vederea ridicării nivelului de pregătire profesională a acestora

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF din 09.09.2022: În data de 1, 8, 10 şi 15 februarie 2022, Agenţia Achiziţii Publice a desfăşurat 4 activităţi de instruire online (fiecare cu o durată de până la 3 ore) cu genericul: „Achiziţii publice, cadrul legal si desfăşurarea acestora”, în carul cărora au fost instruiţi 88 participanţi.
Raspuns MF HCC nr.48-2021 septembrie 2022.pdf

Recomandarea: 10. să informeze în modul stabilit operatorii economici despre rezultatele procedurilor de achiziție publică, în vederea asigurării transparenței în cadrul achizițiilor publice

Autoritatea:Serviciul Vamal

Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF din 09.09.2022:
SV - Realizat
Scrisorile de informare privind rezultatul desfăşurării procedurilor de achiziţii publice sunt expediate tuturor participanţilor la adresele de email indicate în formularul DUAE (sau, după caz, în alte formulare informaţionale).

Recomandarea: 10. să informeze în modul stabilit operatorii economici despre rezultatele procedurilor de achiziție publică, în vederea asigurării transparenței în cadrul achizițiilor publice

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Operatorii economici care au fost implicați în procedura de achiziție publică, au fost informați în termen despre rezultatele procedurii de achiziții, prin intermediul sistemului de management al documentelor al SFS. scrisoarea SFS nr.26-07-2-14-73392 din 30.08.2022.Pdf

Recomandarea: 10. să informeze în modul stabilit operatorii economici despre rezultatele procedurilor de achiziție publică, în vederea asigurării transparenței în cadrul achizițiilor publice

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF din 09.09.2022: MF - Realizat
Operatorii economici care au fost implicaţi în procedura de achiziţie publică, au fost informaţi în termen despre rezultatele procedurii de achiziţii, prin intermediul sistemului de management al documentelor, inclusiv prin intermediul portalului www.mtender.gov.md
SV - Realizat
Scrisorile de informare privind rezultatul desfăşurării procedurilor de achiziţii publice sunt expediate tuturor participanţilor la adresele de email indicate în formularul DUAE (sau, după caz, în alte formulare informaţionale).
SFS - Realizat
Operatorii economici care au fost implicaţi în procedura de achiziţie publică, au fost informaţi în termen despre rezultatele procedurii de achiziţii, prin intermediul sistemului de management al documentelor al SFS. Raspuns MF HCC nr.48-2021 septembrie 2022.pdf

Recomandarea: 11. să planifice regulamentar achizițiile publice, evitând divizarea acestora prin încheierea contractelor de achiziții de valoare mică

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF din 09.09.2022:
SV - Realizat
Asigurarea planificării regulamentare, analiza şi, după caz, separarea necesităţilor de bunuri/lucrări/servicii în mai multe loturi omogene precum şi utilizarea procedurii de atribuire “licitaţie deschisă”.

Recomandarea: 11. să planifice regulamentar achizițiile publice, evitând divizarea acestora prin încheierea contractelor de achiziții de valoare mică

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Achiziții publice în cadrul SFS au fost planificate regulamentar și în termen, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, conform necesităților. scrisoarea SFS nr.26-07-2-14-73392 din 30.08.2022.Pdf

Recomandarea: 11. să planifice regulamentar achizițiile publice, evitând divizarea acestora prin încheierea contractelor de achiziții de valoare mică

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF din 09.09.2022: MF - Realizat
Achiziţiile publice în cadrul ministerului au fost planificate şi desfăşurate regulamentar şi în termen, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
SV - Realizat
Asigurarea planificării regulamentare, analiza şi, după caz, separarea necesităţilor de bunuri/lucrări/servicii în mai multe loturi omogene precum şi utilizarea procedurii de atribuire “licitaţie deschisă”.
SFS - Realizat
Achiziţiile publice în cadrul SFS au fost planificate regulamentar şi în termen, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform necesităţilor.
Raspuns MF HCC nr.48-2021 septembrie 2022.pdf

Recomandarea: 12. să asigure încheierea contractelor și desfășurarea achizițiilor conform planului anual de achiziții aprobat

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF din 09.09.2022:
SV - Realizat
Achiziţiile publice au fost desfăşurate în conformitate cu planul anual de achiziţie aprobat, care este publicat pe pagina web oficială a SV şi poate fi accesat la următorul link:
https://customs.gov.md/ro/articles/achizitii-
publice

Recomandarea: 12. să asigure încheierea contractelor și desfășurarea achizițiilor conform planului anual de achiziții aprobat

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Achiziții publice din cadrul SFS au fost desfășurate în conformitate cu planul anual de achiziție aprobat, care este publicat pe pagina oficială a SFS și poate fi accesat la următorul link https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-achizitii scrisoarea SFS nr.26-07-2-14-73392 din 30.08.2022.Pdf

Recomandarea: 12. să asigure încheierea contractelor și desfășurarea achizițiilor conform planului anual de achiziții aprobat

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF din 09.09.2022: MF - Realizat
Achiziţiile publice au fost desfăşurate în conformitate cu planul anual de achiziţie aprobat, care este publicat pe pagina web oficială a MF şi poate fi accesat la următorul link:
https://mf. gov.md/ro/ministerul- finan%C8%9B elor/achizi%C8 %9B iile -publice
SV - Realizat
Achiziţiile publice au fost desfăşurate în conformitate cu planul anual de achiziţie aprobat, care este publicat pe pagina web oficială a SV şi poate fi accesat la următorul link:
https://customs.gov.md/ro/articles/achizitii-
publice
SFS - Realizat
Achiziţiile publice au fost desfăşurate în conformitate cu planul anual de achiziţie aprobat, care este publicat pe pagina oficială a SFS şi poate fi accesat la următorul link https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-achizitii Raspuns MF HCC nr.48-2021 septembrie 2022.pdf

Recomandarea: 13. să asigure calcularea, depunerea și reținerea garanției de bună execuție, în scopul executării depline a contractelor de achiziții publice de lucrări

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF din 09.09.2022:
SV - Realizat
Monitorizarea permanentă a executării contractelor, iar în caz de încălcare a clauzelor prestabilite/asumate - sancţionare prin reţinerea garanţiei de bună execuţie. Raspuns MF HCC nr.48-2021 septembrie 2022.pdf

Recomandarea: 13. să asigure calcularea, depunerea și reținerea garanției de bună execuție, în scopul executării depline a contractelor de achiziții publice de lucrări

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
A fost asigurată calcularea, depunerea și reținerea garanțiilor de bună execuție, în scopul executării depline a contractelor de achiziții publice, în conformitate cu prevederile HG nr.638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.
Completare 27.09.2022
Scrisoarea MF din 09.09.2022 scrisoarea SFS nr.26-07-2-14-73392 din 30.08.2022.Pdf Raspuns MF HCC nr.48-2021 septembrie 2022.pdf

Recomandarea: 13. să asigure calcularea, depunerea și reținerea garanției de bună execuție, în scopul executării depline a contractelor de achiziții publice de lucrări

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 10.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF din 09.09.2022: MF - Realizat
A fost asigurată calcularea, depunerea şi reţinerea garanţiilor de bună execuţie, în scopul executării depline a contractelor de achiziţii publice, în conformitate cu prevederile HG nr.638/2020.
SV - Realizat
Monitorizarea permanentă a executării contractelor, iar în caz de încălcare a clauzelor prestabilite/asumate - sancţionare prin reţinerea garanţiei de bună execuţie.
SFS - Realizat
A fost asigurată calcularea, depunerea şi reţinerea garanţiilor de bună execuţie, în scopul executării depline a contractelor de achiziţii publice, în conformitate cu prevederile HG nr.638/2020. Raspuns MF HCC nr.48-2021 septembrie 2022.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY