Actualizat: Vineri, 21 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.6 din 25 februarie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială orașul Nisporeni în anul 2019

Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programele activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 2020 și, respectiv, 20211 și cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI pus în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop evaluarea conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către entitatea auditată, în raport cu criteriile regulamentare de ordin legal.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019; Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 2.7.1. examinarea în şedinţa Consiliului orășenesc Nisporeni a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
scrisoare Primăria or. Nisporeni nr. 414 din 22.09.2022
La data de 21.05.2021 Consiliului orășenesc a fost Informat cu privire la rezultatele misiunilor de audit a Curții de conturi,
în urma ședinței Primarul or. Nisporeni a fost împuternicit să elaboreze planul de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.
Anexat Decizia 2/24 din 21.05.2021 Cu privire la examinarea rezultatelor Rapoartelor de Audit.
Totodată prin Decizia 4/1 din 05.11.2021 (anexat) a fost aprobat Programul de activitate al Consiliului și Planul de măsuri a Rapoartelor misiunilor de audit.
PRIMARIA ORASULUI NISPORENI.pdf

Recomandarea: 2.7.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială orașul Nisporeni în anul 2019

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
scrisoare Primăria or. Nisporeni nr. 414 din 22.09.2022
Completare 24.10.2022
Primăria Nisporeni nr. 476 din 21.10.2022 PRIMARIA ORASULUI NISPORENI.pdf Prim. Nisporeni.pdf

Recomandarea: 2.7.3. instituirea unor proceduri de control intern menite să asigure planificarea, realizarea procedurilor de achiziție și adjudecare a contractelor în baza principiului legal de aplicare a valorii estimate cumulative a tuturor obiectelor/loturilor din componența bunurilor, serviciilor și lucrărilor

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primaria a prezentat pe anii 2022-2023 raportul privind controlul intern managerial și raportul de activitate. Planul inițial de achiziții a fost elaborat pentru a.2023 și actualizat pe parcurs. Autoritatea a asigurat prezentarea dării de seamă pe achizițiile de valoare mică și raportul cu privire la monitorizarea contractelor pe a.2023.

Recomandarea: 1. eliminarea neconformităților indicate în prezentul Raport de audit

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primăria Nisporeni nr. 476 din 21.10.2022
Corectarea unor neconformități :
1.1. în baza Deciziei 2/2 din 21.05.2021 „Cu privire la rezultatele inventarierii anuală 2020 proprietate a orașului Nisporeni din 21.05.2021 (anexa)
- Evaluarea şi luarea la evidență contabilă terenuri APL de 1949,35ha cu valoare de 331,7 mil lei
- Corectarea cheltuielilor neconforme pentru reparaţii curente atribuite la cele capitale de 1181,2 mil.
1.2 în baza deciziei 3/3 din 11.07.2022 (anexa):
- au fost luate la evidentă contabilă edficii tehnico-edilitare de aprovizionare de apă şi canalizare la contul 313 valoare de9,4 mil. lei (inclusiv 3,8mil. uzura);
- au fost identificate bunurile primite din donații de la Veolia cu destinația aprovizionare cu apă, și trensmise în utilizare către SA Apă Canal Nisporeni în valoare de 908,9 mii lei
- 291„Transferuri capitale acordate cu destinație specială” în sumă totală de 1,4 mil lei, transferate ca contribuție financiară din partea primăriei pentru cheltuieli capitale și pentru implementarea unui subproiect , cu această valoare nu se va calcula uzura mijlocului fix format în urma transferurilor .
În baza contractului cu ICAS a fost întocmit studiul de inventariere a pădurilor și vegetației forestieră care este în proprietatea APL , sa constatat 13883 m3 masă lemnoasă, pe 513 ha
PRIMARIA ORASULUI NISPORENI.pdf Prim. Nisporeni.pdf

Recomandarea: 2. implementarea CIM privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea și fundamentarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri și cheltuieli, cu indicarea corespunzătoare a responsabilităților (Obiectivul I)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primăria Nisporeni nr. 476 din 21.10.2022
Decizie 3/3 Cu privire la aprobarea statelor de personal a primăriei or.Nisporeni din 16.08.2021
Adăugarea in statele de personal o unitate de Economist Principal cu atribuții de:
1.Pregateste prognoze ale bugetului la partea de venituri si cheltuieli a Primariei or.Nisporeni
2. Elaborează în comun cu specialiștii primăriei, prognoze ale indicatorilor de dezvoltare a orașului pe termen scurt, mediu şi lung , participa la atragerea investitiilor.
3. Control, evidenta, analiza a veniturilor Primariei or.Nisporeni din perceperea Impozitelor si taxelor pe mărfuri si servicii (ECO 114000) si a veniturilor din proprietate (ECO141000)
4. Urmărește efectuarea plaților de către beneficiari ai arendei, locațiunii, superficie si stabilirea penalităților in caz de neachitare.
5.Efectueaza proceduri de transmitere a proprietății publice in comodat, arenda, superficii
6.Evidenta analitica a realizării terenurilor

Completare 23.05.2024
Prin dispoziția primarului or. Nisporeni nr.44 din 01.03.2024 a fost aprobat calendarul activităților pentru elaborarea bugetului local pe anul 2025. Încheiat acord de colaborare cu programul Comunitatea Mea cu privire la îndrumarea și instruirea în implementarea CIM, aprobat Planul de acțiuni. Pentru îmbunătățirea Capacității Organizaționale și Funcționale (FOCAS) a Primăriei orașului Nisporeni pentru anii 2023-2024 PRIMARIA ORASULUI NISPORENI.pdf Prim. Nisporeni.pdf

Recomandarea: 3. asigurarea funcționalității subdiviziunilor, respectiv, a personalului cu funcții de colectare a impozitelor/taxelor/plăților locale din subordinea Primăriei, cu eficientizarea activității acestora și înlăturarea cauzelor care au generat sau generează neacumularea conformă a veniturilor în bugetul local (pct.4.1.3; 4.1.4.; 4.1.6.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primăria Nisporeni nr. 476 din 21.10.2022
Prin dispoziția primarului or. Nisporeni nr.94 din 14.05.2024 a fost constituită comisia pentru efectuarea inventarierii obiectelor de impunere cu taxa pentru unități comerciale și prestări servicii. Din anul 2021 taxa pu salubrizare se calculează pentru persoane fizice înregistrate în calitate de proprietar al bunului imobil cu destinație locativă. Reevaluarea taxelor, inventarierea notificărilor, constatarea unui grup de lucru în vederea verificărilor punctelor comerciale

Recomandarea: 4. inventarierea exhaustivă a obiectelor și subiecților de impunere cu taxa pentru unitățile comerciale și prestări servicii (inclusiv prin verificări în teren), cu întocmirea unei baze de date care ar conține informații necesare calculării și urmăririi achitării taxei locale respective, inclusiv cu conformarea situațiilor la cadrul normativ (pct.4.1.3.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Răspunsul autorității:
Primăria Nisporeni nr. 476 din 21.10.2022
Taxele locale sunt stabilite in baza modificărilor si aplicării Codului Fiscal, prin Decizii anuale de stabilire a Taxelor locale. Primăria Nisporeni este împuternicită de a elibera notificări/autorizații agenților economice si stabilirea in documentul confirmativ a genului de activitate permis . Pentru anul 2021 Decizia Consiliului or. Nisporeni este in format nou fata de anii precedenți cu abordarea si includerea codurilor genurilor de activitate Titlul VII ,,Taxele locale’’ al Codului Fiscal care permite agenților economici de a calcula taxe veridice . Pentru calcularea ,stabilirea ,achitarea taxelor locale au răspundere agenții economici care la stabilirea notificărilor prezinta declarație pe propria răspundere de informare corecta a genului de activitate ,suprafața comerciala etc .si calculul veridic a lor. In primăria or. Nisporeni este un registru al tuturor subiecților de impunere cu taxe însă pe parcursul a 5 ani au fost făcute schimbări majore de către Codul Fiscal asupra acestui domeniu ce a dus la o neclaritate si abordare greșită a drepturilor si obligațiilor APL ce până nu demult erau întreprinse de către Inspectoratul Fiscal ca organ de control si percepere a datoriilor taxelor si impozitelor . APL Nisporeni nu are acces la baza fiscala a contribuabilului nepermițând evidenta soldurilor si rulajelor cu privire la impozite si taxe locale doar prin comunicare si solicitări cate Inspectoratul Fiscal. Primăria Nisporeni deține informații clare cu privire la încasarea Taxelor si Impozitelor nu a si calculelor lor
Completare 23.05.2024
În colaborare cu Inspectoratul fiscal secția control și analiză, conform deciziei CO Nisporeni nr.1/11 din 08.02.2024 sunt desemnate persoane responsabile de monitorizare a prevederilor Regulamentului de desfășurare activităților de comerț și de prezentare a Raportului. PRIMARIA ORASULUI NISPORENI.pdf Prim. Nisporeni.pdf

Recomandarea: 5. stabilirea, calcularea și încasarea, conform prevederilor legale, a plății pentru folosința și procurarea bunurilor proprietate publică, încasarea plăților restante și rezilierea contractelor (după caz) (pct.4.1.8.; 4.1.9.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primăria Nisporeni nr. 476 din 21.10.2022
1. Conform ordinului 216 In rapoartele financiare la 31.12.2019 cu privire Calculul plății de arendă a resurselor natural(terenuri ,agricole, iazuri, etc) care se incasează la subconturile141512-141533
si respectiv sold la Contul extrabilanțier811420 ,,Creanțe față de buget ale contribuabililor”
In rapoartele financiare pentru anul 2019 sunt reflectate la contul 811420 suma de 2876,1 mii lei . Pe parcursul anului 2019 ,2020,2021 in evidenta contabila au fost efectuate doar calcule in măsura încasărilor la conturile 141512-141533 de 333,3 mii lei fără modificarea soldului contului 811420 din 31.12.2018 din motivul neclarității situației veridice a contractelor de arenda/locațiune/superficii a terenurilor care urmează a fi verificate, reînnoite sau anulate
2. bazinelor acvatice indicate sunt înregistrate ca proprietate a statului în temeiul HG nr.959 din 04.08.2003
Prim. Nisporeni.pdf

Recomandarea: 6. identificarea tuturor bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor și construcțiilor nefinisate), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea ASP pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică; asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective (pct.4.1.1.; 4.1.2.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primăria Nisporeni nr. 476 din 21.10.2022
Primăria or. Nisporeni este inclusă în Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile pentru anul 2022, aprobat prin HG nr.80 din 11.02.2019. Prin decizia CO Nisporeni nr.1/13 din 06.02.2020 „Cu privire la inițierea înregistrării primare masive” s-a decis inițierea conform acordului de colaborare cu Agenția Servicii Publice a procesului comun de înregistrare a imobilelor. Primăria or. Nisporeni Va asigura atribuirea în evidență a cheltuielilor bugetare pentru formarea bunurilor imobile.
Prim. Nisporeni.pdf

Recomandarea: 7. stabilirea redevenței pentru bunurile infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prin ajustarea contractului de delegare a gestiunii (pct.4.1.10.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primăria Nisporeni nr. 476 din 21.10.2022
Inventarierea și contabilizarea infrastructurii tehnico-edilitare conform deizie 3/3 din 11.07.2022 (anexa) Prim. Nisporeni.pdf

Recomandarea: 8. implementarea procedurilor de control intern care vor asigura economicitatea, eficiența, transparența, legalitatea și regularitatea în procesul achizițiilor publice, inclusiv la: planificarea achizițiilor (planuri anuale/trimestriale), achizițiile publice de valoare mică, raportarea achizițiilor, monitorizarea îndeplinirii prevederilor contractuale etc. (pct.4.2.1.-4.2.7.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primăria Nisporeni nr. 476 din 21.10.2022
Întocmirea si aprobarea planului de achiziții anual cu ulterioara raportarea achizițiilor, monitorizarea îndeplinirii prevederilor contractuale
Prim. Nisporeni.pdf

Recomandarea: 9. elaborarea/aprobarea procedurilor exhaustive în aspectul criteriilor ce țin de determinarea și executarea regulamentară a cheltuielilor pentru salubrizarea și amenajarea teritoriilor, determinarea indicilor cantitativi și calitativi ai lucrărilor executate (pct.4.2.8.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primăria Nisporeni nr. 476 din 21.10.2022
1.Adaugarea in statele de personal o unitate de Specialist gestionarea gospodărie și evidența muncii neremunerate cu atributiile
- Asigură evidența și organizarea muncii neremunerate a persoanelor condamnate, sancționate și a celor ce prestează muncă neremunerată
Anexat Decizia 2/8 Cu privire la aprobarea statelor de personal a primăriei or. Nisporeni din 21.05.2021)

Prim. Nisporeni.pdf

Recomandarea: 10. asigurarea respectării cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.2.10.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primăria Nisporeni nr. 476 din 21.10.2022
În anul 2021, norma alimentară pentru copii este de 23,4lei/copil/zi în comparație cu anul 2019 de 16,6lei/copil/zi (anexa) Prim. Nisporeni.pdf

Recomandarea: 11. inventarierea, evaluarea, delimitarea drepturilor de proprietate conform domeniului și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a celui transmis în gestiunea entităților fondate (pct.4.3.1.; 4.3.3.; 4.3.5.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primăria Nisporeni nr. 476 din 21.10.2022
1.A fost efectuată Dispoziția nr 38 din 06.04.2021 Cu privire la constituirea comisiilor de inventariere a patrimoniului public local
2.Transmiterea către ICAS a solicitării de evaluare cantitativa și calitativa a masei lemnoase, în anul 2022 a fost efectuată evaluarea cantitativă și calitativă a masei lemnoase
3. Primire răspuns de la Ungheni-Gaz ca 1,9 km de gazoduct aparțin Consiliului Raional Nisporeni
4.Efectuarea inventarierii si efectuarea evidentei analitica si sintetica a străzilor or. Nisporeni cu constatarea suprafețelor carosabile.
Prim. Nisporeni.pdf

Recomandarea: 12. aprobarea unui plan pe termen mediu privind asigurarea efectuării acțiunilor necesare pentru înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor) (pct.4.3.1.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primăria Nisporeni nr. 476 din 21.10.2022
Primăria or. Nisporeni este inclusă în Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile pentru anul 2022, aprobat prin HG nr.80 din 11.02.2019. Prin decizia CO Nisporeni nr.1/13 din 06.02.2020 „Cu privire la inițierea înregistrării primare masive” s-a decis inițierea conform acordului de colaborare cu Agenția Servicii Publice a procesului comun de înregistrare a imobilelor
Primăria efectuează delimitări de terenuri în baza cererilor primite de la cetățeni .
Prim. Nisporeni.pdf

Recomandarea: 13. asigurarea recepției și documentării regulamentare și exhaustive a investițiilor transmise de persoane terțe (pct.4.3.6.)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primăria Nisporeni nr. 476 din 21.10.2022
La primirea investițiilor de la 3 instituții de învățământ, și de la Administrația de Stat a drumurilor, s-a solicitat tot setul de documente formării bunurilor și a fost stocat în cadrul Primăriei or. Nisporeni -în baza Deciziei 2/3 ,,Cu privire la aprobarea contractelor de comodat a imobilelor gimnaziului "M.Eminescu", Liceului Teoretic "Mircea Eliade" Gimnaziul "Stefan cel Mare" din or.Nisporeni, fără drept de proprietate,, Pentru anul 2020 din 21.05.2021
Prim. Nisporeni.pdf

Recomandarea: 14. asigurarea inventarierii și evaluării conforme a fondurilor fixe deținute de entitățile fondate și a investițiilor înregistrate la AAPL, cu asigurarea raportării conforme a capitalului propriu, întreprinderea măsurilor de rigoare privind gestionarea regulamentară, sporirea eficienței utilizării patrimoniului public din gestiune, cu implementarea controlului intern respectiv în această privință (Obiectivul III)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primăria Nisporeni nr. 476 din 21.10.2022
1. La adresarea către SRL „Ungheni Gaz cu solicitarea de identificat gazoductele ce aparțin Primăriei or. Nisporeni a celor 1,9 km ,am primit răspuns nr.f/n din 26.04.2021 ca cele 1,9 km de gazoduct aparțin Consiliului Raional Nisporeni si sunt transmise la deservire .
2. În baza deciziei 3/3 din 11.07.2022 au fost efectuate corectări în rapoartele financiare prin luarea la evidență contabilă a infrastructurii tehnico-edilitare

Prim. Nisporeni.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY