Actualizat: Vineri, 19 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 4 din 25 februarie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială municipiul Ungheni în anul 2019

Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programele activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 2020 și, respectiv, 20211 și cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI pus în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop evaluarea conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către entitatea auditată, în raport cu criteriile regulamentare de ordin legal.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019; Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 2.7.1. examinarea în şedinţa Consiliului municipal Ungheni a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primăria Municipiului Ungheni 670-02/1-67 din 29.07.2021 informează că Raportul Curţii de Conturi a Republicii Moldova privind auditul conformităţii asupra procesului bugetar şi gestionarea patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială mun. Ungheni în a. 2019 a fost examinat în cadrul ședinței Consiliului Municipal Ungheni din 04.06.2021.
Anexat copia deciziei nr.2/2 din 04.06.2021 şi Planul de măsuri privind implementarea recomandărilor înaintate în raportul auditului asupra rapoartelor finanţate ale APL, conformităţii asupra procesului bugetar şi gestionării patrimoniului public
Demersul primariei mun. Ungheni.PDF

Recomandarea: 2.7.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială municipiul Ungheni în anul 2019

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primaria mun. Ungheni nr. 209-02/1-37 din 15.03.2023
Conform Deciziei Consiliului Municipal Ungheni nr. 1/24 din 05.03.2021 a fost aprobat actul de inventariere a bunurilor imobile terenuri proprietate publică a mun.ungheni conform situației la data de 20.02.2021 pe sectoarele cadastrale 107,108,109,110.111,112,113,114 conform anexei la prezenta decizie şi luate la evidenţă în sumă de 153842,1 mii lei.
Scrisoare a Primpăriei mun. Ungheni privind executarea Hotărârilor Cuirții de Conturi.pdf

Recomandarea: 2.7.3. instituirea unor proceduri de control intern menite să asigure planificarea, realizarea procedurilor de achiziție și adjudecare a contractelor în baza principiului legal de aplicare a valorii estimate cumulative a tuturor obiectelor/loturilor din componența bunurilor, serviciilor și lucrărilor

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Ungheni nr. 209-02/1-37 din 15.03.2023
Prin dispoziţia 363-02/1-7 din 24.12.2021 a fost format grupul de lucru privind controlul public financiar intern în cadrul Primăriei Municipiului Ungheni.
Completare 21.05.2024
Primaria a prezentat raportul privind controlul intern managerial și raportul de actuvitate pentru a.2023. Planul de achiziții actualizat pentru a.2023. Darea de seamă pe valoare mică și raportul cu privire la monitorizarea contractlor pe a.2023. Scrisoare a Primpăriei mun. Ungheni privind executarea Hotărârilor Cuirții de Conturi.pdf

Recomandarea: 1. eliminarea neconformităților indicate în prezentul Raport de audit

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Ungheni nr. 209-02/1-37 din 15.03.2023
Neconformitățile indicate în raportul de audit au fost amănunțit analizate şi clasificate în două categorii: neconformități care pot fi corectate în termen scurt( corectarea contului de evidența a bunurilor ,aprobarea actelor de inventariere a terenurilor proprietate publică, respectarea normelor de alimentare la copii în instituțiile preșcolare) şi neconformități ce urmează a fi corectate pe termen mediu( delimitarea bunurilor imobile , inclusiv a terenurilor proprietate publică cu înscrierea în RBI). Scrisoare a Primpăriei mun. Ungheni privind executarea Hotărârilor Cuirții de Conturi.pdf

Recomandarea: 2. implementarea controlului intern managerial prin elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea și fundamentarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri și cheltuieli, cu indicarea corespunzătoare a responsabililor (pct.4.1.1)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Ungheni nr. 209-02/1-37 din 15.03.2023
Conform dispoziţiei nr.319-02/1 -7 din 12.11.2021 a fost lansat procesul de elaborare a proiectului bugetului municipal pentru anul 2022 cu includerea listei de programe şi subprograme și responsabilii de colectare ,monitorizare a bazei de date

Completare 21.05.2024
Raportul de evaluare a cheltuielilor publice și responsabilități financiare (a.2022) mun.Ungheni. Scrisoare a Primpăriei mun. Ungheni privind executarea Hotărârilor Cuirții de Conturi.pdf

Recomandarea: 3. inventarierea tuturor notificărilor și obiectelor de comerț, asigurând evidența unităților comerciale pe tipuri de activitate și condiții speciale de autorizare, cu întocmirea unei bazei de date care ar conține informații necesare calculării și urmăririi achitării taxei locale respective, precum și identificarea notificărilor al căror termen de valabilitate urmează să expire (a expirat) etc. (pct.4.1.3)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Răspunsul autorității:
Primăria mun. Ungheni nr. 209-02/1-37 din 15.03.2023
Darea de seamă se prezintă trimestrial IFS cu prezentarea informației privind genul de activitate cu indicarea codului CAEM, adresa de activitate şi suprafața ocupată.
Completare 21.05.2024
Primaria a prezentat lista subiecților impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii la care au fost eliberate notificări la situația de 01.01.2024. Scrisoare a Primpăriei mun. Ungheni privind executarea Hotărârilor Cuirții de Conturi.pdf

Recomandarea: 4. stabilirea, calcularea și încasarea, conform prevederilor legale, a plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor private (pct.,4.1.5)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Răspunsul autorității:
Primăria mun. Ungheni nr. 209-02/1-37 din 15.03.2023
Cu persoanele fizice au fost încheiate 930 de contracte pentru terenurile unde sunt instalate garaje private.
Completare 21.05.2024
Primaria a întocmit registrul contractelor de arendă/locațiune a terenurilor proprietate publică conform situației 01.01.2023 prevăzut la pag.75-76 din Planul de gestionare a patrimoniului public. Scrisoare a Primpăriei mun. Ungheni privind executarea Hotărârilor Cuirții de Conturi.pdf

Recomandarea: 5. identificarea tuturor bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor și construcțiilor nefinisate), neevaluate în scopuri fiscale, evaluarea costului acestora de către comisia constituită de UAT mun. Ungheni, precum și informarea SFS și ASP pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective (pct.4.1.2)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Ungheni nr. 209-02/1-37 din 15.03.2023
în scopuri fiscale au fost identificate 63 de bunuri imobiliare inclusiv terenuri şi construcții nefinisate în urma cărora au fost supuse impozitării.

Completare 21.05.2024
Lista bunurilor imobile identificare în urma cărora au fost supuse impozitării. Scrisoare a Primpăriei mun. Ungheni privind executarea Hotărârilor Cuirții de Conturi.pdf

Recomandarea: 6. modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, stabilirea redevenței la nivelul uzurii anuale a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și transferul redevenței în Fondul de dezvoltare (pct.4.1.7)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Ungheni nr. 209-02/1-37 din 15.03.2023
Conform Deciziei nr.5/4 din 09.08.2022 au fost efectuate modificări la contractul de gestiune serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare nr. 01 din 07.12.2018 şi aprobată redevența ce urmează a fi inclusă în contractul de delegare. Cu asistența Programului EU4Moldova: Regiuni Cheie pentru IM Apă Canal Ungheni şi SRL AVE Ungheni au fost elaborate contractele de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa și de canalizare și deșeuri care urmează a fi aprobate la următoarea ședința a Consiliului municipal Ungheni din 31.03.2023.

Completare 21.05.2024
Decizia nr.2/9 din 29.03.2024 „Cu aprobarea Acordului adițional nr.2/2024 cuprinzînd modificări ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare nr.01 din 07.121.2018 semnat între CM Ungheni și Î.M.„Apă Canal din Ungheni”. Acordul adițional nr.2/2023 și 3/2024 din 03.04.2024 . Potrivit pct.1 din acordul adițional cuantumul redevenței pentru a. 2024, valabilă începînd cu data includerii în tarif, constituie suma de 1235,5 mii lei calculată prin metoda liniară virată în Fondul de dezvoltare. Scrisoare a Primpăriei mun. Ungheni privind executarea Hotărârilor Cuirții de Conturi.pdf

Recomandarea: 7. inventarierea, evaluarea, delimitarea drepturilor de proprietate conform domeniului și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a celui transmis în gestiunea entităților fondate (pct.4.3.1)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Ungheni nr. 209-02/1-37 din 15.03.2023
Pe parcursul anilor 2021-2022 de către Primăria Municipiului Ungheni conform Deciziei nr 4/1 din 28.07.2021, nr.6/9 din 29.10.2021,nr 8/15 din 16.12.2022 au fost delimitate selectiv 10 terenuri din domeniul public aferente străzilor din oraş. Terenurile au fost înregistrate in registrul bunurilor imobile.
Completare 21.05.2024
Primaria a prezentat Planul de gestionare a patrimoniului public al mun.Ungheni (2024-2027) care care detaliază scopurile, structura, cadrul, procesele şi rezultatele gestionării strategice a
activelor din portofoliul de proprietăți al autorității publice locale (APL). Scrisoare a Primpăriei mun. Ungheni privind executarea Hotărârilor Cuirții de Conturi.pdf

Recomandarea: 8. aprobarea unui plan pe termen mediu privind asigurarea efectuării acțiunilor necesare pentru înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor) (pct.4.3.1)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Ungheni nr. 209-02/1-37 din 15.03.2023
Conform HG nr.80 din 11.02.2019 Primăria mun.Ungheni a fost inclusă în Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile , inclusiv a terenurilor proprietate publică pentru anii 2019-2023 care fa fi finalizat cu înregistrarea bunurilor şi a drepturilor de proprietate în RBI Scrisoare a Primpăriei mun. Ungheni privind executarea Hotărârilor Cuirții de Conturi.pdf

Recomandarea: 9. implementarea procedurilor de control intern care vor asigura transparența, legalitatea și regularitatea în procesul achizițiilor publice, inclusiv la: planificarea achizițiilor (planuri anuale/trimestriale), achizițiile publice de valoare mică, raportarea achizițiilor, monitorizarea îndeplinirii prevederilor contractuale etc. (pct.4.2.2)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Ungheni nr. 209-02/1-37 din 15.03.2023
A fost desemnată specialistul pe achiziții pe data 02.01.2020 responsabil de legalitatea şi regularitatea în procesul de achiziţii şi raportare .Conform dispoziţiilor nr.243-02/1-7 din 23.08.2021 şi nr. 310-02/1-7 din 03.11.2021 a fost actualizat planul de achiziții pe anul 2021. Prin dispoziția nr 16-02/1-7 din 17.01.2022 a fost aprobat planul de achiziții publice pe anul 2022.

Completare 21.05.2024
Planul de achiziții actualizat pentru a.2023. Darea de seamă pe valoare mică și raportul cu privire la monitorizarea contractlor pe a.2023. Scrisoare a Primpăriei mun. Ungheni privind executarea Hotărârilor Cuirții de Conturi.pdf

Recomandarea: 10. asigurarea respectării cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016, precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.2.1)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Ungheni nr. 209-02/1-37 din 15.03.2023
De către Primăria Municipiului Ungheni conducătorilor instituțiilor preșcolare şi responsabililor de întocmirea meniurilor li sa pus ca sarcină să respecte normele zilnice pentru alimentarea unui copil conform normativului financiar alocat din buget conform ordinului Ministerului Educației şi Cercetării RM şi normelor naturale aprobate prin Ordinul ministerului sănătății nr 638 din 12.08.2016.( anexa analiza alimentării copiilor 2021-2022) Scrisoare a Primpăriei mun. Ungheni privind executarea Hotărârilor Cuirții de Conturi.pdf

Recomandarea: 11. asigurarea raportării conforme a patrimoniului public și a capitalului social ale entităților fondate, cu întreprinderea măsurilor de rigoare privind gestionarea regulamentară, consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienței utilizării patrimoniului public din gestiunea întreprinderilor municipale, implementarea controlului intern respectiv în această privință (pct.4.3.3)

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 02.01.2022
Răspunsul autorității:
Primăria mun. Ungheni nr. 209-02/1-37 din 15.03.2023
Cu asistența Programului EU4Moldova: Regiuni Cheie pentru IM Apă Canal Ungheni şi SRL Ave Ungheni a fost elaborate planurile de afaceri şi Programele de dezvoltare ale operatorilor pentru anii 2023-2025,inclusiv asistența la reorganizarea operatorilor şi transformarea acestora în operatori regionali. Este desemnată un specialist în cadrul Primăriei responsabil de monitorizarea patrimoniului public dat in gestiune entităților fondate . Scrisoare a Primpăriei mun. Ungheni privind executarea Hotărârilor Cuirții de Conturi.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY