Actualizat: Vineri, 19 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărâre nr. 52 din 25 noiembrie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială satul Măgdăcești

Nr. 52 din 25.11.2020
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201 și cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI puse în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop evaluarea conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către entitatea auditată, în raport cu criteriile regulamentare de ordin legal.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 2.6.1. se reiterează necesitatea elaborării unor proceduri bine determinate care ar asigura schimbul de informații cu autoritățile publice locale referitor la calculele, achitările, avansurile și restanțele existente aferente impozitelor și taxelor încasate în bugetul local, dar administrate de Serviciul Fiscal de Stat

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 25.09.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/25293 din 10.03.2021: menționăm ca prin Hotărârea Guvernului nr. 827 din 18 noiembrie 2020 cu privire la evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării, au fost aprobate: Regulamentul privind evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării și Regulamentul privind reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării. Astfel, conform pct.5 din Regulamentul privind evaluarea bunurilor imobile in scopul impozitării, lucrările de evaluare sunt executate de organele cadastrale în baza contractelor încheiate anual de către Agenția Servicii Publice cu Agenția Relații Funciare si Cadastru sau cu autoritățile publice locale. Ulterior, conform pct.42 din Regulamentul menționat, Agenția Servicii Publice prezintă nu mai rar decât о data pe luna, pana la data de 5 a lunii următoare de gestiune, Serviciului Fiscal de Stat informația cu privire la bunurile imobile evaluate și titularii de drepturi asupra acestora. Drept urmare, Serviciul Fiscal de Stat nu reprezintă organul abilitat de evaluarea bunurilor imobile.
Scris. SFS din 09 iunie 2021 nr.26-07/2-13/67808:
menționam că Serviciul Fiscal de Stat a elaborat şi remis în adresa Ministerului Finanțelor scrisoarea nr.26-08/3-10/1-33257 din 26.03.2021 privind actualizarea Culegerii indicilor comasați ai valorii de inventariere a bunurilor imobiliare pentru impozitare, aprobată de Ministerul Finanțelor la data de 15.06.1997 (scrisoarea se anexează).
Scris. SFS din 26.03.2021 nr.26-08/3-10/1-33257:
Impozitarea bunurilor imobiliare neevaluate de către organele cadastrale conform valorii estimate se efectuează în conformitate cu prevederile Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000 (în continuare - Lege).
Menționăm că, reieșind din prevederile art. 4 alin. (5) din Lege, precum şi ale Anexei nr. 2 la Lege, în scopul impozitării, baza impozabilă (costul) bunurilor imobiliare o constituie:
1) în cazul persoanelor juridice şi persoanelor fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, persoanelor cai’e desfășoară activitate profesională în sectorul justiției .* valoarea contabilă a bunurilor imobiliare, care se determină în' baza documentelor contabile;
2) în cazul persoanelor fizice care nu sunt înregistrate în calitate de întreprinzător - costul bunurilor imobiliare, care se determină în baza documentelor care se păstrează în arhivele organelor cadastrale şi/sau conform valorii de inventariere apreciate de către comisiile de specialitate fondate în cadrul primăriilor.
Totodată, referitor Ia valoarea de inventariere aferentă bunurilor imobiliare neevaluate, specificăm că aceasta, până în prezent, se determină în baza Culegerii indicilor comasați ai valorii de inventariere a bunurilor imobile pentru impozitare, aprobată de către Minister Finanțelor la data de 15.06.1997 (în continuare - Culegere). Indicii respectivi sunt calculați în baza prețurilor aferente anului 1991 şi nu reflectă nivelul prețurilor actuale.
MF nr. 05-10 73 din 23.09.2021
Ca urmare a recepționării propunerii Serviciului Fiscal de Stat de actualizare a Culegerii indicilor comasați ai valorii de inventariere a bunurilor imobiliare pentru impozitare, prin scr. nr. 15/3-06/265 din 03.06.2021, Ministerul Finanțelor a solicitat Agenției Relații Funciare și Cadastru opinia privind necesitatea ajustării indicilor respectivi, inclusiv sub aspectul elaborării unui alt act normativ, drept o soluție intermediară până la evaluarea tuturor bunurilor imobile în contextul proiectului Băncii Mondiale. Poziția expusă de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr. 36/01-06/481 din 16 iulie 2021 (copia scrisorii se anexează pe 3 file, conform anexei nr.3) este împărtășită și de Ministerul Finanțelor, și anume că actualizarea (ajustarea) indicilor valorii de inventariere în scopul impozitării ca o măsură intermediară nu este una eficientă.
În acest sens, pentru a spori veniturile în localitățile rurale s-a recurs la o măsură mai eficientă și anume, prin prisma Legii nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative, anexa nr.2 punctul 2 din Legea nr.1056/2000 cu privire la punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal a fost ajustată, în vederea stabilirii cotei minime și maxime la impozitul pe bunurile imobiliare cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale) din localitățile rurale:
- pentru persoanele fizice, în cuantum de 0,05–0,4 la sută din costul bunurilor imobiliare. RO_8066_HCC_50..52..59 SFS.pdf RO_8028_HCC_52,54,59 SFS.pdf RO_7918_222-21_SFS.pdf

Recomandarea: 2.6.2. asigurarea evaluării depline în scopuri fiscale a bunurilor imobile din teritoriul satului Măgdăcești, precum și a încasării depline a impozitelor și taxelor locale

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 25.09.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/25293 din 10.03.2021: menționăm ca prin Hotărârea Guvernului nr. 827 din 18 noiembrie 2020 cu privire la evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării, au fost aprobate: Regulamentul privind evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării și Regulamentul privind reevaluarea bunurilor imobile in scopul impozitării. Astfel, conform pct.5 din Regulamentul privind evaluarea bunurilor imobile in scopul impozitării, lucrările de evaluare sunt executate de organele cadastrale în baza contractelor încheiate anual de către Agenția Servicii Publice cu Agenția Relații Funciare si Cadastru sau cu autoritățile publice locale. Ulterior, conform pct.42 din Regulamentul menționat, Agenția Servicii Publice prezintă nu mai rar decât о data pe luna, pana la data de 5 a lunii următoare de gestiune, Serviciului Fiscal de Stat informația cu privire la bunurile imobile evaluate și titularii de drepturi asupra acestora. Drept urmare, Serviciul Fiscal de Stat nu reprezintă organul abilitat de evaluarea bunurilor imobile.
Scris. SFS din 09 iunie 2021 nr.26-07/2-13/67808:
menționam că Serviciul Fiscal de Stat a elaborat şi remis în adresa Ministerului Finanțelor scrisoarea nr.26-08/3-10/1-33257 din 26.03.2021 privind actualizarea Culegerii indicilor comasați ai valorii de inventariere a bunurilor imobiliare pentru impozitare, aprobată de Ministerul Finanțelor la data de 15.06.1997 (scrisoarea se anexează).
Scris. SFS din 26.03.2021 nr.26-08/3-10/1-33257:
Impozitarea bunurilor imobiliare neevaluate de câtre organele cadastrale confoim valorii estimate se efectuează în conformitate cu prevederile Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000 (în continuare - Lege).
Menţionăm că, reieşind din prevederile art. 4 alin. (5) din Lege, precum şi ale Anexei nr. 2 la Lege, în scopul impozitării, baza impozabilă (costul) bunurilor imobiliare o constituie:
1) în cazul persoanelor juridice şi persoanelor fizice înregistrate în calitate de înţreprinzător, persoanelor cai’e desfaşoară activitate profesîonală în sectoml justiţiei .* valoarea contabilă a bunurîlor unobiliare, care se dctermină în' baza documentelor contabile;
2) în cazul persoanelor fizice care nu sînt înregistrate în calitate de întreprinzător - costul bunurilor imobiliare, care se determină în baza documentelor care se păstrează în arhivele organelor cadastrale şi/sau conform valorii de inventaricre apreciate de către comisiile de specialitate fonnate ln cadrul primăriilor.
Totodată, referitor Ia valoarea de inventariere aferentă bunurilor imobiliare neevaluate, specificăm că aceasta, până în prezent, se determină în baza Culegerii indicilor comasaţi ai valorii de inventariere a bunurilor imobile pentru impozitare, aprobată de către Ministeml Finanţelor la data de 15.06.1997 (în continuare - Culegere). Indicii respectivi sunt calculaţi în baza preţurilor aferente anului 1991 şi nu reflectă nivelul preţurilor actuale.
MF nr. 05-10 73 din 23.09.2021
Ca urmare a recepționării propunerii Serviciului Fiscal de Stat de actualizare a Culegerii indicilor comasați ai valorii de inventariere a bunurilor imobiliare pentru impozitare, prin scr. nr. 15/3-06/265 din 03.06.2021, Ministerul Finanțelor a solicitat Agenției Relații Funciare și Cadastru opinia privind necesitatea ajustării indicilor respectivi, inclusiv sub aspectul elaborării unui alt act normativ, drept o soluție intermediară până la evaluarea tuturor bunurilor imobile în contextul proiectului Băncii Mondiale. Poziția expusă de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr. 36/01-06/481 din 16 iulie 2021 (copia scrisorii se anexează pe 3 file, conform anexei nr.3) este împărtășită și de Ministerul Finanțelor, și anume că actualizarea (ajustarea) indicilor valorii de inventariere în scopul impozitării ca o măsură intermediară nu este una eficientă.
În acest sens, pentru a spori veniturile în localitățile rurale s-a recurs la o măsură mai eficientă și anume, prin prisma Legii nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative, anexa nr.2 punctul 2 din Legea nr.1056/2000 cu privire la punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal a fost ajustată, în vederea stabilirii cotei minime și maxime la impozitul pe bunurile imobiliare cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale) din localitățile rurale:
- pentru persoanele fizice, în cuantum de 0,05–0,4 la sută din costul bunurilor imobiliare. RO_7918_222-21_SFS.pdf RO_8066_HCC_50..52..59 SFS.pdf RO_8223_MF nr. 05-10 73 din 23.09.2021.pdf

Recomandarea: 2.7.1. examinarea în şedinţa Consiliului sătesc Măgdăcești a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate

Autoritatea:PRIMĂRIA S. MĂGDĂCEȘTI, CRIULENI

Termen implementare: 25.09.2021

Recomandarea: 2.7.2. implementarea recomandărilor din Raportul auditului asupra conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public de către unitatea administrativ-teritorială satul Măgdăcești

Autoritatea:PRIMĂRIA S. MĂGDĂCEȘTI, CRIULENI

Termen implementare: 25.09.2021

Recomandarea: 1. să asigure creșterea sustenabilității bugetului satului Măgdăcești din sursele proprii de finanțare, prin identificarea tuturor bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor) neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea ulterioară a Autorităților publice centrale competente (SFS, ASP) (pct.4.1)

Autoritatea:PRIMĂRIA S. MĂGDĂCEȘTI, CRIULENI

Termen implementare: 25.09.2021

Recomandarea: 2. să implementeze proceduri de control intern managerial menite să asigure realizarea conformă a următoarelor procese operaționale: a) planificarea veniturilor și cheltuielilor bugetare, documentarea și argumentarea estimărilor pentru baza impozabilă și cheltuielile bugetare (pct.4.1.); b) executarea cheltuielilor finanțate din bugetul de stat în limita prevederilor și destinațiilor aprobate (pct.4.2.); c) achiziționarea și casarea produselor petroliere (pct.4.4)

Autoritatea:PRIMĂRIA S. MĂGDĂCEȘTI, CRIULENI

Termen implementare: 25.09.2021

Recomandarea: 3. să instituie un grup de lucru permanent pentru achizițiile publice ale UAT Măgdăcești, asigurând delimitarea expresă a responsabilităților fiecărui membru al grupului de lucru, reieșind din cerințele cadrului legislativ și celui normativ față de autoritatea contractantă (pct.4.3)

Autoritatea:PRIMĂRIA S. MĂGDĂCEȘTI, CRIULENI

Termen implementare: 25.09.2021

Recomandarea: 4. să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și în evidența contabilă a Primăriei satului Măgdăcești (pct. 4.5.)

Autoritatea:PRIMĂRIA S. MĂGDĂCEȘTI, CRIULENI

Termen implementare: 25.09.2021

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY