Actualizat: Miercuri, 22 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a examinat Raportul Guvernului privind executarea FAOAM

  • 29.05.2023
  • 1207

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la data de 29 mai curent, a examinat Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) în anul 2022.

Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală sunt sistemice și implică multiple instituții de diferite nivele și sunt gestionate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAS), care este unicul administrator al acestui buget semnificativ la partea de cheltuieli, iar Serviciul Fiscal de Stat (SFS) la partea de venituri. Totodată, pentru realizarea obiectivelor de audit au fost colectate probe și de la entități precum: Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Biroul Național de Statistică, Agenția Servicii Publice, Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAM), Agenția de Transplant, instituții medico-sanitare publice și alte entități implicate.

Semnificația cantitativă a acestui buget indică că ponderea cheltuielilor FAOAM în bugetului public național în anul 2022 a constituit 12%, acesta fiind executat la partea de venituri în sumă de 12 miliarde 639 milioane lei și la cheltuieli 11 miliarde 963 milioane lei.

Cheltuielile FAOAM, în anul 2022, nu au atins nivelul precizat, situație determinată de diminuarea volumului de servicii medicale prestate populației cu 819 milioane lei, la toate nivelele de asistență medicală. Nerealizarea la nivelul precizat a tuturor fondurilor de asigurări în medicină a determinat acumularea mijloacelor financiare la cont, în sumă de 1 miliard 351 milioane lei, ceea ce reprezintă cu 676 milioane lei mai mult decât la 01 ianuarie 2022 (01.01.2022).

În opinia Curții de Conturi, Raportul Guvernului privind executarea FAOAM în anul 2022 oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă şi fidelă, cu excepția posibilelor efecte ale unor aspecte expuse în baza opiniei de audit, fiind emisă opinie cu rezerve.

Pentru cheltuielile raportate în subprogramul „Asistență medicală spitalicească” în sumă de 3 miliarde 254 milioane lei auditul a fost în imposibilitatea evaluării acestora. Această situație a fost cauzată de faptul că serviciile medicale spitalicești raportate de către instituțiile medicale nu pot fi delimitate în cele achitate de către CNAM față de cele executate de instituțiile medicale, dar neachitate de Companie. S-a constatat că 52 de instituții medicale au prestat supra-contract în 16364 de cazuri tratate, în sumă de 152 milioane lei care nu au fost achitate. CNAM cât și instituțiile medicale nu dispun de măsuri de monitorizare și delimitare exactă a cuantumului serviciilor spitalicești raportate și achitate.

Cu referire la serviciile medicale spitalicești prestate în cadrul programului special „Tratament operator pentru cataractă” s-a constatat că acestea au fost contractate și achitate cu aplicarea tarifelor mai mici decât cele aprobate de Ministerul Sănătății pentru anul 2022.

Aplicarea tarifelor proprii pentru serviciile medicale de cataractă acordate cetățenilor s-a efectuat de către 9 instituții medicale spitalicești, ceea ce a determinat diminuarea cu 22 milioane lei a volumului de mijloace financiare pentru 6400 de serviciile medicale de cataractă. Deși, CNAM a informat că acestea au fost micșorate în urma procesului de negociere, auditul nu a dispus de procesele-verbale sau alte documente confirmative, care atestă documentarea procesului de negociere a tarifelor și acceptarea acestora de către instituțiile medicale.

Cu referire la listele de așteptare pentru tratament operator la cataractă și protezarea aparatului locomotor se denotă că numărul persoanelor care așteaptă realizarea intervenției în cadrul acestor programe speciale este în continuă creștere. În context, se denotă că în anul 2022, CNAM a transmis către instituțiile medicale lista a 2776 persoane pentru protezarea aparatului locomotor. Totuși, doar 1158 sau 42% din persoanele remise au beneficiat de servicii medicale.

Pentru tratamentul operator la cataractă, se relevă că au beneficiat de aceste servicii medicale 2100 persoane sau 46% din cele incluse în liste. Situația a fost motivată de refuzul pacienților, plecarea peste hotare etc, însă aceasta a fost determinată și de capacitățile reduse a instituțiilor medicale în sporirea accesului la tratament cât și de dificultățile întimpinate de CNAM la actualizarea listelor.

Procesele de realizare a serviciilor medicale în anul 2022 au atestat în continuare deficiențe, care se exprimă prin:

  • neelaborarea regulamentară a Listei urgentate de pacienți care necesită intervenții chirurgicale. Astfel, 1515 persoane au fost transmise de urgență pentru beneficierea de intervenții chirurgicale, ceea ce nu oferă  informații ample cu referire la evaluarea tuturor persoanelor din lista de așteptare generale, care necesită intervenții medicale de urgență;
  • în cazul a 171 de persoane din listele de așteptate a fost indicat că au realizat intervenția contra plată. Situația expusă relevă că timpul de așteptare pentru a beneficia de intervențiile chirurgicale este mare, ceea ce a determinat persoanele să se adreseze de sine stătător la instituțiile medicale și să achite costul serviciilor, care au constituit circa 1 milion de lei;
  • 730 persoane au beneficiat de intervenție chirurgicală înainte de a fi incluse în lista de așteptare;
  • 1269 persoane au beneficiat de intervenție, deși auditul nu a dispus de informații cu privire la faptul că CNAM a transmis lista acestor persoane către instituții medicale pentru efectuarea intervenției.

La capitolul serviciilor medicale de profilaxie necesare a fi acordate în cadrul asistenței medicale stomatologice  s-a constatat că instituțiile medicale din aria de audit, care au fost contractate de CNAM nu au asigurat organizarea anuală obligatorie a examenelor medicale stomatologice a tuturor copiilor din grădinițe, instituțiile de învățământ secundar general și profesional. Centrele stomatologice raionale și municipale au fost contractate în sumă de 28 milioane lei pentru prestarea asistenței medicale stomatologice, care acoperă inclusiv și examenele profilactice anuale. În rezultatul evaluărilor s-a constatat că instituțiile nu au asigurat prestarea serviciilor profilactice stomatologice anuale pentru 80900 copii, deși instituțiile medicale au fost achitate în acest sens.

Serviciile medicale primare și urgente prespitalicești se contractează după principiul ”per capita” pentru toată populația Republicii Moldova. Astfel, finanțarea instituțiilor medicale care au prestat servicii medicale primare în sumă de 2 miliarde 388 milioane lei și urgente prespitalicești în sumă de 1 miliard 045 milioane lei s-a realizat după principiul ”per capita” pentru toată populația țării.

Alocarea mijloacelor financiare s-a realizat pentru circa 3,4 milioane de persoane în baza datelor din Sistemul Informațional „Registrul persoanelor înregistrate la medicul de familie din cadrul instituției medico-sanitare ce prestează asistență medicală primară”.

Potrivit datelor prezentate de către Biroului National de Statistică la 01.01.2022 numărul populației cu reședință obișnuită în Republica Moldova a fost de 2,6 milioane de persoane, cu 815 mii de persoane mai puțin comparativ cu numărul persoanelor înregistrate în sistemul informațional al CNAM. Astfel, se denotă posibila afectare a mijloacelor financiare la contractarea ”per capita” a asistenței medicale primare și urgente prespitalicești în sumă de 797 milioane lei.

În anul 2022 instituțiile medico-sanitare publice au acordat servicii medicale gratuite pentru refugiații din Ucraina, proces prevăzut prin Deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. Astfel, sistemul de sănătate a prestat servicii medicale pentru cetățenii străini refugiați din Ucraina, în sumă de 55,5 milioane lei, la toate nivelele de asistență medicală. Cheltuielile pentru serviciile medicale au fost acoperite de patru organizații internaționale, prin transferuri cu destinație specială în fondurile de asigurări în medicină, care s-au realizat cu încheierea acordurilor de parteneriat cu CNAM.

La capitolul medicamente compensate misiunea de audit a constatat deficiențe precum:

  • Prestatorii de servicii farmaceutice au eliberat în temeiul a 361 de rețete, medicamente și dispozitive medicale în sumă de 94 mii lei, aplicând sume fixe compensate mai mari decât cele aprobate. Prin urmare, CNAM a compensat și achitat prestatorilor de instituții farmaceutice cu 8 mii lei mai mult.
  • Cu referire la exoprotezele mamare se denotă că acestea nu au fost incluse în lista dispozitivelor medicale compensate necesare pentru 850 persoane, deși au fost planificate mijloace financiare în sumă de circa 400 mii lei.

Curtea de Conturi denotă că CNAM urmează să fortifice controalele interne, precum și să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura utilizarea mijloacelor FAOAM conform necesităților persoanelor asigurate.

 

Fișiere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY