Actualizat: Vineri, 21 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a auditat rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene

  • 23.05.2022
  • 2227

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la data de 23 mai curent, a examinat Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) încheiate la 31 decembrie 2021.

Scopul auditului public extern a constat în oferirea unei asigurări rezonabile, cu privire la faptul că rapoartele financiare consolidate ale MAEIE, încheiate la 31 decembrie 2021, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.

Pentru realizarea obiectivelor și desfășurarea activităților preconizate, MAEIE i-au fost aprobate alocații în sumă de 479,3 mil. lei, ulterior precizate în sumă de 472,1 mil. lei, sau cu 7,2 mil. lei mai puțin. Executarea de casă față de planul precizat s-a realizat la nivel de 90,5 %.

Probele de audit denotă, că în aspect financiar, nefuncționalitatea unor activități de control au generat deficiențe și nereguli la raportarea veniturilor în sumă de 1,8 mil. lei, evaluarea și înregistrarea în evidența contabilă a unor mijloace fixe și active neproductive din gestiune, la calcularea uzurii mijloacelor fixe - 52,6 mii lei, la recunoașterea, clasificarea și înregistrarea unor active nefinanciare în sumă de 57,1 mii lei, care au denaturat rapoartele financiare consolidate ale MAEIE în suma totală de 1,9 mil. lei.

La situația din 31decembrie 2021, totalul  mijloacelor fixe a constituit 312,2 mil. lei. Prezentarea denaturată a elementelor patrimoniale aferente bunurilor imobile a fost cauzată de înregistrarea în evidența contabilă a unui bun imobil și a terenului aferent cu suprafața de 0,17 ha, care au fost achiziționate în anul 2005, fiind clasificate ca un singur obiect de inventar, și anume ca clădiri. Costul terenului inclus în prețul unic, care conform documentelor cadastrale constituie 247,6 mii lei, iar suma uzurii clădirii, recalculată ca urmare a efectuării corectărilor de separare a valorii terenului, constituie 105,2 mii lei.

Totodată, se relevă ca nu a fost contabilizat terenul evaluat  cadastral la 3,1 mil. lei cu suprafața de 0,49 ha, arendat în condiții de reciprocitate pe un termen de 49 ani pentru construcția sediului unei Ambasadei.

În exercițiul bugetar 2021, MAEIE conform actului de transmitere a terenurilor către Agenția Proprietății Publice, a transmis și a exclus din evidența contabilă 2 terenuri cu suprafața totală de 0,64 ha, în valoare totală de 17,7 mil. lei.

Se relevă, că Agenția Proprietății Publice nu a legalizat posesia sau folosința terenului proprietate publică a statului aferent construcțiilor prin neîncheierea cu MAEIE a contractului de arendă sau comodat. Drepturile de administrare ale Agenției Proprietății Publice asupra terenurilor respective nu au fost înregistrate nici în Registrul bunurilor imobile. Drepturile de folosință asupra acestor terenuri până în prezent continuă să fie înregistrate după minister. În contextul acestor incertitudini, se constată că ministerul, din momentul emiterii facturii, a înregistrat cheltuieli pentru prestarea serviciilor de îngrijire și amenajare a teritoriului în sumă de 50,6 mii lei, de facto, nedispunând de acestea.

Auditul public extern a constatat unele lacune și carențe privind monitorizarea, evidența și raportarea veniturilor încasate de către Direcția Afaceri Consulare din cadrul MAEIE, care prezintă doar informația statistică privind numărul și tipologia serviciilor consulare prestate pe parcursul anului. Astfel, MAEIE nu dispune de date reale privind încasările acestui tip de venituri în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor. Probele de audit denotă divergențe între datele înregistrate în registrele de evidență a serviciilor consulare prestate de către Direcția Afaceri Consulare, circa 1360 mii lei, datele raportului generate din sistemul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay), în sumă de 1840,3 mii lei și datele Raportului privind executarea bugetului conform clasificației economice la situația din 31.12.2021 al Ministerului Finanțelor, care însumează 1790,6 mii lei. Aceste devieri sau neconcordanțe sunt condiționate de lipsa conlucrării instituțiilor vizate în scopul monitorizării, evidenței și raportării veniturilor bugetului de stat. De asemenea, auditul a identificat o problematică în partea ce ține de efectuarea restituirilor de taxe consulare achitate sau transferate eronat în bugetul de stat din considerentele că cadrul normativ și cel legal nu reglementează exhaustiv responsabilitățile și nici autoritatea căreia îi revin aceste atribuții precum, Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul Finanțelor sau Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

În anul 2021, în cadrul MAEIE s-a atestat un nivel redus de executare a investițiilor capitale – 62,4%, sau în sumă de 2,5 mil. lei, față de alocațiile precizate și, respectiv, de 21,7 la sută față de cele aprobate inițial conform legii bugetare anuale. Astfel, pentru definitivarea documentației de proiect pentru reproiectarea construcției sediului unei ambasade, pentru care a fost elaborată anterior documentația de proiect în valoare de 781,3 mii lei, au fost executate suplimentar alocații în sumă de 496,4 mii lei.

Totodată, în cadrul unui consulat, în limita alocațiilor aprobate, au fost efectuate reparații capitale ale unor clădiri și construcții speciale în valoare de 2 mil. lei, care sunt încă în proces de reconstrucție.

În urma verificării informațiilor prezentate de către 21 de misiuni diplomatice și oficii consulare, auditul a constatat că, la data de 31.12.2021, circa 700 zile de concediu anual nu au fost utilizate de către angajații acestor instituții diplomatice. Astfel, ministerul a suportat cheltuieli suplimentare în sumă de circa 1,2 mil. lei pentru achitarea indemnizațiilor membrilor titulari. De menționat că, pe parcursul anului 2021, au fost achitate plăți aferente compensației pentru concediul nefolosit în anii precedenți în sumă de 789,3 mii lei, acest fapt având un impact semnificativ în utilizarea resurselor bugetare alocate pentru anul 2021.

În final, Curtea de Conturi a conchis că probele de audit obținute au fost suficiente și adecvate pentru a oferi o bază pentru exprimarea opiniei cu rezerve asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene încheiate la 31.12.2021.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY