Actualizat: Duminică, 25 Februarie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a auditat Agenția Servicii Publice

 • 30.11.2023
 • 570

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, astăzi, 30 noiembrie, rezultatele auditului conformității privind gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” (ASP) în anul 2022.

La finele anului 2022, patrimoniul gestionat de ASP, în aspectul existenței și componenței materiale, a constituit 1,3 mld. lei, veniturile au constituit 1,5 mld. lei, iar cheltuielile – 1,2 mld. lei.

Evaluând conformitatea gestionării patrimoniului public și resurselor financiare în anul 2022, auditul a concluzionat că, unele activități, procese și proceduri, precum și tranzacții, inclusiv cu impact financiar, nu au întrunit în totalitate criteriile de conformitate care guvernează această entitate.

Concluzia auditului se bazează pe următoarele constatări:

 • nereglementarea principiilor fundamentale de organizare și funcționare a instituțiilor publice la autogestiune a condiționat confuzii, ambiguități și interpretări diferențiate a statutului și modului de gestiune a patrimoniului public și a resurselor financiare publice de către acestea;
 • indicatorii financiari ai ASP nu au fost supuși monitoringului financiar, deoarece cadrul normativ în vigoare nu stabilește entitatea responsabilă și nu reglementează funcțiile și atribuțiile acesteia.

Cât privește administrarea veniturilor, auditul a constat că:

 • ASP nu transferă la bugetul de stat veniturile acumulate peste necesitățile sale de cheltuieli, deoarece cadrul normativ nu specifică din care anume buget se face calculul, respectiv – din bugetul de venituri sau bugetul de cheltuieli. Prin urmare, având în vedere acest aspect, precum și de faptul că ASP are capacitatea să-și ajusteze oricând bugetul de venituri pe parcursul anului de gestiune, în bugetul de stat nu sunt transferate resurse financiare acumulate peste necesitățile de cheltuieli ale ASP;
 • nerespectarea unor proceduri și nerealizarea unor acțiuni specifice procesului de elaborare și precizare a bugetului, veniturile din dobânzi aferente depozitelor la vedere în sumă totală de 20,6 mil. lei, nu au fost incluse regulamentar în bugetul anului de gestiune 2022;
 • din cauza aplicării necorespunzătoare a cadrului normativ de evidență contabilă și raportare financiară, ASP nu a constituit provizioane pentru creanțele compromise, și potențialele cheltuieli cu litigiile, în sumă totală de 49,8 mil. lei, ceea ce nu contribuie la determinarea conformă a raportului dintre riscurile și cheltuielile estimate;
 • reevaluarea tarifelor odată la trei ani, pentru serviciile neincluse în lista categoriilor serviciilor prestate cu înlesniri, precum identificarea vehiculelor auto, confecționarea și reparația ștampilelor, elaborarea design-ului și confecționarea cartelelor din plastic, elaborarea, redactarea și aprobarea denumirilor unităților de drept, precum și altor servicii de terminologie și lingvistică, a generat ASP neacumularea unor venituri și subvenționarea costurilor aferente în sumă totală de cca 8,7 mil. lei din contul altor servicii publice;
 • nereglementarea funcțiilor și atribuțiilor Comisiei de negocieri directe și Comisiei de licitație, precum și neelaborarea și neimplementarea unor proceduri interne cu privire la transmiterea în locațiune a bunurilor imobile neutilizate în activitatea operațională, a condiționat nedocumentarea corespunzătoare a acestei activități, precum și a generat ratarea unor pasibile venituri, estimate de audit, de cca 1.1 mil. lei.

În aspectele cheltuielilor, auditul a constat că:

 • investițiile financiare în valoare totală de 25,4 mil. lei, efectuate în compania fiică IT Relax, au fost compromise ca rezultat al retragerii activelor transmise în gestiune acesteia și intentării procesului de lichidare al companiei. Prin urmare, se condiționează premise de majorare a cheltuielilor ASP și sporire a pierderilor din această activitate fără obținerea beneficiilor economice scontate;
 • cheltuielile aferente reparațiilor efectuate la edificiile ASP, care duc la majorarea beneficiilor economice așteptate, în sumă totală de 14,2 mil. lei, contrar cadrului normativ în vigoare nu au fost capitalizate, ceea ce a condiționat majorarea nejustificată a costurilor perioadei de gestiune la serviciile publice prestate, precum și a diminuat valoarea activelor gestionate;
 • neelaborarea și neimplementarea unei politici, proceduri cu privire la identificarea necesităților de achiziții a condiționat neidentificarea unor necesități de procurări în valoare totală de 5,5 mil. lei, precum și modificarea ad-hoc și frecventă a bugetului aferent;
 • nerespectarea prevederilor normative în vigoare a determinat divizarea unor achiziții publice în valoare de 566,9 mii lei, prin încheierea unor contracte separate;
 • cu toate că, reglementările normative statuează că persoanelor cu funcții de conducere nu li se permite cumularea a două funcții de conducere, auditul a constatat că, în unele cazuri, trei persoane cu funcții de conducere, contrar prevederilor legale, au cumulat alte funcții de conducere, ceea ce a cauzat, suportarea unor cheltuieli suplimentare de către ASP în sumă totală de 380,5 mii lei.

Cât privește gestionarea patrimoniului se relevă:

 • neinițierea procedurii de inventariere și transmitere a bunurilor imobile proprietate publică de stat, contrar prevederilor normative în vigoare, și anume 74 terenuri proprietate publică de stat, în valoare totală de circa 22,8 mil. lei, nu au fost trecute în administrarea Agenției Proprietății Publice, iar alte două terenuri în valoare de 84,3 mii lei nu au fost înregistrate corespunzător în evidența contabilă a ASP;
 • nestabilirea unor obiective și neidentificarea unor necesități clare de achiziții în raport cu acestea, unele investiții în mijloace fixe, sisteme informaționale și materiale circulante în valoare totală de cca 43,2 mil. lei, nu și-au găsit finalitatea în conformitate cu scopurile enunțate, fapt ce indică despre o gestiune necorespunzătoare a mijloacelor financiare obținute de la prestarea serviciilor publice.

Reieșind din domeniul său de competentă, ASP organizează și desfășoară examenele pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, în conformitate cu prevederile normative speciale. Pentru a asigura integritatea instituțională, în procesul de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule și nu numai, ASP a aprobat și implementează o serie de standarde și politici de conduită, anti-mită, de gestiune a canalelor de sesizare și comunicare a suspiciunilor de fraudă, actelor de corupție, trafic de influență și protecționism, precum și de examinare și cercetare a conduitei interzise. Prin standardele și politicile menționate, ASP a stabilit toleranță zero față de mită.

Ca urmare a examinărilor de audit s-a constatat că, mecanismele interne instituite de ASP pentru prevenirea și combaterea acestor comportamente interzise, nu au fost și nu sunt în măsură să contracareze eficient acest fenomen. Doar în perioada 2022 – 2023, pe motive disciplinare, au fost concediați 16 angajați, precum și suspendate raporturile de muncă, la cererea organelor de drept cu 12 angajați ai ASP din cadrul Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto. Astfel, se relevă că elaborarea unui concept ca document de politici sau unei strategii de contracarare a fenomenului de conduită interzisă în cadrul proceselor de examinare a conducătorilor auto v-a contribui la consolidarea integrității instituționale ale ASP, precum și la alinierea la angajamentele de reformă asumate prin Agenda 2030 de dezvoltare durabilă la contextul Republicii Moldova.

În final, pentru remedierea deficiențelor constatate, fortificarea managementului, revizuirea și consolidarea cadrului normativ aferent, Curtea de Conturi a înaintat recomandările de rigoare, care au fost comunicate și coordonate cu entitățile responsabile de acest domeniu.

Fișiere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY