Actualizat: Joi, 20 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Concluziile Curții de Conturi privind executarea BASS și FAOAM prezentate în Comisiile parlamentare de profil

  • 08.06.2023
  • 1164

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 7 iunie curent, în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice și a Comisiei protecție socială, sănătate și familie rezultatele Raportului auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul 2022 și a Raportului auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) în anul 2022.

Sergiu Știrbu, membru al CCRM și echipa de audit au relatat despre cele mai relevante constatări ale auditului care au stat la baza formulării concluziilor generale, precum și a recomandărilor înaintate.

Prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, statul garantează cetățenilor dreptul la protecție socială în vederea asigurării riscurilor survenite pe parcursul vieții (de bătrânețe, șomaj, boală, invaliditate), prin plăți sociale precum pensii, indemnizații și alte prestații de asigurări sociale, care sunt o sursă de existență pentru beneficiarii acestui sistem.

Au fost supuse auditării veniturile din contribuții și cele din transferuri de la bugetul de stat care au însumat mai mult de 33 miliarde lei. Astfel, contribuțiile de asigurări sociale de stat, care dețin cota  maximă din totalul veniturilor, au însumat 18,3 miliarde lei, ceea ce constituie 54,2%. De asemenea, acestea au fost în creștere cu 2,1 miliarde lei comparativ cu anul precedent.

Cu referire la transferurile cu destinație generală, auditul a constatat că acestea s-au majorat de patru ori în ultimii cinci ani, de la 1,1 miliarde în anul 2018, până la 4,4 miliarde lei în anul 2022.

În context, Curtea de Conturi a menționat, că evoluția transferurilor cu destinație generală, precum și obligațiile față de beneficiari, poate afecta sustenabilitatea acestui buget și majorează povara asupra bugetului de stat.

Pentru acoperirea decalajului temporar de casă, în scopul onorării obligațiilor față de beneficiari, în anul 2022, după utilizarea sumei planificate pentru acoperirea deficitului, Casa Națională a fost nevoită de a contracta 2  împrumuturi de la bugetul de stat, în sumă totală de 690 milioane lei, care au fost restituite până la finele anului de gestiune.

O altă constatare de audit s-a referit la procesul de acordare, verificare și plată a ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului, care este fragmentat și determină incoerența datelor la toate etapele și nivelele. Aceasta influențează direct indicatorii BASS și generează nerestituirea sumelor achitate necuvenit. Astfel, pentru perioada anilor 2017-2022, s-au constatat plăți achitate necuvenit în sumă de 11,7 mil. lei și un indice scăzut de restituire la nivel de 53,4% a acestor sume, determinând astfel cheltuieli nejustificate de peste 5,4 milioane lei.

În cadrul ședinței s-a făcut referire și la pensiile pentru limita de vârstă, de dizabilitate, de urmaș și anticipată, acestea fiind stabilite conform cadrului legal. În același timp, recepționarea cu întârziere a informațiilor privind decesul beneficiarilor a determinat cheltuieli nejustificate în sumă de 1,2 mil. lei. Aceasta a fost cauzată de procesul sistemic de schimb al datelor privind decesul beneficiarilor și introducerea informațiilor despre deces cu o întârziere de până la 1 an de zile.

În final, Curtea de Conturi a menționat că au fost înaintate 21 recomandări de audit, unele din ele fiind reiterate ca urmare a neimplementării sau implementării parțiale.

Cu referire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea FAOAM în anul 2022 echipa CCRM a prezentat cele mai semnificative constatări, care au stat la baza formulării opiniei de audit.

În opinia Curții de Conturi, Raportul Guvernului privind executarea FAOAM în anul 2022 oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă şi fidelă, cu excepția posibilelor efecte ale unor aspecte expuse în baza opiniei de audit, fiind emisă opinie cu rezerve.

Pentru cheltuielile raportate în subprogramul „Asistență medicală spitalicească” în sumă de 3 miliarde 254 milioane lei auditul a fost în imposibilitatea evaluării acestora. Această situație a fost cauzată de faptul că serviciile medicale spitalicești raportate de către instituțiile medicale nu pot fi delimitate în cele achitate de către CNAM față de cele executate de instituțiile medicale, dar neachitate de Companie. S-a constatat că 52 de instituții medicale au prestat supra-contract în 16364 de cazuri tratate, în sumă de 152 milioane lei care nu au fost achitate. CNAM cât și instituțiile medicale nu dispun de măsuri de monitorizare și delimitare exactă a cuantumului serviciilor spitalicești raportate și achitate.

Procesele de realizare a serviciilor medicale în anul 2022 au atestat în continuare deficiențe, care se exprimă prin:

  • neelaborarea regulamentară a Listei urgentate de pacienți care necesită intervenții chirurgicale. Astfel, 1515 persoane au fost transmise de urgență pentru beneficierea de intervenții chirurgicale, ceea ce nu oferă  informații ample cu referire la evaluarea tuturor persoanelor din lista de așteptare generale, care necesită intervenții medicale de urgență;
  • în cazul a 171 de persoane din listele de așteptate a fost indicat că au realizat intervenția contra plată. Situația expusă relevă că timpul de așteptare pentru a beneficia de intervențiile chirurgicale este mare, ceea ce a determinat persoanele să se adreseze de sine stătător la instituțiile medicale și să achite costul serviciilor, care au constituit circa 1 milion de lei;
  • 730 persoane au beneficiat de intervenție chirurgicală înainte de a fi incluse în lista de așteptare;
  • 1269 persoane au beneficiat de intervenție, deși auditul nu a dispus de informații cu privire la faptul că CNAM a transmis lista acestor persoane către instituții medicale pentru efectuarea intervenției.

La capitolul serviciilor medicale de profilaxie necesare a fi acordate în cadrul asistenței medicale stomatologice  s-a constatat că instituțiile medicale din aria de audit, care au fost contractate de CNAM nu au asigurat organizarea anuală obligatorie a examenelor medicale stomatologice a tuturor copiilor din grădinițe, instituțiile de învățământ secundar general și profesional. Centrele stomatologice raionale și municipale au fost contractate în sumă de 28 milioane lei pentru prestarea asistenței medicale stomatologice, care acoperă inclusiv și examenele profilactice anuale. În rezultatul evaluărilor s-a constatat că instituțiile nu au asigurat prestarea serviciilor profilactice stomatologice anuale pentru 80900 copii, deși instituțiile medicale au fost achitate în acest sens.

Curtea de Conturi a concluzionat că CNAM urmează să fortifice controalele interne, precum și să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura utilizarea mijloacelor FAOAM conform necesităților persoanelor asigurate.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY