Actualizat: Duminică, 23 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Activitate de audit: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în vizorul Curții de Conturi

  • 30.05.2023
  • 1202

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la data de 30 mai curent, a examinat Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) încheiate la 31 decembrie 2022.

În anul 2022, conform Planului de acțiuni al MIDR au fost planificate 33 de obiective strategice reflectate în 234 acțiuni. Din totalul acțiunilor, 125 au fost realizate, 85 fiind în curs de realizare, iar 24 acțiuni nu au fost realizate.

Auditul atestă că gradul de realizare a Planului de acțiuni în perioada de referință a constituit 53%. Tergiversarea sau nerealizarea în termen a celor 109 acțiuni a fost generată de mai mulți factori, dintre care: criza energetică, criza refugiaților, insuficiența resurselor umane și fluctuația mare de personal, la nivel consolidat, din 550 de funcții aprobate în statele de personal, real încadrați în perioada de gestiune au fost 381 de persoane. În aceste condiții se constată un grad de ocupare a funcțiilor de 70% și o rată medie de fluctuație a personalului de 23%.

Pentru realizarea activităților stabilite în documentele de planificare strategică, bugetul MIDR a fost precizat în suma de 6202,4 mil lei, dintre care 2709,3 mil. lei  sau 43,7% reprezintă mijloace financiare din surse externe.

Valorificarea alocațiilor bugetare pentru perioada auditată a constituit 4795,6 mil. lei, ceea ce reprezintă 77,3% din totalul alocațiilor precizate. Cea mai redusă valorificare a resurselor financiare precizate au fost înregistrate la cele din sursele externe aferente investițiilor în curs de execuție pentru infrastructura drumurilor, din Fondul național de dezvoltare regională și locală, dar și din Fondul rutier. Valorificarea redusă a fost cauzată de progresul lent a lucrărilor pe unele contracte, dar și lipsa capacității financiare la unii antreprenori.

În opinia Curții de Conturi, cu excepția efectelor aferente aspectelor prezentate în Baza pentru opinia cu rezerve, rapoartele financiare, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

Opinia cu rezerve a fost determinată de faptul că informațiile din rapoartele financiare consolidate au fost denaturate la nivel agregat prin supraevaluarea activelor nefinanciare și subevaluarea cheltuielilor cu circa 48 mil. lei, fiind afectat și rezultatul financiar al anului de gestiune în aceeași mărime.

Astfel, IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală nu a transmis integral către comunitățile beneficiare valoarea investițiilor efectuate cu scopul de a îmbunătăți condițiile de activitate în unitățile de învățământ, deși prevederile cadrului normativ expun că ,,în cazul când autoritatea publică centrală sau locală, din contul mijloacelor bugetare, efectuează lucrări de reparație capitală a mijloacelor fixe, aflate la balanța altei autorități, volumele lucrărilor îndeplinite în decursul anului bugetar se transmit până la finele anului de gestiune autorității la balanța căreia se află mijloacele fixe respective”. Situație similară se denotă și în cazul lucrărilor de reparații capitale efectuate de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică în clădirea administrativă care aparține altei entități publice. Acest fapt, la nivel agregat a supraevaluat grupa de conturi aferentă clădirilor cu 20,84 mil. lei.

Menționăm, că în anul 2022, IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală a semnat acte de transmitere a investițiilor efectuate la comunitățile beneficiare în valoare de 174,32 mil. lei din totalul de 191.74 mil lei, fiind implementată recomandarea anterioară a Curții de Conturi în proporție de circa 90%.

Auditul a subliniat că la momentul actual, valoarea drumurilor și a terenurilor proprietate publică este reflectată doar în evidența contabilă a Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor fără a fi reflectată și în evidența contabilă a autorității publice centrale de specialitate, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, sau a Agenției Proprietății Publice, în calitate de fondator.

În scopul armonizării prevederilor cadrului normativ aplicabil și a principiilor fundamentale de evidență contabilă, pentru asigurarea controlului deplin asupra proprietății publice a statului la nivelul autorităților publice centrale de specialitate se impune necesitatea inventarierii și reevaluării integrale a drumurilor proprietate publică cu contabilizarea corespunzătoare a acestora. La data de 31.12.2022, valoarea drumurilor și terenurilor publice raportată de către Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor constituie 20464,37 mil. lei și respectiv 16,67 mil. lei.

Cu referire la mijloacele financiare din Fondul rutier, echipa de audit a menționat faptul că acestea sunt alocate către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale la grupa de conturi ,,subvenții”, ulterior fiind administrate de către Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor” care nu are statut de instituție bugetară, dar este responsabilă de implementarea proiectelor de infrastructură și întreținere a drumurilor prin intermediul societăților pe acțiuni.

Totodată, reieșind din scopul și destinația mijloacelor financiare menționate, acestea nu corespund grupei de conturi ,,subvenții”, deoarece nu reprezintă plăți achitate entităților producătoare sau prestatoare de servicii, cu scopul de a influența procesul de producere sau prețurile de livrare.

Auditul menționează că deși, cadrul normativ aplicabil prevede expres că concluziile Agenției pentru Supraveghere Tehnică cu privire la controlul calității construcțiilor efectuate să fie consemnate în procesele-verbale de recepționare a lucrărilor, se denotă că aceste concluzii lipsesc în 17 procese-verbale de recepție a lucrărilor de construcție/reconstrucție a drumurilor proprietate publică, din cele 20 înregistrate de către Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor în anul 2022. Această situație generează un risc suplimentar de nesupraveghere a calității lucrărilor și/sau a construcțiilor efectuate, care, în consecință, pot condiționa suportarea unor cheltuieli suplimentare. Valoarea totală a lucrărilor recepționate în anul 2022 constituie 4705,45 mil. lei, ceea ce reprezintă cea mai semnificativă parte a investițiilor în curs de execuție realizate de către MIDR.

Conform Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Unitatea de implementare a Proiectului de Construcție a Locuințelor pentru Păturile Socialmente Vulnerabile II a inițiat lucrări de construcție la blocul locativ din or. Rezina în anul 2017 (valoarea investiției constituie 28,70 mil. lei) și la blocul locativ din or. Cimișlia în anul 2018 (valoarea investiției constituie 15,78 mil. lei). Până în prezent, din diferite motive, contrar prevederilor contractelor inițiale de antrepriză, lucrările nu au fost finalizate, iar blocurile locative nu s-au dat în exploatare. Prin urmare, se atestă o tergiversare a executării lucrărilor menționate, ceea ce, până la momentul actual, nu a contribuit la atingerea scopului împrumutului acordat și nu a îmbunătățit în termene oportune condițiile de trai pentru persoanele cu venituri mici din diferite categorii.

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale are instituit un sistem de control intern managerial care asigură un nivel mediu de funcționalitate și eficacitate a controalelor-cheie fiind identificate unele lacune care au contribuit la emiterea unei opinii cu rezerve și pentru exercițiul bugetar 2022. Subdiviziunile de audit intern din cadrul MIDR, dar și al entităților subordonate, au fost suplinite la un nivel foarte redus, ceea ce, în consecință, a lipsit conducătorii de un instrument care asigură gestionarea prudentă a riscurilor și contribuie la îmbunătățirea controlului intern managerial.

Fișiere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY