Last update: Tuesday, 28 May 2024
Court of Accounts of the Republic of Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.04 din 07 februarie 2024 cu privire la Raportul de audit al conformității privind gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către IMSP Institutul Oncologic în anii 2022-2023 (9 luni)

Home | AUDIT REPORTS
Recomandarea: 2.4. Întreprinderea măsurilor de racordare la prevederile actelor internaționale ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a cadrului normativ național aferent metodologiei de calcul, precum și a mecanismelor de plată a costurilor de participare obligatorii și a contribuției financiare benevole a statului în cadrul proiectelor de asistență externă aprobate de Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

Termen implementare: 07.12.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAE nr. AI 016.3/2747 din 11.03.2024: este de acord cu necesitatea revizuirii şi adaptării cadrului normativ naţional în domeniul asistenţei exteme (ca exemplu HG 377/2018) pentru a se conforma prevederilor actelor intemaţionale relevante, în special ale Agenţiei Intemaţionale pentru Energie Atomică. În acest sens, considerăm că Cancelaria de Stat, în prezent, având atribuţii directe în coordonarea asistenţei exteme, este în poziţia cea mai potrivită pentru a conduce acest proces complex de ajustare normativă, având în vedere şi rolul său consolidat de coordonare interinstituţională.
Ministerul Afacerilor Exteme, recunoscând expertiza şi competenţa Cancelariei de Stat în acest domeniu, îşi manifestă disponibilitatea de a oferi suport consultativ în procesul de avizare a noilor acte normative sau a modificărilor la cele existente, în limita competenţelor sale funcţionale.
Ministeml Afacerilor Exteme subliniază importanţa unei cooperări interinstituţionale eficiente pentru realizarea obiectivelor strategice ale ţării noastre în ceea ce priveşte integrarea şi cooperarea intemaţională. Astfel, suntem dedicaţi participării active în cadrul consultărilor şi proceselor decizionale, contribuind la consolidarea cadrului normativ naţional în aliniere cu standardele intemaţionale şi cu angajamentele Republicii Moldova pe scena intemaţională.
Dorim să reiterăm deschiderea noastră pentru dialogul continuu şi constmctiv, în vederea asigurării unei implementări eficiente şi coordonate a recomandărilor de audit şi a îndeplinirii angajamentelor intemaţionale ale Republicii Moldova.
Scrisoare MAE 13.03.2024.pdf

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 07.12.2024

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 07.12.2024

Recomandarea: 1. Elaborarea/ajustarea actelor normative, în scopul reglementării proceselor aferente recepționării, păstrării, distribuirii şi evidenței donațiilor acordate de donatori rezidenți ai Republicii Moldova (de exemplu: acte necesare la transmiterea gratuită a bunurilor, documente care să ateste calitatea produselor (certificat de calitate, certificat sanitar, etc.) și inofensivitatea (în cazul medicamentelor și altor produse)) (pct.4.1.7.).

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 07.12.2024

Recomandarea: 2. Coordonarea prealabilă cu instituţiile medicale a necesităților de medicamente și dispozitive medicale primite cu titlu de ajutor umanitar, în vederea elaborării Planului de distribuire a donațiilor, astfel încât să fie evitate riscurile de neutilizare sau utilizare parțială a acestora până la expirarea termenului de valabilitate (pct.4.1.6.).

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 07.12.2024

Recomandarea: 3. Elaborarea și aprobarea procedurilor care ar asigura introducerea în țară a medicamentelor și consumabilelor cu statut de ajutor umanitar cu termenul de valabilitate restant conform predeverilor Legii nr.1491/2002 „Cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova” (pct.4.1.4.).

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 07.12.2024

Recomandarea: 4. Aducerea în concordanță a prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr.588 din 18.07.2016 cu prevederile punctului 13 și punctului 14 din Hotărârea Guvernului nr.837 din 06.07.2016 „Cu privire la Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (pct.4.1.10.).

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 07.12.2024

Recomandarea: 5. Modificarea și actualizarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr.588 din 18.07.2016, în vederea stabilirii indicatorilor de performanță cuantificabili și măsurabili, care să permită compensarea efortului depus sau a riscului asumat în condițiile specifice de activitate a instituțiilor medicale (pct.4.1.10.).

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 07.12.2024

Recomandarea: 6. Asigurarea implementării proiectelor investiționale privind dezvoltarea și modernizarea instituțiilor din domeniul ocrotirii sănătății în conformitate cu prevederile HG nr.684 din 29.09.2022 „Cu privire la proiectele de investiții capitale publice”, cu includerea acestora în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (pct.4.2.6.).

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 07.12.2024

Recomandarea: 7. Elaborarea procedurilor de control intern care ar asigura o monitorizare adecvată a activităților economico-financiare realizate de instituțiile medicale la autogestiune care sunt din subordine (pct.4.1.3.).

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 07.12.2024

Recomandarea: 8. Să examineze posibilitatea modificării cadrului legal în scopul asumării de către instituțiile medico-sanitare publice a angajamentelor multianuale la procurarea medicamentelor (pct.4.1.8.).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 07.12.2024

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 07.12.2024

Recomandarea: 9. Definitivarea procedurii de delimitare a bunurilor proprietate a statului transmise în proprietatea și gestiunea economică a IMSP Institutul Oncologic, prin emiterea actelor juridice respective (contract de comodat, proces-verbal, etc.), prin ajustarea actelor normative (Hotărârile Guvernului nr.351/2005 și nr.161/2019) și prin actualizarea informațiilor aferente înscrise în registre de stat, inclusiv registrul cadastral al bunurilor imobile (pct.4.2.4.).

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC

Termen implementare: 07.12.2024

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 07.12.2024

Recomandarea: 10. Să instituie activități de control intern, care să asigure planificarea achizițiilor publice, cu documentarea conformă a necesităților pentru calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, în vederea asigurării transparenței procesului și utilizării eficiente a mijloacelor financiare publice (pct.4.1.7.).

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC

Termen implementare: 07.12.2024

Recomandarea: 11. Să instituie activități de control intern, care să asigure desemnarea persoanelor responsabile de monitorizarea corespunderii termenelor de livrare a bunurilor și serviciilor, precum și de calcularea penalităților, în cazul depășirii termenului de livrare de către operatorii economici sau nelivrării cantității contractate (pct.4.1.7.).

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC

Termen implementare: 07.12.2024

Recomandarea: 12. Să instituie activități de control intern, care să asigure perfectarea și depunerea, conform cadrului normativ existent, a cererilor de efectuare a controlului de stat al calității pentru toate seriile de medicamente destinate pacienților cu maladii oncologice, recepționate ca donații în cadrul programelor de asistență cu medicamente (pct. 4.1.5.).

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC

Termen implementare: 07.12.2024

Recomandarea: 13. Să instituie activități de control intern, care să asigure organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice privind procurarea consumabilelor și reagenților pentru utilajele/dispozitivele medicale de tip închis, prin: a) alegerea produsului principal (dispozitiv medical de tip închis), inclusiv în funcție de prețul produsului secundar (reactive, reagenți de laborator și consumabile, etc.), pentru a asigura concurența și a utiliza eficient resursele financiare publice (pct.4.1.13.); b) definirea unor cerințe nediscriminatorii în documentația de atribuire și stabilirea unor specificații tehnice care să asigure participarea a cât mai multor operatori economici (pct. 4.1.13.); c) evaluarea oportunității şi necesității primirii în comodat a utilajelor medicale comparativ cu opțiunea de procurare a unor utilaje asemănătoare avînd în vedere costurile de întreținere și utilizare a acestora (pct.4.1.13.).

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC

Termen implementare: 07.12.2024

Recomandarea: 14. Analiza proceselor defectuoase aferente verificării conformității remunerării muncii, cu tragerea la răspundere a persoanelor responsabile care nu și-au realizat atribuțiile regulamentar și recuperarea plăților achitate neconform în sumă de 58,5 mii lei (pct.4.1.11.).

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC

Termen implementare: 07.12.2024

Recomandarea: 15. Intensificarea activităților de control intern, în vederea asigurării conforme a tabelării, calculării și achitării mijloacelor financiare publice pentru remunerarea muncii prin descrierea proceselor interne, cu stabilirea persoanelor concrete responsabile de veridicitatea datelor, precum și verificarea datelor la toate etapele (pct.4.1.10., pct.4.1.11.).

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC

Termen implementare: 07.12.2024

Recomandarea: 16. Perfectarea/ajustarea documentelor aferente desfășurării muncii prin cumul (ordin, contract de cumul), cu indicarea exactă a normei cumulate, precum și a programului de muncă desfășurată prin cumul (pct.4.1.12.).

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC

Termen implementare: 07.12.2024

Recomandarea: 17. Aprobarea indicatorilor de performanță conform specificului de activitate, care să fie măsurabili, cu evaluarea indicatorilor de performanță în funcție de nivelul de realizare a acestora, în corelare cu calitatea muncii, aportul şi profesionalismul angajatului (pct.4.1.10.).

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC

Termen implementare: 07.12.2024

Recomandarea: 18. Evaluarea funcționalității utilajului și echipamentelor medicale, cu asigurarea casării celor uzate, precum și elaborarea reglementărilor privind punerea în funcțiune a utilajelor doar în cazul necesității utilizării acestora (pct 4.1.14.).

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC

Termen implementare: 07.12.2024

Recomandarea: 19. Evidența termenului restant de valabilitate a medicamentelor la primirea acestora în depozitul farmaceutic al instituției (pct.4.1.6.).

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC

Termen implementare: 07.12.2024

Recomandarea: 20. Elaborarea reglementărilor interne privind procesul de dare în locațiune a activelor neutilizate, ținerea registrului contractelor de locațiune, asigurarea documentării exploatării conforme a bunurilor închiriate și respectării de către locatari a clauzelor contractuale (pct.4.2.7).

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC

Termen implementare: 07.12.2024

Recomandarea: 21. Evidența conformă a pacienților internați și externați, în vederea asigurării procesului de alimentație pentru toate persoanele spitalizate potrivit dietei recomandate de către medicul curant (pct.4.1.16.).

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC

Termen implementare: 07.12.2024

Recomandarea: 22. Evidența conformă a veniturilor și cheltuielilor pe tipurile de servicii medicale prestate, care ar oferi date fundamentate aferente modului de înaintare și aprobare a tarifelor pentru serviciile medicale (pct.4.1.2., pct.4.1.3.).

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC

Termen implementare: 07.12.2024

Recomandarea: 23. Analiza și elaborarea unui plan privind accesul la asistența medicală garantată de către stat prin asigurarea disponibilității paturilor în secțiile medicale corelativ numărului de pacienți, care urmează să fie internați și tratați (pct.4.1.1.).

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC

Termen implementare: 07.12.2024

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY