Actualizat: Joi, 20 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Selectarea candidatului la funcția de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova Inchis

Data limită de aplicare 06.11.2023
Prima | Funcții vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

În temeiul art.17 din Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.260 din 07.12.2017, art.6 alin.(4) din Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010 și în conformitate cu prevederile Anexei nr.­­­1 la Hotărârea Curții de Conturi nr.8 din 26 februarie 2021, Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova anunță din data de 16 octombrie 2023, concursul public pentru selectarea candidatului la funcția de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova, care va patrona activitatea Direcțiilor de audit VII, VIII și IX din cadrul Direcției generale de audit I: Bugetul de stat și APC.Conditii participare la funcţia publica vacanta

Candidatul la funcția de membru al Curții de Conturi urmează să întrunească următoarele cerințe:


a) este cetățean al Republicii Moldova;

b) are studii superioare universitare în domeniul economic, financiar sau juridic şi o experiență profesională în domeniile menționate de cel puțin 10 ani, dintre care 5 ani de experiență managerială;

c) cunoaște limba de stat.


Candidatul la funcția de membru al CCRM nu poate fi persoana care:


a) a atins vârsta de 65 de ani;

b) este privată, prin hotărâre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate;

c) are antecedente penale, inclusiv stinse, ori a fost absolvită de răspundere sau de pedeapsa penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere;

d) are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute de art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrității instituționale;

e) are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Concursul se va desfășura în două etape:

1. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs și examinarea acestora;

2. Interviul public al candidaților admiși la concurs.

Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor vor fi evaluați în cadrul unui interviu, data, ora și locul desfășurării interviului urmând să fie anunțate suplimentar pe pagina oficială a Curții de Conturi a RM și prin telefon.

Concursul public se va desfășura în temeiul Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.260 din 07.12.2018 și conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova.


Documente ce urmează a fi prezentate

 Candidatul la funcția de membru al CCRM urmează să depună la Comisie un dosar care include următoarele documente:

a)     cererea de participare la concurs;

b)    dovada cetățeniei Republicii Moldova (copia de pe buletinul de identitate);

c)      Curriculum vitae;

d)     copiile de pe diplomele de studii și de pe certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare şi, opțional, alte acte de studii;

          e) dovada vechimii în muncă în domeniul economic, financiar sau juridic de cel puțin 10 ani, dintre care 5 ani de experiență managerială în domeniile menționate (copia carnetului de muncă, certificate confirmative sau alte acte);

          f) cazierul judiciar (sau declarație pe proprie răspundere);

          g) scrisoarea de motivație (cel mult 2 pagini), scrisă în limba de stat, în care urmează să explice de ce este interesat să participe la concurs;

          h) declarația pe proprie răspundere că, în cazul în care va fi numit (numită) în funcția de membru al CCRM, în termen de 30 de zile va abandona, pe durata mandatului, funcțiile incompatibile cu funcția dată;

          i) declarația pe proprie răspundere a lipsei sau existenței conflictului de interese.

 

NOTĂ: Copiile documentelor din dosar vor fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele în original pentru verificarea veridicității lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică până la data desfășurării interviului public sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.


Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data 06 noiembrie 2023 inclusiv,  la sediul Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.69, et. 2, bir. 215 sau pe adresa de e-mail l_ivasco@ccrm.md.

Primirea dosarelor va avea loc între orele 08.30 – 16.00,  in data de 06.11.2023 până la orele  - 17.00.

Date persoana contact

  • Nume, prenume :
    Ivasco Lilia
  • Telefon de contact:
    022 266040
  • Email:
    l_ivasco@ccrm.md

Încărcare
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY