Actualizat: Miercuri, 28 Februarie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Selectarea candidatului la funcția de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova Inchis

Data limită de aplicare 16.09.2022
Prima | Funcții vacante

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

În conformitate cu prevederile art.17 din Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.260 din 07.12.2017, Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010 și Anexei nr.­­­1 la Hotărârea Curții de Conturi nr.8 din 26 februarie 2021, Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova anunță, din data de 23 august 2022, concursul public pentru selectarea candidatului la funcția de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova, care patronează activitatea Direcției generale Metodologie, Planificare și Raportare.


Concursul public se va desfășura în temeiul Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.260 din 07.12.2018 și conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova.

Conditii participare la funcţia publica vacanta

1. Candidatul la funcția de membru al Curții de Conturi urmează să întrunească următoarele cerințe:

          a) este cetățean al Republicii Moldova;

          b) are studii superioare universitare în domeniul economic, financiar sau juridic şi o experiență profesională în domeniile menționate de cel puțin 10 ani, dintre care 5 ani de experiență managerială;

          c) cunoaște limba de stat.

 

2.  Candidatul la funcția de membru al CCRM nu poate fi persoana care:

          a) a atins vârsta standard de pensionare;

          b) este privată, prin hotărâre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate;

          c) are antecedente penale, inclusiv stinse, ori a fost absolvită de răspundere sau de pedeapsa penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere;

          d) are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute de art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrității instituționale;

          e) are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 


Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Etapele desfășurării concursului

Concursul se va desfășura în două etape:

1. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs;

2. Interviul public al candidaților admiși la concurs.


Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor vor fi evaluați în cadrul unui interviu, data, ora şi locul desfășurării interviului urmând să fie anunțate suplimentar pe pagina oficială a Curții de Conturi a RM și prin telefon.


Documente ce urmează a fi prezentate

Candidatul la funcția de membru al CCRM urmează să depună la Comisie un dosar care include următoarele documente:

a)     cererea de participare la concurs;

b)    dovada cetățeniei Republicii Moldova (copia de pe buletinul de identitate);

c)      Curriculum vitae;

d)     copiile de pe diplomele de studii și de pe certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare şi, opțional, alte acte de studii;

          e) dovada vechimii în muncă de cel puțin 10 ani în domeniu și 5 ani de experiență managerială (copia de pe carnetul de muncă şi alte acte);

          f) cazierul judiciar (sau declarația pe proprie răspundere);

          g) scrisoarea de motivație (cel mult 2 pagini), scrisă în limba de stat, în care urmează să explice de ce este interesat să participe la concurs;

          h) declarația pe proprie răspundere că, în cazul în care va fi numit (numită) în funcția de membru al CCRM, în termen de 30 de zile va abandona, pe durata mandatului, funcțiile incompatibile cu funcția dată;

          i) declarația pe proprie răspundere a lipsei sau existenței conflictului de interese.


NOTĂ: Copiile documentelor din dosar vor fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele în original pentru verificarea veridicității lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică până la data desfășurării interviului public sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.


Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data 16 septembrie 2022 inclusiv, ora17.00, la sediul Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.69, et. 2, bir. 215 sau pe adresa de e-mail – l_ivasco@ccrm.md.

Primirea dosarelor în perioada 23.08 – 15.09.2022 va avea loc între orele 08.30 – 16.00,  in ziua de 16.09.2022 până la orele 17.00.

Date persoana contact

  • Nume, prenume :
    Ivasco Lilia
  • Telefon de contact:
    022 266040
  • Email:
    l_ivasco@ccrm.md

Documente anexate


Încărcare
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY