Actualizat: Vineri, 19 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Multiple carențe și neconformități, constatate în cadrul auditului la IMSP Institutul Oncologic

  • 07.02.2024
  • 1287

Activitățile, procesele și procedurile, precum și managementul financiar din cadrul IMSP Institutul Oncologic sunt afectate de carențe și neconformități care au un impact semnificativ asupra activității instituției.

Raportul auditului conformității privind gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către IMSP Institutul Oncologic în anii 2022-2023 (9 luni) a fost examinat astăzi, 7 februarie, în cadrul ședinței Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).

IMSP Institutul Oncologic este unica instituție publică curativ-profilactică şi științifică în organizarea depistării şi tratamentului maladiilor oncologice şi hemopatiilor maligne în Republica Moldova.  Obiectivul principal al IMSP Institutul Oncologic este de a contribui la ameliorarea sănătății populației prin depistarea şi tratamentul maladiilor oncologice, activitatea de bază fiind centrată pe asigurarea accesului la asistență medicală. Responsabilitatea de prestare a serviciilor medicale suficiente pentru cetățenii Republicii Moldova, la nivel național, este corelată cu funcționalitatea proceselor din cadrul IMSP Institutul Oncologic. Multitudinea de procese existente în cadrul instituției medico-sanitare publice și managementul financiar au impact direct asupra serviciilor medicale de importanță semnificativă.

Auditul CCRM a evaluat dacă IMSP Institutul Oncologic în perioada 2022-2023 (9 luni) a realizat conform activitățile sale ce țin de: gestionarea și evidența patrimoniului, suficiența stocurilor de medicamente și produselor farmaceutice, circulația medicamentelor (inclusiv din donații), evidența și trecerea la cheltuieli a acestora, managementul dispozitivelor medicale, plățile aferente remunerării muncii, procesul de achiziții etc. De asemenea, a fost evaluat procesul de contractare, prestare, înregistrare și finanțare a serviciilor medicale, în aspectul accesului persoanelor la servicii medicale, în conformitate cu contractele încheiate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină.

Curtea de Conturi concluzionează că resursele deținute, inclusiv financiare și patrimoniul public gestionat nu a întrunit în totalitate criteriile de conformitate care guvernează această entitate. Se atestă denaturarea datelor contabile și a rezultatelor financiare atât la partea de cheltuieli, cât și la partea de venituri, afectând veridicitatea datelor transmise fondatorului - Ministerului Sănătății, inclusiv în partea ce ține de determinare a costurilor pentru tarifele serviciilor medicale prestate.

La capitolul prestării asistenței medicale s-a constatat că unele tipuri de servicii medicale nu au fost acordate în cuantumul contractat, ceea ce nu a contribuit la sporirea accesului populației la asistența medicală, iar optimizarea numărului de paturi în secțiile medicale a determinat ca în unele zile numărul pacienților internați să depășească numărul efectiv de paturi disponibile. Informațiile privind procesul de internare în unele secții medicale, denotă că data disponibilă de spitalizare pentru 112 persoane a fost de la 25 pînă la 60 zile de la data adresării pacientului, ceea ce poate influența accesul în timp util al persoanelor la asistență medicală. De asemenea, accesul la îngrijiri medicale paliative prestate în condiții de spital nu a fost asigurat pentru 312 persoane din cauza optimizării numărului de paturi în secțiile medicale. Centrul Republican Colonoscopic nu a asigurat prestarea servicii medicale pentru circa 339 persoane în cuantumul stabilit, deși a fost finanțat în acest sens.

Procesul de aprovizionare cu medicamente esențiale pentru tratamentul persoanelor cu maladii oncologice a fost afectat de neconformități. IMSP Institutul Oncologic nu a dispus de medicamente esențiale pentru tratamentul persoanelor cu maladii oncologice, din cauza că unii operatori economici nu au livrat medicamente conform contractelor de achiziții. De asemenea, secțiile medicale nu au beneficiat în timp util de medicamente (622,5 mii lei) sau de cantitatea de produse medicamentoase necesare, acestea au fost eliberate incomplect, deoarece în unele cazuri acestea nu au fost disponibile în farmacia instituției. Pe de altă parte, deși instituția medicală a avut acces la programele de asistență cu medicamentele oncologice, medicamente în sumă de 71,5 mil. lei, nu au fost înaintate spre controlul de stat al calității.

Procesul de recepționare și gestionare a donațiilor interne nu este reglementat, ceea ce determină riscuri la gestionarea acestora, inclusiv de către IMSP Institutul Oncologic, fiind constatate cazuri de recepționare a medicamentelor și altor produse farmaceutice în cantități semnificative, cu termen de utilizare redus (2-4 luni din data primirii). Două tipuri de medicamente donate și recepționate de către IMSP Institutul Oncologic, în sumă de 20,7 mil. lei, nu au fost utilizate în perioada de valabilitate a acestora, ceea ce a determinat suportarea cheltuielilor inclusiv pentru nimicirea inofensivă a acestora.

Utilizarea medicamentelor recepționate din donații, nu a fost reflectată corespunzător în evidența contabilă de către Institutul Oncologic. Această situație a determinat denaturarea datelor contabile și diminuarea veniturilor cu 106 milioane lei.  Astfel, în anul 2022 potrivit datelor din evidența contabilă, Institutul Oncologic a înregistrat venituri în sumă de 546 milioane lei și cheltuieli în sumă de 644,0 milioane lei. Ca urmare, în raportul financiar pentru anul 2022 s-au indicat pierderi în sumă de 98,0 milioane lei, în timp ce constatările auditului denotă că urma a fi reflectate la rezultatul financiar profit în sumă de cel puțin 8,0 milioane lei.

Auditul atestă că unele dispozitive medicale achiziționate au fost puse în funcțiune, altele, în sumă de 11,5 mil.lei, nu sunt utilizate în procesul de prestare a serviciilor medicale pe motivul lipsei reactivilor, componentelor sau pieselor de schimb necesare. De asemenea, unele dispozitive medicale primite în comodat generează riscuri de limitare a concurenței, iar altele determină costuri semnificative de utilizare a acestora, deoarece consumabilele sunt de 6 ori mai costisitoare comparativ cu valoarea utilajului primit în comodat. Instituția medicală a asigurat verificarea periodică a 137 dispozitive medicale, însă pentru alte 53 dispozitive medicale nu sunt organisme de inspecție acreditate care să le verifice, ceea ce nu contribuie la siguranța stabilirii inofensivității dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare, precum și veridicitatea rezultatelor acestora.

Sistemele informaționale utilizate de instituția medicală atestă problematici legate de funcționalitatea aplicațiilor și programelor achiziționate, ceea ce nu asigură realizarea scopurilor și furnizarea datelor necesare activității instituției medicale.

Managementul resurselor umane atestă carențe aferent procesului de angajare și de evaluare a cerințelor specifice față de titularii funcțiilor. Lipsa unei evidențe stricte a personalului angajat în conformitate cu statele de funcții aprobate și procesul de evidență a timpului de muncă nu este asigurat prin activități de control intern, ceea ce a determinat plăți salariale neregulamentare, necorelate cu indicatorii de performanță. Astfel, plățile cu caracter stimulator în sumă de 39,2 mil. lei pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță profesională individuală nu poartă caracter de stimulare a muncii, bazat pe aportul şi profesionalismul fiecărui angajat, iar indicatorii de performanță sunt ambigui, nefundamentați cu informații și date privind atingerea indicatorilor.

Procesul de achiziții nu a dispus de identificarea exactă a necesităților și estimarea valorii acestora, din cauza  interacțiunii și comunicării fragmentate între subdiviziunile structurale ale instituției medicale. S-au depistat carențe la capitolul identificării necesităților și estimării valorii, ceea ce a determinat realizarea procurărilor neplanificate prin încheierea a 114 contracte de achiziție în sumă de 10,5 mil. lei, inclusiv cu divizarea achizițiilor.

Instituția medicală nu a asigurat definitivarea conformă a procesului de delimitare a proprietății publice a statului și nu a reflectat datoriile aferente patrimoniului primit în gestiune economică în valoare de 154,7 mil.lei. Procesul de transmitere în locațiune este însoțit de carențe la etapa de identificare, utilizare  a spațiilor, de monitorizare și rezoluțiune a contractelor, ceea ce poate afecta administrarea eficientă a patrimoniului public.

Curtea de Conturi relevă necesitatea intensificării activităților de control intern în cadrul IMSP Institutul Oncologic pentru toate procesele și la toate etapele, cu elaborarea unui plan de acțiuni sistemic, ceea ce ar diminua riscurile și neconformitățile constatate de misiunea de audit.

 

 

Fișiere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY