Actualizat: Duminică, 25 Februarie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Misiunea de audit la Consiliul Concurenței

  • 31.03.2015
  • 894

Înregistrare video

 

Raportul auditului performanței „Își îndeplinește adecvat Consiliul Concurenței funcțiile atribuite, cu utilizarea economă a fondurilor alocate în condițiile măsurării și raportării obiective a rezultatelor obținute?" a fost examinat în cadrul ședinței publice a Curții de Conturi din 31.03.2015.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a inițiat misiunea de audit al performanței pentru a răspunde la următoarele întrebări-cheie: Consiliul Concurenței: (1) a creat un sistem de prioritizare a activităților în vederea direcționării resurselor sale spre domenii de importanță majoră?; (2) utilizează resursele sale eficient și în condiții de economicitate pentru maximizarea impactului activităților de prevenire și combatere a practicilor anticoncurențiale?; (3) a implementat un sistem transparent de monitorizare și raportare a rezultatelor și progreselor obținute ?

Implementarea eficientă a legislației și politicii concurențiale este o componentă fundamentală a unei economii de piață moderne. Legea cu privire la protecția concurenței, adoptată în anul 2000, stabilea principiile și politica de protecție a concurenței în Republica Moldova, însă implementarea acesteia a rămas latentă pînă în anul 2007, odată cu fondarea Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței (ANPC). Cadrul legal în baza căruia a activat autoritatea în perioada 2007-2012 a fost marcat de o serie de imperfecțiuni care au generat carențe esențiale în asigurarea eficienței activităților desfășurate.

În anul 2012 a fost adoptată noua Lege a concurenței, prin care Republica Moldova s-a aliniat la standardele europene în materie de prevenire și combatere a practicilor anticoncurențiale și concurenței neloiale, fiind creată și o instituție nouă - Consiliul Concurenței. Consiliul Concurenței este o autoritate publică autonomă, succesor de drept al Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței, abilitată cu atribuții în aplicarea și respectarea legislaţiei în domeniul concurenței, ajutorului de stat și publicității, în limitele competenței sale.

Principalii indicatori de competitivitate globală plasează Republica Moldova pe ultimele poziții ale clasamentului mondial, relevînd necesitatea realizării unor măsuri majore în direcția eficientizării regimului de concurență existent.

Consiliul Concurenței este o instituție relativ tînără comparativ cu alte autorități similare din lume, care a devenit, în anul 2012, succesor de drepturi și obligațiuni al Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței (ANPC), fondată în anul 2007. Perioada anilor 2011-2014 a fost marcată de reglementarea atribuțiilor autorității de concurență în baza a două legi: Legea cu privire la protecția concurenței, care prezenta o serie de imperfecțiuni ce au limitat eficiența activității  în domeniul prevenirii și combaterii practicilor anticoncurențiale, și Legea concurenței , adoptată în anul 2012. Cu toate că adoptarea unei legi moderne a aliniat regimul de concurență din Republica Moldova la standardele europene în materie de prevenire și combatere a practicilor anticoncurențiale, concurenței neloiale și realizării concentrărilor economice pe piață, activitatea Consiliului Concurenței în perioada anilor 2013-2014 a fost marcată de unele limitări care au afectat realizarea eficientă a funcțiilor sale, după cum urmează: numirea cu întîrziere, de către Parlament, a membrilor Plenului Consiliului Concurenței, numărul redus de angajați în direcțiile concurență, implicarea personalului în activități de elaborare a cadrului normativ necesar implementării legislației în domeniul concurenței etc.

Reieşind din domeniul supus auditului, în conformitate cu procedurile aplicate şi aspectele evaluate, echipa de audit a identificat unele probleme și impedimente care au afectat realizarea eficientă a funcțiilor Consiliului Concurenței în condiții de economicitate, după cum urmează:

Ø  Nestabilirea valorilor-țintă pentru indicatorii din documentul de planificare strategică pe perioada anilor 2012-2014, ceea ce nu a permis evaluarea, monitorizarea și raportarea eficientă a progreselor obținute, precum și a determinat  lipsa unui asemenea document pentru perioada anilor 2015-2017;

Ø  Lipsa unui sistem de prioritizare a cazurilor care nu va permite concentrarea resurselor instituției asupra investigațiilor cu impact puternic asupra performanței pieței și bunăstării consumatorului;

Ø  Progrese neesențiale în evaluarea barierelor concurențiale și în realizarea investigațiilor utile pentru cercetarea pieței;

Ø  Imposibilitatea implementării unor metode eficiente de depistare a întelegerilor de tip cartel;

Ø  Necesitatea elaborării mai detaliate a etapei de planificare a investigațiilor;

Ø  Lipsa unui mecanism eficient de monitorizare a executării prescripțiilor etc.

În calitate de instituție publică, Consiliul Concurenței trebuie să asigure gestionarea corectă a proceselor operaționale în vederea utilizării eficiente a capitalului uman și resurselor financiare, în condiții de aplicare a principiilor bunei guvernări. Cu toate acestea, s-a constatat că, sub influența unor factori obiectivi și subiectivi, conducerea nu a reușit să implementeze un management financiar corespunzător, cu asigurarea suficientă a personalului calificat și organizarea eficientă a procedurilor de gestionare a proceselor operaționale, ceea ce a rezultat în împovărarea excesivă a unor angajați cu sarcini, tergiversarea termenelor de finalizare a cazurilor, precum și a condiționat efectuarea de cheltuieli exagerate și parțial neregulamentare, cu impact asupra eficacității instituției. Cauzele acestor situații se datorează ambiguităților prezente în cadrul legal-normativ față de autonomia și independența instituțiilor independente/autonome ale statului, dar și nivelului insuficient de percepere a răspunderii și responsabilității managementului Consiliului Concurenței pentru buna guvernare. Nesoluționarea ambiguităților legale privind structura și statutul instituției autonome, precum și a  problemelor legate de managementul financiar și al resurselor umane va menține și pe viitor riscul de cheltuire irațională a banilor publici, dar și de obținere a unor performanțe modeste în activitatea de protecție a concurenței. 

Rezumînd cele menționate în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre, se atestă că există oportunități semnificative de îmbunătățire a activității  Consiliului Concurenței și de sporire a economicității utilizării fondurilor alocate acestuia.

În vederea îmbunătățirii mediului concurențial, eficientizării activității Consiliului Concurenței și eliminării neregulilor sistemice, care au condiționat utilizarea mijloacelor bugetare neținîndu-se cont de principiul economicității, precum și îndeplinirii obiectivelor stabilite în domeniul protecției concurenței, este necesară: (1) elaborarea documentelor strategice în domeniul protecției concurenței și dezvoltării resurselor umane; (2) asigurarea conlucrării eficiente între Consiliul Concurenței și autoritățile publice centrale în vederea identificării barierelor concurențiale și înaintarea de propuneri concrete privind eliminarea acestora; (3) introducerea în Legea concurenței a competențelor suficiente pentru utilizarea și a altor metode în depistarea acordurilor anticoncurențiale, precum și pentru implementarea unui sistem de prioritizare a investigațiilor, cu luarea în considerare a impactului asupra bunăstării consumatorului, importanței strategice a sectorului pentru performanța pieței și cost-eficiența investigației; (4) perfecționarea mecanismului de monitorizare a executării prescipțiilor; (5) implementarea sistemului de management financiar și control intern; (6) aprobarea unei politici de motivare a personalului, care să stabilească un mecanism echitabil de stimulare a angajaților, criterii și condiții clare de acordare a sporurilor și premiilor; (7) revizuirea modelului actual de raportare asupra progreselor și rezultatelor obținute.

Entităţile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la adoptarea Hotărârii asupra Raportului de audit. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY