Actualizat: Vineri, 14 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în vizorul Curții de Conturi

  • 30.05.2024
  • 466

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la data de 29 mai curent, a examinat Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), încheiate la 31 decembrie 2023.

În subordinea MAIA sunt 16 instituții care în anul 2023  au gestionat resurse în valoare de 2 mld. 403,2 mil. lei, cheltuieli în valoare de 2 mld. 540,3 mil. lei și a administrat patrimoniu în valoare totală de 1,3 mld. lei.

În cadrul ședinței au fost menționate cele mai semnificative neconformități și carențe care au stat la baza exprimării opiniei de audit cu rezerve:

  • MAIA a supraevaluat cu 92,5 mil. lei soldul grupei de conturi „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țârii” ca urmare a menținerii în evidența contabilă a valorii capitalului social în sumă de 23,2 mil. lei aferent a 2 întreprinderi de stat lichidate în anul 2023, precum și a valorii capitalului social în sumă de 2,4 mil. lei, aferent unei întreprinderi de stat, statutul căreia conform Hotărârii de Guvern (HG) nr. 960/2020 a fost modificat din întreprindere de stat în instituție publică la autogestiune;
  • MAIA nu a întreprins măsuri pentru excluderea din evidență contabilă a valorii capitalului social în sumă de 66,9 mil. lei aferent a 4 întreprinderi de stat, fondator al cărora, conform HG nr. 902/2017 este Agenția Proprietății Publice (APP), capitalul social al cărora este contabilizat în temeiul pct. 23 din HG nr. 901/2015, care nu prevede întocmirea actului de primire – predare în cazul schimbării fondatorului. Această situație a dus la dublarea, la nivel de buget de stat, a valorii capitalului social cu 66,9 mil. lei

Cu referire la alte aspecte care nu au influențat opinia de audit, s-a constatat tergiversarea transmiterii funcției de fondator a 8 instituții publice la autogestiune (colegii și centre de excelență) de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare la Ministerul Educației și Cercetării, prevederile HG nr. 793/2022, nefiind realizate până în prezent. Prin demersul din decembrie 2023, MAIA a transmis Ministerului Educației și Cercetării acte de primire-predare a 4 instituții de învățământ, în aprilie 2024, fiind  semnate doar 3 acte de primire-predare, urmând a fi întreprinse măsuri pentru întocmirea și semnarea celorlalte 5 acte de primire-predare.

Auditul a atras atenția și asupra carențelor, care implică neconformitatea activității de înregistrare și administrare a patrimoniului gestionat cu legile și reglementările aferente domeniului. Astfel, MAIA nu a asigurat înregistrarea drepturilor patrimoniale a 46 de clădiri, cu suprafața totală de 71,2 mii m2, valoare contabilizată a acestora constituind 42,3 mil. lei.

Totodată, instituțiile din subordinea MAIA țin în evidența sa contabilă 31 de terenuri cu suprafața de 479,62 ha, în valoare de 28,8 mil. lei, drepturile patrimoniale asupra cărora conform înscrisurilor din registrul bunurilor imobile (RBI), aparțin APP, până în prezent nefiind întocmite actele de primire-predare în acest sens.

De asemenea, conform datelor din RBI, 3 clădiri aparțin cu dreptul de proprietate Ministerului Administrației Publice Locale, care a fost lichidat/reorganizat cu mulți ani în urmă, urmând a fi întreprinse măsuri pentru ajustarea înscrisurilor la rigorile actuale.

În aceeași ordine de idei, se menționează tergiversarea implementării pe parcursul mai multor ani a prevederilor Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea APP nr. 161/2019, conform căreia, terenurile proprietate publică de stat gestionate de minister urmau a fi transmise prin actele de primire-predare către APP. Astfel, se atestă că:

  • MAIA gestionează 152 de loturi de teren cu suprafața de 7692,95 ha în valoare de 291,34 mil. lei, transmiterea cărora către APP prin actul de primire-predare nu a avut loc. Deși, încă în anul 2022, MAIA a întocmit și transmis către APP actele de primite-predare pentru 107 loturi de teren cu suprafața de 6964,04 ha, în valoare de 271,04 mil. lei, acestea, până la finele anului 2023, nu au fost semnate de către APP și remise MAIA;
  • datele din anexa „Lista terenurilor proprietate publică a statului, domeniul public” nu sunt complete. Astfel, 2 loturi de teren cu suprafața de 0,29 ha, deși sunt înregistrate la organele cadastrale, nu se regăsesc în anexă
  • Institutul de Cercetare pentru Culturile de Câmp „Selecția” are încheiat cu APP un contract de comodat pentru 9 loturi de teren cu suprafața de 1663,73 ha, dreptul de utilizare a terenurilor respective fiind înregistrat în RBI, acestea nu se regăsesc în Anexa nr. 3 la HG nr.161/2019, urmând a fi întreprinse măsuri pentru ajustarea și completarea înscrisurilor în anexa respectivă.

De asemenea, MAIA, pe parcursul mai multor ani, nu au întreprins măsuri pentru ajustarea înscrisurilor din Anexa nr. 14 la HG nr. 351/2005, fiind constatate neconcordanțe semnificative între numărul de clădiri real administrate de către MAIA și numărul de clădiri incluse în hotărârea respectivă. Astfel, din totalul de 258 de clădiri gestionate de MAIA, drepturile de proprietate sunt înregistrate pentru 212 de clădiri, dintre care doar 99 sau 46,7 % sunt incluse conform prevederilor legale.

S-a constatat existența în cadrul MAIA a unui număr semnificativ de zile de concediu anual nefolosite (7687 de zile), ce ar impune obligații legale față de personalul încadrat, precum și contribuie la apariția unor angajamente financiare suplimentare pentru anii bugetari viitori, care constituie minim 5 mil. lei, urmând a fi întreprinse măsuri pentru reducerea numărului acestora.

Auditul a evidențiat necesitatea stringentă de ajustare a actelor de constituire a tuturor Unităților de implementare a proiectelor finanțate din surse externe (UIP) din țară care au statut de persoană juridică, prin  ajustarea formelor organizatorice juridice atribuite ultimelor, pentru a exclude pe viitor interpretarea și abordarea neuniforma, precum și,  revizuirea, după caz, a prevederilor din acte de constituire a UIP ce țin de  modului de ținere a evidenței contabile.

Auditul denotă că controlul intern managerial în cadrul MAIA asigură parțial identificarea și gestionarea eficientă a riscurilor aferente procesului financiar-contabil, inclusiv a celor legate de întocmirea situațiilor financiare consolidate. Deși, în cadrul misiunii de audit realizate în anul precedent au fost înaintate 17 recomandări, menite să contribuie la remedierea neconformităților constatate, o parte din deficiențe continuă să se mențină și în anul 2023, nivelul de realizare a recomandărilor constituind 36,7%.

Pe parcursul misiunii de audit, MAIA a remediat unele neconformități atestate. Astfel în anul 2024:

  • MAIA a exclus din evidența contabilă, în baza confirmării contabilizării de către APP, 66,9 mil.lei, valoarea capitalului social al  4 întreprinderi de stat fondator al cărora conform HG nr. 902/2017 este APP, astfel fiind exclusă raportarea dublă la nivel de buget de stat a valorii capitalului social în întreprinderi de stat;
  • MAIA a exclus din evidența contabilă valoarea capitalului social în sumă de 20,2 mil. lei, aferent unei întreprinderi de stat radiate în anul 2023 din Registrul persoanelor juridice și a altei întreprinderi de stat cu capital social de 2.4 mil. lei, care în anul 2020 a fost reorganizată din întreprindere de stat în instituție publică;
  • înscrisurile din Anexa nr. 14 la HG nr. 351/2005 au fost completate cu 35 de poziții noi.

La finalul ședinței, Curtea de Conturi a menționat despre înaintarea recomandărilor menite să contribuie la remedierea neconformităților constatate.

 

Fișiere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY