Actualizat: Vineri, 24 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

La şedinţa Curţii de Conturi din 29 aprilie 2008, s-a examinat raportul privind auditul regularităţii la Ministerul Justiţiei şi la unele instituţii pe perioada anilor 2006-2007

  • 30.04.2008
  • 1522

La 29 aprilie 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care au fost examinate rezultatele auditului regularităţii la Ministerul Justiţiei şi  4 structuri de domeniu (Direcţia de justiţie a Unităţii teritoriale autonome cu statut special Găgăuzia; birourile notariale de stat, Centrul de Informaţii Juridice, finanţarea asistenţei juridice acordate de către avocaţii numiţi din oficiu)   pe perioada anilor 2006-2007.
 La şedinţă au participat viceministrul justiţiei şi şeful Direcţiei economico-financiare  şi administrative a Ministerului Justiţiei, viceministrul finanţelor şi alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul instituţiilor subordonate.
      În urma auditului s-au consemnat următoarele nereguli, deficienţe şi încălcări:
• neregulamentar, în anul 2007, au fost utilizate de către Ministerul Justiţiei mijloace speciale în sumă de 10784,2 mil.lei (sau 70% din totalul mijloacelor speciale precizate pentru aparatul central) la procurarea echipamentului tehnic, produselor alimentare şi altor bunuri pentru  unele instituţii care dispun de bugete  distincte, aprobate separat prin Legea bugetului de stat (Departamentul Instituţiilor Penitenciare – 3839,6 mii lei; judecătoriile – 2091,4 mii lei; Departamentul de executare – 4329,0 mii lei şi alte  instituţii subordonate Ministerului – 524,2 mii lei);
• personalului aparatului central, cu excepţia  funcţiilor de conducere (pînă la 72,3%), le-au fost stabilite categorii de salarizare mai joase faţă de cele prevăzute în statele de personal, ca urmare, în perioada de referinţă, a fost obţinută o economie a fondului de salarizare în sumă de 485,5 mii lei, precum şi de la vacanţele înregistrate – în sumă de 1227,0 mii lei, care au fost  raportate sub formă de premii angajaţilor, relevîndu-se riscul repartizării neconforme a  premiilor în lipsa criteriilor de repartizare a acestora;
• la achiziţionarea mărfurilor nu în toate cazurile au fost respectate prevederile cadrului legal, fiind procurate bunuri materiale în sumă de 185,3 mii lei, fără desfăşurarea procedurii de achiziţie  şi încheierea contractelor în modul stabilit;
• n-au fost respectate clauzele contractului privind calitatea computerelor achiziţionate (654 de computere cu valoarea de 6708,7 mii lei), parametrii tehnici ai cărora nu corespundeau celor contractaţi şi, respectiv, preţul computerelor recepţionate a fost mai mic în raport cu cel achitat de către Minister;
• în perioada anilor 2006-2007, au fost valorificate investiţii capitale la obiectul „Casa Justiţiei” or. Basarabeasca în sumă de 1296,3 mii lei, această construcţie nefiind înregistrată în evidenţa contabilă nici a Ministerului, nici a judecătoriei, totodată, acest obiect fiind inclus nejustificat în Anexa nr.3 „Lista obiectelor nefinalizate supuse privatizării” la Hotărîrea Guvernului nr.945 din 20.08.2007  cu costul de deviz de 0,67 mii lei;
• din contul mijloacelor bugetare alocate pentru întreţinerea birourilor notariale de stat au fost efectuate cheltuieli la procurarea unor bunuri materiale, care nu sînt solicitate de către notarii de stat, în depozit formîndu-se stocuri, la momentul exercitării auditului, în sumă de 713,1 mii lei, ceea ce a generat utilizarea ineficientă a mijloacelor bugetare în exerciţiile bugetare respective;
• Centrul de Informaţii Juridice utilizează bunuri materiale, înregistrate în evidenţa contabilă a aparatului central, în sumă de 545,4 mii lei, obţinînd venituri din mijloace speciale, iar uzura mijloacelor fixe se înregistrează în bilanţul aparatului central;
• nivelul de executare a cheltuielilor la Centrul de Informaţii Juridice, în anul 2007, la componenta „Mijloace speciale” a constituit doar 41,6%, soldul mijloacelor neutilizate, la 01.01.2008, însumînd 477,7 mii lei, ceea ce este la nivelul veniturilor anuale;
•  la 01.01.2008, la Centrul de Informaţii Juridice erau înregistrate datorii debitoare la partea de venituri din mijloace speciale în sumă de 132,9 mii lei, în urma neachitării taxelor pentru abonamentul lunar privind accesul activ, înregistrarea, evidenţa şi ţinerea Registrului gajului  de către notarii privaţi.
• Au fost stabilite încălcări la aplicarea apostilei pe actele oficiale şi la evidenţa apostilelor aplicate:
 -   în Registrele de evidenţă a apostilelor aplicate,   nu în toate cazurile au fost indicate numele semnatarului actului oficial şi calitatea persoanei care a depus actele, precum şi a instanţei care a eliberat actul, relevîndu-se riscul încasării nejustificate a sumelor pentru apostilare;
 - în unele cazuri, cu unul şi acelaşi număr se aplică apostila pe mai multe acte depuse;
 - în multiple cazuri în Registrele de evidenţă a apostilelor lipseşte suma achitată şi semnăturile persoanelor care au solicitat apostila, iar în unele cazuri suma este indicată greşit, ce generează imposibilitatea verificării, prin confruntare, a corespunderii sumelor încasate cu sumele din registre.
  Încălcările  şi neajunsurile  comise au fost cauzate de:
• funcţionarea neadecvată a controlului intern, mai ales a componentei activităţi de control în domeniile ce ţin de achiziţii, gestionarea patrimoniului, remunerarea muncii;
• lipsa delimitării stricte a cheltuielilor instituţiilor finanţate de Ministerul Justiţiei;
• nedifinirea şi nedelegarea clară a responsabilităţilor în procesul de utilizare a banilor publici;
• nivelul înalt al fluctuaţiei cadrelor;
• nivelul insuficient de calificare şi experienţă a membrilor grupului de achiziţii publice;
• lipsa evidenţei computerizate a serviciilor prestate;
• nerespectarea de către unele persoane cu funcţii de răspundere a actelor legislative şi normative referitor la gestionarea mijloacelor financiare publice.
     
  Curtea de Conturi a înaintat următoarele cerinţe şi recomandări:

 Ministerului Justiţiei:
      - să întreprindă acţiuni concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor stabilite, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere care au comis încălcări la utilizarea mijloacelor şi la gestionarea patrimoniului public;
      - recomandări în vederea  stabilirii şi   menţinerii în cadrul Ministerului a unui sistem de management financiar şi control, capabil să asigure îndeplinirea obiectivelor acestuia, în condiţiile gestionării econome şi eficiente a resurselor financiare publice şi, în mod special, a veniturilor/încasărilor, cheltuielilor, activelor şi pasivelor.
 Guvernului:
      - să examineze oportunitatea încasării la partea de venituri a bugetului de stat a mijloacelor obţinute în urma aplicării apostilei pe actele oficiale, cu repartizarea acestora, prin Legea bugetului de stat anuală, conform necesităţilor reale şi argumentate ale executorilor de buget;
      - să excludă din Anexa nr.3 „Lista obiectelor nefinalizate supuse privatizării” la Hotărîrea Guvernului  nr.945 din 20.08.2007, poziţia 45 „Casa Justiţiei”, ţinîndu-se cont de necesitatea obiectului respectiv şi de investiţiile capitale valorificate în perioada anilor 2006-2007 pentru construcţia  acesteia în mărime de 1296,3 mii lei. 
     
      Ministerul Justiţiei, în perioada de audit, întru lichidarea  încălcărilor relevate,  a redresat situaţia privind procurarea computerelor cu parametrii tehnici necorespunzători; firma care le-a  furnizat a micşorat  în perioada auditului valoarea computerelor cu 1273,3 mii lei, livrînd suplimentar Ministerului şi programul  „Antivirus”.
 Contabilitatea  Ministerului Justiţiei:
      - a reflectat corect în evidenţa contabilă suma investiţiilor capitale în mărime de 315,7 mii lei, alocate Judecătoriei Basarabeasca;
      - a majorat valoarea de bilanţ a clădirii Judecătoriei Cahul cu volumul lucrărilor de reparaţie capitală în sumă de 130,1 mii lei.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY