Actualizat: Duminică, 23 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Gestionarea patrimoniului public de către Î.S. „Poșta Moldovei” necesită îmbunătățire

  • 14.12.2021
  • 4257

Rezultatele auditului conformității gestionării patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat (Î.S.) „Poșta Moldovei” în anul 2020 au fost examinate de Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), la data de 14 decembrie curent.

Î.S. „Poșta Moldovei” este operatorul național, care prestează servicii poștale, diverse servicii de plată și alte servicii non-poștale. Structura funcțională a Î.S. „Poșta Moldovei” este organizată pe verticală, fiind constituită pe trei nivele: administrația centrală, sucursalele și serviciile operaționale, precum și oficiile și agențiile poștale. Astfel, întreprinderea cuprinde 24 de sucursale, 5 servicii operaționale regionale, un Centru național de tranzit, 1232 oficii și agenții poștale, precum și un magazin filatelic.

În context, întreprinderea gestionează patrimoniul proprietate publică amplasat pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care aparține în totalitate statului și, în aspectul existenței și componenței materiale, a constituit, la finele anului 2020, circa 327 mil. lei.

Rezultatele auditului public extern denotă că, Î.S. „Poșta Moldovei” nu cunoaște obiectiv patrimoniul gestionat, dat fiind faptul că inventarierea clădirilor, terenurilor și a activelor necorporale a fost desfășurată într-un mod formal. Astfel, întreprinderea nu a asigurat gestionarea conformă și managementul responsabil a categoriilor de active menționate, fiind admise un șir de iregularități:

  • neînregistrarea în evidență contabilă a 32 loturi de teren cu valoarea cadastrală de cca 0,8 mil. lei și a 16 clădiri cu valoare cadastrală de cca 1,5 mil. lei;
  • neînregistrarea dreptului de proprietate asupra 11 loturi de teren cu valoarea cadastrală totală de cca 1,5 mil. lei și asupra a 7 clădiri cu costul de intrare de 1,3 mil. lei;
  • lipsa datelor privind bunurile imobile amplasate pe adresa a 383 de subdiviziuni structurale;
  • neînregistrarea contabilă a 2 mărci comerciale deținute: Marca comercială „Poșta Moldovei” și Marca comercială „Curier Rapid”.

Totodată, auditul a relevat că, în perioada supusă auditului, Î.S. „Poșta Moldovei” a generat pierdere netă de cca 35,3 mil. lei, care, pe de o parte, a fost cauzată de scăderea extensivă a volumului serviciilor prestate în expresie cantitativă legată de restricțiile impuse în vederea prevenirii și atenuării infecției COVID-19, iar, pe de altă parte, de managementul defectuos al formării tarifelor.

Astfel, tarifele aplicate de către întreprindere nu au fost revizuite și ajustate, tarifele pentru serviciile poștale din sfera serviciului poștal universal fiind aprobate încă în anul 2012; serviciile de expediere a coletelor poștale interne – în anul 2012; serviciile poștale internaționale – în anul 2015; serviciile de expediere a coletelor poștale internaționale – în anul 2015; serviciile de expediere a mandatelor internaționale – în anul 2015; iar serviciile Curier Rapid – în anul 2017. Deficiențele au fost cauzate de lipsa unor reglementări interne specifice aferente condițiilor și termenelor de revizuire și ajustare a tarifelor.

Lacunele managementului financiar-contabil au condiționat gestionarea neconformă a unor venituri și cheltuieli ale întreprinderii:

  • nerecunoașterea veniturilor perioadei în sumă de cca 796,3 mii lei și a cheltuielilor -  în sumă de cca 4,3 mil. lei;
  • gestionarea necorespunzătoare a obligațiilor față de personalul încadrat privind indemnizațiile de concediu anual nefolosit și a costurilor aferente, în sumă de cca 21,2 mil. lei.

Auditul a abordat, de asemenea, domeniul achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperii necesităților de producere și asigurării bazei tehnico-materiale a Î.S. „Poșta Moldovei”. Conform constatărilor de audit, întreprinderea nu cunoaște volumul real de achiziții realizate în anul 2020, care, potrivit estimărilor de audit, au constituit cca 59,5 mil. lei. Totodată, Î.S. „Poșta Moldovei” nu a asigurat transparența, regularitatea și eficienta procedurilor de achiziții, fiind admise un șir de neconformitățile, cum ar fi nepublicarea planului de achiziții; nepublicarea anunțurilor de participare la licitații deschise aferente achizițiilor cu valoare de 7,3 mil.lei; întocmirea necorespunzătoare a caietelor de sarcini, nefiind descrise cu exactitate volumul și tipul lucrărilor de reparații curente în suma totală de cca 2 mil. lei; divizarea achizițiilor prin încheiere de contracte separate în suma totală de 862,5 mii lei etc.

Pe parcursul misiunii de audit, urmare a recomandărilor auditorilor, Î.S. „Poșta Moldovei” a contabilizat mărcile comerciale deținute „Poșta Moldovei” și „Curier Rapid” cu costul total de intrare de 11,4 mii lei; a contabilizat 6 clădiri amplasate în mun. Bălți și or. Orhei cu costul total de intrare de cca 1,5 mil.lei; a lansat licitația deschisă privind achiziționarea serviciilor de evaluare a bunurilor imobile în scopul înregistrării contabile a acestora.

Menționăm că, rezultatele auditului privind conformitatea gestionării patrimoniului public de către Î.S. „Poșta Moldovei” în anul 2020 indică asupra neconcordanței managementului la principiile de bună guvernare, precum și asupra controlului intern managerial neperformant. În contextul deficiențelor identificate, Curtea de Conturi a înaintat recomandări entității auditate, care urmează a fi implementate în termenii stabiliți.

 

Fișiere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY