Actualizat: Vineri, 21 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Examinarea rezultatelor auditului la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

 • 23.01.2024
 • 935

Procesele de valorificare a alocațiilor bugetare și gestionare a patrimoniului public în cadrul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal necesită îmbunătățiri.

Constatările și recomandările de audit, formulate în Raportul auditului conformității asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) în perioada 2018-2022, au fost examinate în cadrul ședinței Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) la data de 23 ianuarie.

Scopul auditului public extern a constat în evaluarea conformității asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către CNPDCP în perioada 2018-2022 cu emiterea unei concluzii generale.

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal este o autoritate publică autonomă, care are drept obiectiv apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viață privată în legătură cu prelucrarea și transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal. În acest context, este important ca mijloacele bugetare alocate de la buget să acopere necesitățile instituției pentru sfera sa de competență, iar valorificarea acestora să fie bazată pe respectarea principiilor bunei guvernări.

Pentru anii 2018-2022, CNPDCP i-au fost precizate mijloace de la bugetul de stat în sumă totală de 44,1 mil. lei, execuția de ansamblu a cheltuielilor de casă fiind sub nivelul alocațiilor precizate, această tendință fiind înregistrată pe întreaga perioadă evaluată. Preponderent mijloacele bugetare au fost alocate pentru finanțarea cheltuielilor de personal de circa 85,9% și pentru achiziția de servicii 11% din alocații. La finele anului 2022, CNPDCP avea în gestiune mijloace fixe cu valoarea de bilanț de 5,2 mil. lei cu un nivel al uzurii de 68%. Ponderea de circa 66% în totalul mijloacelor fixe revine utilajelor și mijloacelor de transport.

Generalizând constatările și concluziile de audit, CCRM a concluzionat, că în cadrul CNPDCP nu a fost organizat și implementat un sistem de control intern managerial pe deplin funcțional, ceea ce a generat neconformități, deficiențe și aspecte problematice atât la valorificarea alocațiilor bugetare, cât și la gestionarea patrimoniului public. Potrivit auditului, unele activități, procese și proceduri, precum și tranzacții, inclusiv cu impact financiar, realizate în anii 2018-2022, nu au întrunit în totalitate criteriile de conformitate care guvernează această entitate.

Potrivit constatărilor Curții de Conturi, conformitatea elaborării bugetului instituției a fost afectată de un șir de iregularități:

 • nu a fost instituit un proces pe deplin funcțional aferent elaborării anuale a proiectului de buget reieșind din necesitățile reale, fiind atestată o planificare a bugetelor anuale cu surplusuri de mijloace bugetare incluse neargumentat la unele subclase de cheltuieli;
 • setul de indicatori de performanță a instituției nu a fost prioritizat în corespundere cu cerințele bugetării în bază de program, ceea ce nu oferă o viziune clară asupra activităților realizate, precum și o evoluție în dinamică a acestora;
 • legislația națională privind protecția datelor cu caracter personal nu a fost racordată la prevederile legislației UE;
 • nu a fost elaborată o Strategie în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

La capitolul conformitatea executării cheltuielilor au fost constate următoarele deficiențe:

 • indicatorii precizați la partea de venituri și cheltuieli nu au fost valorificați;
 • planificarea lacunară a necesităților de achiziții, nemodificarea planurilor anuale de achiziție pe paginile web deținute, ținând cont de alocațiile precizate, divizarea achizițiilor;
 • calcularea și achitarea neregulamentară a unor plăți salariale personalului;
 • executarea unor cheltuieli neeficiente pentru întreținerea mijloacelor de transport;
 • nerespectarea unor reglementări privind deplasările de serviciu în străinătate.

Auditul a depistat unele lacune în domeniul conformității gestionării patrimoniului, cum ar fi efectuarea neconformă a inventarierii, fapt care a condiționat incertitudini privind valoarea bunurilor gestionate; existența unor stocuri de mijloace fixe, active nemateriale și materiale circulante supraevaluate; nu a fost calculată uzura, amortizarea mijloacelor fixe și activelor nemateriale; unele active nu au fost recunoscute.

Curtea de Conturi constată că factorii care au determinat neconformitățile menționate au fost condiționați inclusiv și de neimplementarea pe deplin a unui sistem de control intern managerial conform rigorilor, inclusiv elaborarea și documentarea tuturor proceselor și procedurilor aferente acestora, reglementarea și divizarea clară a responsabilităților.

Prin recomandările înaintate entității auditate, Curtea de Conturi a accentuat necesitatea de asumare a unor decizii manageriale pentru elucidarea situațiilor expuse, sporirea și consolidarea sistemului de control intern capabil să asigure gestionarea conformă a patrimoniului și a resurselor financiare publice prin remedierea aspectelor vulnerabile depistate.

De menționat, că pe parcursul auditului, CNPDCP a întreprins unele acțiuni de remediere a deficiențelor, cum ar fi înregistrarea entității pe platforma „MTender” și inițierea procedurilor de achiziții pe această platformă, plasarea pe pagina electronică a Planului anual de achiziții, casarea bunurilor materiale și a mijloacelor fixe uzate și organizarea procedurilor de inventariere regulamentară a bunurilor materiale etc.

 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY