Actualizat: Joi, 09 Decembrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

HOTĂRÎREA nr. 17 din 7 mai 2012 cu privire la Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Ministerul Afacerilor Interne şi unele instituţii din subordine

Nr. 17 din 07.05.2012
Prima | RAPOARTE DE AUDIT

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului afacerilor interne dl A.Roibu, viceministrului afacerilor interne, comandantul trupelor de carabinieri dl V.Dragomir, şefului Direcţiei generale economie şi finanţe a Ministerului Afacerilor Interne dl S.Ţurcan, şefului Direcţiei generale logistică a Ministerului Afacerilor Interne dl G.Oanţa, şefului Direcţiei generale analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor a Ministerului Afacerilor Interne dl V.Ţurcan, şefului Direcţiei generale resurse umane a Ministerului Afacerilor Interne dl O.Babin, rectorului Academiei "Ştefan cel Mare" dl S.Carp, şefului interimar al Clubului sportiv central "Dinamo" dl A.Catlabuga, şefului adjunct al Direcţiei finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului a Ministerului Finanţelor dna N.Cernăuţanu, şefului adjunct al Serviciului Control Financiar şi Revizie al Ministerului Finanţelor dl I.Borta, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art. 4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Ministerul Afacerilor Interne şi unele instituţii din subordine.

Misiunea de audit s-a desfăşurat la Ministerul Afacerilor Interne, în temeiul art. 28 şi art. 31 din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008[2] şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012.

Scopul auditului a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că rapoartele financiare, întocmite de către Ministerul Afacerilor Interne (în continuare - MAI, sau ministerul) şi instituţiile din subordine pe anul 2011, în toate aspectele semnificative, sînt elaborate în conformitate cu prevederile acceptate şi prezintă informaţia reală şi fidelă asupra situaţiei financiare şi celei patrimoniale, bazată pe datele evidenţei contabile şi/sau consolidarea datelor rapoartelor instituţiilor din subordine, iar utilizarea mijloacelor publice şi operaţiunile financiare efectuate sînt corecte şi conforme prevederilor legale.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[3]. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, precum şi exprimării opiniilor de audit, probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor de evaluare a riscului şi procedurilor de audit ulterioare, efectuării testelor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode: examinări, observări, confirmări, recalculări, intervievări etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a  c o n s t a t a t:

Ministrul afacerilor interne, în calitatea sa de executor de buget şi manager al instituţiei publice, are obligaţia să asigure utilizarea fondurilor publice cu respectarea principiilor de transparenţă, economicitate, eficienţă, eficacitate şi legalitate, pentru funcţionarea regulamentară a aparatului central al MAI şi instituţiilor din subordine, precum şi să administreze raţional patrimoniul de stat aflat în gestiune. În perioada supusă auditului, majoritatea alocaţiilor s-au executat în limita planurilor aprobate. Atît la minister, cît şi la instituţiile din subordine auditate se ţine evidenţa mijloacelor financiare şi a patrimoniului de stat. Totodată, auditul a relevat unele neregularităţi, erori, dificultăţi, precum şi unele probleme ce ţin de managementul economico-financiar, cadrul juridic în domeniu, care se exprimă prin următoarele:

• Ministerul a activat cu un efectiv al cărui stat de personal nu a fost avizat şi înregistrat regulamentar de către Direcţia politici de cadre a Cancelariei de Stat şi, respectiv, schemele de încadrare ale MAI n-au fost înregistrate la Ministerul Finanţelor.

• Cheltuielile de bază au fost efectuate în limita alocaţiilor precizate pentru perioada de gestiune, cu excepţia depăşirii limitelor de cheltuieli la unele articole în lipsa modificării planurilor de finanţare (949,0 mii lei); formării datoriilor debitoare (3,4 mil. lei) şi creditoare (1,0 mil. lei) cu termenul de prescripţie expirat, fapt ce a condiţionat neregularitatea utilizării fondurilor publice.

• Lipsa unei monitorizări conforme şi controlul intern neadecvat asupra formării şi utilizării regulamentare a mijloacelor speciale au condiţionat neîncasarea veniturilor (1,8 mil. lei) şi nevalorificarea lor (6,9 mil. lei), fiind evidenţiată planificarea nerelevantă a veniturilor şi cheltuielilor.

• Lipsa mecanismului de interconexiune între bugetul de stat şi bugetul unităţilor administrativ-teritoriale a determinat, pentru anul 2011, dublarea veniturilor şi cheltuielilor executate din bugetul de stat pentru achiziţionarea centralizată de către MAI a echipamentului destinat întreţinerii poliţiei municipale (3,7 mil. lei).

• Nu sînt divizate corect, în aspectul clasificaţiei funcţionale, cheltuielile în sumă de 37,8 mil. lei, inclusiv 29,9 mil. lei - la Academia "Ştefan cel Mare", şi 7,9 mil. lei - la Clubul sportiv central "Dinamo".

• N-a fost monitorizată restituirea în bugetul de stat de către militarii prin contract concediaţi şi cursanţii exmatriculaţi a cheltuielilor pentru instruire în sumă de 3,8 mil. lei (Departamentul trupelor de carabinieri - 1,9 mil. lei; Academia "Ştefan cel Mare" - 0,5 mil. lei; alte instituţii - 1,4 mil. lei).

• Academia "Ştefan cel Mare" nu a raportat la componenta mijloace speciale venituri (723,8 mii lei); a admis cheltuieli de personal cu depăşirea limitelor precizate (179,7 mii lei); n-a utilizat limitele de alocaţii aprobate (138,4 mii lei); a diminuat datoriile debitoare (1,4 mil. lei); a admis cheltuieli neregulamentare pentru servicii de telefonie mobilă şi transport (123,7 mii lei); a casat neregulamentar produse alimentare (46,4 mii lei) etc.

• Valoarea de bilanţ a unor bunuri primite cu titlu de ajutor umanitar a fost diminuată cu 13,3 mil. lei (Departamentul trupelor de carabinieri - 9,4 mil. lei, Centrul tehnic şi transport - 3,0 mil. lei, aparatul central al MAI - 0,9 mil. lei).

• Datorită discordanţei normelor de drept ce reglementează raporturile în domeniul asigurării obligatorii a militarilor şi membrilor familiilor lor, se atestă creşterea continuă a titlurilor executorii şi a cheltuielilor achitate din contul bugetului de stat (2,0 mil.lei).

• În rezultatul gestionării neconforme, unele instituţii din subordinea MAI nu au asigurat delimitarea, evaluarea şi înregistrarea regulamentară a terenurilor cu suprafaţa de 181,2 ha, a 269 de imobile cu valoarea de 136,1 mil. lei, precum şi a drepturilor asupra lor la organele cadastrale teritoriale şi în evidenţa contabilă, nefiind raportate situaţiile patrimoniale reale, ceea ce poate condiţiona neasigurarea integrităţii patrimoniului.

• Din patrimoniul administrat nu se utilizează la capacitatea maximă sau integral 38 de obiecte cu suprafaţa de 5,4 mii m2, iar 137 de apartamente proprietate publică a statului au fost privatizate fără permisiunea MAI.

• La balanţa MAI sînt înregistrate construcţii nefinisate din anii 2005-2007, cu gradul de finisare mai mult de 70% şi valoarea de 25,3 mil. lei. Nefinisarea acestora condiţionează riscul ca unele imobile să se deterioreze, ceea ce denotă situaţiile de nevalorificare eficientă a banilor publici. Direcţia medicală a MAI a admis formarea, la 01.01.2008, a datoriilor debitoare cu termenul de prescripţie expirat pentru utilajul nelivrat (1,7 mil. lei), astfel dezafectînd mijloacele respective din circuitul instituţiei.

• Managementul achiziţiilor publice în cadrul MAI şi unele instituţii din subordine este afectat de nereguli, care au impact negativ asupra efectuării unor procurări de bunuri în condiţii de economicitate. Planificarea contractelor de achiziţii publice se efectuează fără a se cunoaşte exact necesităţile de bunuri, lucrări sau servicii; planurile trimestriale şi anuale de achiziţii nu sînt publicate pe pagina WEB a entităţii; nu s-au întocmit procese-verbale de deschidere a ofertelor; datorită nesolicitării garanţiilor pentru buna execuţie (3,1 mil. lei), unele contracte de achiziţie a mărfurilor şi lucrărilor nu au fost executate în condiţiile iniţial stabilite, fiind întocmite acorduri adiţionale de majorare a costului mărfurilor şi lucrărilor (1,4 mil. lei); unele achiziţii de lucrări s-au efectuat în lipsa documentaţiei de proiect însoţite de calcule de deviz, aprobate şi expertizate în modul stabilit; nu a fost asigurată încasarea penalităţilor calculate pentru neexecutarea contractelor (90,5 mii lei) etc.

• În casa aparatului central al MAI se află la păstrare corpuri delicte ridicate în perioada anilor 1992-2007 şi netransmise spre păstrare organelor fiscale, inclusiv valută (euro, dolari SUA), obiecte preţioase etc.

• Bilanţurile contabile ale instituţiilor din subordine nu exprimă situaţia reală a activelor, datorită faptului că Comisia centrală de casare a bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe a MAI n-a activat regulamentar, întru examinarea actelor de casare prezentate de către entităţi.

• Nu a fost asigurată acreditarea Academiei "Ştefan cel Mare", ceea ce poate afecta capacitatea acesteia în realizarea obiectivelor pentru domeniul învăţămîntului. Mărimea taxelor pentru studii este stabilită de către Senat cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 847-XIII din 24.05.1996. Totodată, în cadrul Academiei s-a constatat crearea ilegală a Universităţii de Cultură, cu un efectiv de 21 unităţi, inclusiv 14 militari prin contract şi 7 angajaţi civili (trupa de balet - 15 unităţi), pentru întreţinerea cărora s-au cheltuit circa 529,5 mii lei.  

• Sistemul de control intern şi audit intern la MAI şi unele instituţii din subordine necesită îmbunătăţiri, care ar asigura o bună guvernare, întru realizarea obiectivelor ministerului.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art. 7 alin.(1) lit.a), art. 15 alin.(2) şi alin.(4), art. 16 lit.c), art. 34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

 hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Ministerul Afacerilor Interne şi unele instituţii din subordine, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:

2.1. Ministerului Afacerilor Interne şi se cere:

2.1.1. să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit; să intensifice controlul asupra respectării legislaţiei la utilizarea mijloacelor financiare şi patrimoniului public;

2.1.2. să asigure respectarea cadrului legal privind avizarea şi înregistrarea statului de personal şi schemelor de încadrare ale ministerului, precum şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Concepţiei de reformare a MAI;

2.1.3. în comun cu Ministerul Finanţelor, să examineze oportunitatea modificării mecanismului de finanţare a cheltuielilor, în scopul achiziţionării echipamentului destinat întreţinerii poliţiei municipale în mod centralizat de către MAI;

2.1.4. să examineze situaţiile referitor la privatizarea unor bunuri proprietate publică a MAI de către unii angajaţi;

2.1.5. să efectueze o inventariere regulamentară a obiectelor de investiţii capitale nefinalizate, cu prioritizarea finanţării acestora şi înaintarea propunerilor corespunzătoare, precum şi a corpurilor delicte, cu transmiterea regulamentară a lor;

2.1.6. să examineze situaţia privind neacreditarea Academiei "Ştefan cel Mare" şi legalitatea fondării Universităţii de Cultură, ţinîndu-se cont de prevederile Legii învăţămîntului;

2.1.7. să revizuiască Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor contra plată, prestate de către subdiviziunile MAI, şi tarifele acestuia, întru stabilirea regulamentară a mărimilor taxelor pentru studii;

2.2. Departamentului trupelor de carabinieri, Academiei "Ştefan cel Mare" şi Clubului sportiv central "Dinamo", pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, şi intensificarea controlului asupra respectării legislaţiei la utilizarea mijloacelor financiare şi patrimoniului public;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru documentare şi întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandării (6) menţionate în Raportul de audit, şi se propune să examineze modalitatea regulamentară de finanţare a Academiei "Ştefan cel Mare" şi Clubului sportiv central "Dinamo" , în aspectul clasificaţiei funcţionale;

2.4. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru a iniţia, în comun cu MAI, inventarierea totală a corpurilor delicte, bunurilor sechestrate şi confiscate de instituţiile din subordine, cu recepţionarea regulamentară a lor.

3. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit anexat se remit, pentru informare, Guvernului şi se propune să identifice măsuri privind monitorizarea şi controlul realizării eficiente şi în termen a Planului de acţiuni pentru implementarea Concepţiei de reformare a MAI, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.439 din 16.06.2011.

4. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit anexat se remit, pentru informare, Parlamentului, inclusiv Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică a Parlamentului Republicii Moldova.

5. Se ia act că, pe parcursul auditului:

5.1. a fost corectată şi majorată cu 13,3 mil. lei valoarea de bilanţ a bunurilor primite cu titlu de ajutor umanitar (Departamentul trupelor de carabinieri - cu 9,4 mil. lei, Centrul tehnic şi transport - cu 3,0 mil.lei, aparatul central al MAI - cu 0,9 mil. lei); s-a restabilit în evidenţa contabilă datoria debitoare în sumă de 120,0 mii lei, neachitată de către Direcţia medicală a MAI, iar surplusurile de bunuri depistate în rezultatul inventarierii în sumă de 74,3 mii lei şi programa "Evidenţa contabilă Soft" cu valoarea de 30,0 mii lei au fost reflectate în evidenţa contabilă;

5.2. Academia "Ştefan cel Mare" a restabilit în evidenţa contabilă şi a inclus în veniturile calculate pe anul 2012 datoria cursanţilor pentru studii în sumă de 723,8 mii lei; a micşorat, la 01.04.2012, cu 391,5 mii lei datoria debitoare de 725,2 mii lei, formată la 31.12.2011 pentru produsele alimentare achitate, dar nelivrate; la 12.01.2012 a iniţiat procedura de înregistrare în mod regulamentar a terenurilor; la 13.04.2012 a fost emis ordinul MAI nr.122 privind transmiterea cu titru gratuit de la Academie la balanţa MAI a Cinematografului "Fortuna";

5.3. Din salariul titularilor de avans, în casa ministerului a fost încasată suma de 23,1 mii lei, iar conform documentelor prezentate, s-a stins datoria debitoare în sumă de 415,7 mii lei, formată la 01.10.2011. A fost emis Ordinul nr.77 din 19.03.1012 "Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziţii al MAI, aprobarea componenţei nominale şi Regulamentul privind activitatea acestuia"; dosarele pe achiziţiile publice au fost perfectate regulamentar.

6. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre executarea cerinţelor punctelor 2.1., 2.2., 2.3. şi 2.4. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

7. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr. 237-240, art. 864.

[2] Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările ulterioare).

[3]Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandarea: 1. Să asigure executarea Ordinului nr.258 din 27.09.2011 cu privire la instituirea grupului de monitorizare şi control al realizării Planului de acţiuni pentru implementarea Concepţiei de reformare a MAI.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 2. Să asigure respectarea cadrului legal privind avizarea şi înregistrarea statului de personal şi a schemelor de încadrare ale ministerului.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 4. Să asigure efectuarea de cheltuieli în limitele bugetare aprobate, inclusiv în aspectul clasificaţiei economice a cheltuielilor.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 5. Să asigure implementarea elementelor sistemului de management financiar şi control intern la compartimentele planificarea, evidenţa şi raportarea veniturilor/cheltuielilor de mijloace speciale.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 6. Să examineze oportunitatea modificării mecanismului de finanţare a cheltuielilor în scopul achiziţionării echipamentului destinat întreţinerii poliţiei municipale în mod centralizat de către MAI.

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 6. Să examineze oportunitatea modificării mecanismului de finanţare a cheltuielilor în scopul achiziţionării echipamentului destinat întreţinerii poliţiei municipale în mod centralizat de către MAI.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 7. Să respecte cadrul legal la efectuarea achiziţiilor publice şi să identifice măsuri privind aplicarea principiului eficienţei şi transparenţei în procesul achiziţiilor publice de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile instituţiilor din subordinea MAI.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 8. Să implementeze un sistem eficient de control intern, asigurînd conformitatea ţinerii evidenţei contabile şi a gestionării patrimoniului de stat, precum şi corectitudinea şi plenitudinea raportării acestuia organelor de competenţă.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 9. Să asigure delimitarea terenurilor proprietate publică a statului, cu înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile administrate, precum şi să evalueze şi să înregistreze în evidenţa contabilă patrimoniul public dat în folosinţă.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 10. Să examineze situaţiile referitor la privatizarea de către unii angajaţi a unor bunuri proprietate publică a MAI.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 11. Să efectueze o inventariere regulamentară a obiectelor de investiţii capitale nefinalizate, cu prioritizarea finanţării acestora şi înaintarea propunerilor corespunzătoare.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 12. MAI, în comun cu executorul judecătoresc, să asigure, în condiţiile legii, măsurile de încasare a sumei de 1,7 mil. lei conform titlului executoriu.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 13.Să examineze oportunitatea modernizării programei informaţionale destinate calculării salariilor angajaţilor MAI.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 14. Să implementeze un sistem eficient de management financiar şi control intern pentru asigurarea exercitării obligaţiunilor legale privind ţinerea evidenţei contabile, precum şi să asigure monitorizarea exercitării de către persoanele responsabile a atribuţiilor conform competenţei.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 15. Să nu admită pe viitor formarea de către titularii de avans a unor datorii debitoare, iar datoria creditoare cu termenul de prescripţie expirat a personalului privind deponenţii, în sumă de 65,1mii lei, să fie raportată la majorarea finanţării entităţii.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 16. Să implementeze un sistem de control intern adecvat întru reducerea cheltuielilor pentru achitarea titlurilor executorii din contul bugetului de stat, cu întreprinderea măsurilor de înlăturare a discordanţelor în normele de drept.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 18. Să iniţieze inventarierea totală a corpurilor delicte, bunurilor sechestrate şi confiscate de instituţiile din subordine, determinînd totalitatea acestora, şi, în comun cu inspectoratele fiscale de stat teritoriale, să transmită regulamentar bunurile pentru evidenţă, evaluare şi vînzare ,cu trecerea lor ulterioară în posesia statului.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 19. Să asigure implementarea elementelor sistemului de control intern, în vederea neadmiterii neregulilor în evidenţa contabilă, inclusiv la compartimentul bunurile cu titlu de ajutor umanitar.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 20. Să asigure activitatea Comisiei centrale de casare a bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, a MAI, cu efectuarea controlului asupra documentelor, actelor de casare prezentate comisiei de către subdiviziunile şi întreprinderile de stat din subordine.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 21. Să asigure recuperarea lipsurilor de bunuri în sumă de 17,4 mii lei şi efectuarea inventarierilor anuale a patrimoniului MAI în strictă conformitate cu cerinţele regulamentare, întru asigurarea gestionării conforme şi integrităţii acestuia.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 22. Să asigure efectuarea de cheltuieli în limitele aprobate, precum şi raportarea corectă şi veridică a acestora, respectînd cu stricteţe disciplina bugetară şi financiară, cu economisirea mijloacelor publice.

Autoritatea:DEPARTAMENTUL TRUPELOR DE CARABINERI

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 23. Să respecte cadrul legal la efectuarea achiziţiilor publice şi să implementeze controale manageriale potrivite pentru administrarea contractelor încheiate.

Autoritatea:DEPARTAMENTUL TRUPELOR DE CARABINERI

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 24. Să asigure respectarea normelor de cheltuieli pentru alimentaţia militarilor în termen şi a componenţei raţiei alimentare.

Autoritatea:DEPARTAMENTUL TRUPELOR DE CARABINERI

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 25. Să asigure contractarea regulamentară a serviciilor acordate de Î.M. „Parcul Urban de Autobuze" şi monitorizarea executării conforme, cu includerea modului de justificare a volumului de servicii prestate.

Autoritatea:DEPARTAMENTUL TRUPELOR DE CARABINERI

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 26. Să efectueze inventarierea totală a patrimoniului, cu asigurarea înregistrării conforme la organele cadastrale, să se determine asupra bunurilor imobile neutilizate în condiţiile prevederilor legale, precum şi să evalueze şi să înregistreze în evidenţa contabilă patrimoniul public dat în folosinţă.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 27. Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea neadmiterii deteriorării patrimoniului de stat aflat în administrare, asigurînd o gestionare raţională şi conformă.

Autoritatea:DEPARTAMENTUL TRUPELOR DE CARABINERI

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 28. Să întreprindă acţiunile de rigoare privind elaborarea şi aprobarea, în comun cu organul de specialitate, a modului de aplicare a raţiei alimentare pentru consumatorii speciali.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 29. Să examineze situaţia înregistrării în evidenţa contabilă a 4 unităţi de armament stabilite ca lipsă în anii precedenţi.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 29. Să examineze situaţia înregistrării în evidenţa contabilă a 4 unităţi de armament stabilite ca lipsă în anii precedenţi.

Autoritatea:DEPARTAMENTUL TRUPELOR DE CARABINERI

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 30. Să asigure estimarea argumentată din punct de vedere economic a veniturilor proprii pasibile încasării şi planificarea justificată a cheltuielilor în limitele necesarului real al acestora.

Autoritatea:ACADEMIA DE POLIŢIE "ŞTEFAN CEL MARE"

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 31. Să respecte limitele aprobate de cheltuieli, inclusiv în aspectul clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare.

Autoritatea:ACADEMIA DE POLIŢIE "ŞTEFAN CEL MARE"

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 32. Să întreprindă măsuri în vederea delimitării şi înregistrării regulamentare a terenurilor şi imobilelor gestionate la organele cadastrale, precum şi să-şi prioritizeze cheltuielile în scopul evaluării terenurilor aferente construcţiilor gestionate şi reflectării lor în evidenţa contabilă.

Autoritatea:ACADEMIA DE POLIŢIE "ŞTEFAN CEL MARE"

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 33. Să asigure ţinerea evidenţei contabile potrivit normelor legale.

Autoritatea:ACADEMIA DE POLIŢIE "ŞTEFAN CEL MARE"

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 34. Să întreprindă măsuri privind restituirea, conform normelor legale, în bugetul de stat a cheltuielilor suportate pentru instruirea militarilor angajaţi prin contract şi concediaţi cu vechimea în muncă mai mică de 3 ani.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 35. Să examineze situaţia privind exploatarea de către Academie a unităţilor de transport peste limita legală şi să întreprindă măsuri pentru reducerea cheltuielilor în acest scop.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 36. Să întreprindă acţiunile de rigoare privind elaborarea şi aprobarea, în comun cu organul de specialitate, a modului de aplicare a raţiei alimentare pentru consumatorii speciali.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 37. Să examineze temeinicia fondării ilegale a Universităţii de Cultură, ţinînd cont de prevederile Legii învăţămîntului.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 38. Să examineze circumstanţele în care nu a fost acreditată Academia „Ştefan cel Mare"conform cadrului legal.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 39. Să asigure încasarea integrală a veniturilor din mijloacele speciale şi executarea cheltuielilor în limitele aprobate, cu lichidarea neajunsurilor constatate.

Autoritatea:CLUBUL SPORTIV CENTRAL "DINAMO"

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 40. Să respecte legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, cu implementarea unui sistem de control intern, care să asigure înlăturarea tuturor deficienţelor, precum şi să reglementeze responsabilităţile membrilor grupului de lucru asupra activităţilor efectuate.

Autoritatea:CLUBUL SPORTIV CENTRAL "DINAMO"

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 41. Să asigure integritatea patrimoniului transmis în gestiune, precum şi să întreprindă măsuri în vederea definitivării delimitării şi înregistrării regulamentare la organele cadastrale a terenurilor şi imobilelor gestionate. Să asigure evaluarea terenurilor aferente construcţiilor gestionate şi reflectarea lor în evidenţa contabilă.

Autoritatea:CLUBUL SPORTIV CENTRAL "DINAMO"

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 42. Să reglementeze serviciile şi tarifele aferente acestora, în vederea regularităţii aplicării lor.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 43. Să examineze situaţia privind administrarea eficientă a mijloacelor fixe, inclusiv a unităţilor de transport, în aspectul reducerii cheltuielilor în acest scop.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 44. Să consolideze elementele sistemului de control intern, în special prin evaluarea riscurilor, în vederea asigurării unui management financiar şi, respectiv, a unei bune guvernări a fondurilor publice.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Recomandarea: 45. Să identifice riscurile de fraudă şi corupţie, cu întreprinderea unor măsuri eficiente prin efectuarea controalelor inopinate şi a investigaţiilor în domeniul vizat.

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Cererea: 2.1. Ministerului Afacerilor Interne şi se cere: 2.1.1. să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit; să intensifice controlul asupra respectării legislaţiei la utilizarea mijloacelor financiare şi patrimoniului public;

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 17.11.2012

Cererea: 2.2. Departamentului trupelor de carabinieri, Academiei „Ştefan cel Mare" şi Clubului sportiv central „Dinamo", pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, şi intensificarea controlului asupra respectării legislaţiei la utilizarea mijloacelor financiare şi patrimoniului public;

Autoritatea:DEPARTAMENTUL TRUPELOR DE CARABINERI

Termen implementare: 17.11.2012

Cererea: 2.2. Departamentului trupelor de carabinieri, Academiei „Ştefan cel Mare" şi Clubului sportiv central „Dinamo", pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, şi intensificarea controlului asupra respectării legislaţiei la utilizarea mijloacelor financiare şi patrimoniului public;

Autoritatea:ACADEMIA DE POLIŢIE "ŞTEFAN CEL MARE"

Termen implementare: 17.11.2012

Cererea: 2.2. Departamentului trupelor de carabinieri, Academiei „Ştefan cel Mare" şi Clubului sportiv central „Dinamo", pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, şi intensificarea controlului asupra respectării legislaţiei la utilizarea mijloacelor financiare şi patrimoniului public;

Autoritatea:CLUBUL SPORTIV CENTRAL "DINAMO"

Termen implementare: 17.11.2012

Cererea: 2.3. Ministerului Finanţelor, pentru documentare şi întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandării (6) menţionate în Raportul de audit, şi se propune să examineze modalitatea regulamentară de finanţare a Academiei „Ştefan cel Mare" şi Clubului sportiv central "Dinamo" , în aspectul clasificaţiei funcţionale;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 17.11.2012

Cererea: 2.4. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru a iniţia, în comun cu MAI, inventarierea totală a corpurilor delicte, bunurilor sechestrate şi confiscate de instituţiile din subordine, cu recepţionarea regulamentară a lor.

Autoritatea:INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT (CU STATUT DE ORGAN CENTRAL)

Termen implementare: 17.11.2012

Cererea: 2.1.2. să asigure respectarea cadrului legal privind avizarea şi înregistrarea statului de personal şi schemelor de încadrare ale ministerului, precum şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Concepţiei de reformare a MAI;

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Cererea: 2.1.3. în comun cu Ministerul Finanţelor, să examineze oportunitatea modificării mecanismului de finanţare a cheltuielilor, în scopul achiziţionării echipamentului destinat întreţinerii poliţiei municipale în mod centralizat de către MAI;

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Cererea: 2.1.7. să revizuiască Nomenclatorul lucrurilor și serviciilor contra plată, prestate de către subdiviziunile MAI, și tarifele acestuia, întru stabilirea regulamentară a mărimilor taxelor pentru studii

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Cererea: 2.1.6. Să examineze situația privind neacreditarea Academiei „Ștefan cel Mare” și legalitatea fondării Universității de cultură, ținîndu-se cont de prevederile Legii învățamîntului

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Cererea: 2.1.4. să examineze situaţiile referitor la privatizarea unor bunuri proprietate publică a MAI de către unii angajaţi;

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Cererea: 2.1.5. să efectueze o inventariere regulamentară a obiectelor de investiţii capitale nefinalizate, cu prioritizarea finanţării acestor

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY