Actualizat: Joi, 09 Decembrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

HOTĂRÎREA nr. 18 din 9 aprilie 2013 privind Raportul auditului regularităţii executării bugetului și gestionării patrimoniului public pe anul 2012 la Secretariatul Parlamentului și unele instituții

Nr. 18 din 09.04.2013
Prima | RAPOARTE DE AUDIT

Curtea de Conturi, în prezenţa Secretarului general adjunct al Secretariatului Parlamentului dl V.Morgoci, șefului Direcției generale administrative din cadrul Secretariatului Parlamentului dl C.Stratan, șefului Direcției finanțe, buget și contabilitate din cadrul Secretariatului Parlamentului dna A.Crasovschi, ex-directorului Direcției pentru deservirea clădirilor Parlamentului dl Gh.Brăgoi, ex-contabilului-șef al Direcției dna V.Beschieru, ex-inginerului-șef al Bazei auto a Parlamentului dl A.Fodor, ex-contabilului-șef al Bazei auto dna M.Coteț, ex-contabilului-șef al Î.S. "Cafeneaua Aparatului Parlamentului" dna M.Cana, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului regularităţii executării bugetului și gestionării patrimoniului public pe anul 2012 la Secretariatul Parlamentului și unele instituții*.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012[2], avînd ca scop oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că rapoartele financiare ale Secretariatului Parlamentului și instituțiilor publice auditate pe anul 2012, în toate aspectele semnificative, sînt în conformitate cu prevederile acceptate şi prezintă o informaţie reală şi fidelă asupra situaţiei financiare şi celei patrimoniale, iar gestionarea fondurilor publice este conformă prevederilor legale.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[3], cu abordarea bazată pe proceduri de fond şi pe evaluarea unor elemente ale sistemului de control intern.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

 a constatat:

Secretariatul Parlamentului asigură asistenţa organizatorică, informaţională şi tehnică a activităţii Parlamentului, Biroului permanent, comisiilor permanente, fracţiunilor parlamentare şi a deputaţilor. În anul 2012, în cadrul Secretariatului Parlamentului au fost instituite subdiviziuni responsabile de menținerea și administrarea clădirilor Parlamentului, de asigurarea cu transport și servicii de deservire și coordonare alimentară, ca urmare a reorganizării cadrului instituțional fiind inițiată procedura de lichidare a instituțiilor publice Baza auto a Parlamentului și Direcția pentru deservirea clădirilor Parlamentului, precum și a Î.S. "Cafeneaua Aparatului Parlamentului".

Verificările auditului regularității executării bugetului și gestionării patrimoniului public pe anul 2012 la Secretariatul Parlamentului, Baza auto a Parlamentului și Direcția de deservire a clădirilor Parlamentului relevă că executorii de buget au asigurat execuţia de ansamblu a alocaţiilor, încadrîndu-se în limitele preconizate.

Avînd în vedere competenţele legale şi responsabilităţile părţilor implicate în procesele de administrare, monitorizare şi raportare a situaţiei financiare şi celei patrimoniale, se menționează că:

  • Managementul financiar al Secretariatului Parlamentului, în lipsa unor elemente ale sistemului de control intern, a condiționat achitarea neregulamentară în avans a unor compensații lunare neimpozabile pentru acoperirea cheltuielilor de transport (271,8 mii lei) și indemnizații lunare neimpozabile pentru chirie (197,2 mii lei), precum și înregistrarea tardivă în evidența contabilă a unor bunuri materiale (1824,5 mii lei) și a cheltuielilor pentru construcția blocului "B" din "Casa de locuit-hotel" a Parlamentului (11027,3 mii lei).
  • Managementul financiar al Direcției pentru deservirea clădirilor Parlamentului s-a dovedit a fi lipsit de unele elemente ale sistemului de control intern, ceea ce a condiționat nemonitorizarea elaborării conforme a schemei de încadrare și planificării necesarului de alocații bugetare, fiind planificate în surplus mijloace în sumă de 411,4 mii lei, cu utilizarea ulterioară a acestora; neînregistrarea la oficiul cadastral teritorial a 3 imobile cu suprafața de 3632,3 m2, în valoare totală de 11,8 mil.lei; neevaluarea şi nereflectarea în evidenţa contabilă a terenurilor cu suprafața de 8506 m2; deficiențe la desfășurarea achizițiilor publice.
  • Managementul financiar al Bazei auto a Parlamentului a admis utilizarea mijloacelor speciale în lipsa cadrului regulator vizînd constituirea și executarea cheltuielilor aferente acestora; achitarea unui spor la salariu în sumă de 87,8 mii lei fără determinarea în actul administrativ respectiv a categoriei acestei plăți și a criteriilor de acordare, precum și unele neregularități la capitolul achiziții publice.
  • Întreprinderea de Stat "Cafeneaua Aparatului Parlamentului" a înregistrat tendințe negative ale rezultatului financiar, fapt cauzat de nerealizarea unor acțiuni relevante de relansare a activității, precum și de schimbările de conjunctură, în condițiile în care unitatea de comerț din clădirea Parlamentului nu activează, condiționînd micșorarea veniturilor aferente activității, în care circumstanțe a fost inițiată procedura de lichidare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii executării bugetului și gestionării patrimoniului public pe anul 2012 la Secretariatul Parlamentului și unele instituții.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Secretariatului Parlamentului, pentru documentare, şi se propune:

2.1. să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu stabilirea unui plan concret de măsuri şi a responsabililor de realizarea lor;

2.2. să consolideze acțiunile pentru implementarea unui sistem de management financiar și control intern conformat la rigorile Legii nr.229 din 23.09.2010 "Privind controlul financiar public intern";

2.3. să monitorizeze activitatea Comisiei de lichidare a Î.S. "Cafeneaua Aparatului Parlamentului", cu asigurarea finalizării tuturor procedurilor aferente lichidării.

3. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Guvernului, pentru informare, în vederea examinării oportunității privind:

3.1. revizuirea cu modificarea/completarea cadrului normativ asupra stabilirii normelor de consum la combustibil pentru mărcile și modificațiile noi de tehnică auto aflate în deservirea autorităților publice;

3.2. perfecționarea cadrului legal aferent procedurilor de achiziție a biletelor avia pentru detașarea peste hotare a angajaților autorităților publice, ținîndu-se cont de specificul detașării, care poate implica situații imprevizibile și influența factorilor interni și externi.

4. Se ia act că, pe parcursul auditului, Secretariatul Parlamentului a asigurat: corectarea în evidența contabilă a Direcției pentru deservirea clădirilor Parlamentului a valorii bunurilor materiale constatate ca lipsuri și delapidări cu 2215,7 mii lei; încasarea sumei de 13,9 mii lei ca plată pentru chirie; reflectarea în evidența contabilă a cheltuielilor pentru construcția blocului "B" al "Casei de locuit-hotel" a Parlamentului în sumă de 11,1 mil.lei; aprobarea Regulamentului cu privire la formarea și utilizarea mijloacelor speciale; transmiterea de către Î.S. "Cafeneaua Aparatului Parlamentului" a bunurilor publice, precum și reînregistrarea la organele cadastrale a clădirilor primite în urma lichidării instituțiilor; revizuirea setului de documente ale beneficiarilor de indemnizații și apartamente de serviciu, cu reexaminarea cuantumurilor la plata indemnizațiilor. 

5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta Hotărîre şi implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 4 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


* Baza auto a Parlamentului, Direcția pentru deservirea clădirilor Parlamentului și Î.S. "Cafeneaua Aparatului Parlamentului", lichidarea cărora a fost reglementată prin Hotărîrea Parlamentului nr.161 din 05.07.2012 ,,Pentru abrogarea Hotărîrii Parlamentului nr.22-XV din 29 martie 2001 cu privire la structura Aparatului Parlamentului, la statul de funcții al Aparatului și al Parlamentului și asigurarea materială a personalului Aparatului și a deputaților în Parlament", intrată în vigoare din 20.07.2012 (în continuare - Hotărîrea Parlamentului nr.161 din 05.07.2012).

[1] Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările ulterioare).

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.80 din 22.12.2011 "Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2012" (cu modificările ulterioare).

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandarea: 2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Secretariatului Parlamentului, pentru documentare, şi se propune: 2.1. să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu stabilirea unui plan concret de măsuri şi a responsabililor de realizarea lor;

Autoritatea:SECRETARIATUL (APARATUL) PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 22.08.2013

Recomandarea: 2.2. să consolideze acțiunile pentru implementarea unui sistem de management financiar și control intern conformat la rigorile Legii nr.229 din 23.09.2010 „Privind controlul financiar public intern";

Autoritatea:SECRETARIATUL (APARATUL) PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 22.08.2013

Recomandarea: 2.3. să monitorizeze activitatea Comisiei de lichidare a Î.S. „Cafeneaua Aparatului Parlamentului", cu asigurarea finalizării tuturor procedurilor aferente lichidării.

Autoritatea:SECRETARIATUL (APARATUL) PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 22.08.2013

Recomandarea: 1. Să asigure corectitudinea planificării alocațiilor bugetare și executarea conformă a cheltuielilor pentru anul bugetar respectiv.

Autoritatea:SECRETARIATUL (APARATUL) PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 22.08.2013

Recomandarea: 2. Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea respectării cadrului legal privind regularitatea cheltuielilor pentru deplasările în interes de serviciu.

Autoritatea:SECRETARIATUL (APARATUL) PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 22.08.2013

Recomandarea: 3. Să completeze reglementările interne vizînd stabilirea cerințelor exhaustive de prezentare, perfectare/păstrare a documentelor obligatorii pentru acordarea indemnizației/spațiului locativ, inclusiv obligativitatea beneficiarilor de a informa despre schimbările în componența familiei și/sau a situației patrimoniale;

Autoritatea:SECRETARIATUL (APARATUL) PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 22.08.2013

Recomandarea: 4. Să revadă reglementările interne vizînd stabilirea normelor de bază ale consumului de combustibil pentru automobilele gestionate, în vederea optimizării cheltuielilor publice, cu sporirea monitorizării gestionării eficiente a utilizării automobilelor în interes de serviciu.

Autoritatea:SECRETARIATUL (APARATUL) PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 22.08.2013

Recomandarea: 5. Să asigure conformarea la cadrul legal și monitorizarea activității grupului de lucru pentru achiziții publice prin implementarea elementelor sistemului de control intern la acest capitol.

Autoritatea:SECRETARIATUL (APARATUL) PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 22.08.2013

Recomandarea: 6. Să asigure elaborarea și aprobarea tuturor regulamentelor interne necesare ale subdiviziunilor, precum și a fișelor postului.

Autoritatea:SECRETARIATUL (APARATUL) PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 22.08.2013

Recomandarea: 7. Să întreprindă măsuri concrete în vederea implementării managementului performanțelor profesionale ale funcționarilor publici în condiții legale.

Autoritatea:SECRETARIATUL (APARATUL) PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 22.08.2013

Recomandarea: 8. Să consolideze acțiunile pentru implementarea unui sistem de management financiar și control conformat la rigorile Legii nr.229 din 23.09.2010 „Privind controlul financiar public intern".

Autoritatea:SECRETARIATUL (APARATUL) PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 22.08.2013

Recomandarea: 9. Să monitorizeze activitatea Comisiei de lichidare a Î.S. „Cafeneaua Aparatului Parlamentului", cu asigurarea finalizării tuturor procedurilor aferente lichidării.

Autoritatea:SECRETARIATUL (APARATUL) PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 22.08.2013

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY