Actualizat: Joi, 09 Decembrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

HOTĂRÎREA nr. 27 din 24 iunie 2009 privind Raportul auditului executării bugetului de stat pe anul 2008

Nr. 27 din 24.06.2009
Prima | RAPOARTE DE AUDIT

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului finanţelor dna M.Durleşteanu, viceministrului finanţelor dl V.Dandara, şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl V.Coadă, directorului general al Serviciului Vamal dl V.Melnic, vicedirectorului Trezoreriei de Stat dna S.Purici, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului executării bugetului de stat pe anul 2008, efectuat la Ministerul Finanţelor.

Auditul executării bugetului de stat pe anul 2008 la Ministerul Finanţelor s-a efectuat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009, avînd drept scop obţinerea asigurării rezonabile că elaborarea de către Ministerul Finanţelor a Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2008 şi generalizarea indicatorilor acestuia s-au efectuat în corespundere cu legislaţia în vigoare.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de Audit ale Curţii de Conturi, iar situaţiile financiare semnificative au fost auditate în baza selectărilor după materialitatea cantitativă şi riscurilor identificate. Metodologia de audit a constat în acţiuni de colectare a probelor, care au fost obţinute prin metoda examinării documentelor primare; registrelor trezoreriale de evidenţă; rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale privind executarea de casă a bugetului de stat prin sistemul trezorerial; rapoartelor executorilor finanţaţi de la bugetul de stat etc. Au fost utilizate proceduri de analiză a indicilor şi elementelor de importanţă semnificativă.

Examinînd rezultatele auditului şi audiind explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat: 

Concluzii generale de audit

 Potrivit datelor Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2008, exerciţiul bugetar 2008 s-a încheiat cu executarea la partea de venituri în sumă de 15977,5 mil.lei şi la partea de cheltuieli - de 16466,0 mil.lei, ce constituie, respectiv, 101,2 % şi 100,4 % faţă de prevederile bugetare definitive, cu un deficit bugetar de 488,5 mil.lei. Deficitul a rezultat din depăşirile cheltuielilor asupra veniturilor pe 2 componente (componenta de bază şi proiecte finanţate din surse externe) în sumă de 597,6 mil.lei şi excedentul în sumă de 109,1 mil.lei la mijloace speciale şi fonduri speciale. În rezultatul executării bugetului de stat, soldurile de mijloace băneşti la conturile bugetului de stat, pe toate componentele, la 31.12.2008, au constituit 1495,5 mil.lei, majorîndu-se cu 127,4 mil.lei în comparaţie cu 31.12.2007.

Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2008 a fost elaborat în conformitate cu prevederile acceptate şi prezintă informaţia financiară bazată pe datele evidenţei sistemului Trezoreriei de Stat şi consolidarea datelor rapoartelor executorilor de buget. Raportul conţine, prin totalitatea sistematizată de indicatori, date ce caracterizează situaţia privind executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat în perioada de gestiune, explică mişcările mijloacelor băneşti în conturi, totalitatea cheltuielilor sistematizate în toate aspectele Clasificaţiei bugetare.

Echipa de audit s-a expus asupra principalilor indicatori pentru anul bugetar 2008, incluşi în Raportul Ministerului Finanţelor, prezentat Guvernului şi, ulterior, Parlamentului. Constatările rezultate din verificările efectuate în cadrul auditului şi relatate în prezentul Raport denotă că datele acestuia prezintă execuţia de ansamblu a bugetului de stat pe anul 2008 cu unele abateri, care au determinat ridicarea nivelului executării bugetului de stat la partea de venituri cu 103,7 mil.lei şi la partea de cheltuieli - cu 110,0 mil.lei. Totodată, auditul a constatat unele abateri de la cadrul legislativ şi normativ, nereguli şi incorectitudini la efectuarea cheltuielilor, la raportarea veniturilor şi cheltuielilor, precum şi la ţinerea evidenţei contabile trezoreriale.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

 

hotărăşte:

 

1. Se aprobă Raportul auditului executării bugetului de stat pe anul 2008 (se anexează), care este parte componentă a prezentei hotărîri.

2. Prezenta hotărîre şi Raportul anexat se remit:

2.1. Parlamentului Republicii Moldova, pentru informare şi luare de atitudine.

2.2. Guvernului, pentru monitorizarea implementării reformei managementului financiar şi a contabilităţii, prin audierea periodică a rapoartelor factorilor de decizie.

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru luare de atitudine, conform competenţelor, referitor la rezultatele auditului şi întreprinderea măsurilor în vederea realizării recomandărilor auditului.

2.4. Serviciului Vamal şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru examinarea situaţiei privind restanţele la obligaţiile fiscale faţă de bugetul de stat, cu elaborarea şi întreprinderea măsurilor ce se impun întru reducerea acestora.

3. Despre realizarea recomandărilor auditului, precum şi a cerinţelor din prezenta hotărîre la subpct.2.3. (Ministerul Finanţelor) şi subpct.2.4 (Serviciul Vamal şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat) se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni de la data publicării.

4. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY