Actualizat: Miercuri, 07 Iunie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.43 din 02 august 2022 cu privire la Raportul auditului conformității administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat în anii 2020-2021

Nr. 43 din 02.08.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor, pentru luare de atitudine, și se recomandă, conform competențelor atribuite, să înainteze/promoveze: 2.4.1. amendamentele de modificare a art.203 din Codul fiscal, referitor la stabilirea unor obligații rigide privind responsabilizarea contribuabililor la comercializarea bunurilor sechestrate de Serviciul Fiscal de Stat, în scopul stingerii obligației fiscale.

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 26.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/27368 din 24.02.2023. Cu referire la cerinţa nr.2.4.1. Ministerului Finanţelor, pentru luare de atitudine, şi se recomandă, conform competenţelor atribuite, să înainteze/promoveze: „amendamentele de modificare a art.203 din Codul fiscal, referitor la stabilirea unor obligaţii rigide privind responsabilizarea contribuabililor la comercializarea bunurilor sechestrate de Serviciul Fiscal de Stat, în scopul stingerii obligaţiei fiscale", menţionăm că prin Legea nr.356 din 29.12.2022 pentru modificarea unor acte normative, în vigoare din 01.01.2023, au fost aprobate modificări la art.203 din Codul fiscal, în vederea stabilirii unor obligaţii privind responsabilizarea contribuabililor la comercializarea bunurilor sechestrate de Serviciul Fiscal de Stat, în scopul asigurării stingerii obligaţiei fiscale.
Completare 24.03.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/13/289 din 24.02.2023. Prin Legea nr.356/2022 pentru modificarea unor acte normative (.Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 456-459 art. 813 din 30.12.2022, în vigoare din 01.01.2023), au fost aprobate modificări la art.203 din Codul fiscal, în vederea stabilirii unor obligaţii privind responsabilizarea contribuabililor la comercializarea bunurilor sechestrate de Serviciul Fiscal de Stat, în scopul asigurării stingerii obligaţiei fiscale. Raspuns SFS 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf Raspuns MF 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf

Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor, pentru luare de atitudine, și se recomandă, conform competențelor atribuite, să înainteze/promoveze: 2.4.2. modificări la Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, în scopul eficientizării procesului de recuperare a obligației fiscale curente a contribuabililor aflați în procedura de insolvabilitate.

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 26.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/27368 din 24.02.2023.
Completare 24.03.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/13/289 din 24.02.2023. Procesul de recuperare a obligaţiilor fiscale se reglementează prin prisma Codului fiscal. Prin urmare în procesul de elaborare a politicii fiscale, nu a fost identificată necesitatea ajustării Legii insolvabilităţii nr. 149/2012. Raspuns SFS 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf Raspuns MF 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf

Recomandarea: 2.5. Serviciului Fiscal de Stat, pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unor planuri de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/27368 din 24.02.2023.
Completare 24.03.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/13/289 din 24.02.2023. Serviciul Fiscal de Stat a prezentat prin scrisoarea nr. 26-07/2- 08/27368 din 24.02.2023 (se anexează, 3 file) Informaţia privind mersul executării cerinţelor/recomandărilor ce i-au fost înaintate. Raspuns SFS 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf Raspuns MF 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf

Recomandarea: 1. În conlucrare cu Ministerul Finanțelor, să identifice și să instituie mecanisme de schimb de date cu instituțiile statului, în vederea asigurării exercitării rolului de administrator de venituri de către SFS prin calcularea, colectarea, evidența și deținerea controlului asupra surselor de venit administrate ( subcapitolul 4.1.2.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/27368 din 24.02.2023. Cu referire la recomandarea nr.l. „ în conlucrare cu Ministerul Finanţelor, să identifice şi să instituie mecanisme de schimb de date cu instituţiile statului, în vederea asigurării exercitării rolului de administrator de venituri de către SFS prin calcularea, colectarea, evidenţa şi deţinerea controlului asupra surselor de venit administrate", comunicăm că, în adresa Agenţiei de Guvernare Electronică, prin scrisoarea nr.26-19/1-09-7435 din 18.01.2023, au fost remise spre coordonare proiectele anexelor tehnice actualizate privind consumarea de către Serviciul Fiscal de Stat de la Agenţia Servicii Publice a datelor din Registrul de stat al unităţilor de drept şi din Registrul de stat al populaţiei, iar prin scrisoarea nr.26-19/1-09-21188 din 13.02.2023 a fost remis spre coordonare proiectele anexelor tehnice privind recepţionarea datelor aferent mijloacelor de transport.
Completare 24.03.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/13/289 din 24.02.2023. În adresa Agenţiei de Guvernare Electronică, prin scrisoarea nr.26-19/1-09-7435 din 18.01.2023, au fost remise spre coordonare proiectele anexelor tehnice actualizate privind consumarea de către Serviciul Fiscal de Stat de la Agenţia Servicii Publice a datelor din Registrul de stat al unităţilor de drept şi din Registrul de stat al populaţiei, iar prin scrisoarea nr.26-19/1-09- 21188 din 13.02.2023 a fost remis spre coordonare proiectele anexelor tehnice privind recepţionarea datelor aferent mijloacelor de transport. Raspuns SFS 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf Raspuns MF 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf

Recomandarea: 2. Să automatizeze integral procesul de planificare a controalelor fiscale, cu posibilitatea utilizării tuturor riscurilor de conformare (subcapitolul 4.1.4.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/27368 din 24.02.2023. Cu referire la recomandarea nr.2. „să automatizeze integral procesul de planificare a controalelor fiscale, cu posibilitatea utilizării tuturor riscurilor de conformare ”, comunicăm că a fost elaborat raport „Registrul riscurilor de conformare” în cadrul SIA „Rapoarte fiscale”.
Completare 24.03.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/13/289 din 24.02.2023. A fost elaborat raportul „Registrul riscurilor de conformare” în cadrul SIA „Rapoarte fiscale”. Raspuns SFS 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf Raspuns MF 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf

Recomandarea: 3. Să dispună inventarierea obligațiilor fiscale înregistrate în evidența specială pentru agenții economici insolvabili, în vederea identificării contribuabililor aflați în perioada de observație, examinării și identificării de soluții optime per caz, inclusiv orientate la recuperarea creanțelor (subcapitolul 4.2.3.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/27368 din 24.02.2023. Cu referirea la recomandarea nr.3. „să dispună inventarierea obligaţiilor fiscale înregistrate în evidenţa specială pentru agenţii economici insolvabili, în vederea identificării contribuabililor aflaţi în perioada de observaţie, examinării şi identificării de soluţii optime per caz, inclusiv orientate la recuperarea creanţelor”, menţionăm că a fost efectuată inventarierea obligaţiilor fiscale înregistrate în evidenţa specială, constatările fiind expuse şi prezentate în adresa conducerii Serviciului Fiscal de Stat prin scrisoarea nr.26-20/8-15-419 din 31 ianuarie 2023.
Completare 24.03.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/13/289 din 24.02.2023. A fost efectuată inventarierea obligaţiilor fiscale înregistrate în evidenţa specială, constatările fiind expuse şi prezentate în adresa conducerii Serviciului Fiscal de Stat prin scrisoarea nr.26-20/8- 15-419 din 31 ianuarie 2023. Raspuns SFS 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf Raspuns MF 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf

Recomandarea: 4. Să instituie o comisie privind inventarierea existenței și corespunderii calității tuturor bunurilor sechestrate de la „MAGT Vest” SRL, care au fost încredințate spre păstrare acesteia, cu antrenarea specialiștilor în domeniul petrolier, în scopul determinării cantității și calității păcurii sechestrate (subcapitolul 4.2.3.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/27368 din 24.02.2023. Cu referire la recomandarea nr.4. „să instituie o comisie privind inventarierea existenţei şi corespunderii calităţii tuturor bunurilor sechestrate de la „MAGT Vest” SRL, care au fost încredinţate spre păstrare acesteia, cu antrenarea specialiştilor în domeniul petrolier, în scopul determinării cantităţii şi calităţii păcurii sechestrate”, comunicăm că, la data de 29.12.2022 Serviciul Fiscal de Stat de comun cu reprezentaţii a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor şi a Centrului Tehnic pentru Securitatea Industrială şi Certificare a efectuat inventarierea bunurilor sechestrate la SRL „Magt Vest” în scopul determinării cantităţii şi calităţii păcurii sechestrate.
În conformitate cu actul de control nr.5-718908 din 15.11.2022 a fost apreciat volumul rezervorului cu o capacitate de 4500 tone, lungimea de 40 m, lăţimea de 25 m şi adâncimea de 4,5 m. în urma pătrunderii apei de-a lungul anilor şi neasigurării păstrării corespunzătoare, a fost apreciat volumul aproximativ al masei din rezervor în cantitate de 2800 m3 (2,8x40x25), care este compusă din apă şi păcură. Astfel, prin metoda geometrică este imposibil de a stabili cantitatea de facto a păcurii.
Totodată, de către specialiştii în domeniul petrolier a Centrului Tehnic pentru Securitatea Industrială şi Certificare, au fost prelevate probe pentru a fi stabilită calitatea păcurii, conform actului nr.65 din 29.12.2022.
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor prin scrisoarea nr.27/09-335 din 25.01.2023, a remis rezultatele inspectării păcurii, cu anexarea scrisorii Centrului Tehnic pentru Securitatea Industrială şi Certificare, prin care se menţionează faptul că păcura nu corespunde GOST 10585-99.
Completare 24.03.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/13/289 din 24.02.2023. La data de 29.12.2022, Serviciul Fiscal de Stat de comun cu reprezentaţii a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor şi a Centrului Tehnic pentru Securitatea Industrială şi Certificare a efectuat inventarierea bunurilor sechestrate la SRL „Magt Vest” în scopul determinării cantităţii şi calităţii păcurii sechestrate, în conformitate cu actul de control nr.5-718908 din 15.11.2022 a fost apreciat volumul rezervorului cu o capacitate de 4500 tone, lungimea de 40 m, lăţimea de 25 m şi adâncimea de 4,5 m. în urma pătrunderii apei de-a lungul anilor şi neasigurării păstrării corespunzătoare, a fost apreciat volumul aproximativ al masei din rezervor în cantitate de 2800 m3 (2,8 m x 40 m x 25 m), care este compusă din apă şi păcură. Astfel, prin metoda geometrică este imposibil de a stabili cantitatea de facto a păcurii.
Totodată, de către specialiştii în domeniul petrolier a Centrului Tehnic pentru Securitatea Industrială şi Certificare, au fost prelevate probe pentru a fi stabilită calitatea păcurii, conform actului nr.65 din 29.12.2022.
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor prin scrisoarea nr.27/09-335 din 25.01.2023, a remis rezultatele inspectării păcurii, cu anexarea scrisorii Centrului Tehnic pentru Securitatea Industrială şi Certificare, prin care se menţionează faptul că păcura nu corespunde GOST 10585-99. Raspuns SFS 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf Raspuns MF 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf

Recomandarea: 5. Să fortifice activitățile de control intern în cadrul subdiviziunilor SFS, în scopul eficientizării acțiunilor de reprezentare a intereselor statului în organele creditorilor pentru recuperarea creanțelor fiscale ale contribuabililor insolvabili (subcapitolul 4.2.5.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/27368 din 24.02.2023. Cu referire la recomandarea nr.5. „să fortifice activităţile de control intern în cadrul subdiviziunilor SFS, în scopul eficientizării acţiunilor de reprezentare a intereselor statului în organele creditorilor pentru recuperarea creanţelor fiscale ale contribuabililor insolvabili”, menţionăm că pe parcursul anului 2022 au fost desfăşurate 6 instruiri cu funcţionarii/reprezentanţii în procesele de insolvabilitate, referitor la reprezentarea eficientă a intereselor autorităţii fiscale în organele creditorilor. De asemenea, trimestrial sunt desfăşurate instruiri cu funcţionarii din cadrul Direcţiei proceduri de insolvabilitate privind reprezentarea eficientă a intereselor autorităţii fiscale.
Completare 24.03.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/13/289 din 24.02.2023. Pe parcursul anului 2022 au fost desfăşurate 6 instruiri cu funcţionarii/reprezentanţii în procesele de insolvabilitate, referitor la reprezentarea eficientă a intereselor autorităţii fiscale în organele creditorilor. De asemenea, trimestrial sunt desfăşurate instruiri cu funcţionarii din cadrul Direcţiei proceduri de insolvabilitate privind reprezentarea eficientă a intereselor autorităţii fiscale. Raspuns SFS 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf Raspuns MF 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf

Recomandarea: 6. Să identifice contribuabilii insolvabili care nu respectă prevederile planului de restructurare, sau pentru care termenul de implementare a planului a expirat, cu stabilirea celor pasibili aplicării procedurii falimentului, conform prevederilor legale (subcapitolul 4.2.6.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/27368 din 24.02.2023. Cu referire la recomandarea nr.6. „să identifice contribuabilii insolvabili care nu respectă prevederile planului de restructurare, sau pentru care termenul de implementare a planului a expirat, cu stabilirea celor pasibili aplicării procedurii falimentului, conform prevederilor legale ”, menţionăm că a fost iniţiat elaborarea modificărilor la Manualul operaţional privind managementul recuperării creanţelor, care va include şi procedura de verificare/raportare referitor la implementarea planurilor de restructurare şi respectarea graficului de achitare a creanţelor fiscale în cadrul acestor proceduri.
Completare 24.03.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/13/289 din 24.02.2023. A fost iniţiat elaborarea modificărilor la Manualul operaţional privind managementul recuperării creanţelor, care va include şi procedura de verificare/raportare referitor la implementarea planurilor de restructurare şi respectarea graficului de achitare a creanţelor fiscale în cadrul acestor proceduri. Raspuns SFS 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf Raspuns MF 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf

Recomandarea: 7. Să identifice instrumente eficiente pentru încasarea obligațiilor fiscale curente de la S.A. „Alimentarmaș” și să asigure o monitorizare continuă a aplicării acestora, în vederea recuperării restanțelor (subcapitolul 4.2.6.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/27368 din 24.02.2023. Cu referire la recomandarea nr.7. „să identifice instrumente eficiente pentru încasarea obligaţiilor fiscale curente de la S.A. „Alimentarmaş” şi să asigure o monitorizare continuă a aplicării acestora, în vederea recuperării restanţelor”, comunicăm că, restanţa la obligaţiile fiscale curente ale debitorului SA „Alimentarmaş” c/f 1002600049280 care la situaţia din 25.02.2022 constituiau suma de 13 260 300,25 lei, inclusiv creanţa SFS în sumă de 6 717 396,99 lei şi creanţa CNAS în sumă de 6 542 903,26 lei s-a diminuat ca rezultat al executării contractului de cesiune a obligaţiilor fiscale curente încheiat între CNAS şi SRL „Invensis Soft”. Conform informaţiei din SIA „Contul curent al contribuabilului”, la situaţia din 14.02.2023 contribuabilul înregistrează faţă de BASS plăţi restante în mărime de 3 737,6 mii lei majorare de întârziere şi, concomitent, supraplată la plăţi de bază în mărime de 3 596,4 mii lei.
Totodată, se monitorizează eliberarea facturilor fiscale către SA „Alimentarmaş” în scopul valorificării masei debitoare, precum şi a fluxului mijloacelor băneşti pe contul de acumulare a debitorului, or creanţele curente urmează a fi achitate prioritar.
Completare 24.03.2023
Scrisoarea MF nr.05-10/13/289 din 24.02.2023. Se comunică că, restanţa la obligaţiile fiscale curente ale debitorului S.A. „Alimentarmaş” c/f 1002600049280 care la situaţia din 25.02.2022 constituiau suma de 13 260 300,25 lei, inclusiv creanţa SFS în sumă de 6 717 396,99 lei şi creanţa CNAS în sumă de 6 542 903,26 lei s-a diminuat ca rezultat al executării contractului de cesiune a obligaţiilor fiscale curente încheiat între CNAS şi SRL „Invensis Soft”. Conform informaţiei din SIA „Contul curent al contribuabilului”, la situaţia din 14.02.2023 contribuabilul înregistrează faţă de BASS plăţi restante în mărime de 3 737,6 mii lei majorare de întârziere şi, concomitent, supraplată la plăţi de bază în mărime de 3 596,4 mii lei.
Totodată, se monitorizează eliberarea facturilor fiscale către S.A. „Alimentarmaş” în scopul valorificării masei debitoare, precum şi a fluxului mijloacelor băneşti pe contul de acumulare a debitorului, or creanţele curente urmează a fi achitate prioritar. Raspuns SFS 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf Raspuns MF 24 februarie 2023 HCC 43 2022.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY