Actualizat: Vineri, 19 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărîrea nr. 16 din 29 aprilie 2020 privind aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 43 din 22 septembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței „Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației ”

Nr. 16 din 29.04.2020
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de follow-up a fost realizată în temeiul Legii nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programele activității de audit a Curții de Conturi1, având ca scop evaluarea modului în care au fost abordate și implementate cerințele și recomandările înaintate, precum și a impactului implementării/executării Hotărârii Curții de Conturi nr.43 din 22 septembrie 2017.
Sfera misiunii de follow-up a cuprins acțiunile realizate în perioada anilor 2017-2019 de către entitățile vizate în dispozitivul Hotărârii Curții de Conturi nr.43 din 22.09.2017, în vederea asigurării implementării cerințelor și recomandărilor de audit înaintate prin Hotărârea menționată.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2019”, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2020”.
Recomandarea: 2.1. pentru implementarea recomandărilor reiterate și revizuirea cadrului normativ aferent serviciului de alimentare cu apă și canalizare

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.1. pentru implementarea recomandărilor reiterate și revizuirea cadrului normativ aferent serviciului de alimentare cu apă și canalizare

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
MF nr. 05-10 33 din 31.05.2021

RO_8047_MF nr. 05-10 33 din 31.05.2021.pdf

Recomandarea: 2.1. pentru implementarea recomandărilor reiterate și revizuirea cadrului normativ aferent serviciului de alimentare cu apă și canalizare

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
SFS nr.26-07 213 61134 din 26.05.2021 RO_8050_SFS nr.26-07 213 61134 din 26.05.2021.pdf

Recomandarea: 2.1. pentru implementarea recomandărilor reiterate și revizuirea cadrului normativ aferent serviciului de alimentare cu apă și canalizare

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recoamndărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:AGENŢIA "APELE MOLDOVEI"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.3. pentru eliminarea neconcordanțelor ce țin de repartizarea diferenței volumului de apă din blocurile locative, precum și de asigurarea încheierii contractelor directe cu consumatorii casnici din aceste blocuri

Autoritatea:Consiliul municipal Chișinău

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.3. pentru eliminarea neconcordanțelor ce țin de repartizarea diferenței volumului de apă din blocurile locative, precum și de asigurarea încheierii contractelor directe cu consumatorii casnici din aceste blocuri

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "APĂ-CANAL CHIŞINĂU"

Răspunsul autorității:
Scris.SA. ,,Apă-Canal Chișinău" nr.01-3745 din 30.11.2020: S-a înaintat în mod repetat în adresa MF mai multe solicitări în vederea ajustării unor norme din legislația în vigoare, pentru armonizarea prevederilor cadrului noprmativ cu normele funcționale și cu principiile prevăzute de politicile europene printre care principiul abordării unice a reglementărilor din sectorul de aprovizionare a populației cu servicii comunale. În speță, ne referim la următoarele modificări:
- în sensul aplicării uniforme a TVA pentru serviciile comunale de bază (energie elevctrică, energie termică, apă caldă, sericiile de aprovizionare cu apă și de canalizare;
- Pentru racordarea noțiunilor utilizate în Codul fiscal la noțiunile din Legea apelor nr.272 din 23.12.2011;
- cu reglementarea exhaustivă a acceptării sau neacceptării în scopuri fiscale a cheltuielilor ÎAC aferente pierderilor de apă ce depășesc normativul aprobat de către ANRE".
Precum și în contextul exercițiului de consultare publică a documentului de politici fiscale și vamale pentru anul 2021 (menționăm că pentru anul 2020 au fost înaintate propunerile corespunzătoare (scr. nr. 01-1719 din 22.06.2020) la care am primit confirmarea că conform directivelor uniunii europene acestea vor fi luate în calcul la examinarea oportunității modificării regimului fiscal aferent TVA pentru serviciile de aprovizionare cu apă și de canalizare (scr. nr. 15/3-06/196 din 03.07.2020)), derulate intens pe parcursul lunii octombrie 2020, pe data de 15.10.2020, conform scrisorii nr.01-3123, SA ,,Apă-Canal Chișinău" a înaintat repetat solicitarea includerii ajustărilor corespunzătoare în adresa Ministerului Finanțelor RM.
Concomitent, Vă informăm că prin scrisoarea ANRE nr.05-01/1677 din 30.06.2020 am primit susținere pe marginea acestuio subiect.
Completare 18.04.2023
Informații privind implementarea recomandărilor din hcc. nr 16/2020 verificate în cadrul misiunii de audit la mun. Chișinău HCC nr. 53 din 2022
ACC a elaborat şi pus în aplicare modele de contracte-tip care au ţinut cont de toate prevederile menționate în Legea 303/2013 cît şi pct. 44 a Regulamentului, cadru (ANRE) şi pus în aplicare. Totodată menționăm că SA Apă Canal Chișinău, aplică prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 14/11 din 11.08.2020. La aceasta menționăm că încheierea contractelor pe format nou se efectuează la reîncheierea contractelor şi încheierea contractelor noi, altă procedură fiind tehnic imposibilă. Procesul de încheiere a contractelor de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare cu proprietarii de apartamente din blocurile locative, în baza cererilor depuse a demarat la sfârşitul anului 2019. Dacă ne referim la perioada mai 2020 -septembrie 2021, atunci numărul total de contracte directe încheiate cu proprietarii de apartamente este de 8503. Pe parcursul anului 2021 au fost încheiate contracte direct cu proprietarii de apartamente 10139 în baza cererilor acestora. Totodată menționăm că procesul de contractare se realizează, inclusiv, şi cu solicitanții -proprietari ai caselor particulare şi cu consumatorii alții decât cei casnici.
Analiza datelor privind numărul consumatorilor (prezentate de către responsabilii din Secția gestionarea contractelor) în comparație cu numărul facturilor eliberate pentru serviciul de aprovizionare cu apă și canalizare (prezentate de către responsabilii de evidența contabilă) a stabilit o diferență în număr de 3604 consumatori.
Datele din tabel denotă că în luna decembrie 2021 nu au fost eliberate facturi pentru serviciile prestate de aprovizionare cu apă și de canalizare, la 3604 consumatori, din care: 439 consumatori noncasnici și 3165 consumatori casnici. De menționat că din explicația persoanelor responsabile situația dată apare din diferite motive cum ar fi: în urma citirii indicilor contorului pentru luna curentă volumul utilizat de către consumator este 0, locul de consum este deconectat sau este sistată activitatea consumatorului, însă confirmări documentare asupra celor explicate nu s-a prezentat.
Blocurile locative
Pînă la momentul desfășurării misiunii de audit SA ACC nu a încheiat contracte individuale cu fiecare proprietar/locatar de apartament în parte din blocurile locative după cum este prevăzut în art. 29 alin. (3) din Legea nr. 303 (modificată în 2018). Nu au fost modificate nici prevederile contractului încheiat de către operator cu ÎM „INFOCOM” la 01.08.2008 în continuare nu este stabilită modalitatea de distribuire a diferenței de apă formată din volumul de apă înregistrat la contorul de la branșament (la intrarea în bloc) și cea consumată de locatari potrivit datelor contoarelor/calculată conform normativului per persoană stabilit.
Volumul de apă, conform datelor de la contorul de la branșamentul blocului, preluate de către SA ACC, nu întotdeauna coincide cu volumul de apă facturat în baza datelor contoarelor din apartamente și cea calculată conform normativului sanitar per persoană, aceasta poate fi sau mai mare sau mai mică din motivul citirii indicațiilor contoarelor la date diferite, sau consumatorul nu prezintă indicațiile de facto, ceea ce denotă că SA ACC și GFL nu asigură o evidența conformă a volumului de apă consumat de către locatari ;
Deși CMC a aprobat normativul sanitar per persoană , acesta diferă de la bloc la bloc în dependență de comoditățile care le are în dotare blocul de locuit. Astfel, normativul sanitar al volumului de apă per persoană, utilizat la calculul pentru serviciul prestat, i) diferă de la bloc la bloc: la unele blocuri acesta este de 5,9280 m3 per persoană, la altele 6,992 m3, la unele 7,448 m3 per persoană; ii) în unul și același bloc sunt aplicate 2 normative diferite, cum ar fi: pentru unii locatari este utilizat pentru calcul normativul sanitar de 5,9280 m3 per persoană, iar pentru altele, din același bloc – 6,9920 m3. ÎM INFOCOM nu asigură o politică unică de distribuire a diferenței volumului de apă, format dintre datele contorului de la branșament și cel care este înregistrat de către consumatori (conform datelor contoarelor și calculate în baza normativului sanitar per persoană).
La situația din 31.12.2021, numărul apartamentelor cu care au fost încheiate contracte pentru livrarea doar a apei rece a fost de 10139, pentru apa rece cît si pentru apă caldă este de 11357 de consumatori casnici, iar doar pentru apă caldă în anul 2021 este de 59 contracte.
Conform datelor Infocom în 2020-2021 SA ACC a încheiat contracte directe cu 5.281 apartamente pentru livrarea apei potabile (reci) și doar cu 124 de apartamente pentru livrarea apei potabile menajere (calde). Doar conform acestor date SA ACC suportă lunar cheltuieli ineficiente de 10.417,14 lei (5157 *2,02 lei per chitanță).
RO_7734_A747-20_SA_Apa_Canal_Chisinau.pdf

Recomandarea: 2.3. pentru eliminarea neconcordanțelor ce țin de repartizarea diferenței volumului de apă din blocurile locative, precum și de asigurarea încheierii contractelor directe cu consumatorii casnici din aceste blocuri

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.5. pentru informare și asigurarea aprobării și implementării unui plan de verificare anuală a calității apei potabile livrate consumatorilor de către toate întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare din țară

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AST nr.08/2-205/20 din 20.08.2020: AST a efectuat controlul inopinat al volumelor și costurilor lucrărilor executate de către SRL ,,Valdcongrup". (procesul-verbal se anexeaza). RO_7540_581-20_AST.pdf

Recomandarea: 2.6. în calitate de membri ai Consiliului creditorilor Î.M. ,,Apă Canal din Basarabeasca", în vederea examinării activității administratorului, insolvabilității și stabilirii oportunității înlocuirii acestuia

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
MF nr. 05-10 33 din 31.05.2021
Despre acțiunile intreprinse, Serviciul Fiscal de Stat a informat Curtea de Conturi prin scr.nr. 26-07/2-13/61134 din 26.05.2021
SFS nr.26-07 213 61134 din 26.05.2021
Serviciul Fiscal de Stat de comun cu Casa Natională de Asigurari Sociale au convocat comitetul special al creditorilor I.M. „Apa Canal din Basarabeasca” pentru examinarea candidaturii administratorului insolvabilitatii in procedura de restructurare.
Drept urmare, la data de 24 iunie 2020 a avut loc comitetul special al creditorilor cu participarea reprezentantilor Serviciului Fiscal de Stat, Casei Nationale de Asigurari Sociale, salariatilor I.M. „Apa Canal din Basarabeasca” si administratorului dl Grigore Hanganu, in rezultatul caruia a fost desemnat in calitate de administrator al debitorului dna Selevestru Irina, administrator autorizat, pana la aprobarea anului de restructurare.
Totodata, prin hotararea Judecatoriei Cimișlia nr.2i-19/18 din 25 iunie 2020 a fost aprobat Planul procedurii de restructurare a debitorului I.M. „Apa Canal din Basarabeasca” sub supravegherea administratorului insolvabilitatii dlui Grigore Hanganu, administrator autorizat.
Ulterior, la data de 10 iulie 2020 Serviciul Fiscal de Stat a inaintat cererea de recurs nemotivata, solicitand casarea partiala a hotararii Judecatoriei Cimislia in partea desemnarii dlui Grigore Hanganu in calitate de administrator al insolvabilitatii si pronuntarea unei hotarari, prin care, in calitate de administrator al I.M. „Apa Canal din Basarabeasca” urmeaza a fi desemnata dna Selevestru Irina, administrator autorizat. 
RO_8047_MF nr. 05-10 33 din 31.05.2021.pdf RO_8050_SFS nr.26-07 213 61134 din 26.05.2021.pdf

Recomandarea: 2.6. în calitate de membri ai Consiliului creditorilor Î.M. ,,Apă Canal din Basarabeasca", în vederea examinării activității administratorului, insolvabilității și stabilirii oportunității înlocuirii acestuia

Autoritatea:Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS)

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.CNAS nr.II-03/10-13138 din 21.10.2020: Pentru data de 25 iunie 2020 în adresa CNAS a parvenit citația privind aprobarea Planului de restructurare a întreprinderii în instanța de insolvabilitate (Judecătoria Cimișlia sediul Central, judecător Ion Volcovschi).
Pentru a iniția executarea Planului de restructurare și întru executarea recomandării Curții de Conturi pentru data de 24 iunie 2020 a fost stabilită ședința Comitetului creditorilor prin care s-a substituit candidatura administratorului insolvabilității, Hanganu Grigore. În acest sens, de către CNAS și SFS a fost expediat în adresa instanței de insolvabilitate și demersul necesar, însă la 25.06.2020 instanța de insolvabilitate a respins demersul CNAS și cererea SFS de substituire a administratorului autorizat.
La fel, pe 25 iunie 2020 prin hotărârea instanței de insolvabilitate s-a confirmat Planul procedurii de restructurare a debitorului Î.M. ,,Apă Canal Basarabeasca".
Suplimentar comunicăm, că la data de 10 iulie 2020 a fost depusă cerere de recurs împotriva Hotărârii Judecătoriei Cimișlia (sediul Central), Curtea de Apel Comrat până la moment nu s-a expus asupra cererii de recurs.
Scris.CNAS nr.II-03/10-15363 din 04.12.2020: La 10 iulie CNAS a contestat cu recurs Hotărârea Judecătoriei Cimișlia sediul Central la Curtea de Apel Comrat. Respectiv, la data de 11 noiembrie 2020 Curtea de Apel Comrat a respins recursurile declarate de către CNAS și SFS (decizia se anexează). RO_7544_692-20_CNAS.pdf RO_7699_771-20_CNAS.pdf

Recomandarea: 2.7. pentru informare și verificarea volumului și calității lucrărilor executate în anul 2019 la sistemul de aprovizionare cu apă potabilă din s. Tabăra, com. Vatici, r-nul Orhei.

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 1. Revizuirea cadrului legal-normativ privind acordarea autorizației de mediu pentru folosirea specială a apei pentru zonele unde există sisteme centralizate de aprovizionare cu apă, asigurând acordarea autorizației doar cu acordul AAPL.

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MADRM nr.03-05-114/4419 din 25.09.2020: Agenția de Mediu a prezentat MADRM propuneri pentru modificarea Legii Apelor (se anexează scrisoarea) și a participat la 2 ședințe ale Grupului de lucru responsabil de elaborarea modificărilor la Legea apelor (21 iulie și 20 august). RO_7543_629-20_MADRM.pdf

Recomandarea: 2. Revizuirea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014 – 2028) , prin indicarea exhaustivă a listei obiectelor investiționale de apă și de canalizare care urmează a fi construite, ținându-se cont de sursele financiare disponibile în bugetul de stat și în bugetele locale.

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 3. Asigurarea unei inventarieri a fântânilor arteziene existente, cu stabilirea stării lor actuale și conformității exploatării acestora.

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 4. Asigurarea efectuării de către Agenția de Mediu a măsurilor necesare pentru conformarea deținătorilor de fântâni arteziene la prevederile cadrului legal-normativ existent privind autorizația de mediu pentru folosirea specială a apei.

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MADRM nr.03-05-114/4419 din 25.09.2020: Cu referire la HG nr.894/2013 cu privire la organizarra și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosința specială a apei, Agenția de Mediu a propus prin aceeași scrisoare nr.01/134/2020 din 20.07.2020 abrogarea acestei hotărâri, ținând cont de faptul că Agenția de Mediu nu utilizează acest ghișeu unic la eliberarea autorizației de mediu pentru folosința specială a apei, dar utilizează începând cu anul 2019 în calitate de Ghișeu unic la eliberarea tuturor actelor permisive din Nomenclatorul actelor permisive aprobat prin Legea nr.160/2011 sistemul informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), aprobat prin HG nr.550/2018 și ține Registrul actelor permisive în conformitate cu HG nr.551/2018. RO_7543_629-20_MADRM.pdf

Recomandarea: 5. Revizuirea prevederilor Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în special, ale art.29, care poartă caracter discriminator pentru consumatorii din blocurile locative, în comparație cu alte categorii de consumatori, în sensul abrogării acestora.

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 6. Examinarea pertinenței menținerii sintagmei „și sisteme de canalizare” din art.9 alin.(1) din Legea nr.1540 din 25.02.1998, ținându-se cont de faptul că, până în prezent, plata pentru poluarea mediului nu a fost calculată și achitată pentru poluanții din apele deversate în sistemele de canalizare.

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MADRM nr.03-05-27/1650 din 30.04.2021: Deoarece prin art.XII al Legii enunțate prevede excluderea cuvintelor ,,și sisteme de canalizare" de la art.9 alin.(I) și pct.3 din note la anexa nr.5 din Legea nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului.
Astfel, prin prevederea respectivă au fost excluse plățile pentru deversările de poluanți cu apele uzate în sistemele de canalizare începând cu anul 2021. În scopul eliminării dublei impozitări a agenților economici de la plata pentru evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare.
Menționăm că, activitățile componente ale serviciului de canalizare (colectarea, transportarea, evacuarea apelor uzate în stațiile de epurare, precum și epurarea apelor uzate și deversarea în emisare) sunt reglementate de Legea nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și de HG nr.950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau emisare pentru localitățile urbane și rurale. RO_8006_352-21_MADRM.pdf

Recomandarea: 7. Revizuirea sau aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale și necomunale, folosirea, exploatarea și administrarea locuințelor, în scopul conformării acestuia la cadrul legal existent, precum și eliminării incertitudinilor privind distribuirea sau nedistribuirea diferenței volumului de apă din blocurile locative și indicării exprese a entității (furnizorul, administratorul blocului, consumatorul) care își asumă cheltuielile aferente acestei diferențe de volum.

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MEI nr.10/2-4414 din 23.07.2020: Elaborarea proiectului Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale și necomunale, folosirea, exploatarea și administrarea locuințelor, a fost inițiată în scopul armonizării legislației din domeniul administrării fondului locativ cu prevederile noii Legi cu privire la condominiu, adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova la data de 29 noiembrie 2018.
La momentul intrării în vigoare a Proiectului de Regulament, Hotărârea Guvernului 191/2002 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale pentru fonsul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire și alimentare cu apă și HG nr.1224/1998 privind aprobarea Regulilor provizorii de exploatare a locuințelor, întreținere a blocurilor locative și teritoriile aferente în Republica Moldova vor fi abrogate.
Însă, având în vedere faptul că până la moment, Legea cu privire la condominiu nu a intrat în vigoare, nu există temei legal pentru promovarea proiectului Regulamentului elaborat de către Minister.
În acest context menționăm că până la intrarea în vigoare a noii Legi cu privire la condominiu și respectiv a noului Regulament cu privire la prestarea serviciilor comunale și necomunale, se aplică prevederile HG 191/2002.
Prin urmare, având în vedere faptul că la moment nu se cunoaște cu certitudine data la care noua Lege cu privire la condominiu va fi promulgată, și avîndu-se în vedere că Hotărârea Guvernului nr.191/2002 nu a fost abrogată, aceasta poate fi ajustată la noile prevederi ale Legii cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și canalizare nr.303/2013 cât și al Legii 322/2018, elaborator al cărora este MADRM și completată cu prevederile necesare care ar reglementa modul de distribuire a volumului de apă înregistrat de contorul comun.
Astfel, MADRM care este responsabil de elaborarea politicii în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare este în drept să efectueze modificările necesare în HG 191/2002. RO_7535_515-20_MEI.pdf

Recomandarea: 8. Revizuirea prevederilor cadrului normativ (inclusiv ale Codului fiscal): - în sensul aplicării uniforme a TVA pentru serviciile comunale de bază (energia electrică, energia termică, apa caldă, serviciile de aprovizionare cu apă și de canalizare); - pentru racordarea noțiunilor utilizate în Codul fiscal la noțiunile din Legea apelor nr.272 din 23.12.2011; - cu reglementarea exhaustivă a acceptării sau neacceptării în scopuri fiscale a cheltuielilor ÎAC aferente pierderilor de apă ce depășesc normativul aprobat de către ANRE.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
MF nr. 05-10 33 din 31.05.2021
- in sensul aplicării uniforme a TVA pentru serviciile comunale de baza (energia electrică. energia termica, apa calda, serviciile de aprovizionare cu apa fi de canalizare);
In conformitate cu pct.2.3.1 din Hotărârea Curții de Conturi cu privire la Raportul auditului performantei „Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu ap5 a populației” nr.43/2017, Ministerului Finanțelor i se cere revizuirea prevederilor Codului fiscal, In sensul aplicării prevederilor art. 104 din Codul fiscal și la serviciile de aprovizionare cu ap3 $i de canalizare prestate populației.
De asemenea, conform Raportului misiunii de follow-up asupra implementării cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.43/2017 cu privire la Raportul auditului performantei „Eficienta gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației”, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 16/2020, Ministerului Finanțelor i se recomanda revizuirea prevederilor cadrului normativ (inclusiv ale Codului fiscal) în sensul aplicării uniforme a TVA pentru serviciile comunale de baza (energia electrica, energia termica, apa calda, serviciile de aprovizionare cu apa și de canalizare).
In aceeași ordine de idei, conform Hotărârii Curții de Conturi nr.34/2016 privind Raportul auditului de conformitate asociat auditului de performanta al sistemului facilitaților fiscale și vamale, s-a constatat creșterea continue a numărului facilităților fiscale acumulate în ultimii ani!
Adițional, se menționează că, in contextul angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere intre Republica Moldova, pe de о parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană, a Energiei Atomice și Statele membre ale acestora, pe de altă parte, măsurile de politică fiscală. În partea ce tine de cotele și facilitățile fiscale aferente TVA urmează a fi examinate In procesul armonizări legislației fiscale naționale la Directiva 2006T12/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (termen de transpunere 2019-2024). Oportunitatea modificării regimului fiscal aferent TVA pentru serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare a fost examinată in cadrul exercițiului de elaborare a politicii fiscale și vamale pentru anul 2021.
Respectiv, In contextul în care aceasta modificare este una complexă, care necesită a fi analizată minuțios și in ansamblu, inclusiv prin prisma efectelor sociale, s-a considerat oportun examinarea suplimentară a acesteia pe termen mediu.
- racordarea noțiunilor utilizate in Codul fiscal la noțiunile din Legea apelor nr.212 din 23.12.2011
Oportunitatea racordări noțiunilor utilizate In Codul fiscal la noțiunile din Legea apelor nr.272'2011 a fost examinată în cadrul exercițiului de elaborare a politicii fiscale și vamale pentru anul 2021.
S-a identificat necesitatea examinării suplimentare a acestui subiect in cadrul exercițiului de evaluare a facilitaților fiscale și vamale în vederea menținerii acestora sau redirecționării spre alte sectoare, exercițiu care, la moment se planifică a fi realizat pană la finele trimestrului III al anului 2021.
I
- reglementarea exhaustive a acceptării sau neacceptării in scopuri fiscale a cheltuielilor IAC aferente pierderilor de apa ce depășesc normativul aprobat de către ANRE
Se reiterează informația prezentata de către Ministerul Finanțelor Curții de Conturi prin scr. nr. 05-02/1/120 din 07.09.2020: „Pentru cazul în care cheltuielile vizează aspectele descrise la art.24 alin.(13) din Codul fiscal, atunci
acestea se permit la deducere in limitele aprobate anual de către ANRE, in caz contrar, daca cheltuielile vizează asigurarea activității de întreprinzător, atunci acestea se permit la deducere in baza art.24 alin.(l) din Codul fiscal. Respectiv, cadrul legal in domeniul fiscal, in speța art.24 din Codul fiscal (Deducerea cheltuielilor aferente activității de întreprinzător), precum și Hotărârea Guvernului nr.693/2018 „Cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit”, reglementează modalitatea de deducere a cheltuielilor aferente activității de întreprinzător.”
RO_8047_MF nr. 05-10 33 din 31.05.2021.pdf

Recomandarea: 9. Aprobarea unei metodologii exhaustive de înregistrare la autoritățile publice a patrimoniului public gestionat de către agenții economici.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
MF nr. 05-10/33 din 31.05.2021
In anul 2018, Planul de conturi contabile in sistemul bugetar a fost completat cu un subcont de nivelul II 415310 „Investiții in parți legate și nelegate”. La acest subcont autoritățile/instituțiile bugetare reflectă valoarea
patrimoniului public transmis in gestiune agenților economici.
Descrierea subcontului de nivelul II 415310 va fi completata cu reguli exhaustive de ținere a evidenței contabile a valorii patrimoniului public transmis in gestiune agenților economici. La moment, proiectul de ordin este in proces de elaborare.
scris. nr. 05-10/86 din 28.12.2021
Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.105 din 26.08.2021 „Privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015” (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 249- 253 art. 1208 din 15.10.2021) descrierea subcontului de nivelul II 415310 a fost completată cu reguli exhaustive de ţinere a evidenţei contabile a valorii patrimoniului public transmis în gestiune agenţilor economici.
RO_8047_MF nr. 05-10 33 din 31.05.2021.pdf RO_8531_mf h16.pdf

Recomandarea: 10. Întreprinderea unor măsuri pentru determinarea surselor de achitare a creditelor contractate de la Ministerul Finanțelor de către companiile care prestează servicii de aprovizionare cu apă, precum și pentru asigurarea faptului că la contractarea unor noi credite se vor stabili exhaustiv sursele de achitare a acestora, a dobânzilor și plăților aferente.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
MF nr. 05-10 33 din 31.05.2021
In urma analizei principalilor indicatori financiari in baza situațiilor financiare ale regiilor de арă canalizare, s-a
constatat că situația economico- financiara este deficitara. Principalele cauze care au dus la situația creata este trăgănarea din partea ANRE a ajustării tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa, canalizare $i epurare a apelor uzate.
Astfel, Ministerul Finanțelor in scopul neadmiterii majorării îndatorării
întreprinderilor:
- pe parcursul anului 2020, a restructurat împrumuturile recreditate in cadrul proiectelor de apa și canalizare la următorii beneficiari:
1). l.M. „Direcția de producție Арă- Canal” din or. Ștefan-Vodă;
2) „Ара-Canal Cahul” S.A.;
3) I.M. „Арă-Canal Orhei”.”
- pe parcursul primelor 4 luni ale anului 2021, a restructurat datoriile „Арă-Canal Cahul” S.A. pe împrumuturile necreditate in cadrul proiectelor de apa fi canalizare (Proiectul РАС §i PNAC).
In conformitate cu prevederile Acordurilor de finanțare extreme și ale Contractelor de recreditare încheiate cu regiile de apa și canalizare, tarifele pentru serviciile de alimentare cu арă, canalizare și epurare a apelor uzate vor asigura acoperirea costurilor rambursării împrumuturilor, tariful fiind majorat cel puțin о data pe an pe parcursul exexistenței împrumutului.
Copiile materialelor justificative pentru acfiunile intreprinse pe parcursul anului 2020 au fost remise prin scr. nr.05- 02/1/120 din 07.09.2021.
Copiile materialelor justificative pentru acțiunile întreprinse pe parcursul anului 2021 (copiile Acordurilor adiționale nr.2 și nr.3 din 15.04.2021) se anexează pe 6 file. RO_8047_MF nr. 05-10 33 din 31.05.2021.pdf

Recomandarea: 11. Revizuirea prevederilor art. 24 din Legea salarizării nr.847 din 14.02.2002, în scopul corelării remunerării membrilor Consiliului de administrație în funcție de îndeplinirea obligațiunilor funcționale (prezența la ședințele Consiliului de administrație).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
MF nr. 05-10 33 din 31.05.2021
Potrivit art. 24 din legea salarizării nr.847/2002 este stabilit ca, membrilor organelor de conducere ale întreprinderilor de stat §i ale societăților pe acțiuni (consiliul de administrate; consiliul societății) li se stabilesc indemnizații lunare in mărime de рапй la trei salarii minime pe țari, determinate in condițiile Legii nr. 1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim.
Indemnizațiile lunare se stabilesc din contul mijloacelor unităților economice respective și se anulează in cazul când membrii consiliilor se eschivează de la îndeplinirea funcțiilor (pe când lipsa membrului al consiliul de administrate la Ședințele respective făra motivare reprezintă eschivare de la îndeplinirea funcțiilor sale).
Suplimentar, urmează de atenționat ca prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă a populației se efectuează de către întreprinderile municipale raionale, la care funcția de fondator este exercitata de Consiliul raional. Fiecare consiliu raional stabilește criteriile și cerințele personale față de membrii Consiliilor de administrate. Stabilirea indemnizațiilor pentru fiecare membru al Consiliului se efectuează prin decizia și de către Consiliul raional.
Astfel, se consideră că art.24 din Legea salarizării nu necesită a fi supus modificării.
RO_8047_MF nr. 05-10 33 din 31.05.2021.pdf

Recomandarea: 12. Efectuarea controalelor tematice privind calcularea și achitarea taxei pentru apă, utilizând în acest sens și informațiile companiilor care prestează servicii de canalizare referitor la volumul de apă captat și deversat în sistemul de canalizare.

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-15/30787 din 22.08.2020
SFS nr.26-07 213 61134 din 26.05.2021: SFS a remis scrisoarea nr.26-10/1-02/17093 din 26.06.2020 în adresa ANRE prin care a fost solicitată prezentarea informației cu privire la agenții economici care, în perioada anilor 2018 până în prezent, au deținut sau dețin licențe pentru furnizarea serviciului public de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraș, sat, comună.
Urmare a analizei listei titularilor de licență recepționate de la ANRE, SFS a dispus efectuarea vizitelor fiscale cu ieșire la fața locului, în cadrul cărora urmează a fi identificați agenții economici cu care au fost încheiate contracte de prestare a serviciului de deversare a apelor în sistemul de canalizare, precum și volumul de apă deversat în perioada anilor 2019-2020.
În acest context, SFS va informa suplimentar Curtea de Conturi despre rezultatele măsurilor întreprinse.
Scris.SFS nr.26-07/2-15/68936 din 01.12.2020: În scopul identificării agenților economici cu care au fost încheiate contracte de prestare a serviciului de deversare a apelor în sistemul de canalizare precum și volumul de apă deversat în perioada 2019-2020, au fost întreprinse următoarele acțiuni:
1. A fost dispusă efectuarea vizitelor fiscale la 40 agenți economici, titulari de licență care furnizează serviciul public de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraș, sat, comună, în rezultatul cărora s-au constatat următoarele:
- ,,Făclia" SRL nu desfășoară activitate în domeniul captării, tratării și distribuirii apei și nu are încheiate contracte de prestare a serviciului de deversare a apelor;
- ÎM ,,Regia Apă Canal Bălți", în baza licenței de activitate, furnizează apă potabilă agenților economici și consumatorilor casnici. De asemenea, contribuabilul nu prestează servicii de canalizare, iar în baza contractului de cesiune din decembrie 2013, serviciul respectiv (încheierea contractelor și calculelor pentru evacuarea apelor uzate) a fost transmis către ,,Glorinal Inginnering" SRL;
- 38 agenți economici sunt titulari de licențe și furnizează serviciul public de canalizare, în cadrul vizitelor fiscale fiind stabilite 8684 persoane juridice, care au încheiate contracte de deversare a apelor în sistemul de canalizare.
2. Conform informației disponibile în Sistemul Informațional al Serviciuluo Fiscal de Stat, s-au constatat 2927 agenți economici, subiecți ai impunerii cu taxa pentru apă, care, în perioada 2019 - I semestru al anului 2020, au prezentat darea de seamă pentru resursele naturale (forma TRN15).
3. În rezultatul contrapunerii informației aferente contractelor încheiate cu lista subiecților impunerii cu taxa pentru apa, s-au identificat 359 agenți economici, care au prezentat darea de seamă (forma TRN15) și care au încheiate contracte cu prestatorii serviciilor de canalizare.
Astfel, în urma analizei listei de 359 contribuabili, s-au constatat următoarele:
- au fost stabilite divergențe dintre volumul de apă declarat și cel deversat, dat fiind faptul că nu tot volumul de apă deversat în sistemul de canalizare este extras de către entitatea respectivă;
- a fost prezentată darea de seamă (forma TRN15) la compartimentul (114611) taxa pentru apă cu indici nuli, ceea ce denotă faptul că entitatea nu este subiect al impunerii cu taxa pentru apă.
Reieșind din cele menționate, a fost dispusă efectuarea vizitelor fiscale la subiecții la care volumul de apă declarat în darea de seamă (forma TRN15) este mai mic decât volumul de apă deversat în sistemul de canalizare.
Scris.SFS nr.26-07/2-13/23195 din 03.03.2021: În scopul stabilirii cauzelor formarii divergentelor dintre volumul de apa deversat in sistemul de canalizare si volumul de apa declarat in Darea de seama pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15), de către subiecții taxei pentru apa s-a dispus efectuarea vizitelor fiscale la 77 entități care înregistrau divergenta mai mare de 100 m3, in rezultatul cărora s-a constatat următoarele:
1. La 52 contribuabili - subiecți ai taxei pentru apa s-a constatat ca apa extrasa de sinestatator nu este suficienta pentru desfășurarea activității, astfel contribuabilii au achiziționat apa de la alți furnizori, fapt care justifică divergenta dintre volumul apei deversat in sistemul de canalizare fata de volumul apei declarat conform dărilor de seama (Forma TRN15).
2. La 25 contribuabili - conform datelor din evidenta contabila a entităților, volumul de apa deversat nu corespunde cu volumul de apa prezentat de către entitățile care prestează servicii de Canalizare. fiind întreprinse următoarele acțiuni:
- 19 contribuabili au prezentat dările de seama corectate pentru perioada 2019 — I sem. 2020, iar ca rezultat, au declarat suplimentar la buget taxa pentru apa in mărime de 5 572,53 lei;
- 1 contribuabil a fost supus controlului fiscal prin metoda de verificare totala, in rezultatul căruia nu au fost stabilite divergente la calcularea si plata taxei pentru apa;
- 3 contribuabili au fost incluși in planul de controale pentru luna aprilie a anului 2021, pentru efectuarea controalelor fiscale la fata locului prin metoda de verificare tematica privind corectitudinea Calculării si plenitudinea declarării taxei pentru apa pentru perioada anilor 2019 si 2020;
- in raport cu 2 contribuabili s-a dispus repetat întreprinderea acțiunilor de conformare benevola.
SFS nr. 26-07/2-13/9556 din 20.08.2021 suplimentar la informațiile prezentate anterior
- la 2 contribuabili au fost întreprinse acţiuni de conformare benevolă repetate, în rezultatul cărora, un contribuabil a prezentat darea de seamă cu volumul de apă corectat, iar,un contribuabil a prezentat dările de seamă pentru perioadele fiscale 2019 - trimestrul II2020, în rezultatul cărora s-a calculat suplimentar la buget 86,40 lei;
- 2 contribuabili au fost supuşi controlului fiscal prin metoda de verificare tematică privind corectitudinea calculării şi plenitudinea declarării taxei pentru apă pentru perioada anilor 2019 si 2020, în rezultatul cărora la un contribuabil nu au fost stabilite încălcări la calcularea şi achitarea taxei pentru apă, iar la un contribuabil, a fost calculat suplimentar la buget taxa pentru apă în sumă de 1945 lei;
-1 contribuabil a fost supus controlului fiscal total, în rezultatul căruia nu au fost stabilite încălcări la calcularea şi plata taxei pentru apă.

RO_7541_582-20_SFS.pdf RO_7697_762-20_SFS.pdf RO_7952_223-21_SFS.pdf RO_8050_SFS nr.26-07 213 61134 din 26.05.2021.pdf RO_8184_sfs h16 din 2020.pdf

Recomandarea: 13. În calitate de membri ai Consiliului creditorilor ÎM AC Basarabeasca, să inițieze procedura de schimbare a administratorului insolvabilității.

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.SFS nr.26-07/2-15/30787 din 22.08.2020
SFS nr.26-07 213 61134 din 26.05.2021: SFS de comun cu CNAS au convocat comitetul special al creditorilor I.M. ,,Apă Canal din Basarabeasca" pentru examinarea candidaturii administratorului insolvabilității în procedura de restructurare.
Drept urmare, la data de 24 iunie 2020 a avut loc comitetul special al creditorilor cu participarea reprezentanților SFS, CNAS, salariaților I.M. ,,Apă Canal din Basarabeasca" și administratorului dl Grigore Hanganu, în rezultatul căruia a fost desemnat în calitate de administrator al debitorului dna Selevestru Irina, administrator autorizat, pînă la aprobarea planului de rstructurare.
Totodată, prin hotărârea Judecătoriei Cimișlia nr.2i-19/18 din 25 iunie 2020 a fost aprobat Planul procedurii de restructurare a debitorului Î.M. ,,Apă Canal din Basarabeasca" sub supravegherea administratorului insolvabilității dlui Grigore Hanganu, administrator autorizat.
Ulterior, la data de 10 iulie 2020 SFS a înaintat cererea de recurs nemotivată, solicitând casarea parțială a hotărârii Judecătoriei Cimișlia în partea desemnării dlui Grigore Hanganu în calitate de administrator al insolvabilității și pronunțarea unei hotărâri, prin care, în calitate de administrator al Î.M. ,,Apă Canal din Basarabeasca" urmează a fi desemnată dna Selevestru Irina, administrator autorizat.
Reieșind dinn cele expuse, urmare a recepționării hotărârii motivate de la Judecătoria Cimișlia, SFS va înainta recursul motivat.
Scris.SFS nr.26-07/2-15/68936 din 01.12.2020: SFS de cimun cu CNAS au convocat comitetul special al creditorilor ÎM ,,Apă Canal Basarabeasca" pentru examinarea candidaturii administratorului insolvabilității în procedura de restructurare.
Drept urmare, la data de 24 iunie 2020 a avut loc comitetul special al creditorilor cu participarea reprezentanților SFS, CNAS, salariaților IM ,,Apă Canal Basarabeasca" și administratorului dl Grigore Hanganu, în rezultatul căruia a fost desemnat în calitate de administrator al debitorului dna Selevestru Irina, administrator autorizat, până la aprobarea planului de restructurare.
Totodată, prin hotărârea Judecătoriei Cimișlia nr.2i-19/18 din 25 iunie 2020 a fost aprobat Planul procedurii de restructurare a debitorului ÎM,,Apă Canal din Basarabeasca" sub supravegherea administratorului insolvabilității dlui Grigore Hanganu, administrator autorizat.
Ulterior, la data de 10 iulie 2020 SFS a înaintat cererea de recurs nemotivată, solicitând casarea parțială a hotărârii Judecătoriei Cimișlia în partea desemnării dlui Grigore Hanganu în calitate de administrator al insolvabilității și pronunțarea unei hotărâri, prin care, în calitate de administrator al ÎM,,Apă Canal din Basarabeasca" urmează a fi desemnată dna Selevestru Irina, administrator autorizat.
La data de 28 septembrie 2020, SFS a depus recursul motivat împotriva hotărârii Judecătoriei Cimișlia din 25 iunie 2020 (se anexează)., solicitând anularea parțială a hotărârii, în partea ce ține de desemnarea și pronunțarea unei hotărâri noi, prin care în calitate de administrator al ÎM,,Apă Canal din Basarabeasca" să fie desemnată dna Selevestru Irina.
Ulterior, la data de 11 noiembrie 2020, Curtea de Apel Comrat a emis decizia prin care a respins recursul SFS, precum și recursul înaintat de CNAS, cu menținerea hotărârii Judecătoriei Cimișlia sediul Central din 25 iunie 2020 (se anexează). RO_7541_582-20_SFS.pdf RO_7697_762-20_SFS.pdf RO_8050_SFS nr.26-07 213 61134 din 26.05.2021.pdf

Recomandarea: 13. În calitate de membri ai Consiliului creditorilor ÎM AC Basarabeasca, să inițieze procedura de schimbare a administratorului insolvabilității.

Autoritatea:Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS)

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.CNAS nr.II-03/10-13138 din 21.10.2020: Pentru data de 25 iunie 2020 în adresa CNAS a parvenit citația privind aprobarea Planului de restructurare a întreprinderii în instanța de insolvabilitate (Judecătoria Cimișlia sediul Central, judecător Ion Volcovschi).
Pentru a iniția executarea Planului de restructurare și întru executarea recomandării Curții de Conturi pentru data de 24 iunie 2020 a fost stabilită ședința Comitetului creditorilor prin care s-a substituit candidatura administratorului insolvabilității, Hanganu Grigore. În acest sens, de către CNAS și SFS a fost expediat în adresa instanței de insolvabilitate și demersul necesar, însă la 25.06.2020 instanța de insolvabilitate a respins demersul CNAS și cererea SFS de substituire a administratorului autorizat.
La fel, pe 25 iunie 2020 prin hotărârea instanței de insolvabilitate s-a confirmat Planul procedurii de restructurare a debitorului Î.M. ,,Apă Canal Basarabeasca".
Suplimentar comunicăm, că la data de 10 iulie 2020 a fost depusă cerere de recurs împotriva Hotărârii Judecătoriei Cimișlia (sediul Central), Curtea de Apel Comrat până la moment nu s-a expus asupra cererii de recurs.
Scris.CNAS nr.II-03/10-15363 din 04.12.2020: La 10 iulie CNAS a contestat cu recurs Hotărârea Judecătoriei Cimișlia sediul Central la Curtea de Apel Comrat. Respectiv, la data de 11 noiembrie 2020 Curtea de Apel Comrat a respins recursurile declarate de către CNAS și SFS (decizia se anexează). RO_7544_692-20_CNAS.pdf RO_7699_771-20_CNAS.pdf

Recomandarea: 14. Să efectueze inventarierea patrimoniului aflat în gestiunea ÎAC, în rezultatul căreia: (a) să determine infrastructura tehnico-edilitară a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, care face parte din bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare, în gestiunea ÎAC; (b) să preia la balanță bunurile neproductive care fac parte exclusiv din proprietatea publică (drumuri, trotuare, fondul locativ, iluminarea stradală, cimitir, monumente, bazin de apă, stația de salvare, stații de oprire a transportului etc.); (c) să transmită în capitalul social al ÎAC doar bunurile care participă direct sau indirect la prestarea serviciilor, dar nu fac parte din infrastructura tehnico-edilitară; (d) să ia decizia privind soarta bunurilor rămase (casare, vânzare) care nu sunt utilizate în activitatea întreprinderilor.

Autoritatea:Primăria municipiului Cahul

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 15. Să întreprindă măsurile de rigoare pentru înregistrarea dreptului asupra bunurilor imobile (inclusiv terenuri) transmise în gestiunea ÎAC.

Autoritatea:Primăria municipiului Cahul

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 16. Să delege ÎAC prestarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare în conformitate cu cadrul legal existent, cu întocmirea contractului și anexelor aferente, asigurând indicarea în acesta: (a) a indicatorilor de performanță tehnică, financiar-economică și de calitate; (b) a obligativității încheierii contractelor de prestare a serviciilor cu toți consumatorii (directe și/sau trilaterale (furnizor/gestionar/consumator)), în care se vor indica expres modalitatea de calculare a serviciilor consumate și a penalităților aferente, drepturile și obligațiile fiecărei părți; (c) a contorizării tuturor consumatorilor; (d) a obligativității normării muncii pentru toate posturile existente și fundamentării statelor de personal; (e) a corelării sistemului de remunerare a muncii (inclusiv a salariului de funcție, adaosurilor și premiilor) cu volumul real de lucru și productivitatea muncii; (f) a redevenței la nivelul uzurii anuale a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și transferul redevenței în Fondul de dezvoltare.

Autoritatea:Primăria municipiului Cahul

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 17. Să asigure delegarea prestării serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare într-o localitate doar unei singure ÎAC.

Autoritatea:Primăria municipiului Cahul

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 18. Să revizuiască statutele ÎAC și conformarea prevederilor acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice, inclusiv prin stabilirea unor criterii de evaluare a calității și eficienței activității organelor de conducere ale întreprinderilor, limitarea cheltuielilor pentru întreținerea acestor organe, creșterea responsabilității acestora față de fondator, delegarea în organele de conducere ale ÎAC a unor persoane competente și cu experiență managerială.

Autoritatea:Primăria municipiului Cahul

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 19. Să încheie sau să revizuiască contractele individuale de muncă cu administratorii/directorii ÎAC prin includerea unor prevederi distincte aferente responsabilizării managementului entităților, pentru o gestionare prudentă și eficientă a resurselor materiale/financiare proprietate municipală; remunerarea/stimularea managementului în strictă corelare cu rezultatele și eficiența gestiunii economico-financiare a ÎAC administrate.

Autoritatea:Primăria municipiului Cahul

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 20. Să asigure, la contractarea de către ÎAC a unor surse creditare, fundamentarea economică a investițiilor finanțate din aceste surse, inclusiv demonstrarea obținerii unui efect economic, care va duce la acumularea surselor financiare necesare pentru achitarea creditelor, dobânzilor și altor cheltuieli aferente.

Autoritatea:Primăria municipiului Cahul

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 21. Să nu accepte acordarea autorizației de folosință specială a apei agenților economici care au acces la rețelele publice de aprovizionare cu apă.

Autoritatea:Primăria municipiului Cahul

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 22. Să stabilească oportunitatea uniformizării tarifelor la serviciile prestate consumatorilor casnici și noncasnici.

Autoritatea:Primăria municipiului Cahul

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 23. Să instituie, în comun cu autoritățile competente (IES), un control asupra deversărilor de ape uzate în mediul înconjurător și în rețelele de canalizare, efectuate de agenții economici.

Autoritatea:Primăria municipiului Cahul

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 24. Să asigure un monitoring punctual/sistemic asupra activităților ÎAC de prestare a serviciilor, cu examinarea periodică (cel puțin o dată pe an) în ședință publică a rezultatelor activității întreprinderii.

Autoritatea:Primăria municipiului Cahul

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 25. Să asigure prezentarea de către ÎAC, spre aprobare, a tarifelor la serviciile auxiliare prestate

Autoritatea:Primăria municipiului Cahul

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 26. Să asigure stabilirea de către ÎAC a persoanelor responsabile de deficiențele identificate de audit și de restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii, precum și, conform cadrului legal existent, restituirea mijloacelor achitate neregulamentar conducerii ÎAC.

Autoritatea:Primăria municipiului Cahul

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2 pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:PRIMĂRIA VATICI, ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2 pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2 pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. CĂUȘENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 14. Să efectueze inventarierea patrimoniului aflat în gestiunea ÎAC, în rezultatul căreia: (a) să determine infrastructura tehnico-edilitară a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, care face parte din bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare, în gestiunea ÎAC; (b) să preia la balanță bunurile neproductive care fac parte exclusiv din proprietatea publică (drumuri, trotuare, fondul locativ, iluminarea stradală, cimitir, monumente, bazin de apă, stația de salvare, stații de oprire a transportului etc.); (c) să transmită în capitalul social al ÎAC doar bunurile care participă direct sau indirect la prestarea serviciilor, dar nu fac parte din infrastructura tehnico-edilitară; (d) să ia decizia privind soarta bunurilor rămase (casare, vânzare) care nu sunt utilizate în activitatea întreprinderilor.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 15. Să întreprindă măsurile de rigoare pentru înregistrarea dreptului asupra bunurilor imobile (inclusiv terenuri) transmise în gestiunea ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 16. Să delege ÎAC prestarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare în conformitate cu cadrul legal existent, cu întocmirea contractului și anexelor aferente, asigurând indicarea în acesta: (a) a indicatorilor de performanță tehnică, financiar-economică și de calitate; (b) a obligativității încheierii contractelor de prestare a serviciilor cu toți consumatorii (directe și/sau trilaterale (furnizor/gestionar/consumator)), în care se vor indica expres modalitatea de calculare a serviciilor consumate și a penalităților aferente, drepturile și obligațiile fiecărei părți; (c) a contorizării tuturor consumatorilor; (d) a obligativității normării muncii pentru toate posturile existente și fundamentării statelor de personal; (e) a corelării sistemului de remunerare a muncii (inclusiv a salariului de funcție, adaosurilor și premiilor) cu volumul real de lucru și productivitatea muncii; (f) a redevenței la nivelul uzurii anuale a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și transferul redevenței în Fondul de dezvoltare.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 17. Să asigure delegarea prestării serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare într-o localitate doar unei singure ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 18. Să revizuiască statutele ÎAC și conformarea prevederilor acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice, inclusiv prin stabilirea unor criterii de evaluare a calității și eficienței activității organelor de conducere ale întreprinderilor, limitarea cheltuielilor pentru întreținerea acestor organe, creșterea responsabilității acestora față de fondator, delegarea în organele de conducere ale ÎAC a unor persoane competente și cu experiență managerială.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 19. Să încheie sau să revizuiască contractele individuale de muncă cu administratorii/directorii ÎAC prin includerea unor prevederi distincte aferente responsabilizării managementului entităților, pentru o gestionare prudentă și eficientă a resurselor materiale/financiare proprietate municipală; remunerarea/stimularea managementului în strictă corelare cu rezultatele și eficiența gestiunii economico-financiare a ÎAC administrate.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 20. Să asigure, la contractarea de către ÎAC a unor surse creditare, fundamentarea economică a investițiilor finanțate din aceste surse, inclusiv demonstrarea obținerii unui efect economic, care va duce la acumularea surselor financiare necesare pentru achitarea creditelor, dobânzilor și altor cheltuieli aferente.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 21. Să nu accepte acordarea autorizației de folosință specială a apei agenților economici care au acces la rețelele publice de aprovizionare cu apă.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 22. Să stabilească oportunitatea uniformizării tarifelor la serviciile prestate consumatorilor casnici și noncasnici.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 23. Să instituie, în comun cu autoritățile competente (IES), un control asupra deversărilor de ape uzate în mediul înconjurător și în rețelele de canalizare, efectuate de agenții economici.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 24. Să asigure un monitoring punctual/sistemic asupra activităților ÎAC de prestare a serviciilor, cu examinarea periodică (cel puțin o dată pe an) în ședință publică a rezultatelor activității întreprinderii.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 14. Să efectueze inventarierea patrimoniului aflat în gestiunea ÎAC, în rezultatul căreia: (a) să determine infrastructura tehnico-edilitară a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, care face parte din bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare, în gestiunea ÎAC; (b) să preia la balanță bunurile neproductive care fac parte exclusiv din proprietatea publică (drumuri, trotuare, fondul locativ, iluminarea stradală, cimitir, monumente, bazin de apă, stația de salvare, stații de oprire a transportului etc.); (c) să transmită în capitalul social al ÎAC doar bunurile care participă direct sau indirect la prestarea serviciilor, dar nu fac parte din infrastructura tehnico-edilitară; (d) să ia decizia privind soarta bunurilor rămase (casare, vânzare) care nu sunt utilizate în activitatea întreprinderilor.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 15. Să întreprindă măsurile de rigoare pentru înregistrarea dreptului asupra bunurilor imobile (inclusiv terenuri) transmise în gestiunea ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 16. Să delege ÎAC prestarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare în conformitate cu cadrul legal existent, cu întocmirea contractului și anexelor aferente, asigurând indicarea în acesta: (a) a indicatorilor de performanță tehnică, financiar-economică și de calitate; (b) a obligativității încheierii contractelor de prestare a serviciilor cu toți consumatorii (directe și/sau trilaterale (furnizor/gestionar/consumator)), în care se vor indica expres modalitatea de calculare a serviciilor consumate și a penalităților aferente, drepturile și obligațiile fiecărei părți; (c) a contorizării tuturor consumatorilor; (d) a obligativității normării muncii pentru toate posturile existente și fundamentării statelor de personal; (e) a corelării sistemului de remunerare a muncii (inclusiv a salariului de funcție, adaosurilor și premiilor) cu volumul real de lucru și productivitatea muncii; (f) a redevenței la nivelul uzurii anuale a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și transferul redevenței în Fondul de dezvoltare.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 17. Să asigure delegarea prestării serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare într-o localitate doar unei singure ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 18. Să revizuiască statutele ÎAC și conformarea prevederilor acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice, inclusiv prin stabilirea unor criterii de evaluare a calității și eficienței activității organelor de conducere ale întreprinderilor, limitarea cheltuielilor pentru întreținerea acestor organe, creșterea responsabilității acestora față de fondator, delegarea în organele de conducere ale ÎAC a unor persoane competente și cu experiență managerială.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 25. Să asigure prezentarea de către ÎAC, spre aprobare, a tarifelor la serviciile auxiliare prestate.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 26. Să asigure stabilirea de către ÎAC a persoanelor responsabile de deficiențele identificate de audit și de restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii, precum și, conform cadrului legal existent, restituirea mijloacelor achitate neregulamentar conducerii ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 14. Să efectueze inventarierea patrimoniului aflat în gestiunea ÎAC, în rezultatul căreia: (a) să determine infrastructura tehnico-edilitară a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, care face parte din bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare, în gestiunea ÎAC; (b) să preia la balanță bunurile neproductive care fac parte exclusiv din proprietatea publică (drumuri, trotuare, fondul locativ, iluminarea stradală, cimitir, monumente, bazin de apă, stația de salvare, stații de oprire a transportului etc.); (c) să transmită în capitalul social al ÎAC doar bunurile care participă direct sau indirect la prestarea serviciilor, dar nu fac parte din infrastructura tehnico-edilitară; (d) să ia decizia privind soarta bunurilor rămase (casare, vânzare) care nu sunt utilizate în activitatea întreprinderilor.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SOROCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 15. Să întreprindă măsurile de rigoare pentru înregistrarea dreptului asupra bunurilor imobile (inclusiv terenuri) transmise în gestiunea ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SOROCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 16. Să delege ÎAC prestarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare în conformitate cu cadrul legal existent, cu întocmirea contractului și anexelor aferente, asigurând indicarea în acesta: (a) a indicatorilor de performanță tehnică, financiar-economică și de calitate; (b) a obligativității încheierii contractelor de prestare a serviciilor cu toți consumatorii (directe și/sau trilaterale (furnizor/gestionar/consumator)), în care se vor indica expres modalitatea de calculare a serviciilor consumate și a penalităților aferente, drepturile și obligațiile fiecărei părți; (c) a contorizării tuturor consumatorilor; (d) a obligativității normării muncii pentru toate posturile existente și fundamentării statelor de personal; (e) a corelării sistemului de remunerare a muncii (inclusiv a salariului de funcție, adaosurilor și premiilor) cu volumul real de lucru și productivitatea muncii; (f) a redevenței la nivelul uzurii anuale a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și transferul redevenței în Fondul de dezvoltare.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SOROCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 17. Să asigure delegarea prestării serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare într-o localitate doar unei singure ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SOROCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 18. Să revizuiască statutele ÎAC și conformarea prevederilor acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice, inclusiv prin stabilirea unor criterii de evaluare a calității și eficienței activității organelor de conducere ale întreprinderilor, limitarea cheltuielilor pentru întreținerea acestor organe, creșterea responsabilității acestora față de fondator, delegarea în organele de conducere ale ÎAC a unor persoane competente și cu experiență managerială.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SOROCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 19. Să încheie sau să revizuiască contractele individuale de muncă cu administratorii/directorii ÎAC prin includerea unor prevederi distincte aferente responsabilizării managementului entităților, pentru o gestionare prudentă și eficientă a resurselor materiale/financiare proprietate municipală; remunerarea/stimularea managementului în strictă corelare cu rezultatele și eficiența gestiunii economico-financiare a ÎAC administrate.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SOROCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 20. Să asigure, la contractarea de către ÎAC a unor surse creditare, fundamentarea economică a investițiilor finanțate din aceste surse, inclusiv demonstrarea obținerii unui efect economic, care va duce la acumularea surselor financiare necesare pentru achitarea creditelor, dobânzilor și altor cheltuieli aferente.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SOROCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 21. Să nu accepte acordarea autorizației de folosință specială a apei agenților economici care au acces la rețelele publice de aprovizionare cu apă.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SOROCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 22. Să stabilească oportunitatea uniformizării tarifelor la serviciile prestate consumatorilor casnici și noncasnici.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SOROCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 23. Să instituie, în comun cu autoritățile competente (IES), un control asupra deversărilor de ape uzate în mediul înconjurător și în rețelele de canalizare, efectuate de agenții economici.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SOROCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 24. Să asigure un monitoring punctual/sistemic asupra activităților ÎAC de prestare a serviciilor, cu examinarea periodică (cel puțin o dată pe an) în ședință publică a rezultatelor activității întreprinderii

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SOROCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 25. Să asigure prezentarea de către ÎAC, spre aprobare, a tarifelor la serviciile auxiliare prestate.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SOROCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 26. Să asigure stabilirea de către ÎAC a persoanelor responsabile de deficiențele identificate de audit și de restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii, precum și, conform cadrului legal existent, restituirea mijloacelor achitate neregulamentar conducerii ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SOROCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2 pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2 pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SOROCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2 pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2 pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. ȘTEFAN VODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2 pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FLOREŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2 pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2 pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:PRIMĂRIA ORAŞULUI ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2 pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:Primăria municipiului Cahul

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2 pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea uni plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL FLORESTI"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea uni plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL" CAUSENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea uni plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE APA-CANAL FALESTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea uni plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:S.A. "APA-CANAL" CAHUL

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea uni plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:S.A. "REGIA APĂ-CANAL SOROCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea uni plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:S.A. ”APĂ-CANAL NISPORENI”

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea uni plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "APĂ-CANAL CHIŞINĂU"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea uni plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACȚIUNI „REGIA APĂ-CANAL ORHEI, OR. ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea uni plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:Î.M. "AQUA BASARABEASCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea uni plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:ÎM ,,Servicii Comunale Vatici"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea uni plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA INTERRAIONALã DE STAT ACVA-NORD

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea uni plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALÃ APA-CANAL DIN BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris. ÎM ,,Apă-Canal din Basarabeasca" nr.134/20 din 16.07.2020: S-a întormit ordinul nr.27/20 din 19.06.2020 privind implementarea recomandărilor din Raportul de audit al Curții de Conturi. RO_7536_522-20_Apă_Canal_Basarabeasca.pdf

Recomandarea: 2.2. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea uni plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ DIRECŢIA DE PRODUCERE ”APĂ-CANAL” ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea uni plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ REGIA “APĂ-CANAL-BĂLŢI”

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.ÎM ,,Apă-Canal" din Ungheni nr.93 din 04.09.2020: S-a elaborat Planul de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens (anexa nr.1), care a fost aprobat de Consiliul de administrație al întreprinderiib prin procesul-verbal nr.03 din 24.07.2020 (anexa nr.2). RO_7542_598-20_Apă_Canal_Ungheni.pdf

Recomandarea: 2.2. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea uni plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ “APĂ-CANAL” DIN UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.2. pentru întreprinderea acțiunilor corespunzătoare în vederea examinării (raportării în ședințele consiliilor locale) a rezultatelor misiunilor de audit și de follow-up, implementării recomandărilor reiterate în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea uni plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „DIRECŢIA DE PRODUCŢIE APĂ-CANAL”, OR.ŞTEFANVODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.4. pentru informare și asigurarea aprobării și implementăriiunui plan de monitorizare anuală a calității apelor uzate deversate în natură de către toate întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare din țară, precum și a corectitudinii declarării și achitării plăților pentru poluarea mediului

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.Agenția de Mediu nr.06/3/2020 din 22.07.2020: În conformitate cu Ordinul MADRM nr.82 din 10.04.2020, Agenția de Mediu a prezentat către MADRM propuneri pentru Planul de implementare a recomandărilor auditului extern, a participat la ședința de lucru organizată în cadrul MADRM privind elaborarea Planului de implementare a recomandărilor precum și la Comisiei de control al finanțelor publice a Parlamentului Republicii Moldova din data de 07.07.2020 la care a fost audiat Raportul misiunii Curții de Conturi nr.16 din 29.04.2020 a fost aprobat prin Ordinul MADRM nr.129 din 26.06.2020, iar unele acțiuni ale acestuia sunt puse și în sarcina Agenției de Mediu. În conformitate cu punctul 2 din acest Ordin, Agenția de Mediu, ca autoritate organizațională din sfera de competență a MADRM, urmează să prezinte Serviciului audit intern din cadrul MADRM, trimestrial, informații privind acțiunile întreprinse pentru implementarea recomandărilor audiului exern, după care acesta le generalizează și le prezintă Curții de Conturi spre informare.

Recomandarea: 2.4. pentru informare și asigurarea aprobării și implementăriiunui plan de monitorizare anuală a calității apelor uzate deversate în natură de către toate întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare din țară, precum și a corectitudinii declarării și achitării plăților pentru poluarea mediului

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MADRM nr.03-05-114/4419 din 25.09.2020: A fost inițiat procesul de elaborare a mecanismului de organizare a procesului de monitorizare a calității apelor uzate deversate în natură de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare din țară.
A fost examinată Lista autorizațiilor de mediu pentru folosința soecială a apelor și identificați agenții economici autorizați care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare.
A fost analizată Lista instalațiilor de epurare întocmită de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în rezultatul controalelor ecologice. RO_7543_629-20_MADRM.pdf

Recomandarea: 2.8. pentru informarea tuturor autorităților publice locale din raion și întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare privind necesitatea conformării la recomandările Curții de Conturi, ținând cont de persistența acelorași deficiențe în acest domeniu

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.8. pentru informarea tuturor autorităților publice locale din raion și întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare privind necesitatea conformării la recomandările Curții de Conturi, ținând cont de persistența acelorași deficiențe în acest domeniu

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. CĂUȘENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.8. pentru informarea tuturor autorităților publice locale din raion și întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare privind necesitatea conformării la recomandările Curții de Conturi, ținând cont de persistența acelorași deficiențe în acest domeniu

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.8. pentru informarea tuturor autorităților publice locale din raion și întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare privind necesitatea conformării la recomandările Curții de Conturi, ținând cont de persistența acelorași deficiențe în acest domeniu

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SOROCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.8. pentru informarea tuturor autorităților publice locale din raion și întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare privind necesitatea conformării la recomandările Curții de Conturi, ținând cont de persistența acelorași deficiențe în acest domeniu

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.8. pentru informarea tuturor autorităților publice locale din raion și întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare privind necesitatea conformării la recomandările Curții de Conturi, ținând cont de persistența acelorași deficiențe în acest domeniu

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. ȘTEFAN VODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.8. pentru informarea tuturor autorităților publice locale din raion și întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare privind necesitatea conformării la recomandările Curții de Conturi, ținând cont de persistența acelorași deficiențe în acest domeniu

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FLOREŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.8. pentru informarea tuturor autorităților publice locale din raion și întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare privind necesitatea conformării la recomandările Curții de Conturi, ținând cont de persistența acelorași deficiențe în acest domeniu

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.8. pentru informarea tuturor autorităților publice locale din raion și întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare privind necesitatea conformării la recomandările Curții de Conturi, ținând cont de persistența acelorași deficiențe în acest domeniu

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.8. pentru informarea tuturor autorităților publice locale din raion și întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare privind necesitatea conformării la recomandările Curții de Conturi, ținând cont de persistența acelorași deficiențe în acest domeniu

Autoritatea:PRIMĂRIA ORAŞULUI ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 2.8. pentru informarea tuturor autorităților publice locale din raion și întreprinderilor care prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare privind necesitatea conformării la recomandările Curții de Conturi, ținând cont de persistența acelorași deficiențe în acest domeniu

Autoritatea:Primăria municipiului Cahul

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 19. Să încheie sau să revizuiască contractele individuale de muncă cu administratorii/directorii ÎAC prin includerea unor prevederi distincte aferente responsabilizării managementului entităților, pentru o gestionare prudentă și eficientă a resurselor materiale/financiare proprietate municipală; remunerarea/stimularea managementului în strictă corelare cu rezultatele și eficiența gestiunii economico-financiare a ÎAC administrate.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 20. Să asigure, la contractarea de către ÎAC a unor surse creditare, fundamentarea economică a investițiilor finanțate din aceste surse, inclusiv demonstrarea obținerii unui efect economic, care va duce la acumularea surselor financiare necesare pentru achitarea creditelor, dobânzilor și altor cheltuieli aferente.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 21. Să nu accepte acordarea autorizației de folosință specială a apei agenților economici care au acces la rețelele publice de aprovizionare cu apă.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 22. Să stabilească oportunitatea uniformizării tarifelor la serviciile prestate consumatorilor casnici și noncasnici.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 23. Să instituie, în comun cu autoritățile competente (IES), un control asupra deversărilor de ape uzate în mediul înconjurător și în rețelele de canalizare, efectuate de agenții economici.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 24. Să asigure un monitoring punctual/sistemic asupra activităților ÎAC de prestare a serviciilor, cu examinarea periodică (cel puțin o dată pe an) în ședință publică a rezultatelor activității întreprinderii

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 25. Să asigure prezentarea de către ÎAC, spre aprobare, a tarifelor la serviciile auxiliare prestate.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 26. Să asigure stabilirea de către ÎAC a persoanelor responsabile de deficiențele identificate de audit și de restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii, precum și, conform cadrului legal existent, restituirea mijloacelor achitate neregulamentar conducerii ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 14. Să efectueze inventarierea patrimoniului aflat în gestiunea ÎAC, în rezultatul căreia: (a) să determine infrastructura tehnico-edilitară a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, care face parte din bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare, în gestiunea ÎAC; (b) să preia la balanță bunurile neproductive care fac parte exclusiv din proprietatea publică (drumuri, trotuare, fondul locativ, iluminarea stradală, cimitir, monumente, bazin de apă, stația de salvare, stații de oprire a transportului etc.); (c) să transmită în capitalul social al ÎAC doar bunurile care participă direct sau indirect la prestarea serviciilor, dar nu fac parte din infrastructura tehnico-edilitară; (d) să ia decizia privind soarta bunurilor rămase (casare, vânzare) care nu sunt utilizate în activitatea întreprinderilor.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 15. Să întreprindă măsurile de rigoare pentru înregistrarea dreptului asupra bunurilor imobile (inclusiv terenuri) transmise în gestiunea ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 16. Să delege ÎAC prestarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare în conformitate cu cadrul legal existent, cu întocmirea contractului și anexelor aferente, asigurând indicarea în acesta: (a) a indicatorilor de performanță tehnică, financiar-economică și de calitate; (b) a obligativității încheierii contractelor de prestare a serviciilor cu toți consumatorii (directe și/sau trilaterale (furnizor/gestionar/consumator)), în care se vor indica expres modalitatea de calculare a serviciilor consumate și a penalităților aferente, drepturile și obligațiile fiecărei părți; (c) a contorizării tuturor consumatorilor; (d) a obligativității normării muncii pentru toate posturile existente și fundamentării statelor de personal; (e) a corelării sistemului de remunerare a muncii (inclusiv a salariului de funcție, adaosurilor și premiilor) cu volumul real de lucru și productivitatea muncii; (f) a redevenței la nivelul uzurii anuale a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și transferul redevenței în Fondul de dezvoltare.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 17. Să asigure delegarea prestării serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare într-o localitate doar unei singure ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 18. Să revizuiască statutele ÎAC și conformarea prevederilor acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice, inclusiv prin stabilirea unor criterii de evaluare a calității și eficienței activității organelor de conducere ale întreprinderilor, limitarea cheltuielilor pentru întreținerea acestor organe, creșterea responsabilității acestora față de fondator, delegarea în organele de conducere ale ÎAC a unor persoane competente și cu experiență managerială.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 19. Să încheie sau să revizuiască contractele individuale de muncă cu administratorii/directorii ÎAC prin includerea unor prevederi distincte aferente responsabilizării managementului entităților, pentru o gestionare prudentă și eficientă a resurselor materiale/financiare proprietate municipală; remunerarea/stimularea managementului în strictă corelare cu rezultatele și eficiența gestiunii economico-financiare a ÎAC administrate.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 20. Să asigure, la contractarea de către ÎAC a unor surse creditare, fundamentarea economică a investițiilor finanțate din aceste surse, inclusiv demonstrarea obținerii unui efect economic, care va duce la acumularea surselor financiare necesare pentru achitarea creditelor, dobânzilor și altor cheltuieli aferente.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 21. Să nu accepte acordarea autorizației de folosință specială a apei agenților economici care au acces la rețelele publice de aprovizionare cu apă.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 22. Să stabilească oportunitatea uniformizării tarifelor la serviciile prestate consumatorilor casnici și noncasnici.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 23. Să instituie, în comun cu autoritățile competente (IES), un control asupra deversărilor de ape uzate în mediul înconjurător și în rețelele de canalizare, efectuate de agenții economici.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 24. Să asigure un monitoring punctual/sistemic asupra activităților ÎAC de prestare a serviciilor, cu examinarea periodică (cel puțin o dată pe an) în ședință publică a rezultatelor activității întreprinderii

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 25. Să asigure prezentarea de către ÎAC, spre aprobare, a tarifelor la serviciile auxiliare prestate.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 26. Să asigure stabilirea de către ÎAC a persoanelor responsabile de deficiențele identificate de audit și de restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii, precum și, conform cadrului legal existent, restituirea mijloacelor achitate neregulamentar conducerii ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 14. Să efectueze inventarierea patrimoniului aflat în gestiunea ÎAC, în rezultatul căreia: (a) să determine infrastructura tehnico-edilitară a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, care face parte din bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare, în gestiunea ÎAC; (b) să preia la balanță bunurile neproductive care fac parte exclusiv din proprietatea publică (drumuri, trotuare, fondul locativ, iluminarea stradală, cimitir, monumente, bazin de apă, stația de salvare, stații de oprire a transportului etc.); (c) să transmită în capitalul social al ÎAC doar bunurile care participă direct sau indirect la prestarea serviciilor, dar nu fac parte din infrastructura tehnico-edilitară; (d) să ia decizia privind soarta bunurilor rămase (casare, vânzare) care nu sunt utilizate în activitatea întreprinderilor.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. CĂUȘENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 15. Să întreprindă măsurile de rigoare pentru înregistrarea dreptului asupra bunurilor imobile (inclusiv terenuri) transmise în gestiunea ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. CĂUȘENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 16. Să delege ÎAC prestarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare în conformitate cu cadrul legal existent, cu întocmirea contractului și anexelor aferente, asigurând indicarea în acesta: (a) a indicatorilor de performanță tehnică, financiar-economică și de calitate; (b) a obligativității încheierii contractelor de prestare a serviciilor cu toți consumatorii (directe și/sau trilaterale (furnizor/gestionar/consumator)), în care se vor indica expres modalitatea de calculare a serviciilor consumate și a penalităților aferente, drepturile și obligațiile fiecărei părți; (c) a contorizării tuturor consumatorilor; (d) a obligativității normării muncii pentru toate posturile existente și fundamentării statelor de personal; (e) a corelării sistemului de remunerare a muncii (inclusiv a salariului de funcție, adaosurilor și premiilor) cu volumul real de lucru și productivitatea muncii; (f) a redevenței la nivelul uzurii anuale a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și transferul redevenței în Fondul de dezvoltare.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. CĂUȘENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 17. Să asigure delegarea prestării serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare într-o localitate doar unei singure ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. CĂUȘENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 18. Să revizuiască statutele ÎAC și conformarea prevederilor acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice, inclusiv prin stabilirea unor criterii de evaluare a calității și eficienței activității organelor de conducere ale întreprinderilor, limitarea cheltuielilor pentru întreținerea acestor organe, creșterea responsabilității acestora față de fondator, delegarea în organele de conducere ale ÎAC a unor persoane competente și cu experiență managerială.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. CĂUȘENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 19. Să încheie sau să revizuiască contractele individuale de muncă cu administratorii/directorii ÎAC prin includerea unor prevederi distincte aferente responsabilizării managementului entităților, pentru o gestionare prudentă și eficientă a resurselor materiale/financiare proprietate municipală; remunerarea/stimularea managementului în strictă corelare cu rezultatele și eficiența gestiunii economico-financiare a ÎAC administrate.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. CĂUȘENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 20. Să asigure, la contractarea de către ÎAC a unor surse creditare, fundamentarea economică a investițiilor finanțate din aceste surse, inclusiv demonstrarea obținerii unui efect economic, care va duce la acumularea surselor financiare necesare pentru achitarea creditelor, dobânzilor și altor cheltuieli aferente.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. CĂUȘENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 21. Să nu accepte acordarea autorizației de folosință specială a apei agenților economici care au acces la rețelele publice de aprovizionare cu apă.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. CĂUȘENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 22. Să stabilească oportunitatea uniformizării tarifelor la serviciile prestate consumatorilor casnici și noncasnici.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. CĂUȘENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 23. Să instituie, în comun cu autoritățile competente (IES), un control asupra deversărilor de ape uzate în mediul înconjurător și în rețelele de canalizare, efectuate de agenții economici.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. CĂUȘENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 24. Să asigure un monitoring punctual/sistemic asupra activităților ÎAC de prestare a serviciilor, cu examinarea periodică (cel puțin o dată pe an) în ședință publică a rezultatelor activității întreprinderii.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. CĂUȘENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 25. Să asigure prezentarea de către ÎAC, spre aprobare, a tarifelor la serviciile auxiliare prestate.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. CĂUȘENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 26. Să asigure stabilirea de către ÎAC a persoanelor responsabile de deficiențele identificate de audit și de restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii, precum și, conform cadrului legal existent, restituirea mijloacelor achitate neregulamentar conducerii ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. CĂUȘENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 14. Să efectueze inventarierea patrimoniului aflat în gestiunea ÎAC, în rezultatul căreia: (a) să determine infrastructura tehnico-edilitară a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, care face parte din bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare, în gestiunea ÎAC; (b) să preia la balanță bunurile neproductive care fac parte exclusiv din proprietatea publică (drumuri, trotuare, fondul locativ, iluminarea stradală, cimitir, monumente, bazin de apă, stația de salvare, stații de oprire a transportului etc.); (c) să transmită în capitalul social al ÎAC doar bunurile care participă direct sau indirect la prestarea serviciilor, dar nu fac parte din infrastructura tehnico-edilitară; (d) să ia decizia privind soarta bunurilor rămase (casare, vânzare) care nu sunt utilizate în activitatea întreprinderilor.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 15. Să întreprindă măsurile de rigoare pentru înregistrarea dreptului asupra bunurilor imobile (inclusiv terenuri) transmise în gestiunea ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 16. Să delege ÎAC prestarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare în conformitate cu cadrul legal existent, cu întocmirea contractului și anexelor aferente, asigurând indicarea în acesta: (a) a indicatorilor de performanță tehnică, financiar-economică și de calitate; (b) a obligativității încheierii contractelor de prestare a serviciilor cu toți consumatorii (directe și/sau trilaterale (furnizor/gestionar/consumator)), în care se vor indica expres modalitatea de calculare a serviciilor consumate și a penalităților aferente, drepturile și obligațiile fiecărei părți; (c) a contorizării tuturor consumatorilor; (d) a obligativității normării muncii pentru toate posturile existente și fundamentării statelor de personal; (e) a corelării sistemului de remunerare a muncii (inclusiv a salariului de funcție, adaosurilor și premiilor) cu volumul real de lucru și productivitatea muncii; (f) a redevenței la nivelul uzurii anuale a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și transferul redevenței în Fondul de dezvoltare.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 17. Să asigure delegarea prestării serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare într-o localitate doar unei singure ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 18. Să revizuiască statutele ÎAC și conformarea prevederilor acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice, inclusiv prin stabilirea unor criterii de evaluare a calității și eficienței activității organelor de conducere ale întreprinderilor, limitarea cheltuielilor pentru întreținerea acestor organe, creșterea responsabilității acestora față de fondator, delegarea în organele de conducere ale ÎAC a unor persoane competente și cu experiență managerială.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 19. Să încheie sau să revizuiască contractele individuale de muncă cu administratorii/directorii ÎAC prin includerea unor prevederi distincte aferente responsabilizării managementului entităților, pentru o gestionare prudentă și eficientă a resurselor materiale/financiare proprietate municipală; remunerarea/stimularea managementului în strictă corelare cu rezultatele și eficiența gestiunii economico-financiare a ÎAC administrate.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 20. Să asigure, la contractarea de către ÎAC a unor surse creditare, fundamentarea economică a investițiilor finanțate din aceste surse, inclusiv demonstrarea obținerii unui efect economic, care va duce la acumularea surselor financiare necesare pentru achitarea creditelor, dobânzilor și altor cheltuieli aferente.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 21. Să nu accepte acordarea autorizației de folosință specială a apei agenților economici care au acces la rețelele publice de aprovizionare cu apă.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 22. Să stabilească oportunitatea uniformizării tarifelor la serviciile prestate consumatorilor casnici și noncasnici.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 23. Să instituie, în comun cu autoritățile competente (IES), un control asupra deversărilor de ape uzate în mediul înconjurător și în rețelele de canalizare, efectuate de agenții economici.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 24. Să asigure un monitoring punctual/sistemic asupra activităților ÎAC de prestare a serviciilor, cu examinarea periodică (cel puțin o dată pe an) în ședință publică a rezultatelor activității întreprinderii.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 25. Să asigure prezentarea de către ÎAC, spre aprobare, a tarifelor la serviciile auxiliare prestate.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 26. Să asigure stabilirea de către ÎAC a persoanelor responsabile de deficiențele identificate de audit și de restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii, precum și, conform cadrului legal existent, restituirea mijloacelor achitate neregulamentar conducerii ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FĂLEŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 14. Să efectueze inventarierea patrimoniului aflat în gestiunea ÎAC, în rezultatul căreia: (a) să determine infrastructura tehnico-edilitară a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, care face parte din bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare, în gestiunea ÎAC; (b) să preia la balanță bunurile neproductive care fac parte exclusiv din proprietatea publică (drumuri, trotuare, fondul locativ, iluminarea stradală, cimitir, monumente, bazin de apă, stația de salvare, stații de oprire a transportului etc.); (c) să transmită în capitalul social al ÎAC doar bunurile care participă direct sau indirect la prestarea serviciilor, dar nu fac parte din infrastructura tehnico-edilitară; (d) să ia decizia privind soarta bunurilor rămase (casare, vânzare) care nu sunt utilizate în activitatea întreprinderilor.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FLOREŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 15. Să întreprindă măsurile de rigoare pentru înregistrarea dreptului asupra bunurilor imobile (inclusiv terenuri) transmise în gestiunea ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FLOREŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 16. Să delege ÎAC prestarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare în conformitate cu cadrul legal existent, cu întocmirea contractului și anexelor aferente, asigurând indicarea în acesta: (a) a indicatorilor de performanță tehnică, financiar-economică și de calitate; (b) a obligativității încheierii contractelor de prestare a serviciilor cu toți consumatorii (directe și/sau trilaterale (furnizor/gestionar/consumator)), în care se vor indica expres modalitatea de calculare a serviciilor consumate și a penalităților aferente, drepturile și obligațiile fiecărei părți; (c) a contorizării tuturor consumatorilor; (d) a obligativității normării muncii pentru toate posturile existente și fundamentării statelor de personal; (e) a corelării sistemului de remunerare a muncii (inclusiv a salariului de funcție, adaosurilor și premiilor) cu volumul real de lucru și productivitatea muncii; (f) a redevenței la nivelul uzurii anuale a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și transferul redevenței în Fondul de dezvoltare.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FLOREŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 17. Să asigure delegarea prestării serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare într-o localitate doar unei singure ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FLOREŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 18. Să revizuiască statutele ÎAC și conformarea prevederilor acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice, inclusiv prin stabilirea unor criterii de evaluare a calității și eficienței activității organelor de conducere ale întreprinderilor, limitarea cheltuielilor pentru întreținerea acestor organe, creșterea responsabilității acestora față de fondator, delegarea în organele de conducere ale ÎAC a unor persoane competente și cu experiență managerială.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FLOREŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 19. Să încheie sau să revizuiască contractele individuale de muncă cu administratorii/directorii ÎAC prin includerea unor prevederi distincte aferente responsabilizării managementului entităților, pentru o gestionare prudentă și eficientă a resurselor materiale/financiare proprietate municipală; remunerarea/stimularea managementului în strictă corelare cu rezultatele și eficiența gestiunii economico-financiare a ÎAC administrate.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FLOREŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 20. Să asigure, la contractarea de către ÎAC a unor surse creditare, fundamentarea economică a investițiilor finanțate din aceste surse, inclusiv demonstrarea obținerii unui efect economic, care va duce la acumularea surselor financiare necesare pentru achitarea creditelor, dobânzilor și altor cheltuieli aferente.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FLOREŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 21. Să nu accepte acordarea autorizației de folosință specială a apei agenților economici care au acces la rețelele publice de aprovizionare cu apă.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FLOREŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 22. Să stabilească oportunitatea uniformizării tarifelor la serviciile prestate consumatorilor casnici și noncasnici.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FLOREŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 23. Să instituie, în comun cu autoritățile competente (IES), un control asupra deversărilor de ape uzate în mediul înconjurător și în rețelele de canalizare, efectuate de agenții economici.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FLOREŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 24. Să asigure un monitoring punctual/sistemic asupra activităților ÎAC de prestare a serviciilor, cu examinarea periodică (cel puțin o dată pe an) în ședință publică a rezultatelor activității întreprinderii.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FLOREŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 25. Să asigure prezentarea de către ÎAC, spre aprobare, a tarifelor la serviciile auxiliare prestate.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FLOREŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 26. Să asigure stabilirea de către ÎAC a persoanelor responsabile de deficiențele identificate de audit și de restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii, precum și, conform cadrului legal existent, restituirea mijloacelor achitate neregulamentar conducerii ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.FLOREŞTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 14. Să efectueze inventarierea patrimoniului aflat în gestiunea ÎAC, în rezultatul căreia: (a) să determine infrastructura tehnico-edilitară a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, care face parte din bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare, în gestiunea ÎAC; (b) să preia la balanță bunurile neproductive care fac parte exclusiv din proprietatea publică (drumuri, trotuare, fondul locativ, iluminarea stradală, cimitir, monumente, bazin de apă, stația de salvare, stații de oprire a transportului etc.); (c) să transmită în capitalul social al ÎAC doar bunurile care participă direct sau indirect la prestarea serviciilor, dar nu fac parte din infrastructura tehnico-edilitară; (d) să ia decizia privind soarta bunurilor rămase (casare, vânzare) care nu sunt utilizate în activitatea întreprinderilor.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 15. Să întreprindă măsurile de rigoare pentru înregistrarea dreptului asupra bunurilor imobile (inclusiv terenuri) transmise în gestiunea ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 16. Să delege ÎAC prestarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare în conformitate cu cadrul legal existent, cu întocmirea contractului și anexelor aferente, asigurând indicarea în acesta: (a) a indicatorilor de performanță tehnică, financiar-economică și de calitate; (b) a obligativității încheierii contractelor de prestare a serviciilor cu toți consumatorii (directe și/sau trilaterale (furnizor/gestionar/consumator)), în care se vor indica expres modalitatea de calculare a serviciilor consumate și a penalităților aferente, drepturile și obligațiile fiecărei părți; (c) a contorizării tuturor consumatorilor; (d) a obligativității normării muncii pentru toate posturile existente și fundamentării statelor de personal; (e) a corelării sistemului de remunerare a muncii (inclusiv a salariului de funcție, adaosurilor și premiilor) cu volumul real de lucru și productivitatea muncii; (f) a redevenței la nivelul uzurii anuale a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și transferul redevenței în Fondul de dezvoltare.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 17. Să asigure delegarea prestării serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare într-o localitate doar unei singure ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 18. Să revizuiască statutele ÎAC și conformarea prevederilor acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice, inclusiv prin stabilirea unor criterii de evaluare a calității și eficienței activității organelor de conducere ale întreprinderilor, limitarea cheltuielilor pentru întreținerea acestor organe, creșterea responsabilității acestora față de fondator, delegarea în organele de conducere ale ÎAC a unor persoane competente și cu experiență managerială.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 19. Să încheie sau să revizuiască contractele individuale de muncă cu administratorii/directorii ÎAC prin includerea unor prevederi distincte aferente responsabilizării managementului entităților, pentru o gestionare prudentă și eficientă a resurselor materiale/financiare proprietate municipală; remunerarea/stimularea managementului în strictă corelare cu rezultatele și eficiența gestiunii economico-financiare a ÎAC administrate.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 20. Să asigure, la contractarea de către ÎAC a unor surse creditare, fundamentarea economică a investițiilor finanțate din aceste surse, inclusiv demonstrarea obținerii unui efect economic, care va duce la acumularea surselor financiare necesare pentru achitarea creditelor, dobânzilor și altor cheltuieli aferente.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 21. Să nu accepte acordarea autorizației de folosință specială a apei agenților economici care au acces la rețelele publice de aprovizionare cu apă.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 22. Să stabilească oportunitatea uniformizării tarifelor la serviciile prestate consumatorilor casnici și noncasnici.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 23. Să instituie, în comun cu autoritățile competente (IES), un control asupra deversărilor de ape uzate în mediul înconjurător și în rețelele de canalizare, efectuate de agenții economici.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 24. Să asigure un monitoring punctual/sistemic asupra activităților ÎAC de prestare a serviciilor, cu examinarea periodică (cel puțin o dată pe an) în ședință publică a rezultatelor activității întreprinderii.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 25. Să asigure prezentarea de către ÎAC, spre aprobare, a tarifelor la serviciile auxiliare prestate.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 26. Să asigure stabilirea de către ÎAC a persoanelor responsabile de deficiențele identificate de audit și de restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii, precum și, conform cadrului legal existent, restituirea mijloacelor achitate neregulamentar conducerii ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 14. Să efectueze inventarierea patrimoniului aflat în gestiunea ÎAC, în rezultatul căreia: (a) să determine infrastructura tehnico-edilitară a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, care face parte din bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare, în gestiunea ÎAC; (b) să preia la balanță bunurile neproductive care fac parte exclusiv din proprietatea publică (drumuri, trotuare, fondul locativ, iluminarea stradală, cimitir, monumente, bazin de apă, stația de salvare, stații de oprire a transportului etc.); (c) să transmită în capitalul social al ÎAC doar bunurile care participă direct sau indirect la prestarea serviciilor, dar nu fac parte din infrastructura tehnico-edilitară; (d) să ia decizia privind soarta bunurilor rămase (casare, vânzare) care nu sunt utilizate în activitatea întreprinderilor.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. ȘTEFAN VODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 15. Să întreprindă măsurile de rigoare pentru înregistrarea dreptului asupra bunurilor imobile (inclusiv terenuri) transmise în gestiunea ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. ȘTEFAN VODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 16. Să delege ÎAC prestarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare în conformitate cu cadrul legal existent, cu întocmirea contractului și anexelor aferente, asigurând indicarea în acesta: (a) a indicatorilor de performanță tehnică, financiar-economică și de calitate; (b) a obligativității încheierii contractelor de prestare a serviciilor cu toți consumatorii (directe și/sau trilaterale (furnizor/gestionar/consumator)), în care se vor indica expres modalitatea de calculare a serviciilor consumate și a penalităților aferente, drepturile și obligațiile fiecărei părți; (c) a contorizării tuturor consumatorilor; (d) a obligativității normării muncii pentru toate posturile existente și fundamentării statelor de personal; (e) a corelării sistemului de remunerare a muncii (inclusiv a salariului de funcție, adaosurilor și premiilor) cu volumul real de lucru și productivitatea muncii; (f) a redevenței la nivelul uzurii anuale a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și transferul redevenței în Fondul de dezvoltare.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. ȘTEFAN VODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 17. Să asigure delegarea prestării serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare într-o localitate doar unei singure ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. ȘTEFAN VODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 18. Să revizuiască statutele ÎAC și conformarea prevederilor acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice, inclusiv prin stabilirea unor criterii de evaluare a calității și eficienței activității organelor de conducere ale întreprinderilor, limitarea cheltuielilor pentru întreținerea acestor organe, creșterea responsabilității acestora față de fondator, delegarea în organele de conducere ale ÎAC a unor persoane competente și cu experiență managerială.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. ȘTEFAN VODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 19. Să încheie sau să revizuiască contractele individuale de muncă cu administratorii/directorii ÎAC prin includerea unor prevederi distincte aferente responsabilizării managementului entităților, pentru o gestionare prudentă și eficientă a resurselor materiale/financiare proprietate municipală; remunerarea/stimularea managementului în strictă corelare cu rezultatele și eficiența gestiunii economico-financiare a ÎAC administrate.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. ȘTEFAN VODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 20. Să asigure, la contractarea de către ÎAC a unor surse creditare, fundamentarea economică a investițiilor finanțate din aceste surse, inclusiv demonstrarea obținerii unui efect economic, care va duce la acumularea surselor financiare necesare pentru achitarea creditelor, dobânzilor și altor cheltuieli aferente.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. ȘTEFAN VODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 21. Să nu accepte acordarea autorizației de folosință specială a apei agenților economici care au acces la rețelele publice de aprovizionare cu apă.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. ȘTEFAN VODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 22. Să stabilească oportunitatea uniformizării tarifelor la serviciile prestate consumatorilor casnici și noncasnici.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. ȘTEFAN VODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 23. Să instituie, în comun cu autoritățile competente (IES), un control asupra deversărilor de ape uzate în mediul înconjurător și în rețelele de canalizare, efectuate de agenții economici.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. ȘTEFAN VODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 24. Să asigure un monitoring punctual/sistemic asupra activităților ÎAC de prestare a serviciilor, cu examinarea periodică (cel puțin o dată pe an) în ședință publică a rezultatelor activității întreprinderii.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. ȘTEFAN VODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 25. Să asigure prezentarea de către ÎAC, spre aprobare, a tarifelor la serviciile auxiliare prestate.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. ȘTEFAN VODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 26. Să asigure stabilirea de către ÎAC a persoanelor responsabile de deficiențele identificate de audit și de restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii, precum și, conform cadrului legal existent, restituirea mijloacelor achitate neregulamentar conducerii ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. ȘTEFAN VODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 14. Să efectueze inventarierea patrimoniului aflat în gestiunea ÎAC, în rezultatul căreia: (a) să determine infrastructura tehnico-edilitară a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, care face parte din bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare, în gestiunea ÎAC; (b) să preia la balanță bunurile neproductive care fac parte exclusiv din proprietatea publică (drumuri, trotuare, fondul locativ, iluminarea stradală, cimitir, monumente, bazin de apă, stația de salvare, stații de oprire a transportului etc.); (c) să transmită în capitalul social al ÎAC doar bunurile care participă direct sau indirect la prestarea serviciilor, dar nu fac parte din infrastructura tehnico-edilitară; (d) să ia decizia privind soarta bunurilor rămase (casare, vânzare) care nu sunt utilizate în activitatea întreprinderilor.

Autoritatea:PRIMĂRIA ORAŞULUI ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 15. Să întreprindă măsurile de rigoare pentru înregistrarea dreptului asupra bunurilor imobile (inclusiv terenuri) transmise în gestiunea ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA ORAŞULUI ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 16. Să delege ÎAC prestarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare în conformitate cu cadrul legal existent, cu întocmirea contractului și anexelor aferente, asigurând indicarea în acesta: (a) a indicatorilor de performanță tehnică, financiar-economică și de calitate; (b) a obligativității încheierii contractelor de prestare a serviciilor cu toți consumatorii (directe și/sau trilaterale (furnizor/gestionar/consumator)), în care se vor indica expres modalitatea de calculare a serviciilor consumate și a penalităților aferente, drepturile și obligațiile fiecărei părți; (c) a contorizării tuturor consumatorilor; (d) a obligativității normării muncii pentru toate posturile existente și fundamentării statelor de personal; (e) a corelării sistemului de remunerare a muncii (inclusiv a salariului de funcție, adaosurilor și premiilor) cu volumul real de lucru și productivitatea muncii; (f) a redevenței la nivelul uzurii anuale a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și transferul redevenței în Fondul de dezvoltare.

Autoritatea:PRIMĂRIA ORAŞULUI ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 17. Să asigure delegarea prestării serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare într-o localitate doar unei singure ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA ORAŞULUI ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 18. Să revizuiască statutele ÎAC și conformarea prevederilor acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice, inclusiv prin stabilirea unor criterii de evaluare a calității și eficienței activității organelor de conducere ale întreprinderilor, limitarea cheltuielilor pentru întreținerea acestor organe, creșterea responsabilității acestora față de fondator, delegarea în organele de conducere ale ÎAC a unor persoane competente și cu experiență managerială.

Autoritatea:PRIMĂRIA ORAŞULUI ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 19. Să încheie sau să revizuiască contractele individuale de muncă cu administratorii/directorii ÎAC prin includerea unor prevederi distincte aferente responsabilizării managementului entităților, pentru o gestionare prudentă și eficientă a resurselor materiale/financiare proprietate municipală; remunerarea/stimularea managementului în strictă corelare cu rezultatele și eficiența gestiunii economico-financiare a ÎAC administrate.

Autoritatea:PRIMĂRIA ORAŞULUI ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 20. Să asigure, la contractarea de către ÎAC a unor surse creditare, fundamentarea economică a investițiilor finanțate din aceste surse, inclusiv demonstrarea obținerii unui efect economic, care va duce la acumularea surselor financiare necesare pentru achitarea creditelor, dobânzilor și altor cheltuieli aferente.

Autoritatea:PRIMĂRIA ORAŞULUI ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 21. Să nu accepte acordarea autorizației de folosință specială a apei agenților economici care au acces la rețelele publice de aprovizionare cu apă.

Autoritatea:PRIMĂRIA ORAŞULUI ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 22. Să stabilească oportunitatea uniformizării tarifelor la serviciile prestate consumatorilor casnici și noncasnici.

Autoritatea:PRIMĂRIA ORAŞULUI ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 23. Să instituie, în comun cu autoritățile competente (IES), un control asupra deversărilor de ape uzate în mediul înconjurător și în rețelele de canalizare, efectuate de agenții economici.

Autoritatea:PRIMĂRIA ORAŞULUI ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 24. Să asigure un monitoring punctual/sistemic asupra activităților ÎAC de prestare a serviciilor, cu examinarea periodică (cel puțin o dată pe an) în ședință publică a rezultatelor activității întreprinderii.

Autoritatea:PRIMĂRIA ORAŞULUI ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 25. Să asigure prezentarea de către ÎAC, spre aprobare, a tarifelor la serviciile auxiliare prestate.

Autoritatea:PRIMĂRIA ORAŞULUI ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 26. Să asigure stabilirea de către ÎAC a persoanelor responsabile de deficiențele identificate de audit și de restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii, precum și, conform cadrului legal existent, restituirea mijloacelor achitate neregulamentar conducerii ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA ORAŞULUI ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 14. Să efectueze inventarierea patrimoniului aflat în gestiunea ÎAC, în rezultatul căreia: (a) să determine infrastructura tehnico-edilitară a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, care face parte din bunuri proprietate publică din domeniul public, cu transmiterea ulterioară a acesteia, conform contractului de delegare, în gestiunea ÎAC; (b) să preia la balanță bunurile neproductive care fac parte exclusiv din proprietatea publică (drumuri, trotuare, fondul locativ, iluminarea stradală, cimitir, monumente, bazin de apă, stația de salvare, stații de oprire a transportului etc.); (c) să transmită în capitalul social al ÎAC doar bunurile care participă direct sau indirect la prestarea serviciilor, dar nu fac parte din infrastructura tehnico-edilitară; (d) să ia decizia privind soarta bunurilor rămase (casare, vânzare) care nu sunt utilizate în activitatea întreprinderilor.

Autoritatea:PRIMĂRIA VATICI, ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 15. Să întreprindă măsurile de rigoare pentru înregistrarea dreptului asupra bunurilor imobile (inclusiv terenuri) transmise în gestiunea ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA VATICI, ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 16. Să delege ÎAC prestarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare în conformitate cu cadrul legal existent, cu întocmirea contractului și anexelor aferente, asigurând indicarea în acesta: (a) a indicatorilor de performanță tehnică, financiar-economică și de calitate; (b) a obligativității încheierii contractelor de prestare a serviciilor cu toți consumatorii (directe și/sau trilaterale (furnizor/gestionar/consumator)), în care se vor indica expres modalitatea de calculare a serviciilor consumate și a penalităților aferente, drepturile și obligațiile fiecărei părți; (c) a contorizării tuturor consumatorilor; (d) a obligativității normării muncii pentru toate posturile existente și fundamentării statelor de personal; (e) a corelării sistemului de remunerare a muncii (inclusiv a salariului de funcție, adaosurilor și premiilor) cu volumul real de lucru și productivitatea muncii; (f) a redevenței la nivelul uzurii anuale a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și transferul redevenței în Fondul de dezvoltare.

Autoritatea:PRIMĂRIA VATICI, ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 17. Să asigure delegarea prestării serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare într-o localitate doar unei singure ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA VATICI, ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 18. Să revizuiască statutele ÎAC și conformarea prevederilor acestora cadrului legal existent și principiilor de administrare eficientă, legală și transparentă a proprietății publice, inclusiv prin stabilirea unor criterii de evaluare a calității și eficienței activității organelor de conducere ale întreprinderilor, limitarea cheltuielilor pentru întreținerea acestor organe, creșterea responsabilității acestora față de fondator, delegarea în organele de conducere ale ÎAC a unor persoane competente și cu experiență managerială.

Autoritatea:PRIMĂRIA VATICI, ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 19. Să încheie sau să revizuiască contractele individuale de muncă cu administratorii/directorii ÎAC prin includerea unor prevederi distincte aferente responsabilizării managementului entităților, pentru o gestionare prudentă și eficientă a resurselor materiale/financiare proprietate municipală; remunerarea/stimularea managementului în strictă corelare cu rezultatele și eficiența gestiunii economico-financiare a ÎAC administrate.

Autoritatea:PRIMĂRIA VATICI, ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 20. Să asigure, la contractarea de către ÎAC a unor surse creditare, fundamentarea economică a investițiilor finanțate din aceste surse, inclusiv demonstrarea obținerii unui efect economic, care va duce la acumularea surselor financiare necesare pentru achitarea creditelor, dobânzilor și altor cheltuieli aferente.

Autoritatea:PRIMĂRIA VATICI, ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 21. Să nu accepte acordarea autorizației de folosință specială a apei agenților economici care au acces la rețelele publice de aprovizionare cu apă.

Autoritatea:PRIMĂRIA VATICI, ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 22. Să stabilească oportunitatea uniformizării tarifelor la serviciile prestate consumatorilor casnici și noncasnici.

Autoritatea:PRIMĂRIA VATICI, ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 23. Să instituie, în comun cu autoritățile competente (IES), un control asupra deversărilor de ape uzate în mediul înconjurător și în rețelele de canalizare, efectuate de agenții economici.

Autoritatea:PRIMĂRIA VATICI, ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 24. Să asigure un monitoring punctual/sistemic asupra activităților ÎAC de prestare a serviciilor, cu examinarea periodică (cel puțin o dată pe an) în ședință publică a rezultatelor activității întreprinderii.

Autoritatea:PRIMĂRIA VATICI, ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 25. Să asigure prezentarea de către ÎAC, spre aprobare, a tarifelor la serviciile auxiliare prestate.

Autoritatea:PRIMĂRIA VATICI, ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 26. Să asigure stabilirea de către ÎAC a persoanelor responsabile de deficiențele identificate de audit și de restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii, precum și, conform cadrului legal existent, restituirea mijloacelor achitate neregulamentar conducerii ÎAC.

Autoritatea:PRIMĂRIA VATICI, ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 28. Să asigure evidența separată a veniturilor și cheltuielilor în dependență de tipul serviciilor prestate și etapele tehnologice existente, precum și includerea în costuri doar a cheltuielilor strict necesare pentru prestarea serviciilor.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA INTERRAIONALã DE STAT ACVA-NORD

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 29. Să actualizeze politica de contabilitate prin includerea unor reglementări exhaustive referitor la: 1) modul (varianta) de contabilizare a costurilor de producție; 2) metodele de repartizare a costurilor materiale; 3) metodele (procedeele) de repartizare a costurilor indirecte de producție; 4) metodele de calculație a costului serviciilor prestate; 5) pierderile de apă înregistrate în perioada de gestiune.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA INTERRAIONALã DE STAT ACVA-NORD

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 30. Să aprobe procese standardizate aferente activităților de antreprenoriat în cadrul ÎAC și procedurile de rigoare, precum și să implementeze sisteme de control intern pentru asigurarea disciplinei corporative, manageriale și financiare.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA INTERRAIONALã DE STAT ACVA-NORD

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 31. Să asigure determinarea și evidența consumurilor tehnologice de apă, precum și o evidență conformă a pierderilor de apă aferente scurgerilor de apă.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA INTERRAIONALã DE STAT ACVA-NORD

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 32. Să elaboreze și să inițieze activități de control care ar reduce pierderile nefundamentate de apă și ar identifica consumul fraudulos al serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA INTERRAIONALã DE STAT ACVA-NORD

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 33. Să asigure prestarea către consumatori a serviciilor de evacuare a apelor uzate cu vidanje, cu întreprinderea măsurilor pentru stoparea prestării acestor servicii de către persoane neautorizate, care aduc prejudicii întreprinderilor.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA INTERRAIONALã DE STAT ACVA-NORD

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 34. Să preleveze sistematic probele apelor uzate deversate de agenții economici în sistemul de canalizare și/sau aduse pentru epurare, în scopul efectuării unor expertize la un laborator acreditat, cu stabilirea plăților suplimentare proporțional coeficientului de depășire a CMA de poluanți.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA INTERRAIONALã DE STAT ACVA-NORD

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 35. Să implementeze proceduri aferente achizițiilor, în scopul asigurării: a) transparenței achizițiilor; b) utilizării eficiente a mijloacelor financiare; c) minimalizării riscurilor autorității contractante.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA INTERRAIONALã DE STAT ACVA-NORD

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 36. Să elaboreze și să aprobe normativele de muncă, pentru a asigura fundamentarea statelor de personal și a structurii organizațional-economice a entității, reieșind din specificul tehnologic și de producție al întreprinderii.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA INTERRAIONALã DE STAT ACVA-NORD

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 37. Să elaboreze și să implementeze reglementările interne necesare privind modul de stabilire a mărimii salariului de funcție, adaosurilor salariale și premiilor, cu indicarea exhaustivă a volumului de muncă și/sau indicatorilor de performanță aferenți acestor componente.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA INTERRAIONALã DE STAT ACVA-NORD

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 38. Să nu admită acordarea de remunerări suplimentare în lipsa surselor financiare proprii și/sau în condiții necorelate cu rezultatele/performanțele obținute de întreprindere și angajați.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA INTERRAIONALã DE STAT ACVA-NORD

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 39. Să asigure inventarierea, înregistrarea în evidența contabilă și raportarea în mod regulamentar a patrimoniului întreprinderii.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA INTERRAIONALã DE STAT ACVA-NORD

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 40. Să diminueze stocurile de materiale, precum și să efectueze procurările la nivelul normativelor de stocuri stabilite pentru asigurarea continuității activității întreprinderii.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA INTERRAIONALã DE STAT ACVA-NORD

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 41. Să elaboreze proceduri și norme clare de decontare a produselor chimice necesare pentru tratarea și epurarea apei

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA INTERRAIONALã DE STAT ACVA-NORD

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 42. Să revizuiască prevederile contractelor de prestare a serviciilor, asigurând indicarea modalității de calculare a serviciilor consumate, drepturilor și obligațiilor fiecărei părți, precum și să încheie contracte (directe sau trilaterale) pentru prestarea serviciilor comunale cu toți consumatorii cărora li se prestează servicii (inclusiv din blocurile locative).

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA INTERRAIONALã DE STAT ACVA-NORD

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 43. Să asigure contorizarea tuturor consumatorilor și prezentarea în termen de către aceștia a datelor privind volumul serviciilor prestate.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA INTERRAIONALã DE STAT ACVA-NORD

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 44. Să elaboreze și să implementeze proceduri clare de determinare, monitorizare și încasare a datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA INTERRAIONALã DE STAT ACVA-NORD

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 45. Să stabilească persoanele responsabile de deficiențele identificate de audit, tragerea acestora la răspundere conform cadrului legal existent și să asigure restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA INTERRAIONALã DE STAT ACVA-NORD

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 28. Să asigure evidența separată a veniturilor și cheltuielilor în dependență de tipul serviciilor prestate și etapele tehnologice existente, precum și includerea în costuri doar a cheltuielilor strict necesare pentru prestarea serviciilor.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ REGIA “APĂ-CANAL-BĂLŢI”

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.CM_Bălți nr.P-03-11/3090 din 22.07.2020: Veniturile și cheltuielile întreprinderii municipale sunt reflectate în contabilitate separat, în dependență de tipul serviciului prestat. Toate elementele contabile sunt reflectate în baza metodei de calcul, iar evidența contabilă se efectuează în conformitate ci Regulamentul privind politica contabilă, care corespunde standardelor naționale de contabilitate.

Recomandarea: 29. Să actualizeze politica de contabilitate prin includerea unor reglementări exhaustive referitor la: 1) modul (varianta) de contabilizare a costurilor de producție; 2) metodele de repartizare a costurilor materiale; 3) metodele (procedeele) de repartizare a costurilor indirecte de producție; 4) metodele de calculație a costului serviciilor prestate; 5) pierderile de apă înregistrate în perioada de gestiune.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ REGIA “APĂ-CANAL-BĂLŢI”

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.CM_Bălți nr.P-03-11/3090 din 22.07.2020: Întreprinderea municipală a elaborat și aprobat politici de contabilitate pentru anul 2020 ( se anexează), cu includerea recomandărilor menționate.

Recomandarea: 30. Să aprobe procese standardizate aferente activităților de antreprenoriat în cadrul ÎAC și procedurile de rigoare, precum și să implementeze sisteme de control intern pentru asigurarea disciplinei corporative, manageriale și financiare.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ REGIA “APĂ-CANAL-BĂLŢI”

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.CM_Bălți nr.P-03-11/3090 din 22.07.2020: Este aprobat Codul de etică corporativă a angajaților (se anexează) și Regulamentul privind politica anticorupție (se anexează). Fiecare angajat are fișa postului.

Recomandarea: 31. Să asigure determinarea și evidența consumurilor tehnologice de apă, precum și o evidență conformă a pierderilor de apă aferente scurgerilor de apă.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ REGIA “APĂ-CANAL-BĂLŢI”

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.CM_Bălți nr.P-03-11/3090 din 22.07.2020: Întreprinderea asigură evidența consumului tehnologic și pierderilor de apă.

Recomandarea: 32. Să elaboreze și să inițieze activități de control care ar reduce pierderile nefundamentate de apă și ar identifica consumul fraudulos al serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ REGIA “APĂ-CANAL-BĂLŢI”

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.CM_Bălți nr.P-03-11/3090 din 22.07.2020: Săptămânal, are loc ședința comisiei privind detectarea și sancționarea pentru conexiuni neautorizate la sistemul aprovizionare cu apă, scoaterea sigiliului ș.a. (Comisia dată a fost creată conform Procedului-verbal al Consiliului de Administrație din 24 mai 2016). În anul 2016 a fost încasată penalitatea și amenda în mărime de 125 946 lei.
În anul 2017 - 621 675 lei. În anul 2018 - 469 515 lei, în anul 2019 - 649 335 lei. La agenți economici au fost instalate 100 contoare cu evidența la distanță, ce dă posibilitatea întreprinderii să analizeze consumul de apă în regim online.

Recomandarea: 33. Să asigure prestarea către consumatori a serviciilor de evacuare a apelor uzate cu vidanje, cu întreprinderea măsurilor pentru stoparea prestării acestor servicii de către persoane neautorizate, care aduc prejudicii întreprinderilor.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ REGIA “APĂ-CANAL-BĂLŢI”

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.CM_Bălți nr.P-03-11/3090 din 22.07.2020: Întreprinderea municipală dispune de o mașină pentru prestarea serviciului de pompare a apelor uzate și poate acorda serviciul dat persoanelor fizice sau juridice în caz că există o solicitare din partea acestora.

Recomandarea: 34. Să preleveze sistematic probele apelor uzate deversate de agenții economici în sistemul de canalizare și/sau aduse pentru epurare, în scopul efectuării unor expertize la un laborator acreditat, cu stabilirea plăților suplimentare proporțional coeficientului de depășire a CMA de poluanți.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ REGIA “APĂ-CANAL-BĂLŢI”

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.CM_Bălți nr.P-03-11/3090 din 22.07.2020: Acest tip de lucrări intră în responsabilitatea SRL ,Glorin Inginering".

Recomandarea: 35. Să implementeze proceduri aferente achizițiilor, în scopul asigurării: a) transparenței achizițiilor; b) utilizării eficiente a mijloacelor financiare; c) minimalizării riscurilor autorității contractante.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ REGIA “APĂ-CANAL-BĂLŢI”

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.CM_Bălți nr.P-03-11/3090 din 22.07.2020: Întreprinderea municipală se ghidează de Hotărârea ANRE nr.24 din 26 noiembrie 2017 privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitățile deținătorilor de licențe în sectoarele electricității, căldurii și gazelor și operatorii care prestează servicii publice de alimentare cu apă și canalizare (se anexează).

Recomandarea: 36. Să elaboreze și să aprobe normativele de muncă, pentru a asigura fundamentarea statelor de personal și a structurii organizațional-economice a entității, reieșind din specificul tehnologic și de producție al întreprinderii.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ REGIA “APĂ-CANAL-BĂLŢI”

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.CM_Bălți nr.P-03-11/3090 din 22.07.2020: Anual se aprobă statele de personal actualizate și organigrama elaborată pe întreprindere (se anexează).

Recomandarea: 37. Să elaboreze și să implementeze reglementările interne necesare privind modul de stabilire a mărimii salariului de funcție, adaosurilor salariale și premiilor, cu indicarea exhaustivă a volumului de muncă și/sau indicatorilor de performanță aferenți acestor componente.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ REGIA “APĂ-CANAL-BĂLŢI”

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.CM_Bălți nr.P-03-11/3090 din 22.07.2020: În Contractul Colectiv de muncă, secțiunea V, sunt stabilite reguli pentru determinarea remunerării forței de muncă (se anexează).
De asemenea sunt aprobate următoarele regulamente (se anexează):
- Regulamentul cu privire la premiera lunară a angajaților din fondul de retribuire a muncii;
- Lista încălcărilor și ratărilor admise de către angajați în procesul producere, din care motiv aceștia sunt lipsiți total sau parțial de premii sau alte plăți;
- regulamentul cu privire la premiera salariaților din fondul de remunerare a muncii la sfîrșitul trimestrului;
- Regulamentul cu privire la modul și condițiile de remunerare a muncii în baza rezultatelor anuale a activității salariaților;
- Regulamentul cu privire la acordarea sporului de plată pentru vechime în muncă;
- Lista posturilor de muncă cu condiții grele și dăunătoare pentru anajați, pentru care se stabilesc plăți suplimentare.

Recomandarea: 38. Să nu admită acordarea de remunerări suplimentare în lipsa surselor financiare proprii și/sau în condiții necorelate cu rezultatele/performanțele obținute de întreprindere și angajați.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ REGIA “APĂ-CANAL-BĂLŢI”

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.CM_Bălți nr.P-03-11/3090 din 22.07.2020: Prime se calculează numai pentru anhajații care au impact pozitiv asupra creșterii valorii întreprinderii și obținerea rezultatelor pozitive.
La calcularea premiilor se ia în considerație Regulamentul cu privire la premiere.

Recomandarea: 39. Să asigure inventarierea, înregistrarea în evidența contabilă și raportarea în mod regulamentar a patrimoniului întreprinderii.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ REGIA “APĂ-CANAL-BĂLŢI”

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.CM_Bălți nr.P-03-11/3090 din 22.07.2020: În cadrul întreprinderii la timp se efectuează inventarierea patrimoniului (planificată, inopinată și în cazul substituirii persoanei responsabile) și se ține evidența contabilă a acestuia.

Recomandarea: 40. Să diminueze stocurile de materiale, precum și să efectueze procurările la nivelul normativelor de stocuri stabilite pentru asigurarea continuității activității întreprinderii.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ REGIA “APĂ-CANAL-BĂLŢI”

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.CM_Bălți nr.P-03-11/3090 din 22.07.2020: Volumul stocurilor de mărfuri și materiale este în scădere și se achiziționează numai cantitatea de OMSD necesară pentru asigurarea funcționării în regim normal a întreprinderii.

Recomandarea: 41. Să elaboreze proceduri și norme clare de decontare a produselor chimice necesare pentru tratarea și epurarea apei.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ REGIA “APĂ-CANAL-BĂLŢI”

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.CM_Bălți nr.P-03-11/3090 din 22.07.2020: Întreprinderea se conduce de HG nr.934 din 15.08.2007 cu privire la crearea sistemului informațional Automatizat ,,Registrul de Stat al imbutelierii apei minerale natural, apei potabile și bauturi nealcoolice" (anexa 2).

Recomandarea: 42. Să revizuiască prevederile contractelor de prestare a serviciilor, asigurând indicarea modalității de calculare a serviciilor consumate, drepturilor și obligațiilor fiecărei părți, precum și să încheie contracte (directe sau trilaterale) pentru prestarea serviciilor comunale cu toți consumatorii cărora li se prestează servicii (inclusiv din blocurile locative).

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ REGIA “APĂ-CANAL-BĂLŢI”

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.CM_Bălți nr.P-03-11/3090 din 22.07.2020: Cu fiecare persoană abonată se stabilesc relații contractuale prin semnarea unui contract de prestare a serviciilor, care este revizuit și în caz de necesitate modificat și completat.

Recomandarea: 43. Să asigure contorizarea tuturor consumatorilor și prezentarea în termen de către aceștia a datelor privind volumul serviciilor prestate.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ REGIA “APĂ-CANAL-BĂLŢI”

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.CM_Bălți nr.P-03-11/3090 din 22.07.2020: Gradul de asigurare cu contoare de apă a constituit 98%. Se efectuează la timp eliberarea prescripțiilor pentru verificarea de Stat a dispozitivelor de măsurare pentru consumatorii și schimabarea contoarelor de apă ieșite din funcțiune. Sunt posibile transmiterea datelor contoarelor pe viber.

Recomandarea: 44. Să elaboreze și să implementeze proceduri clare de determinare, monitorizare și încasare a datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ REGIA “APĂ-CANAL-BĂLŢI”

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.CM_Bălți nr.P-03-11/3090 din 22.07.2020: Întreprinderea municipală se conduce de următoarele prevederi:
- Regulamentul cu privire la modul de monitorizare a datoriilor debitoare, de reducere și neadmitere a creșterii datoriilor debitoare (se anexează);
- Planul de acțiuni (în vederea recuperării datoriei create de către persoane juridice și fizice față de ÎM Regia ,,Apă-Canal Bălți") (se anexează).

Recomandarea: 45. Să stabilească persoanele responsabile de deficiențele identificate de audit, tragerea acestora la răspundere conform cadrului legal existent și să asigure restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ REGIA “APĂ-CANAL-BĂLŢI”

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.CM_Bălți nr.P-03-11/3090 din 22.07.2020: Autoritățile competente au intentat dosare penale față de persoanele care au provocat daune întreprinderii municipale, iar ancheta este în derulare, anumite dosare au fost tansmise în instanța de judecată.

Recomandarea: 28. Să asigure evidența separată a veniturilor și cheltuielilor în dependență de tipul serviciilor prestate și etapele tehnologice existente, precum și includerea în costuri doar a cheltuielilor strict necesare pentru prestarea serviciilor.

Autoritatea:S.A. "APA-CANAL" CAHUL

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 29. Să actualizeze politica de contabilitate prin includerea unor reglementări exhaustive referitor la: 1) modul (varianta) de contabilizare a costurilor de producție; 2) metodele de repartizare a costurilor materiale; 3) metodele (procedeele) de repartizare a costurilor indirecte de producție; 4) metodele de

Autoritatea:S.A. "APA-CANAL" CAHUL

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 30. Să aprobe procese standardizate aferente activităților de antreprenoriat în cadrul ÎAC și procedurile de rigoare, precum și să implementeze sisteme de control intern pentru asigurarea disciplinei corporative, manageriale și financiare.

Autoritatea:S.A. "APA-CANAL" CAHUL

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 31. Să asigure determinarea și evidența consumurilor tehnologice de apă, precum și o evidență conformă a pierderilor de apă aferente scurgerilor de apă.

Autoritatea:S.A. "APA-CANAL" CAHUL

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 32. Să elaboreze și să inițieze activități de control care ar reduce pierderile nefundamentate de apă și ar identifica consumul fraudulos al serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare.

Autoritatea:S.A. "APA-CANAL" CAHUL

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 33. Să asigure prestarea către consumatori a serviciilor de evacuare a apelor uzate cu vidanje, cu întreprinderea măsurilor pentru stoparea prestării acestor servicii de către persoane neautorizate, care aduc prejudicii întreprinderilor.

Autoritatea:S.A. "APA-CANAL" CAHUL

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 34. Să preleveze sistematic probele apelor uzate deversate de agenții economici în sistemul de canalizare și/sau aduse pentru epurare, în scopul efectuării unor expertize la un laborator acreditat, cu stabilirea plăților suplimentare proporțional coeficientului de depășire a CMA de poluanți.

Autoritatea:S.A. "APA-CANAL" CAHUL

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 35. Să implementeze proceduri aferente achizițiilor, în scopul asigurării: a) transparenței achizițiilor; b) utilizării eficiente a mijloacelor financiare; c) minimalizării riscurilor autorității contractante.

Autoritatea:S.A. "APA-CANAL" CAHUL

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 36. Să elaboreze și să aprobe normativele de muncă, pentru a asigura fundamentarea statelor de personal și a structurii organizațional-economice a entității, reieșind din specificul tehnologic și de producție al întreprinderii.

Autoritatea:S.A. "APA-CANAL" CAHUL

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 37. Să elaboreze și să implementeze reglementările interne necesare privind modul de stabilire a mărimii salariului de funcție, adaosurilor salariale și premiilor, cu indicarea exhaustivă a volumului de muncă și/sau indicatorilor de performanță aferenți acestor componente.

Autoritatea:S.A. "APA-CANAL" CAHUL

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 38. Să nu admită acordarea de remunerări suplimentare în lipsa surselor financiare proprii și/sau în condiții necorelate cu rezultatele/performanțele obținute de întreprindere și angajați.

Autoritatea:S.A. "APA-CANAL" CAHUL

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 39. Să asigure inventarierea, înregistrarea în evidența contabilă și raportarea în mod regulamentar a patrimoniului întreprinderii.

Autoritatea:S.A. "APA-CANAL" CAHUL

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 40. Să diminueze stocurile de materiale, precum și să efectueze procurările la nivelul normativelor de stocuri stabilite pentru asigurarea continuității activității întreprinderii.

Autoritatea:S.A. "APA-CANAL" CAHUL

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 41. Să elaboreze proceduri și norme clare de decontare a produselor chimice necesare pentru tratarea și epurarea apei.

Autoritatea:S.A. "APA-CANAL" CAHUL

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 42. Să revizuiască prevederile contractelor de prestare a serviciilor, asigurând indicarea modalității de calculare a serviciilor consumate, drepturilor și obligațiilor fiecărei părți, precum și să încheie contracte (directe sau trilaterale) pentru prestarea serviciilor comunale cu toți consumatorii cărora li se prestează servicii (inclusiv din blocurile locative).

Autoritatea:S.A. "APA-CANAL" CAHUL

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 43. Să asigure contorizarea tuturor consumatorilor și prezentarea în termen de către aceștia a datelor privind volumul serviciilor prestate.

Autoritatea:S.A. "APA-CANAL" CAHUL

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 44. Să elaboreze și să implementeze proceduri clare de determinare, monitorizare și încasare a datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat.

Autoritatea:S.A. "APA-CANAL" CAHUL

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 45. Să stabilească persoanele responsabile de deficiențele identificate de audit, tragerea acestora la răspundere conform cadrului legal existent și să asigure restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii.

Autoritatea:S.A. "APA-CANAL" CAHUL

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 28. Să asigure evidența separată a veniturilor și cheltuielilor în dependență de tipul serviciilor prestate și etapele tehnologice existente, precum și includerea în costuri doar a cheltuielilor strict necesare pentru prestarea serviciilor.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACȚIUNI „REGIA APĂ-CANAL ORHEI, OR. ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 29. Să actualizeze politica de contabilitate prin includerea unor reglementări exhaustive referitor la: 1) modul (varianta) de contabilizare a costurilor de producție; 2) metodele de repartizare a costurilor materiale; 3) metodele (procedeele) de repartizare a costurilor indirecte de producție; 4) metodele de calculație a costului serviciilor prestate; 5) pierderile de apă înregistrate în perioada de gestiune.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACȚIUNI „REGIA APĂ-CANAL ORHEI, OR. ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 30. Să aprobe procese standardizate aferente activităților de antreprenoriat în cadrul ÎAC și procedurile de rigoare, precum și să implementeze sisteme de control intern pentru asigurarea disciplinei corporative, manageriale și financiare.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACȚIUNI „REGIA APĂ-CANAL ORHEI, OR. ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 31. Să asigure determinarea și evidența consumurilor tehnologice de apă, precum și o evidență conformă a pierderilor de apă aferente scurgerilor de apă.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACȚIUNI „REGIA APĂ-CANAL ORHEI, OR. ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 32. Să elaboreze și să inițieze activități de control care ar reduce pierderile nefundamentate de apă și ar identifica consumul fraudulos al serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACȚIUNI „REGIA APĂ-CANAL ORHEI, OR. ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 33. Să asigure prestarea către consumatori a serviciilor de evacuare a apelor uzate cu vidanje, cu întreprinderea măsurilor pentru stoparea prestării acestor servicii de către persoane neautorizate, care aduc prejudicii întreprinderilor.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACȚIUNI „REGIA APĂ-CANAL ORHEI, OR. ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 34. Să preleveze sistematic probele apelor uzate deversate de agenții economici în sistemul de canalizare și/sau aduse pentru epurare, în scopul efectuării unor expertize la un laborator acreditat, cu stabilirea plăților suplimentare proporțional coeficientului de depășire a CMA de poluanți.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACȚIUNI „REGIA APĂ-CANAL ORHEI, OR. ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 35. Să implementeze proceduri aferente achizițiilor, în scopul asigurării: a) transparenței achizițiilor; b) utilizării eficiente a mijloacelor financiare; c) minimalizării riscurilor autorității contractante.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACȚIUNI „REGIA APĂ-CANAL ORHEI, OR. ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 36. Să elaboreze și să aprobe normativele de muncă, pentru a asigura fundamentarea statelor de personal și a structurii organizațional-economice a entității, reieșind din specificul tehnologic și de producție al întreprinderii.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACȚIUNI „REGIA APĂ-CANAL ORHEI, OR. ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 37. Să elaboreze și să implementeze reglementările interne necesare privind modul de stabilire a mărimii salariului de funcție, adaosurilor salariale și premiilor, cu indicarea exhaustivă a volumului de muncă și/sau indicatorilor de performanță aferenți acestor componente.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACȚIUNI „REGIA APĂ-CANAL ORHEI, OR. ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 38. Să nu admită acordarea de remunerări suplimentare în lipsa surselor financiare proprii și/sau în condiții necorelate cu rezultatele/performanțele obținute de întreprindere și angajați.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACȚIUNI „REGIA APĂ-CANAL ORHEI, OR. ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 39. Să asigure inventarierea, înregistrarea în evidența contabilă și raportarea în mod regulamentar a patrimoniului întreprinderii.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACȚIUNI „REGIA APĂ-CANAL ORHEI, OR. ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 40. Să diminueze stocurile de materiale, precum și să efectueze procurările la nivelul normativelor de stocuri stabilite pentru asigurarea continuității activității întreprinderii.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACȚIUNI „REGIA APĂ-CANAL ORHEI, OR. ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 41. Să elaboreze proceduri și norme clare de decontare a produselor chimice necesare pentru tratarea și epurarea apei.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACȚIUNI „REGIA APĂ-CANAL ORHEI, OR. ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 42. Să revizuiască prevederile contractelor de prestare a serviciilor, asigurând indicarea modalității de calculare a serviciilor consumate, drepturilor și obligațiilor fiecărei părți, precum și să încheie contracte (directe sau trilaterale) pentru prestarea serviciilor comunale cu toți consumatorii cărora li se prestează servicii (inclusiv din blocurile locative).

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACȚIUNI „REGIA APĂ-CANAL ORHEI, OR. ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 43. Să asigure contorizarea tuturor consumatorilor și prezentarea în termen de către aceștia a datelor privind volumul serviciilor prestate.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACȚIUNI „REGIA APĂ-CANAL ORHEI, OR. ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 44. Să elaboreze și să implementeze proceduri clare de determinare, monitorizare și încasare a datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACȚIUNI „REGIA APĂ-CANAL ORHEI, OR. ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 45. Să stabilească persoanele responsabile de deficiențele identificate de audit, tragerea acestora la răspundere conform cadrului legal existent și să asigure restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACȚIUNI „REGIA APĂ-CANAL ORHEI, OR. ORHEI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 28. Să asigure evidența separată a veniturilor și cheltuielilor în dependență de tipul serviciilor prestate și etapele tehnologice existente, precum și includerea în costuri doar a cheltuielilor strict necesare pentru prestarea serviciilor.

Autoritatea:S.A. "REGIA APĂ-CANAL SOROCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 29. Să actualizeze politica de contabilitate prin includerea unor reglementări exhaustive referitor la: 1) modul (varianta) de contabilizare a costurilor de producție; 2) metodele de repartizare a costurilor materiale; 3) metodele (procedeele) de repartizare a costurilor indirecte de producție; 4) metodele de calculație a costului serviciilor prestate; 5) pierderile de apă înregistrate în perioada de gestiune.

Autoritatea:S.A. "REGIA APĂ-CANAL SOROCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 30. Să aprobe procese standardizate aferente activităților de antreprenoriat în cadrul ÎAC și procedurile de rigoare, precum și să implementeze sisteme de control intern pentru asigurarea disciplinei corporative, manageriale și financiare.

Autoritatea:S.A. "REGIA APĂ-CANAL SOROCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 31. Să asigure determinarea și evidența consumurilor tehnologice de apă, precum și o evidență conformă a pierderilor de apă aferente scurgerilor de apă.

Autoritatea:S.A. "REGIA APĂ-CANAL SOROCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 32. Să elaboreze și să inițieze activități de control care ar reduce pierderile nefundamentate de apă și ar identifica consumul fraudulos al serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare.

Autoritatea:S.A. "REGIA APĂ-CANAL SOROCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 33. Să asigure prestarea către consumatori a serviciilor de evacuare a apelor uzate cu vidanje, cu întreprinderea măsurilor pentru stoparea prestării acestor servicii de către persoane neautorizate, care aduc prejudicii întreprinderilor.

Autoritatea:S.A. "REGIA APĂ-CANAL SOROCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 34. Să preleveze sistematic probele apelor uzate deversate de agenții economici în sistemul de canalizare și/sau aduse pentru epurare, în scopul efectuării unor expertize la un laborator acreditat, cu stabilirea plăților suplimentare proporțional coeficientului de depășire a CMA de poluanți.

Autoritatea:S.A. "REGIA APĂ-CANAL SOROCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 35. Să implementeze proceduri aferente achizițiilor, în scopul asigurării: a) transparenței achizițiilor; b) utilizării eficiente a mijloacelor financiare; c) minimalizării riscurilor autorității contractante.

Autoritatea:S.A. "REGIA APĂ-CANAL SOROCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 36. Să elaboreze și să aprobe normativele de muncă, pentru a asigura fundamentarea statelor de personal și a structurii organizațional-economice a entității, reieșind din specificul tehnologic și de producție al întreprinderii.

Autoritatea:S.A. "REGIA APĂ-CANAL SOROCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 37. Să elaboreze și să implementeze reglementările interne necesare privind modul de stabilire a mărimii salariului de funcție, adaosurilor salariale și premiilor, cu indicarea exhaustivă a volumului de muncă și/sau indicatorilor de performanță aferenți acestor componente.

Autoritatea:S.A. "REGIA APĂ-CANAL SOROCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 38. Să nu admită acordarea de remunerări suplimentare în lipsa surselor financiare proprii și/sau în condiții necorelate cu rezultatele/performanțele obținute de întreprindere și angajați.

Autoritatea:S.A. "REGIA APĂ-CANAL SOROCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 39. Să asigure inventarierea, înregistrarea în evidența contabilă și raportarea în mod regulamentar a patrimoniului întreprinderii.

Autoritatea:S.A. "REGIA APĂ-CANAL SOROCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 40. Să diminueze stocurile de materiale, precum și să efectueze procurările la nivelul normativelor de stocuri stabilite pentru asigurarea continuității activității întreprinderii.

Autoritatea:S.A. "REGIA APĂ-CANAL SOROCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 41. Să elaboreze proceduri și norme clare de decontare a produselor chimice necesare pentru tratarea și epurarea apei.

Autoritatea:S.A. "REGIA APĂ-CANAL SOROCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 42. Să revizuiască prevederile contractelor de prestare a serviciilor, asigurând indicarea modalității de calculare a serviciilor consumate, drepturilor și obligațiilor fiecărei părți, precum și să încheie contracte (directe sau trilaterale) pentru prestarea serviciilor comunale cu toți consumatorii cărora li se prestează servicii (inclusiv din blocurile locative).

Autoritatea:S.A. "REGIA APĂ-CANAL SOROCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 43. Să asigure contorizarea tuturor consumatorilor și prezentarea în termen de către aceștia a datelor privind volumul serviciilor prestate.

Autoritatea:S.A. "REGIA APĂ-CANAL SOROCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 44. Să elaboreze și să implementeze proceduri clare de determinare, monitorizare și încasare a datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat.

Autoritatea:S.A. "REGIA APĂ-CANAL SOROCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 45. Să stabilească persoanele responsabile de deficiențele identificate de audit, tragerea acestora la răspundere conform cadrului legal existent și să asigure restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii.

Autoritatea:S.A. "REGIA APĂ-CANAL SOROCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 28. Să asigure evidența separată a veniturilor și cheltuielilor în dependență de tipul serviciilor prestate și etapele tehnologice existente, precum și includerea în costuri doar a cheltuielilor strict necesare pentru prestarea serviciilor.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ “APĂ-CANAL” DIN UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
IM Apa Canal Ungheni nr. 70 din 05.07.2021
Prestarea serviciului de aprovizionare cu apă și de canalizare, conform art.4 din Legea 303 din 13.12.2013, presupune totalitatea activităților care reprezintă un proces neîntrerupt și continuu, fapt ce nu permite calculul costului unitar la finalizarea unei etape tehnologice (lei/m3), deoarece etapele tehnologice de pompare, tratarea și distribuire apei și de pompare, epurare, colectare a apelor uzate se desfășoară simultan. Privind aspectele enumerate, contabilizarea pe etape tehnologice existente nu dispunem de metodologia de calcul.
RO_8127_IM Apa Canal Ungheni nr. 70 din 05.07.2021.pdf

Recomandarea: 29. Să actualizeze politica de contabilitate prin includerea unor reglementări exhaustive referitor la: 1) modul (varianta) de contabilizare a costurilor de producție; 2) metodele de repartizare a costurilor materiale; 3) metodele (procedeele) de repartizare a costurilor indirecte de producție; 4) metodele de calculație a costului serviciilor prestate; 5) pierderile de apă înregistrate în perioada de gestiune.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ “APĂ-CANAL” DIN UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
IM Apa Canal Ungheni nr. 70 din 05.07.2021
Actualmente baza legislativă din domeniu și indicațiile metodice, privind contabilitatea costurilor de producție și calculația costului produselor și serviciilor- nu sunt reglamentate.

Recomandarea: 30. Să aprobe procese standardizate aferente activităților de antreprenoriat în cadrul ÎAC și procedurile de rigoare, precum și să implementeze sisteme de control intern pentru asigurarea disciplinei corporative, manageriale și financiare.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ “APĂ-CANAL” DIN UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.ÎM_Apă_Canal_Ungheni nr.32 din 03.03.2021: S-a elaborat Planificarea veniturilor și cheltuielilor a activității de bază ÎM Apă-CAnal Ungheni pentru anul 2021, aprobată de directorul întreprinderii și Consiliul de administrație prin Procesul-verbal nr.01 din 04.02.2021. PLanificarea s-a axat pe volumele serviciilor prestate consumatorilore în dependență de tarifele stabilite de ANRE (pentru venituri) și tarifele medii obținute efectiv pe anul 2020 (pentru cheltuieli).
S-a elaborat și aprobat la data de 21.09.2020 Politica de personal a ÎM Apă-Canal din Ungheni.
S-a elaborat Regulamentul cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în cadrul Întreprinderii, aprobat prin Ordinul directorului nr.430 din 31.12.2020.
Pentru organizarea controlului intern managerial, inclusiv în scopul monitorizării riscurilor, la întreprindere s-a constituit comisia de control intern managerial (Ordinul directorului nr.432 din 31.12.2020). Comisia de control intern managerial a efectuat controlul privind gestionarea riscurilor în activitatea operațională a întreprinderii (Procesele-verbale din 05.01.2021, 01.02.2021 și 26.02.2021).
În temeiul modificărilor la Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, operate prin Legea nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative (MO nr.353-357 din 22.12.2020), incluzându-se în domeniul de aplicare a legii și întreprinderea municipală, întreprinderea a solicitat asistența consultativă din partea GIZ la organizarea și implementarea sistemului de control intern.
IM Apa Canal Ungheni nr. 70 din 05.07.2021
Sa elaborat Procedura Operațională pentru Activitatea de organizare și funcționare a casieriei
Pe parcursul semestrului au fost efectuate controale la sectoarele: SIRAC, STA, SMV, Administrația
RO_7953_247-21_Apa_Canal_Ungheni.pdf

Recomandarea: 31. Să asigure determinarea și evidența consumurilor tehnologice de apă, precum și o evidență conformă a pierderilor de apă aferente scurgerilor de apă.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ “APĂ-CANAL” DIN UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.ÎM ,,Apă-Canal" Ungheni nr.139 din 04.12.2020: S-au elaborat și aprobat la data de 01.09.2020 Măsuri privind determinarea și evidența consumurilor tehnologice de apă și a pierderilor aferente scurgerilor de apă, cu stabilirea termenilor și a persoanelor responsabile.
Pentru determinarea și evidența conformă a consumurilor tehnologice de apă, s-au verificat metrologic debitmetrele ultrasonice (URSV-010M nr.206856 și URSV-010M nr.206676) care au fost instalate la STA treapta I. RO_7698_772-20_Apă_Canal_Ungheni.pdf

Recomandarea: 32. Să elaboreze și să inițieze activități de control care ar reduce pierderile nefundamentate de apă și ar identifica consumul fraudulos al serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ “APĂ-CANAL” DIN UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.ÎM ,,Apă-Canal" Ungheni nr.139 din 04.12.2020: S-a înaintat demers autorităților ale administrației publice locale prin care s-a solicitat alocarea resurselor financiare pentru efectuarea investiției de procurare, instalare a sistemelor:
1. Monitorizare, dirijare și control SCADA;
2. Sistemului de citire a contoarelor și contoare cu citire la distanță (sistemul Ever-Blu). RO_7698_772-20_Apă_Canal_Ungheni.pdf

Recomandarea: 33. Să asigure prestarea către consumatori a serviciilor de evacuare a apelor uzate cu vidanje, cu întreprinderea măsurilor pentru stoparea prestării acestor servicii de către persoane neautorizate, care aduc prejudicii întreprinderilor.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ “APĂ-CANAL” DIN UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.ÎM_Apă_Canal_Ungheni nr.32 din 03.03.2021: Evidența strictă a apei uzate aduse cu vidanjele, conform contractelor prestări servicii încheiate, nu este posibilă. RO_7953_247-21_Apa_Canal_Ungheni.pdf

Recomandarea: 34. Să preleveze sistematic probele apelor uzate deversate de agenții economici în sistemul de canalizare și/sau aduse pentru epurare, în scopul efectuării unor expertize la un laborator acreditat, cu stabilirea plăților suplimentare proporțional coeficientului de depășire a CMA de poluanți.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ “APĂ-CANAL” DIN UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.ÎM ,,Apă-Canal" Ungheni nr.139 din 04.12.2020: S-a elaborat și aprobat la data de 23.11.2020 Regulamentul cu privire la modul de prelevare a probelor de apă uzată de la consumatorii care evacuează apele uzate în sistemul public de canalizare. RO_7698_772-20_Apă_Canal_Ungheni.pdf

Recomandarea: 35. Să implementeze proceduri aferente achizițiilor, în scopul asigurării: a) transparenței achizițiilor; b) utilizării eficiente a mijloacelor financiare; c) minimalizării riscurilor autorității contractante.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ “APĂ-CANAL” DIN UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 36. Să elaboreze și să aprobe normativele de muncă, pentru a asigura fundamentarea statelor de personal și a structurii organizațional-economice a entității, reieșind din specificul tehnologic și de producție al întreprinderii.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ “APĂ-CANAL” DIN UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.ÎM ,,Apă-Canal" Ungheni nr.139 din 04.12.2020: S-a înaintat demers MADRM, Asociației Patronale a Serviciilor Publice, Federației Sindindcomservice și Asociației ,,Moldova Apă-Canal", prin care s-a solicitat:
1) elaborarea și aprobarea normativelor ramurale pentru normarea muncii;
2) stabilirea procedurii de revizuire sau înlocuire a normelor de muncă și fixarea listei normativelor ramurale în convenția colectivă la nivel ramural. MADRM a răspuns la solicitare că, în cadrul actualizării HG 119/2014 cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014-2030), la elaborarea noului plan de acțiuni a fost inclus elaborarea unui pachet de documente tehnice pentru funcționarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv cu referire la normele privind numărul de angajați, norme de timp etc. La moment este în proces de selectare a instituției care va elabora și promova pachetul de documente. RO_7698_772-20_Apă_Canal_Ungheni.pdf

Recomandarea: 37. Să elaboreze și să implementeze reglementările interne necesare privind modul de stabilire a mărimii salariului de funcție, adaosurilor salariale și premiilor, cu indicarea exhaustivă a volumului de muncă și/sau indicatorilor de performanță aferenți acestor componente.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ “APĂ-CANAL” DIN UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.ÎM ,,Apă-Canal" Ungheni nr.139 din 04.12.2020: S-a elaborat regulament nou privind acordarea ajutorului material salariaților, aprobat la data de 01.12.2020.
Scris.ÎM_Apă_Canal_Ungheni nr.32 din 03.03.2021: S-a elaborat REgulamentul cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al Îm Apă-Canal din Ungheni, care s-a înaintat spre aprobare Consiliului municipal Ungheni (Demersul nr.06 din 21.01.2021). Aprobarea Regulamentului a fost inclusă în ordinea de zi a ședinței Consiliului municipa Ungheni care va avea loc la 05.03.2021. După aprobarea regulamentului, se va revizui Regulamentul privind prima salariaților în care se va reglementa acordarea remunerărilor suplimentare în condiții de corelare a rezultatelor/performanțelro obținute.
IM Apa Canal Ungheni nr. 70 din 05.07.2021
S-au elaborat indicatorii de performanță și revizuit Regulamentul privind prima salariaților pentru rezultatele activității. Anexa nr.7 și Anexa nr.8
RO_7698_772-20_Apă_Canal_Ungheni.pdf RO_7953_247-21_Apa_Canal_Ungheni.pdf RO_8127_IM Apa Canal Ungheni nr. 70 din 05.07.2021.pdf

Recomandarea: 38. Să nu admită acordarea de remunerări suplimentare în lipsa surselor financiare proprii și/sau în condiții necorelate cu rezultatele/performanțele obținute de întreprindere și angajați.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ “APĂ-CANAL” DIN UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.ÎM_Apă_Canal_Ungheni nr.32 din 03.03.2021: S-a elaborat REgulamentul cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al Îm Apă-Canal din Ungheni, care s-a înaintat spre aprobare Consiliului municipal Ungheni (Demersul nr.06 din 21.01.2021). Aprobarea Regulamentului a fost inclusă în ordinea de zi a ședinței Consiliului municipa Ungheni care va avea loc la 05.03.2021. După aprobarea regulamentului, se va revizui Regulamentul privind prima salariaților în care se va reglementa acordarea remunerărilor suplimentare în condiții de corelare a rezultatelor/performanțelro obținute.
IM Apa Canal Ungheni nr. 70 din 05.07.2021
Acordarea de remunerări suplimentare se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare; strict necesare și incluse în cheltuielile cu personalul la determinarea tarifelor pentru servicii publice de alimentare cu apă și canalizare. Primele acordare angajaților se achită în corelare cu realizarea indicatoarelor de performanță stabiliți prin Regulamentul cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și canalizare aprobat de către Consiliul Municipal Ungheni prin decizia nr.1/4 din 05.02.3021 Anexa nr.7 și Anexa nr.8
RO_7953_247-21_Apa_Canal_Ungheni.pdf RO_8127_IM Apa Canal Ungheni nr. 70 din 05.07.2021.pdf

Recomandarea: 39. Să asigure inventarierea, înregistrarea în evidența contabilă și raportarea în mod regulamentar a patrimoniului întreprinderii.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ “APĂ-CANAL” DIN UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
IM Apa Canal Ungheni nr. 70 din 05.07.2021
UAT la data de 25.02.2021 a înregistrat bunurile (clădiri, teren la SEA) aflat în priprietatea publică din com.Valea Mare, gestionate de ÎM „Apă-Canal” din Ungheni. În ceea ce privește clădirile și terenul proprietatea UAT amplasate pe teritoriu com.Zagarancea, gestionat de ÎM „Apă-Canal” din Ungheni (cladiri de clorinare) la moment se află la etapa de înregistrare a contractului de superficie. La finisarea înregistrării de către UAT a tuturor bunurilor aflate în proprietatea sa, la rîndul său ÎM „Apă-Canal” din Ungheni va înregistra dreptul de gestiune. Anexa nr. 9
RO_8127_IM Apa Canal Ungheni nr. 70 din 05.07.2021.pdf

Recomandarea: 40. Să diminueze stocurile de materiale, precum și să efectueze procurările la nivelul normativelor de stocuri stabilite pentru asigurarea continuității activității întreprinderii.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ “APĂ-CANAL” DIN UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 41. Să elaboreze proceduri și norme clare de decontare a produselor chimice necesare pentru tratarea și epurarea apei.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ “APĂ-CANAL” DIN UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
IM Apa Canal Ungheni nr. 70 din 05.07.2021.pdf

Recomandarea: 42. Să revizuiască prevederile contractelor de prestare a serviciilor, asigurând indicarea modalității de calculare a serviciilor consumate, drepturilor și obligațiilor fiecărei părți, precum și să încheie contracte (directe sau trilaterale) pentru prestarea serviciilor comunale cu toți consumatorii cărora li se prestează servicii (inclusiv din blocurile locative).

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ “APĂ-CANAL” DIN UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
IM Apa Canal Ungheni nr. 70 din 05.07.2021
Începînd cu data de 01.05.2020 până la 30.05.2021, sunt încheiate contracte: consumatori casnici - 602 și consumatori alții decît cei casnici - 122.
RO_8127_IM Apa Canal Ungheni nr. 70 din 05.07.2021.pdf

Recomandarea: 43. Să asigure contorizarea tuturor consumatorilor și prezentarea în termen de către aceștia a datelor privind volumul serviciilor prestate.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ “APĂ-CANAL” DIN UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.ÎM ,,Apă-Canal" Ungheni nr.139 din 04.12.2020: S-a întocmit și aprobat la data de 01.12.2020 Planul-grafic de contorizare a consumatorilor casnici la care volumul de apă consumat se calculează în corespundere cu normele de consum, pe perioada 2021-2025.
Scris.ÎM_Apă_Canal_Ungheni nr.32 din 03.03.2021: Se efectuează contorizarea consumatorilor conform Planului-grafic de contorizare a consumatorilor casnici la care volumul de apă consumat se calculează în corespundere cu normele de consum.
IM Apa Canal Ungheni nr. 70 din 05.07.2021
Se efectuează contorizarea consumatorilor conform Planului-grafic de contorizare a consumatorilor casnici la care volumul de apă consumat se calculează în corespundere cu normele de consum. Anexa nr. 10 Raportul șefului SMV, Manole Gheorghe, din 30.06.2021, privind realizarea Planului-grafic de contorizare a consumatorilor casnici, în luna martie, aprilie, mai și iunie 2021
RO_7698_772-20_Apă_Canal_Ungheni.pdf RO_7953_247-21_Apa_Canal_Ungheni.pdf RO_8127_IM Apa Canal Ungheni nr. 70 din 05.07.2021.pdf

Recomandarea: 44. Să elaboreze și să implementeze proceduri clare de determinare, monitorizare și încasare a datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ “APĂ-CANAL” DIN UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021
Răspunsul autorității:
Scris.ÎM_Apă_Canal_Ungheni nr.32 din 03.03.2021: Conform Procedurii de determinare, monitorizare și încasare a datoriilor debitoare, inclusiv și a datoriilor cu termen expirat ale consumatorilor (aporbate prin Ordinul directorului nr.177 din 12.07.2018), pe perioada anului 2020, s-au întreprins următoarele măsuri pentru încasarea datoriilor debitoare:
1) Titluri executorii remise spre executare în sumă totală de 85666,21 lei;
2) Cereri de chemare în judecată în sumă totală, inclusiv penalități de 55752,59 lei;
3) Expedierea/înmânarea somațiilor consumatorilor cu datorii neachitate la timp, în sumă de 53701,06 lei;
Prin Ordinul nr.23 din 19.01.2021 s-a stabilit adaos la salariu controlorilor rețele de alimentare cu apă în mărime de 10% de la suma îndatorată, ce depășește termenul de 1 an și achitată de consumator.
În legătură cu situația epidemiologică din țară s-au restricționat/interzis unele măsuri în privința încasării datoriilor precum:
1) interzicerea sistării furnizării serviciilor prestate și aplicării penalităților consumatorilor casnici, conform Hotărârii ANRE nr.86/2020 din 24.03.2020;
2) evitarea expunerii riscului de contaminare cu virusul COVID-19 a personalului implicat în citirea indicilor contoarelor. RO_7953_247-21_Apa_Canal_Ungheni.pdf

Recomandarea: 45. Să stabilească persoanele responsabile de deficiențele identificate de audit, tragerea acestora la răspundere conform cadrului legal existent și să asigure restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ “APĂ-CANAL” DIN UNGHENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 28. Să asigure evidența separată a veniturilor și cheltuielilor în dependență de tipul serviciilor prestate și etapele tehnologice existente, precum și includerea în costuri doar a cheltuielilor strict necesare pentru prestarea serviciilor.

Autoritatea:Î.M. "AQUA BASARABEASCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 29. Să actualizeze politica de contabilitate prin includerea unor reglementări exhaustive referitor la: 1) modul (varianta) de contabilizare a costurilor de producție; 2) metodele de repartizare a costurilor materiale; 3) metodele (procedeele) de repartizare a costurilor indirecte de producție; 4) metodele de calculație a costului serviciilor prestate; 5) pierderile de apă înregistrate în perioada de gestiune.

Autoritatea:Î.M. "AQUA BASARABEASCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 30. Să aprobe procese standardizate aferente activităților de antreprenoriat în cadrul ÎAC și procedurile de rigoare, precum și să implementeze sisteme de control intern pentru asigurarea disciplinei corporative, manageriale și financiare.

Autoritatea:Î.M. "AQUA BASARABEASCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 31. Să asigure determinarea și evidența consumurilor tehnologice de apă, precum și o evidență conformă a pierderilor de apă aferente scurgerilor de apă.

Autoritatea:Î.M. "AQUA BASARABEASCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 32. Să elaboreze și să inițieze activități de control care ar reduce pierderile nefundamentate de apă și ar identifica consumul fraudulos al serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare.

Autoritatea:Î.M. "AQUA BASARABEASCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 33. Să asigure prestarea către consumatori a serviciilor de evacuare a apelor uzate cu vidanje, cu întreprinderea măsurilor pentru stoparea prestării acestor servicii de către persoane neautorizate, care aduc prejudicii întreprinderilor.

Autoritatea:Î.M. "AQUA BASARABEASCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 34. Să preleveze sistematic probele apelor uzate deversate de agenții economici în sistemul de canalizare și/sau aduse pentru epurare, în scopul efectuării unor expertize la un laborator acreditat, cu stabilirea plăților suplimentare proporțional coeficientului de depășire a CMA de poluanți.

Autoritatea:Î.M. "AQUA BASARABEASCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 35. Să implementeze proceduri aferente achizițiilor, în scopul asigurării: a) transparenței achizițiilor; b) utilizării eficiente a mijloacelor financiare; c) minimalizării riscurilor autorității contractante.

Autoritatea:Î.M. "AQUA BASARABEASCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 36. Să elaboreze și să aprobe normativele de muncă, pentru a asigura fundamentarea statelor de personal și a structurii organizațional-economice a entității, reieșind din specificul tehnologic și de producție al întreprinderii.

Autoritatea:Î.M. "AQUA BASARABEASCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 37. Să elaboreze și să implementeze reglementările interne necesare privind modul de stabilire a mărimii salariului de funcție, adaosurilor salariale și premiilor, cu indicarea exhaustivă a volumului de muncă și/sau indicatorilor de performanță aferenți acestor componente.

Autoritatea:Î.M. "AQUA BASARABEASCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 38. Să nu admită acordarea de remunerări suplimentare în lipsa surselor financiare proprii și/sau în condiții necorelate cu rezultatele/performanțele obținute de întreprindere și angajați

Autoritatea:Î.M. "AQUA BASARABEASCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 39. Să asigure inventarierea, înregistrarea în evidența contabilă și raportarea în mod regulamentar a patrimoniului întreprinderii.

Autoritatea:Î.M. "AQUA BASARABEASCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 40. Să diminueze stocurile de materiale, precum și să efectueze procurările la nivelul normativelor de stocuri stabilite pentru asigurarea continuității activității întreprinderii.

Autoritatea:Î.M. "AQUA BASARABEASCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 41. Să elaboreze proceduri și norme clare de decontare a produselor chimice necesare pentru tratarea și epurarea apei.

Autoritatea:Î.M. "AQUA BASARABEASCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 42. Să revizuiască prevederile contractelor de prestare a serviciilor, asigurând indicarea modalității de calculare a serviciilor consumate, drepturilor și obligațiilor fiecărei părți, precum și să încheie contracte (directe sau trilaterale) pentru prestarea serviciilor comunale cu toți consumatorii cărora li se prestează servicii (inclusiv din blocurile locative).

Autoritatea:Î.M. "AQUA BASARABEASCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 43. Să asigure contorizarea tuturor consumatorilor și prezentarea în termen de către aceștia a datelor privind volumul serviciilor prestate.

Autoritatea:Î.M. "AQUA BASARABEASCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 44. Să elaboreze și să implementeze proceduri clare de determinare, monitorizare și încasare a datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat.

Autoritatea:Î.M. "AQUA BASARABEASCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 45. Să stabilească persoanele responsabile de deficiențele identificate de audit, tragerea acestora la răspundere conform cadrului legal existent și să asigure restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii.

Autoritatea:Î.M. "AQUA BASARABEASCA"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 28. Să asigure evidența separată a veniturilor și cheltuielilor în dependență de tipul serviciilor prestate și etapele tehnologice existente, precum și includerea în costuri doar a cheltuielilor strict necesare pentru prestarea serviciilor.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALÃ APA-CANAL DIN BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 29. Să actualizeze politica de contabilitate prin includerea unor reglementări exhaustive referitor la: 1) modul (varianta) de contabilizare a costurilor de producție; 2) metodele de repartizare a costurilor materiale; 3) metodele (procedeele) de repartizare a costurilor indirecte de producție; 4) metodele de calculație a costului serviciilor prestate; 5) pierderile de apă înregistrate în perioada de gestiune.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALÃ APA-CANAL DIN BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 30. Să aprobe procese standardizate aferente activităților de antreprenoriat în cadrul ÎAC și procedurile de rigoare, precum și să implementeze sisteme de control intern pentru asigurarea disciplinei corporative, manageriale și financiare.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALÃ APA-CANAL DIN BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 31. Să asigure determinarea și evidența consumurilor tehnologice de apă, precum și o evidență conformă a pierderilor de apă aferente scurgerilor de apă.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALÃ APA-CANAL DIN BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 32. Să elaboreze și să inițieze activități de control care ar reduce pierderile nefundamentate de apă și ar identifica consumul fraudulos al serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALÃ APA-CANAL DIN BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 33. Să asigure prestarea către consumatori a serviciilor de evacuare a apelor uzate cu vidanje, cu întreprinderea măsurilor pentru stoparea prestării acestor servicii de către persoane neautorizate, care aduc prejudicii întreprinderilor.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALÃ APA-CANAL DIN BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 34. Să preleveze sistematic probele apelor uzate deversate de agenții economici în sistemul de canalizare și/sau aduse pentru epurare, în scopul efectuării unor expertize la un laborator acreditat, cu stabilirea plăților suplimentare proporțional coeficientului de depășire a CMA de poluanți.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALÃ APA-CANAL DIN BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 35. Să implementeze proceduri aferente achizițiilor, în scopul asigurării: a) transparenței achizițiilor; b) utilizării eficiente a mijloacelor financiare; c) minimalizării riscurilor autorității contractante.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALÃ APA-CANAL DIN BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 36. Să elaboreze și să aprobe normativele de muncă, pentru a asigura fundamentarea statelor de personal și a structurii organizațional-economice a entității, reieșind din specificul tehnologic și de producție al întreprinderii.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALÃ APA-CANAL DIN BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 37. Să elaboreze și să implementeze reglementările interne necesare privind modul de stabilire a mărimii salariului de funcție, adaosurilor salariale și premiilor, cu indicarea exhaustivă a volumului de muncă și/sau indicatorilor de performanță aferenți acestor componente.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALÃ APA-CANAL DIN BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 38. Să nu admită acordarea de remunerări suplimentare în lipsa surselor financiare proprii și/sau în condiții necorelate cu rezultatele/performanțele obținute de întreprindere și angajați.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALÃ APA-CANAL DIN BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 39. Să asigure inventarierea, înregistrarea în evidența contabilă și raportarea în mod regulamentar a patrimoniului întreprinderii.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALÃ APA-CANAL DIN BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 40. Să diminueze stocurile de materiale, precum și să efectueze procurările la nivelul normativelor de stocuri stabilite pentru asigurarea continuității activității întreprinderii.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALÃ APA-CANAL DIN BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 41. Să elaboreze proceduri și norme clare de decontare a produselor chimice necesare pentru tratarea și epurarea apei.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALÃ APA-CANAL DIN BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 42. Să revizuiască prevederile contractelor de prestare a serviciilor, asigurând indicarea modalității de calculare a serviciilor consumate, drepturilor și obligațiilor fiecărei părți, precum și să încheie contracte (directe sau trilaterale) pentru prestarea serviciilor comunale cu toți consumatorii cărora li se prestează servicii (inclusiv din blocurile locative).

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALÃ APA-CANAL DIN BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 43. Să asigure contorizarea tuturor consumatorilor și prezentarea în termen de către aceștia a datelor privind volumul serviciilor prestate.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALÃ APA-CANAL DIN BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 44. Să elaboreze și să implementeze proceduri clare de determinare, monitorizare și încasare a datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALÃ APA-CANAL DIN BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 45. Să stabilească persoanele responsabile de deficiențele identificate de audit, tragerea acestora la răspundere conform cadrului legal existent și să asigure restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALÃ APA-CANAL DIN BASARABEASCA

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 28. Să asigure evidența separată a veniturilor și cheltuielilor în dependență de tipul serviciilor prestate și etapele tehnologice existente, precum și includerea în costuri doar a cheltuielilor strict necesare pentru prestarea serviciilor.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL" CAUSENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 29. Să actualizeze politica de contabilitate prin includerea unor reglementări exhaustive referitor la: 1) modul (varianta) de contabilizare a costurilor de producție; 2) metodele de repartizare a costurilor materiale; 3) metodele (procedeele) de repartizare a costurilor indirecte de producție; 4) metodele de calculație a costului serviciilor prestate; 5) pierderile de apă înregistrate în perioada de gestiune.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL" CAUSENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 30. Să aprobe procese standardizate aferente activităților de antreprenoriat în cadrul ÎAC și procedurile de rigoare, precum și să implementeze sisteme de control intern pentru asigurarea disciplinei corporative, manageriale și financiare.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL" CAUSENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 31. Să asigure determinarea și evidența consumurilor tehnologice de apă, precum și o evidență conformă a pierderilor de apă aferente scurgerilor de apă.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL" CAUSENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 32. Să elaboreze și să inițieze activități de control care ar reduce pierderile nefundamentate de apă și ar identifica consumul fraudulos al serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL" CAUSENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 33. Să asigure prestarea către consumatori a serviciilor de evacuare a apelor uzate cu vidanje, cu întreprinderea măsurilor pentru stoparea prestării acestor servicii de către persoane neautorizate, care aduc prejudicii întreprinderilor.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL" CAUSENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 34. Să preleveze sistematic probele apelor uzate deversate de agenții economici în sistemul de canalizare și/sau aduse pentru epurare, în scopul efectuării unor expertize la un laborator acreditat, cu stabilirea plăților suplimentare proporțional coeficientului de depășire a CMA de poluanți.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL" CAUSENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 35. Să implementeze proceduri aferente achizițiilor, în scopul asigurării: a) transparenței achizițiilor; b) utilizării eficiente a mijloacelor financiare; c) minimalizării riscurilor autorității contractante.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL" CAUSENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 36. Să elaboreze și să aprobe normativele de muncă, pentru a asigura fundamentarea statelor de personal și a structurii organizațional-economice a entității, reieșind din specificul tehnologic și de producție al întreprinderii.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL" CAUSENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 37. Să elaboreze și să implementeze reglementările interne necesare privind modul de stabilire a mărimii salariului de funcție, adaosurilor salariale și premiilor, cu indicarea exhaustivă a volumului de muncă și/sau indicatorilor de performanță aferenți acestor componente.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL" CAUSENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 38. Să nu admită acordarea de remunerări suplimentare în lipsa surselor financiare proprii și/sau în condiții necorelate cu rezultatele/performanțele obținute de întreprindere și angajați.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL" CAUSENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 39. Să asigure inventarierea, înregistrarea în evidența contabilă și raportarea în mod regulamentar a patrimoniului întreprinderii

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL" CAUSENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 40. Să diminueze stocurile de materiale, precum și să efectueze procurările la nivelul normativelor de stocuri stabilite pentru asigurarea continuității activității întreprinderii.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL" CAUSENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 41. Să elaboreze proceduri și norme clare de decontare a produselor chimice necesare pentru tratarea și epurarea apei.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL" CAUSENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 42. Să revizuiască prevederile contractelor de prestare a serviciilor, asigurând indicarea modalității de calculare a serviciilor consumate, drepturilor și obligațiilor fiecărei părți, precum și să încheie contracte (directe sau trilaterale) pentru prestarea serviciilor comunale cu toți consumatorii cărora li se prestează servicii (inclusiv din blocurile locative).

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL" CAUSENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 43. Să asigure contorizarea tuturor consumatorilor și prezentarea în termen de către aceștia a datelor privind volumul serviciilor prestate.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL" CAUSENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 44. Să elaboreze și să implementeze proceduri clare de determinare, monitorizare și încasare a datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL" CAUSENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 45. Să stabilească persoanele responsabile de deficiențele identificate de audit, tragerea acestora la răspundere conform cadrului legal existent și să asigure restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL" CAUSENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 28. Să asigure evidența separată a veniturilor și cheltuielilor în dependență de tipul serviciilor prestate și etapele tehnologice existente, precum și includerea în costuri doar a cheltuielilor strict necesare pentru prestarea serviciilor.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE APA-CANAL FALESTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 29. Să actualizeze politica de contabilitate prin includerea unor reglementări exhaustive referitor la: 1) modul (varianta) de contabilizare a costurilor de producție; 2) metodele de repartizare a costurilor materiale; 3) metodele (procedeele) de repartizare a costurilor indirecte de producție; 4) metodele de calculație a costului serviciilor prestate; 5) pierderile de apă înregistrate în perioada de gestiune.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE APA-CANAL FALESTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 30. Să aprobe procese standardizate aferente activităților de antreprenoriat în cadrul ÎAC și procedurile de rigoare, precum și să implementeze sisteme de control intern pentru asigurarea disciplinei corporative, manageriale și financiare.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE APA-CANAL FALESTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 31. Să asigure determinarea și evidența consumurilor tehnologice de apă, precum și o evidență conformă a pierderilor de apă aferente scurgerilor de apă.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE APA-CANAL FALESTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 32. Să elaboreze și să inițieze activități de control care ar reduce pierderile nefundamentate de apă și ar identifica consumul fraudulos al serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE APA-CANAL FALESTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 33. Să asigure prestarea către consumatori a serviciilor de evacuare a apelor uzate cu vidanje, cu întreprinderea măsurilor pentru stoparea prestării acestor servicii de către persoane neautorizate, care aduc prejudicii întreprinderilor.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE APA-CANAL FALESTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 34. Să preleveze sistematic probele apelor uzate deversate de agenții economici în sistemul de canalizare și/sau aduse pentru epurare, în scopul efectuării unor expertize la un laborator acreditat, cu stabilirea plăților suplimentare proporțional coeficientului de depășire a CMA de poluanți.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE APA-CANAL FALESTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 35. Să implementeze proceduri aferente achizițiilor, în scopul asigurării: a) transparenței achizițiilor; b) utilizării eficiente a mijloacelor financiare; c) minimalizării riscurilor autorității contractante.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE APA-CANAL FALESTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 36. Să elaboreze și să aprobe normativele de muncă, pentru a asigura fundamentarea statelor de personal și a structurii organizațional-economice a entității, reieșind din specificul tehnologic și de producție al întreprinderii.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE APA-CANAL FALESTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 37. Să elaboreze și să implementeze reglementările interne necesare privind modul de stabilire a mărimii salariului de funcție, adaosurilor salariale și premiilor, cu indicarea exhaustivă a volumului de muncă și/sau indicatorilor de performanță aferenți acestor componente.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE APA-CANAL FALESTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 38. Să nu admită acordarea de remunerări suplimentare în lipsa surselor financiare proprii și/sau în condiții necorelate cu rezultatele/performanțele obținute de întreprindere și angajați.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE APA-CANAL FALESTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 39. Să asigure inventarierea, înregistrarea în evidența contabilă și raportarea în mod regulamentar a patrimoniului întreprinderii.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE APA-CANAL FALESTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 40. Să diminueze stocurile de materiale, precum și să efectueze procurările la nivelul normativelor de stocuri stabilite pentru asigurarea continuității activității întreprinderii.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE APA-CANAL FALESTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 41. Să elaboreze proceduri și norme clare de decontare a produselor chimice necesare pentru tratarea și epurarea apei.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE APA-CANAL FALESTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 42. Să revizuiască prevederile contractelor de prestare a serviciilor, asigurând indicarea modalității de calculare a serviciilor consumate, drepturilor și obligațiilor fiecărei părți, precum și să încheie contracte (directe sau trilaterale) pentru prestarea serviciilor comunale cu toți consumatorii cărora li se prestează servicii (inclusiv din blocurile locative).

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE APA-CANAL FALESTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 43. Să asigure contorizarea tuturor consumatorilor și prezentarea în termen de către aceștia a datelor privind volumul serviciilor prestate

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE APA-CANAL FALESTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 44. Să elaboreze și să implementeze proceduri clare de determinare, monitorizare și încasare a datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL" CAUSENI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 45. Să stabilească persoanele responsabile de deficiențele identificate de audit, tragerea acestora la răspundere conform cadrului legal existent și să asigure restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE APA-CANAL FALESTI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 28. Să asigure evidența separată a veniturilor și cheltuielilor în dependență de tipul serviciilor prestate și etapele tehnologice existente, precum și includerea în costuri doar a cheltuielilor strict necesare pentru prestarea serviciilor.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL FLORESTI"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 29. Să actualizeze politica de contabilitate prin includerea unor reglementări exhaustive referitor la: 1) modul (varianta) de contabilizare a costurilor de producție; 2) metodele de repartizare a costurilor materiale; 3) metodele (procedeele) de repartizare a costurilor indirecte de producție; 4) metodele de calculație a costului serviciilor prestate; 5) pierderile de apă înregistrate în perioada de gestiune.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL FLORESTI"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 30. Să aprobe procese standardizate aferente activităților de antreprenoriat în cadrul ÎAC și procedurile de rigoare, precum și să implementeze sisteme de control intern pentru asigurarea disciplinei corporative, manageriale și financiare.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL FLORESTI"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 31. Să asigure determinarea și evidența consumurilor tehnologice de apă, precum și o evidență conformă a pierderilor de apă aferente scurgerilor de apă.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL FLORESTI"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 32. Să elaboreze și să inițieze activități de control care ar reduce pierderile nefundamentate de apă și ar identifica consumul fraudulos al serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL FLORESTI"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 33. Să asigure prestarea către consumatori a serviciilor de evacuare a apelor uzate cu vidanje, cu întreprinderea măsurilor pentru stoparea prestării acestor servicii de către persoane neautorizate, care aduc prejudicii întreprinderilor.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL FLORESTI"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 34. Să preleveze sistematic probele apelor uzate deversate de agenții economici în sistemul de canalizare și/sau aduse pentru epurare, în scopul efectuării unor expertize la un laborator acreditat, cu stabilirea plăților suplimentare proporțional coeficientului de depășire a CMA de poluanți.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL FLORESTI"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 35. Să implementeze proceduri aferente achizițiilor, în scopul asigurării: a) transparenței achizițiilor; b) utilizării eficiente a mijloacelor financiare; c) minimalizării riscurilor autorității contractante.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL FLORESTI"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 36. Să elaboreze și să aprobe normativele de muncă, pentru a asigura fundamentarea statelor de personal și a structurii organizațional-economice a entității, reieșind din specificul tehnologic și de producție al întreprinderii.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL FLORESTI"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 37. Să elaboreze și să implementeze reglementările interne necesare privind modul de stabilire a mărimii salariului de funcție, adaosurilor salariale și premiilor, cu indicarea exhaustivă a volumului de muncă și/sau indicatorilor de performanță aferenți acestor componente.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL FLORESTI"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 38. Să nu admită acordarea de remunerări suplimentare în lipsa surselor financiare proprii și/sau în condiții necorelate cu rezultatele/performanțele obținute de întreprindere și angajați.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL FLORESTI"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 39. Să asigure inventarierea, înregistrarea în evidența contabilă și raportarea în mod regulamentar a patrimoniului întreprinderii.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL FLORESTI"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 40. Să diminueze stocurile de materiale, precum și să efectueze procurările la nivelul normativelor de stocuri stabilite pentru asigurarea continuității activității întreprinderii.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL FLORESTI"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 41. Să elaboreze proceduri și norme clare de decontare a produselor chimice necesare pentru tratarea și epurarea apei.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL FLORESTI"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 42. Să revizuiască prevederile contractelor de prestare a serviciilor, asigurând indicarea modalității de calculare a serviciilor consumate, drepturilor și obligațiilor fiecărei părți, precum și să încheie contracte (directe sau trilaterale) pentru prestarea serviciilor comunale cu toți consumatorii cărora li se prestează servicii (inclusiv din blocurile locative).

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL FLORESTI"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 43. Să asigure contorizarea tuturor consumatorilor și prezentarea în termen de către aceștia a datelor privind volumul serviciilor prestate.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL FLORESTI"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 44. Să elaboreze și să implementeze proceduri clare de determinare, monitorizare și încasare a datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL FLORESTI"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 45. Să stabilească persoanele responsabile de deficiențele identificate de audit, tragerea acestora la răspundere conform cadrului legal existent și să asigure restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii.

Autoritatea:INTREPRINDEREA DE STAT DIRECTIA DE PRODUCTIE "APA-CANAL FLORESTI"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 28. Să asigure evidența separată a veniturilor și cheltuielilor în dependență de tipul serviciilor prestate și etapele tehnologice existente, precum și includerea în costuri doar a cheltuielilor strict necesare pentru prestarea serviciilor.

Autoritatea:S.A. ”APĂ-CANAL NISPORENI”

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 29. Să actualizeze politica de contabilitate prin includerea unor reglementări exhaustive referitor la: 1) modul (varianta) de contabilizare a costurilor de producție; 2) metodele de repartizare a costurilor materiale; 3) metodele (procedeele) de repartizare a costurilor indirecte de producție; 4) metodele de calculație a costului serviciilor prestate; 5) pierderile de apă înregistrate în perioada de gestiune.

Autoritatea:S.A. ”APĂ-CANAL NISPORENI”

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 30. Să aprobe procese standardizate aferente activităților de antreprenoriat în cadrul ÎAC și procedurile de rigoare, precum și să implementeze sisteme de control intern pentru asigurarea disciplinei corporative, manageriale și financiare.

Autoritatea:S.A. ”APĂ-CANAL NISPORENI”

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 31. Să asigure determinarea și evidența consumurilor tehnologice de apă, precum și o evidență conformă a pierderilor de apă aferente scurgerilor de apă.

Autoritatea:S.A. ”APĂ-CANAL NISPORENI”

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 32. Să elaboreze și să inițieze activități de control care ar reduce pierderile nefundamentate de apă și ar identifica consumul fraudulos al serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare.

Autoritatea:S.A. ”APĂ-CANAL NISPORENI”

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 33. Să asigure prestarea către consumatori a serviciilor de evacuare a apelor uzate cu vidanje, cu întreprinderea măsurilor pentru stoparea prestării acestor servicii de către persoane neautorizate, care aduc prejudicii întreprinderilor.

Autoritatea:S.A. ”APĂ-CANAL NISPORENI”

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 34. Să preleveze sistematic probele apelor uzate deversate de agenții economici în sistemul de canalizare și/sau aduse pentru epurare, în scopul efectuării unor expertize la un laborator acreditat, cu stabilirea plăților suplimentare proporțional coeficientului de depășire a CMA de poluanți.

Autoritatea:S.A. ”APĂ-CANAL NISPORENI”

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 35. Să implementeze proceduri aferente achizițiilor, în scopul asigurării: a) transparenței achizițiilor; b) utilizării eficiente a mijloacelor financiare; c) minimalizării riscurilor autorității contractante.

Autoritatea:S.A. ”APĂ-CANAL NISPORENI”

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 36. Să elaboreze și să aprobe normativele de muncă, pentru a asigura fundamentarea statelor de personal și a structurii organizațional-economice a entității, reieșind din specificul tehnologic și de producție al întreprinderii.

Autoritatea:S.A. ”APĂ-CANAL NISPORENI”

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 37. Să elaboreze și să implementeze reglementările interne necesare privind modul de stabilire a mărimii salariului de funcție, adaosurilor salariale și premiilor, cu indicarea exhaustivă a volumului de muncă și/sau indicatorilor de performanță aferenți acestor componente.

Autoritatea:S.A. ”APĂ-CANAL NISPORENI”

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 38. Să nu admită acordarea de remunerări suplimentare în lipsa surselor financiare proprii și/sau în condiții necorelate cu rezultatele/performanțele obținute de întreprindere și angajați.

Autoritatea:S.A. ”APĂ-CANAL NISPORENI”

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 39. Să asigure inventarierea, înregistrarea în evidența contabilă și raportarea în mod regulamentar a patrimoniului întreprinderii.

Autoritatea:S.A. ”APĂ-CANAL NISPORENI”

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 40. Să diminueze stocurile de materiale, precum și să efectueze procurările la nivelul normativelor de stocuri stabilite pentru asigurarea continuității activității întreprinderii.

Autoritatea:S.A. ”APĂ-CANAL NISPORENI”

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 41. Să elaboreze proceduri și norme clare de decontare a produselor chimice necesare pentru tratarea și epurarea apei.

Autoritatea:S.A. ”APĂ-CANAL NISPORENI”

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 42. Să revizuiască prevederile contractelor de prestare a serviciilor, asigurând indicarea modalității de calculare a serviciilor consumate, drepturilor și obligațiilor fiecărei părți, precum și să încheie contracte (directe sau trilaterale) pentru prestarea serviciilor comunale cu toți consumatorii cărora li se prestează servicii (inclusiv din blocurile locative).

Autoritatea:S.A. ”APĂ-CANAL NISPORENI”

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 43. Să asigure contorizarea tuturor consumatorilor și prezentarea în termen de către aceștia a datelor privind volumul serviciilor prestate.

Autoritatea:S.A. ”APĂ-CANAL NISPORENI”

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 44. Să elaboreze și să implementeze proceduri clare de determinare, monitorizare și încasare a datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat.

Autoritatea:S.A. ”APĂ-CANAL NISPORENI”

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 45. Să stabilească persoanele responsabile de deficiențele identificate de audit, tragerea acestora la răspundere conform cadrului legal existent și să asigure restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii.

Autoritatea:S.A. ”APĂ-CANAL NISPORENI”

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 28. Să asigure evidența separată a veniturilor și cheltuielilor în dependență de tipul serviciilor prestate și etapele tehnologice existente, precum și includerea în costuri doar a cheltuielilor strict necesare pentru prestarea serviciilor.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „DIRECŢIA DE PRODUCŢIE APĂ-CANAL”, OR.ŞTEFANVODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 29. Să actualizeze politica de contabilitate prin includerea unor reglementări exhaustive referitor la: 1) modul (varianta) de contabilizare a costurilor de producție; 2) metodele de repartizare a costurilor materiale; 3) metodele (procedeele) de repartizare a costurilor indirecte de producție; 4) metodele de calculație a costului serviciilor prestate; 5) pierderile de apă înregistrate în perioada de gestiune.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „DIRECŢIA DE PRODUCŢIE APĂ-CANAL”, OR.ŞTEFANVODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 30. Să aprobe procese standardizate aferente activităților de antreprenoriat în cadrul ÎAC și procedurile de rigoare, precum și să implementeze sisteme de control intern pentru asigurarea disciplinei corporative, manageriale și financiare.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „DIRECŢIA DE PRODUCŢIE APĂ-CANAL”, OR.ŞTEFANVODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 31. Să asigure determinarea și evidența consumurilor tehnologice de apă, precum și o evidență conformă a pierderilor de apă aferente scurgerilor de apă.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „DIRECŢIA DE PRODUCŢIE APĂ-CANAL”, OR.ŞTEFANVODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 32. Să elaboreze și să inițieze activități de control care ar reduce pierderile nefundamentate de apă și ar identifica consumul fraudulos al serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „DIRECŢIA DE PRODUCŢIE APĂ-CANAL”, OR.ŞTEFANVODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 33. Să asigure prestarea către consumatori a serviciilor de evacuare a apelor uzate cu vidanje, cu întreprinderea măsurilor pentru stoparea prestării acestor servicii de către persoane neautorizate, care aduc prejudicii întreprinderilor.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „DIRECŢIA DE PRODUCŢIE APĂ-CANAL”, OR.ŞTEFANVODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 34. Să preleveze sistematic probele apelor uzate deversate de agenții economici în sistemul de canalizare și/sau aduse pentru epurare, în scopul efectuării unor expertize la un laborator acreditat, cu stabilirea plăților suplimentare proporțional coeficientului de depășire a CMA de poluanți.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „DIRECŢIA DE PRODUCŢIE APĂ-CANAL”, OR.ŞTEFANVODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 35. Să implementeze proceduri aferente achizițiilor, în scopul asigurării: a) transparenței achizițiilor; b) utilizării eficiente a mijloacelor financiare; c) minimalizării riscurilor autorității contractante.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „DIRECŢIA DE PRODUCŢIE APĂ-CANAL”, OR.ŞTEFANVODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 36. Să elaboreze și să aprobe normativele de muncă, pentru a asigura fundamentarea statelor de personal și a structurii organizațional-economice a entității, reieșind din specificul tehnologic și de producție al întreprinderii.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „DIRECŢIA DE PRODUCŢIE APĂ-CANAL”, OR.ŞTEFANVODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 37. Să elaboreze și să implementeze reglementările interne necesare privind modul de stabilire a mărimii salariului de funcție, adaosurilor salariale și premiilor, cu indicarea exhaustivă a volumului de muncă și/sau indicatorilor de performanță aferenți acestor componente.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „DIRECŢIA DE PRODUCŢIE APĂ-CANAL”, OR.ŞTEFANVODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 38. Să nu admită acordarea de remunerări suplimentare în lipsa surselor financiare proprii și/sau în condiții necorelate cu rezultatele/performanțele obținute de întreprindere și angajați.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „DIRECŢIA DE PRODUCŢIE APĂ-CANAL”, OR.ŞTEFANVODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 39. Să asigure inventarierea, înregistrarea în evidența contabilă și raportarea în mod regulamentar a patrimoniului întreprinderii.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „DIRECŢIA DE PRODUCŢIE APĂ-CANAL”, OR.ŞTEFANVODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 40. Să diminueze stocurile de materiale, precum și să efectueze procurările la nivelul normativelor de stocuri stabilite pentru asigurarea continuității activității întreprinderii.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „DIRECŢIA DE PRODUCŢIE APĂ-CANAL”, OR.ŞTEFANVODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 41. Să elaboreze proceduri și norme clare de decontare a produselor chimice necesare pentru tratarea și epurarea apei.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „DIRECŢIA DE PRODUCŢIE APĂ-CANAL”, OR.ŞTEFANVODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 42. Să revizuiască prevederile contractelor de prestare a serviciilor, asigurând indicarea modalității de calculare a serviciilor consumate, drepturilor și obligațiilor fiecărei părți, precum și să încheie contracte (directe sau trilaterale) pentru prestarea serviciilor comunale cu toți consumatorii cărora li se prestează servicii (inclusiv din blocurile locative).

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „DIRECŢIA DE PRODUCŢIE APĂ-CANAL”, OR.ŞTEFANVODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 43. Să asigure contorizarea tuturor consumatorilor și prezentarea în termen de către aceștia a datelor privind volumul serviciilor prestate.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „DIRECŢIA DE PRODUCŢIE APĂ-CANAL”, OR.ŞTEFANVODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 44. Să elaboreze și să implementeze proceduri clare de determinare, monitorizare și încasare a datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „DIRECŢIA DE PRODUCŢIE APĂ-CANAL”, OR.ŞTEFANVODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 45. Să stabilească persoanele responsabile de deficiențele identificate de audit, tragerea acestora la răspundere conform cadrului legal existent și să asigure restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ „DIRECŢIA DE PRODUCŢIE APĂ-CANAL”, OR.ŞTEFANVODĂ

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 28. Să asigure evidența separată a veniturilor și cheltuielilor în dependență de tipul serviciilor prestate și etapele tehnologice existente, precum și includerea în costuri doar a cheltuielilor strict necesare pentru prestarea serviciilor.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ DIRECŢIA DE PRODUCERE ”APĂ-CANAL” ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 29. Să actualizeze politica de contabilitate prin includerea unor reglementări exhaustive referitor la: 1) modul (varianta) de contabilizare a costurilor de producție; 2) metodele de repartizare a costurilor materiale; 3) metodele (procedeele) de repartizare a costurilor indirecte de producție; 4) metodele de calculație a costului serviciilor prestate; 5) pierderile de apă înregistrate în perioada de gestiune.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ DIRECŢIA DE PRODUCERE ”APĂ-CANAL” ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 30. Să aprobe procese standardizate aferente activităților de antreprenoriat în cadrul ÎAC și procedurile de rigoare, precum și să implementeze sisteme de control intern pentru asigurarea disciplinei corporative, manageriale și financiare.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ DIRECŢIA DE PRODUCERE ”APĂ-CANAL” ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 31. Să asigure determinarea și evidența consumurilor tehnologice de apă, precum și o evidență conformă a pierderilor de apă aferente scurgerilor de apă.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ DIRECŢIA DE PRODUCERE ”APĂ-CANAL” ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 32. Să elaboreze și să inițieze activități de control care ar reduce pierderile nefundamentate de apă și ar identifica consumul fraudulos al serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ DIRECŢIA DE PRODUCERE ”APĂ-CANAL” ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 33. Să asigure prestarea către consumatori a serviciilor de evacuare a apelor uzate cu vidanje, cu întreprinderea măsurilor pentru stoparea prestării acestor servicii de către persoane neautorizate, care aduc prejudicii întreprinderilor.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ DIRECŢIA DE PRODUCERE ”APĂ-CANAL” ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 34. Să preleveze sistematic probele apelor uzate deversate de agenții economici în sistemul de canalizare și/sau aduse pentru epurare, în scopul efectuării unor expertize la un laborator acreditat, cu stabilirea plăților suplimentare proporțional coeficientului de depășire a CMA de poluanți.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ DIRECŢIA DE PRODUCERE ”APĂ-CANAL” ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 35. Să implementeze proceduri aferente achizițiilor, în scopul asigurării: a) transparenței achizițiilor; b) utilizării eficiente a mijloacelor financiare; c) minimalizării riscurilor autorității contractante.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ DIRECŢIA DE PRODUCERE ”APĂ-CANAL” ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 36. Să elaboreze și să aprobe normativele de muncă, pentru a asigura fundamentarea statelor de personal și a structurii organizațional-economice a entității, reieșind din specificul tehnologic și de producție al întreprinderii.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ DIRECŢIA DE PRODUCERE ”APĂ-CANAL” ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 37. Să elaboreze și să implementeze reglementările interne necesare privind modul de stabilire a mărimii salariului de funcție, adaosurilor salariale și premiilor, cu indicarea exhaustivă a volumului de muncă și/sau indicatorilor de performanță aferenți acestor componente.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ DIRECŢIA DE PRODUCERE ”APĂ-CANAL” ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 38. Să nu admită acordarea de remunerări suplimentare în lipsa surselor financiare proprii și/sau în condiții necorelate cu rezultatele/performanțele obținute de întreprindere și angajați

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ DIRECŢIA DE PRODUCERE ”APĂ-CANAL” ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 39. Să asigure inventarierea, înregistrarea în evidența contabilă și raportarea în mod regulamentar a patrimoniului întreprinderii.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ DIRECŢIA DE PRODUCERE ”APĂ-CANAL” ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 40. Să diminueze stocurile de materiale, precum și să efectueze procurările la nivelul normativelor de stocuri stabilite pentru asigurarea continuității activității întreprinderii.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ DIRECŢIA DE PRODUCERE ”APĂ-CANAL” ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 41. Să elaboreze proceduri și norme clare de decontare a produselor chimice necesare pentru tratarea și epurarea apei.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ DIRECŢIA DE PRODUCERE ”APĂ-CANAL” ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 42. Să revizuiască prevederile contractelor de prestare a serviciilor, asigurând indicarea modalității de calculare a serviciilor consumate, drepturilor și obligațiilor fiecărei părți, precum și să încheie contracte (directe sau trilaterale) pentru prestarea serviciilor comunale cu toți consumatorii cărora li se prestează servicii (inclusiv din blocurile locative).

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ DIRECŢIA DE PRODUCERE ”APĂ-CANAL” ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 43. Să asigure contorizarea tuturor consumatorilor și prezentarea în termen de către aceștia a datelor privind volumul serviciilor prestate.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ DIRECŢIA DE PRODUCERE ”APĂ-CANAL” ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 44. Să elaboreze și să implementeze proceduri clare de determinare, monitorizare și încasare a datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ DIRECŢIA DE PRODUCERE ”APĂ-CANAL” ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 45. Să stabilească persoanele responsabile de deficiențele identificate de audit, tragerea acestora la răspundere conform cadrului legal existent și să asigure restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii.

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ DIRECŢIA DE PRODUCERE ”APĂ-CANAL” ANENII NOI

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 28. Să asigure evidența separată a veniturilor și cheltuielilor în dependență de tipul serviciilor prestate și etapele tehnologice existente, precum și includerea în costuri doar a cheltuielilor strict necesare pentru prestarea serviciilor.

Autoritatea:ÎM ,,Servicii Comunale Vatici"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 29. Să actualizeze politica de contabilitate prin includerea unor reglementări exhaustive referitor la: 1) modul (varianta) de contabilizare a costurilor de producție; 2) metodele de repartizare a costurilor materiale; 3) metodele (procedeele) de repartizare a costurilor indirecte de producție; 4) metodele de calculație a costului serviciilor prestate; 5) pierderile de apă înregistrate în perioada de gestiune.

Autoritatea:ÎM ,,Servicii Comunale Vatici"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 30. Să aprobe procese standardizate aferente activităților de antreprenoriat în cadrul ÎAC și procedurile de rigoare, precum și să implementeze sisteme de control intern pentru asigurarea disciplinei corporative, manageriale și financiare.

Autoritatea:ÎM ,,Servicii Comunale Vatici"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 31. Să asigure determinarea și evidența consumurilor tehnologice de apă, precum și o evidență conformă a pierderilor de apă aferente scurgerilor de apă.

Autoritatea:ÎM ,,Servicii Comunale Vatici"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 32. Să elaboreze și să inițieze activități de control care ar reduce pierderile nefundamentate de apă și ar identifica consumul fraudulos al serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare.

Autoritatea:ÎM ,,Servicii Comunale Vatici"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 33. Să asigure prestarea către consumatori a serviciilor de evacuare a apelor uzate cu vidanje, cu întreprinderea măsurilor pentru stoparea prestării acestor servicii de către persoane neautorizate, care aduc prejudicii întreprinderilor.

Autoritatea:ÎM ,,Servicii Comunale Vatici"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 34. Să preleveze sistematic probele apelor uzate deversate de agenții economici în sistemul de canalizare și/sau aduse pentru epurare, în scopul efectuării unor expertize la un laborator acreditat, cu stabilirea plăților suplimentare proporțional coeficientului de depășire a CMA de poluanți.

Autoritatea:ÎM ,,Servicii Comunale Vatici"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 35. Să implementeze proceduri aferente achizițiilor, în scopul asigurării: a) transparenței achizițiilor; b) utilizării eficiente a mijloacelor financiare; c) minimalizării riscurilor autorității contractante.

Autoritatea:ÎM ,,Servicii Comunale Vatici"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 36. Să elaboreze și să aprobe normativele de muncă, pentru a asigura fundamentarea statelor de personal și a structurii organizațional-economice a entității, reieșind din specificul tehnologic și de producție al întreprinderii.

Autoritatea:ÎM ,,Servicii Comunale Vatici"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 37. Să elaboreze și să implementeze reglementările interne necesare privind modul de stabilire a mărimii salariului de funcție, adaosurilor salariale și premiilor, cu indicarea exhaustivă a volumului de muncă și/sau indicatorilor de performanță aferenți acestor componente.

Autoritatea:ÎM ,,Servicii Comunale Vatici"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 38. Să nu admită acordarea de remunerări suplimentare în lipsa surselor financiare proprii și/sau în condiții necorelate cu rezultatele/performanțele obținute de întreprindere și angajați.

Autoritatea:ÎM ,,Servicii Comunale Vatici"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 39. Să asigure inventarierea, înregistrarea în evidența contabilă și raportarea în mod regulamentar a patrimoniului întreprinderii.

Autoritatea:ÎM ,,Servicii Comunale Vatici"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 40. Să diminueze stocurile de materiale, precum și să efectueze procurările la nivelul normativelor de stocuri stabilite pentru asigurarea continuității activității întreprinderii.

Autoritatea:ÎM ,,Servicii Comunale Vatici"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 41. Să elaboreze proceduri și norme clare de decontare a produselor chimice necesare pentru tratarea și epurarea apei.

Autoritatea:ÎM ,,Servicii Comunale Vatici"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 42. Să revizuiască prevederile contractelor de prestare a serviciilor, asigurând indicarea modalității de calculare a serviciilor consumate, drepturilor și obligațiilor fiecărei părți, precum și să încheie contracte (directe sau trilaterale) pentru prestarea serviciilor comunale cu toți consumatorii cărora li se prestează servicii (inclusiv din blocurile locative).

Autoritatea:ÎM ,,Servicii Comunale Vatici"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 43. Să asigure contorizarea tuturor consumatorilor și prezentarea în termen de către aceștia a datelor privind volumul serviciilor prestate.

Autoritatea:ÎM ,,Servicii Comunale Vatici"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 44. Să elaboreze și să implementeze proceduri clare de determinare, monitorizare și încasare a datoriilor debitoare cu termenul de achitare expirat.

Autoritatea:ÎM ,,Servicii Comunale Vatici"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 45. Să stabilească persoanele responsabile de deficiențele identificate de audit, tragerea acestora la răspundere conform cadrului legal existent și să asigure restituirea prejudiciilor aduse întreprinderii.

Autoritatea:ÎM ,,Servicii Comunale Vatici"

Termen implementare: 05.06.2021

Recomandarea: 28. Să asigure evidența separată a veniturilor și cheltuielilor în dependență de tipul serviciilor prestate și etapele tehnologice existente, precum și includerea în costuri doar a cheltuielilor strict necesare pentru prestarea serviciilor.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "APĂ-CANAL CHIŞINĂU"

Răspunsul autorității:
Informații privind implementarea recomandărilor din hcc. nr 16/2020 verificate în cadrul misiunii de audit la mun. Chișinău HCC nr. 53 din 2022
Conform Politicilor contabile aprobate in baza Ordinelor nr.125 din 21 decembrie 2016 și nr.128 din 29 decembrie 2017, pentru perioada anului 2017, cât și pentru anii 2018-2020, evidența veniturilor și cheltuielilor este separată, în dependență de tipul serviciilor prestate și etapele tehnologice existente și includerea în costuri doar a cheltuielilor strict necesare prestării serviciilor;
Pentru anul 2018, procedura de ajustare a tarifelor a fost inițiată prin scrisoarea ACC nr. 454 din 28.02.2018. Ulterior, prin scrisoarea nr. 1080 din 31.05.2018 a fost depusă o solicitare deplină.
Însă, pe data de 15.06.2018, în cadrul ședinței publice, ANRE a adoptat hotărârea de respingere a solicitării ACC de ajustare a tarifelor ca neîntemeiată. Hotărârea respectivă a fost axată pe faptul că în anul 2017 ACC nu a utilizat în cuantum deplin partea din veniturile generate prin aplicarea tarifelor destinată efectuării cheltuielilor materiale și servicii, iar cu valoarea respectivă, conform Metodologiei 741/2014, a fost diminuat tariful actualizat pentru anul 2018.
Pentru anul 2019, o cerere de ajustare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare nu a fost depusa la ANRE, din cauza exigentelor Metodologiei tarifare 741/2014, care impun evidențierea si excluderea din calcul a unei parți semnificative din cheltuieli, iar in rezultat, conform calculelor tariful mediu pentru anul 2019 ajustat conform exigentelor metodologiei tarifare constituie 13,90 lei/m3 (apa si canalizare), fiind cu 0,01 lei/m3 mai mic decât tariful mediu luat in calcul la aprobarea tarifelor diferențiate pe categorii de consumatori in luna mai 2017.
Daca o cerere de ajustare a tarifelor ar fi fost remisa, exista riscul ca ANRE sa declare suplimentar o parte din costurile efectiv înregistrate în anul 2018 drept ineficiente si sa adopte prin hotărâre tarife mai mici chiar și decât cele determinate de către ACC. Iar acest fapt, în condițiile in care prin reglementările ANRE în tarife nu pot fi reflectate circa 19 mil. lei pentru energia electrica, nu sunt acceptate costurile reale cu dobânzile pentru împrumuturi, dar si alte costuri efectiv suportate, ar fi înrăutățit semnificativ situația financiara si capacitatea de plata a întreprinderii, inclusiv pe obligațiunile din acordurile de împrumut pentru finanțarea programului de investiții prioritare.
Totodată, ANRE a lansat procedura de consultări publice pentru modificarea Metodologiei tarifare 741, pentru a fi adusa in concordanta cu Legea 303/2013 actualizata. Însă, proiectul respectiv conține prevederi nejustificate, care vor reduce semnificativ costurile eligibile pentru determinarea tarifelor si va conduce la înrăutățirea și mai mult a situației financiare a operatorilor. În acest context, ACC a remis ANRE opinia și propunerile de modificare a proiectului (scr. ACC nr. 01-958 din 15.07.2019), care sunt examinate actualmente de către ANRE. Cu referire la asigurarea evidenței cheltuielilor pe tipuri de servicii prestate și concomitent pe etape tehnologice, reiterăm comentariile expuse în dezacord (nr. 01-1301 din 11.05.2020), totodată, menționăm că urmare a revizuirii structurii organizatorice a întreprinderii, având în vedere specificul procesului tehnologic de activitate, în cadrul ACC au fost elaborate și aprobate Politici noi de contabilitate, fiind introduse noi metode de determinare și alocare a costurilor. Astfel, reieșind din cele relatate, precum și din limitările sistemului informațional existent, a fost pusă în aplicare metoda de calculație pe faze fără semifabricate, care permite evidențierea etapelor tehnologice principale. Totodată, în conformitate cu legislația în vigoare prestarea serviciului de aprovizionare cu apă și de canalizare, conform art. 4 din Legea 303 din 13.12.2020, presupune totalitatea activităților care reprezintă un proces neîntrerupt și continuu, fapt ce nu permite calculul costului unitar la finalizarea unei etape tehnologice (lei/m3), deoarece etapele tehnologice de pompare, tratarea, distribuire a apei și de pompare, epurare, colectare a apelor uzate se desfășoară simultan. Aceste aspecte conduc la contabilizarea concomitentă (în paralel) a costurilor fazelor tehnologice, iar la finele lunii alocarea acestora pe obiecte de calculație de diferite nivele, care reprezintă pentru început etape tehnologice, iar ulterior serviciul de alimentare cu apă, de canalizare, energie termică, servicii auxiliare.

Recomandarea: 29. Să actualizeze politica de contabilitate prin includerea unor reglementări exhaustive referitor la: 1) modul (varianta) de contabilizare a costurilor de producție; 2) metodele de repartizare a costurilor materiale; 3) metodele (procedeele) de repartizare a costurilor indirecte de producție; 4) metodele de calculație a costului serviciilor prestate; 5) pierderile de apă înregistrate în perioada de gestiune.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "APĂ-CANAL CHIŞINĂU"

Răspunsul autorității:
Informații privind implementarea recomandărilor din hcc. nr 16/2020 verificate în cadrul misiunii de audit la mun. Chișinău HCC nr. 53 din 2022
În Politicile contabile pentru anii 2018-2020 sunt incluse unele reglementari exhaustive referitor la:
1) modul (varianta) de contabilizare a costurilor de producție;
2) metodele de repartizare a costurilor materiale;
3) metodele (procedeele) de repartizare a costurilor indirecte de producție;
4) metodele de calculare a costului serviciilor prestate;
5) pierderile de apă înregistrate în perioada de gestiune.
6 ) evidența consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă m3 se efectuează în strictă conformitate cu Regulamentul ANRE nr.180/2017, şi se raportează regulatorului.
În politicile contabile modalitatea evidenței costurilor este îmbunătățită de la an la an. Cu referire la asigurarea evidenței cheltuielilor pe tipuri de servicii prestate şi concomitent pe etape tehnologice, reiterăm comentariile expuse în cadrul auditului desfășurat și menționăm, că urmare a revizuirii structurii organizatorice a întreprinderii, având în vedere specificul procesului tehnologic de activitate, în cadrul ACC au fost elaborate şi aprobate Politici noi de contabilitate, fiind introduse noi metode de determinare şi alocare a costurilor. Astfel, reieșind din cele relatate, precum şi din limitările sistemului informațional existent, a fost pusă în aplicare metoda de calculație pe faze fără semifabricate, care permite evidențierea etapelor tehnologice principale. Totodată, în conformitate cu legislația în vigoare, prestarea serviciului de aprovizionare cu apă și de canalizare, conform art. 4 din Legea 303 din 13.12.2020, presupune totalitatea activităților care reprezintă un proces neîntrerupt și continuu, fapt ce nu permite calculul costului unitar la finalizarea unei etape tehnologice (lei/m3), deoarece etapele tehnologice de pompare, tratarea, distribuire a apei și de pompare, epurare, colectare a apelor uzate se desfășoară simultan. Aceste aspecte conduc la contabilizarea concomitentă (în paralel) a costurilor fazelor tehnologice, iar la finele lunii alocarea acestora pe obiecte de calculație de diferite nivele, care reprezintă pentru început etape tehnologice, iar ulterior serviciul de alimentare cu apă, de canalizare, energie termică, servicii auxiliare. În contextul fortificării celor relatate anexăm opinia Ministerului Finanțelor RM nr. 106 din 13.01.2021

Recomandarea: 30. Să aprobe procese standardizate aferente activităților de antreprenoriat în cadrul ÎAC și procedurile de rigoare, precum și să implementeze sisteme de control intern pentru asigurarea disciplinei corporative, manageriale și financiare.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "APĂ-CANAL CHIŞINĂU"

Răspunsul autorității:
Informații privind implementarea recomandărilor din hcc. nr 16/2020 verificate în cadrul misiunii de audit la mun. Chișinău HCC nr. 53 din 2022
Analizând informațiilor prezentate echipei de audit de către persoanele responsabile din cadrul SA ACC s-a stabilit că întreprinderea a întreprins și implementat un șir de măsuri cum ar fi: a) Conform Ordinului nr. 164 din 21.12.2020, în cadrul întreprinderii a fost demarat procesul de implementare a Sistemului de management anti-mită. b) Conform Procesului-verbal nr. 53 din 23.03.2021 a fost aprobat: -Statutul SA “Apă-Canal Chișinău” în redacție nouă, -Regulamentul de organizare și funcționare a organului executiv al SA “Apă-Canal Chișinău”,
-Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului SA “Apă-Canal Chișinău”, și alte măsuri care sunt descrise în comentariile entității.
În cadrul întreprinderii este implementat Sistemul de management integrat al calității, conform cerințelor standardului ISO 9001, al mediului, conform cerințelor standardului ISO 14001, al sănătății și securității ocupaționale, conform cerințelor standardului OHSAS 18011 și al energiei, conform cerințelor standardului ISO 50001. Totodată, menționăm că conform Ordinului nr. 164 din 21.12.2020, în cadrul întreprinderii a fost demarat procesul de implementare a Sistemului de management anti-mită, conform prevederilor cerințelor standardului internațional ISO 37001:2016. Concomitent, subliniem, că în întreprindere sunt elaborate și aprobate: Regulamentul Codul de etica RLAA-04-01, Regulamentul cu privire la înregistrarea facturilor fiscale privind procurările și livrările de mărfuri și/sau servicii prin intermediul programului automatizat, de către utilizatorii înregistrați in grupul de acces ILAE-01-01, Regulamentul intern RLAA-08-01, Regulamentul cu privire la asigurarea păstrării secretului comercial in cadrul S.A. „Apa-Canal Chișinău” ILAA-15-01, Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului S.A. „Apa-Canal Chișinău” RLAA-02-01 și Regulamentul organelor executive ale S.A. „Apa-Canal Chișinău” RLAA-03-01. Regulamentul Departamentului audit intern și control şi Procedură – specifică audit intern şi control în redacție nouă, au fost aprobate de Directorul general a întreprinderii la 02.05.2018 și, respectiv, 18.06.2018. Totodată, cu referire la investițiile capitale efectuate de către ACC, reiterăm că conform prevederilor Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin HANRE nr.357/2019 din 27.09.2019, proiectele investiționale sunt necesare a fi argumentate din punct de vedere a eficienței tehnice și economice. În acest sens, precum și având în vedere prevederile Legii privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.1996, a fost aprobat și pus în aplicare ordinul nr.66 din 15.06.2020 cu privire la modul de documentare a lucrărilor și serviciilor în cadrul întreprinderii. Ce ține de asigurarea eficienței utilizării sistemelor de supraveghere GPS, întocmirea corectă a foilor de parcurs, precum și casarea conformă a combustibilului, reiterăm, conform ordinului nr. 21 din 07.02.2018 au fost desemnate persoanele responsabile pentru controlul veridicității completării și prelucrării foilor de parcurs, precum și persoanele responsabile pentru monitorizarea procesului de corespundere a datelor înscrise în foile de parcurs.

Recomandarea: 31. Să asigure determinarea și evidența consumurilor tehnologice de apă, precum și o evidență conformă a pierderilor de apă aferente scurgerilor de apă.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "APĂ-CANAL CHIŞINĂU"

Răspunsul autorității:
Scris.SA. ,,Apă-Canal Chișinău" nr.01-3745 din 30.11.2020: S-a înaintat în mod repetat în adresa MF mai multe solicitări în vederea ajustării unor norme din legislația în vigoare, pentru armonizarea prevederilor cadrului noprmativ cu normele funcționale și cu principiile prevăzute de politicile europene printre care principiul abordării unice a reglementărilor din sectorul de aprovizionare a populației cu servicii comunale. În speță, ne referim la următoarele modificări:
- în sensul aplicării uniforme a TVA pentru serviciile comunale de bază (energie elevctrică, energie termică, apă caldă, sericiile de aprovizionare cu apă și de canalizare;
- Pentru racordarea noțiunilor utilizate în Codul fiscal la noțiunile din Legea apelor nr.272 din 23.12.2011;
- cu reglementarea exhaustivă a acceptării sau neacceptării în scopuri fiscale a cheltuielilor ÎAC aferente pierderilor de apă ce depășesc normativul aprobat de către ANRE".
Precum și în contextul exercițiului de consultare publică a documentului de politici fiscale și vamale pentru anul 2021 (menționăm că pentru anul 2020 au fost înaintate propunerile corespunzătoare (scr. nr. 01-1719 din 22.06.2020) la care am primit confirmarea că conform directivelor uniunii europene acestea vor fi luate în calcul la examinarea oportunității modificării regimului fiscal aferent TVA pentru serviciile de aprovizionare cu apă și de canalizare (scr. nr. 15/3-06/196 din 03.07.2020)), derulate intens pe parcursul lunii octombrie 2020, pe data de 15.10.2020, conform scrisorii nr.01-3123, SA ,,Apă-Canal Chișinău" a înaintat repetat solicitarea includerii ajustărilor corespunzătoare în adresa Ministerului Finanțelor RM.
Concomitent, Vă informăm că prin scrisoarea ANRE nr.05-01/1677 din 30.06.2020 am primit susținere pe marginea acestuio subiect.
Completare 18.04.2023
Informații privind implementarea recomandărilor din hcc. nr 16/2020 verificate în cadrul misiunii de audit la mun. Chișinău HCC nr. 53 din 2022
Potrivit informațiilor prezentate de către SA ACC conform tabelului nr. 1, în perioada 2018-2021 a fost captată apă în volum de 271526,82 mii m3, dintre care: a fost furnizată – 181030,24 mii m3, consumul tehnologic și pierderile de apă constituind – 90496,58 mii m3, (inclusiv: consumul tehnologic aprobat de ANRE – 42200,53 mii m3, iar pierderi de apă fiind de - 48296,05 mii m3). De menționat faptul că rețelele de apă și canalizare sunt uzate mai mult de 74,05 %, respectiv se produc avarieri care duc la pierderi nefundamentate de apă. Efectuarea construcțiilor neautorizate pe rețelele de apă și canalizare contribuie la majorarea timpului necesar pentru remedierea scurgerilor.
Volumul pierderilor și a consumului tehnologic este calculat ca diferența dintre volumul de apă captat și cel realizat, diferența fiind considerată pierdere de apă și consum tehnologic. SA ACC înregistrează avariile ca număr de cazuri, fără a fi determinat volumul de apă scurs (pierdut). Deci diferența dintre volumul de apă captat și volumul de apă comercializat în perioada 2018-2021 constituie 90,5 mil m3.
În a.2021 sau înregistrat 10667 cazuri de avarii, volumul pierderilor nu se cunosc exact. Potrivit explicațiilor persoanelor responsabile, în cazul când este cunoscută persoana vinovată de producerea avariei, volumul pierderilor este determinat prin aplicarea formulei din Regulamentul cu privire la stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă, aprobat prin HANRE nr.180/2016 și valoarea pierderii determinate este achitată de către persoana vinovată.
În cazul producerii unor avarii mici sau medii pe traseu, angajații SA Apă Canal recepționează apelul, se deplasează la locul indicat, efectuează careva lucrări minore și fără efect de lungă durată, ca apoi după o perioadă foarte scurtă să se producă din nou avarieri a țevilor în același loc. Așadar, ar fi indicat ca angajații SA Apă Canal, în cazul diverselor avarii, să întreprindă acțiuni concrete de înlăturare a acestora pe o durată mai lungă.
La data de 1 aprilie 2022, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), au fost aprobate consumul tehnologic și a pierderilor pentru anul 2021 în volum de 11672,68 mii m3 (20400,87 mii m3 înregistrat), mai puțin de cât volumul consumului tehnologic și a pierderilor efective înregistrate de către SA ACC în anul 2021 (20,40 mil. m3 – 11,67 mil. m3 = 8,73 mil. m3).

Recomandarea: 32. Să elaboreze și să inițieze activități de control care ar reduce pierderile nefundamentate de apă și ar identifica consumul fraudulos al serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "APĂ-CANAL CHIŞINĂU"

Răspunsul autorității:
Informații privind implementarea recomandărilor din hcc. nr 16/2020 verificate în cadrul misiunii de audit la mun. Chișinău HCC nr. 53 din 2022
SA "Apă-Canal Chișinău", a aprobat Ordinul nr. 96 din 31.07.2018 cu privire la implementarea Strategiei de reducere a pierderilor de apă. Deși SA ACC a întreprins careva măsuri în scopul identificării, prevenirii și micșorării riscului de consum fraudulos al serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare, în continuare se atestă un volum mare a pierderilor de apă. Auditul a constatat în continuare că sistemul de alimentare cu apă și canalizare nu a fost divizat și contorizat în totalitate. Întru identificarea şi analiza pierderilor de apă a fost divizat sistemul de alimentare cu apă în suburbiile municipiului Chișinău în 30 de zone. Actualmente sunt montate 5 contoare de control, iar pentru procurarea altor 10 contoare, în anul 2022 este demarată procedura de achiziționare a acestora.
Măsurile care au fost efectuate pe parcursul anului 2021 privind reducerea consumului fraudulos de apă și canalizare: au fost inspectate casele particulare, în urma cărora sau depistate: conectări neautorizate la sistemul public de alimentare cu apă, conectări neautorizate la sistemul public de canalizare, deversări neautorizate a apelor pluviale în rețeaua de canalizare, violări a sigiliilor aplicate, neasigurări integrității contorului.
Au fost inventariat agenți economici, care au ca activitate de bază spălătorii auto, centre comerciale, saunelor, în urma cărora s-a constatat: violare sigiliilor aplicate, conectări neautorizate la rețeaua de alimentare cu apă și la rețeaua de canalizare, contoare demontate. Urmare a acestor verificări au fost întreprinse următoarele măsuri: 1) s-au montat contoare de control cu citire la distanta pentru acelea locuri de consum ce au înregistrat anumite abateri; 2) au fost verificări inopinate a contoarelor și sigiliilor la consumatori cu scopul de a preveni și micșora riscul de consum fraudulos al apei livrate sau a conectării neautorizate la sistemul public de alimentare cu apa si canalizare. În urma controalelor efectuate, o comisie din cadrul SA ACC emite decizii privind consumul fraudulos de apă, fapt ce este consemnat în procesul-verbal semnat de către membrii comisiei. Ca rezultat al acestor controale pentru consumul fraudulos de apă sau întocmit facturi în valoare de: în 2020 – 1504,0 mii lei și în 2021 – în valoare de 939,0 mii lei. Totodată fiind calculat un volum adăugător de 70670 m³ apă şi 89968 m³ canalizare în anul 2020 şi respectiv 49793 m³ apă şi 83080 m³ canalizare în anul 2021.
De asemenea au fost inventariați consumatori casnici, care figurau la ACC ca consumatori deconectați, fiind depistați 24 care au violat integritatea sigiliilor aplicate la branșament. Ca urmare au fost întocmite acte de depistare care au fost examinate la Comisia specializată, volumul de apă și de canalizare constatat, fiind facturat. Astfel, pe parcursul anilor 2020-2021, de către persoanele responsabile din cadrul SA au fost eliberate 1573 de facturi, pentru serviciile de aprovizionare cu apă - consumată fraudulos, de 120,5 mii m3 de apă, și servicii de canalizare un volum de 173 mii m3.
De către SA „ACC” în anii 2020 și 2021 au fost efectuate verificări la 1563 adrese și, respectiv 2501 adrese, fiind întocmite 630 și, respectiv, 1044 procese-verbale de contravenții administrative, dintre care 340 - conectarea neautorizată la sistemul de alimentare cu apă şi la sistemul de canalizare(atr.170), 572 –deteriorarea intenționată a aparatelor de evidență a consumului de apă potabilă şi a volumului de apă uzată evacuată, 132- neefectuarea timp de 6 luni consecutive a plăților pentru serviciile furnizate/prestate, care au fost transmise spre examinare comisiei administrativ, fiind aplicate amenzi de 982,8 mii lei.

Recomandarea: 33. Să asigure prestarea către consumatori a serviciilor de evacuare a apelor uzate cu vidanje, cu întreprinderea măsurilor pentru stoparea prestării acestor servicii de către persoane neautorizate, care aduc prejudicii întrepr