Actualizat: Miercuri, 28 Februarie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

De la venituri subestimate, până la drumuri lăsate de izbeliște. Un șir de neconformități, depistate de Curtea de Conturi la Primăria Chișinău

Un audit financiar, care cuprinde perioada 2018 - 2020, a fost realizat de către Curtea de Conturi la Primăria Chișinău. În urma acestuia, experții au depistat un șir de neconformități. la nivelul tuturor rapoartelor. Potrivit lor,  bilanțul contabil a fost afectat cu circa 6 miliarde de lei, veniturile – cu circa 28 de milioane lei, iar cheltuielile – cu peste 133 de milioane de lei.

Mai exact, Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat la data de 19 septembrie curent, concluziile auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale municipiului Chișinău încheiate la 31 decembrie 2020 și raportul auditului conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020.

Patrimoniul gestionat de orașul Chișinău, la 31 decembrie 2020 a constituit circa 19 miliarde de lei, iar cheltuielile efective pentru anul 2020 au constituit puțin peste 4 miliarde de lei. 

Curtea de Conturi a emis opinia de audit contrară, care a fost determinată de deficiențele constatate la nivelul tuturor rapoartelor financiare, fiind afectat bilanțul contabil cu aproximativ 6 miliarde de lei, veniturile – cu circa 28 de milioane de lei și cheltuielile cu 133 de milioane de lei.

Potrivit specialiștilor, problemele identificate la UAT mun. Chișinău se datorează nedelimitării exhaustive a competențelor și responsabilităților subdiviziunilor ținând cont de specificul activității acestora, lipsei monitorizării activității entităților subordonate (74 instituții bugetare și 94 instituții la autogestiune), lipsei comunicării între instituțiile din subordine, nerespectării cadrului legal-normativ aplicabil, precum și neimplementării recomandărilor Curții de Conturi.

Generalizând concluziile formulate în procesul de audit, Curtea de Conturi a constatat un șir de neconformități:

Administrația publică locală (APL) a mun. Chișinău nu dispune de informație exhaustivă și veridică ce ține de indicatorii care stau la baza calculării veniturilor din taxele locale stabilite pe teritoriul UAT Chișinău, ceea ce condiționează planificarea neadecvată a acestora. Direcțiile de specialitate a mun. Chișinău nu asigură o evidență conformă a bazei de impozitare pentru unele taxe locale, ceea ce a determinat, în anul 2020, numai pentru 3 taxe locale, subestimarea veniturilor cu circa 11,01 mil. lei

Consiliul Municipal Chișinău (CMC) nu a distribuit, în perioada 2018-2020, transferuri cu destinație specială (TDS) pentru infrastructura drumurilor pe capitole de cheltuieli, fapt ce vine în contradicție cu prevederile actelor normative. De asemenea, au fost utilizate TDS pentru infrastructura drumurilor publice de interes local (162,81 mil. lei), iar în 2018 au fost utilizate mijloace în mărime de 1 mil. lei pentru reparația drumului unei localități ce nu face parte din municipiul Chișinău

În pofida faptului că din bugetul de stat sunt alocate mijloace financiare pentru reparația infrastructurii căilor de comunicații, APL a mun. Chișinău, în perioada 2018-2020, nu a valorificat integral mijloacele alocate în sumă totală de 29,21 mil. lei. În perioada 2018-2020 APL a mun. Chișinău a utilizat contrar destinației TDS pentru infrastructura drumului în sumă totală de 31,78 mil. lei, care a fost direcționată pentru achitarea lucrărilor de reconstrucție a infrastructurii tehnico-edilitare (rețele electrice, rețele de telefonie, rețele de apeduct și de canalizare)

APL fragmentează responsabilitățile ce vizează unul și același obiect investițional prin implicarea mai multor instituții din subordine sau nu implică instituția responsabilă de acest domeniu. Un exemplu elocvent este obiectivul Reconstrucția aleii de pe bulevardul Mircea cel Bătrîn. Lucrările privind elaborarea proiectului, a planului topografic, de amenajare a pistei pentru bicicliști, de montare a cablurilor și utilajului electric, etc. au fost puse în sarcina Preturii sectorului Ciocana, fiind utilizate 4,65 mil. lei. Totodată, au fost contractate lucrări de la ÎM EXDRUPO în valoare de circa 7,12 mil. lei și de la ÎM LUMTEH – de circa 2,03 mil. lei. Această situație a dus și la nerespectarea consecutivității normale a lucrărilor ce urmau a fi executate

Ca urmare a tergiversării implementării proiectului de eficiență energetică și izolare termică a clădirilor publice din mun. Chișinău, în termenul prevăzut în contract, Primăria mun. Chișinău a suportat cheltuieli ineficiente în sumă totală de 5,7 mil. lei, echivalentul comisioanelor achitate pentru nedebursarea sumei creditelor contractate de la BEI și BERD

APL nu a asigurat revizuirea organigramei aparatului Primăriei și entităților din subordine pentru optimizarea funcțiilor, excluderea suprapunerii și, dublărilor de competențe și pentru evaluarea volumului efectiv de muncă. Mai mult ca atât, statele de personal la 31.12.2020 au înregistrat cu 149 unități mai mult față de aceiași perioadă a anului 2018 (în special, statele de personal au fost majorate la Preturile de sector).  De asemenea, se constată neîncadrarea în funcție a personalului necesar (la finele anului 2016 - 202 unități vacante; 2020 - 357 unități vacante). 

UAT și instituțiile bugetare nu asigură declararea tuturor achizițiilor efectuate. Astfel din 1,3 mld. lei procurări efectuate, conform raportului financiar au fost declarate achiziții de 755,8 mil. lei, din care cu valoare mai mică de 10 mii lei – în sumă de 201,3 mil. lei. Prin urmare, se constată nedeclararea a unor procurări în sumă de 544,7 mil. lei.

Preturile de sector au contractat și achitat serviciile de instalare a sistemului de supraveghere video în locurile publice din mun. Chișinău (scuaruri, parcuri, pasaje subterane de pietoni, havuzuri, etc.) fără ca aceste acțiuni să fie aprobate și coordonate cu CMC, precum și în lipsa unui acord cu Inspectoratul de Poliție.

Factorii de decizie din cadrul CMC și a Primăriei mun. Chișinău au atras o atenție necuvenită constatărilor și recomandărilor Curții de Conturi, reflectate în rapoartele de audit precedente, ce țin de gestionarea patrimoniului municipal, eliberarea actelor permisive, etc.. Acest fapt duce la pierderea proprietății publice, estimate în perioada 2018 - 2020 la cel puțin 5,3 mil. euro sau 107,8 mil. lei. UAT Chișinău a fost lipsită de circa 45,1 mil. lei în urma tranzacției aferente transmiterii în arendă a terenului amplasat pe str. Carierei nr. 5, cu suprafața totală de 1,07 ha, care a fost utilizat ca depunere în cadrul unui contract de societate civilă privind construcția unor blocuri locative, pentru care arendatorul a primit în proprietate bunuri imobile cu o suprafață totală de 4,96 mii m.p.

Pentru proiectarea și construirea unor blocuri locative pe terenul cu suprafața de 0,77 ha de pe bd. Mircea cel Bătrân, în anii 2017-2018 au fost eliberate de CSM documente permisive în construcție în baza deciziei CMC din 23.12.2014 de transmitere a terenului în arendă pe o perioadă de trei ani, deși în Registrul bunurilor imobile nu există nici o mențiune privind înregistrarea dreptului de folosință a CSM asupra acestui teren. Contractul de arendă încheiat cu CSM la 29.11.2016 a fost pe un termen de 1 un an, însă la 16.01.2018 CSM a încheiat un contract de societate civilă cu un dezvoltator imobiliar, prin care acesta contribuie cu terenul în cauză, iar agentul economic - cu mijloace financiare necesare pentru proiectarea, construirea unui complex rezidențial de locuințe, și darea în exploatare a imobilului (40% din locuințe vor fi repartizate CSM la preț de 360 euro m2).

APL din mun. Chișinău nu asigură întocmirea contractelor de folosire a terenurilor proprietate municipală aferente bunurilor proprietate privată. Situație similară se atestă și la terenurile aferente garajelor, teraselor de vară, vulcanizărilor și gheretelor de comerț ambulant cu suprafața totală de 7,94 ha.

Lipsa de comunicare, coordonare și verificare între subdiviziunile Primăriei mun. Chișinău și Direcțiile generale ale CMC a datelor ce țin de una și aceiași tranzacție a condiționat contabilizarea dublă a valorii terenurilor cu suprafața de 0,231 ha în sumă de 6,71 mil. lei și majorarea neîntemeiată a valorii veniturilor din activele intrate cu titlul gratuit,  cu suma de 46,19 mil. lei.

Auditul a atestat neînregistrarea și lipsa delimitării în Registrul bunurilor imobile a 203 imobile din gestiunea subdiviziunilor Primăriei mun. Chișinău cu suprafața de 105,4 mii m2 în valoare de 381,16 mil. lei. Totodată, Primăria mun. Chișinău gestionează 92 imobile în valoare de 153,53 mil. lei cu suprafața de 68,6 mii m2 a căror proprietar este statul Republica Moldova.

Impactul generat pe parcursul misiunii de audit a produs efecte imediate de rectificare a  deficiențelor financiar-contabile în sumă de 311,5 mil. lei.

Curtea de Conturi a conchis insuficiența de reguli și proceduri aferente procesului de gestionare a mijloacelor bugetare și a patrimoniului public ale UAT mun. Chișinău, astfel managementul instituțional și cel financiar nefiind racordate la principiile bunei guvernări.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY