Actualizat: Vineri, 14 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a realizat misiunea de audit la MAI

 • 30.06.2023
 • 1386

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), la data de 29 iunie curent, a examinat Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) încheiate la 31 decembrie 2022.

Auditorii CCRM au verificat aspectele aferente domeniilor ce țin de gestionarea patrimoniului public, retribuirea muncii, reparațiile capitale ale clădirilor, achizițiile publice, etc.

În cadrul ședinței au fost prezentate principalele observații, care au stat la baza emiterii opiniei de audit cu rezerve:

 • din cauza neevaluării și nerecunoașterii unor mijloace fixe, unele instituții din subordinea MAI au admis subevaluarea activelor nefinanciare la grupele de conturi ,,Clădiri” și ,,Terenuri” cu suma de 204,9  mil. lei;
 • două instituții din subordinea MAI au admis clasificarea neregulamentară a mijloacelor fixe și anume a rețelelor de radiocomunicații, fapt ce a condiționat subevaluarea soldului grupei de conturi ,,Instalații de transmisie” din Raportul financiar consolidat cu suma de 251,8 mil. lei și supraevaluarea soldului grupei de conturi „Mașini și utilaje” cu 231,9 mil. lei, a grupei de conturi „Construcții speciale ” cu 17,7 mil. lei, a grupei de conturi „Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc” cu 1,1 mil. lei, și a grupei de conturi „Stocuri de materiale circulante” cu 1,1 mil. lei;
 • o instituție din subordinea MAI a cheltuit mijloace financiare pentru extinderea și modernizarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere (SASCR) „Controlul traficului” în sumă de 44,6 mil. lei, neavând planificate alocații pe anii 2021-2022;
 • pentru reconstrucția bazinului de înot al Clubului sportiv central „Dinamo” au fost transferate la 2 entități, în avans, 37,3 mil. lei, însă lucrările de construcție în perioada anilor 2017-2021 nu au fost transmise autorității contractante. În anul 2022, obiectul a fost dat în exploatare, însă din cauza contabilizării neregulamentare a cheltuielilor aferente construcției bazinului de înot, contul „Construcții speciale” a fost subevaluat cu suma de 12,3 mil. lei. Totodată, lipsesc documentele primare ce atestă efectuarea lucrărilor pentru bazinul de înot în sumă de 1,3 mil. lei, costul investiției fiind supraevaluat neregulamentar cu suma nominalizată;
 • douăsprezece instituții din subordinea MAI au înregistrat la 31.12.2022 un stoc de materiale circulante sau îmbrăcăminte, încălțăminte, combustibil, materiale de uz gospodăresc și piese de schimb în sumă de 473,1 mil. lei, stocul înregistrând o creștere cu 90,7 mil. lei sau 23,7% față de perioada precedentă;
 • două instituții nu au casat regulamentar, în perioada de raportare, materialele circulante în sumă de 7,4 mil. lei, utilizate efectiv în decembrie anul 2022 și decontate în luna ianuarie anul 2023, fapt care a dus la diminuarea cheltuielilor și majorarea stocurilor cu suma nominalizată;
 • datorită creșterii prețurilor în anul 2022, două instituții din cadrul MAI au format o rezervă de 393 tone de combustibil stocat în recipiente de plastic în sumă de 8,8 mil. lei pentru o perioadă de 4-5 luni, fapt ce a avut impact direct asupra majorării valorii stocurilor de materiale și a condus la imobilizarea mijloacelor financiare publice pe un termen de 4 luni.

Probele de audit relevă că, în anul 2022, veniturile executate au însumat 4607,7 mil. lei sau la nivel de 97,6%. Indicatorii precizați nu au fost realizați de către 12 instituții cu suma de 115,5 mil. lei, cauza fiind nedebursarea granturilor externe în sumă de 65,9 mil. lei, nevalorificarea alocațiilor bugetare în suma de 41,2 mil. lei și neîncasarea veniturilor din vânzarea mărfurilor și a serviciilor cu plată în sumă de 10,5 mil. lei.

Șapte instituții din subordinea MAI nu au încasat venituri din locațiunea bunurilor proprietate publică și din prestarea serviciilor cu plată, formând creanțe în sumă de 9,6 mil. lei, inclusiv 2 mil. lei sunt creanțe cu termenul de achitare expirat.

În anul 2022 cheltuielile de personal ale angajaților ministerului au constituit 3061,5 mil. lei, fiind în creștere cu 732,6 mil. lei sau cu 31,5% față de perioada precedentă. Auditul a identificat circa 6191 de angajați ai MAI cu restanțe la concediul anual, care la finele anului 2022 au acumulat neregulamentar 436,9 mii de zile de concediu nefolosite, ceea ce impune obligații legale față de personalul încadrat de cca 181,8 mil. lei acestea fiind în creștere cu 46,4 mil. lei față de anul 2021.

Deși, s-au întreprins unele măsuri de către MAI, înregistrarea patrimoniului public gestionat de către minister la organele cadastrale rămâne a fi o problemă nesoluționată. La finele perioadei de gestiune unele instituții din subordinea MAI, n-au înregistrat la organele cadastrale 303 de clădiri (97,8 mii m2) și 41 de terenuri (15,9 ha). Unul din motivele neînregistrării a drepturilor de proprietate asupra unor imobile invocate de către organele cadastrale este lipsa actelor de recepție finală a lucrărilor privind clădirile construite până în anii 1990.

De asemenea, auditul a constatat că, 62 clădiri și construcții speciale cu valoarea de 21,2 mil. lei, care fac parte din patrimoniul public aflat în administrare și gestiune economică a unor instituții din subordinea MAI nu se utilizează și se află în proces de deteriorare avansată.

La 31.12.2022 instituțiile din subordinea MAI gestionau 30 de proiecte finanțate din surse externe aflate în derulare. Din cauza neîncasării unor granturi externe pentru lucrări de construcții, tergiversarea procedurilor de achiziție, precum și a capacităților reduse de absorbție a fondurilor publice, unele instituții nu au executat alocațiile bugetare în sumă de 66,3 mil. lei destinate „Investițiilor capitale în active în curs de execuție”. Deși debursările de granturi nu au avut loc, angajații din proiecte au beneficiat de sporul pentru participare în proiecte finanțate din surse externe.

Cu referire la buna guvernare a achizițiilor publice cu impact asupra gestiunii fondurilor publice, auditul a constatat următoarele:

 • ca urmare a organizării de către Agenția Rezerve Materiale a procedurii de achiziție a păcurii prin metoda de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare a fost încheiat contractul de achiziție a 14,5 mii tone de păcură în valoare de 300,1 mil. lei. Agenția nu a consultat regulamentar piața în vederea pregătirii achiziției de păcură, precum și estimarea corectă a valorii achiziției anunțate în documentația de atribuire. Ca rezultat licitația publică a fost anulată din cauza neparticipării la licitație a operatorilor economici;
 • la organizarea unei noi proceduri de achiziție a păcurii, prin metoda de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, la determinarea ofertei câștigătoare nu au fost aplicate regulamentar criteriile stabilite în documentația de atribuire, fapt care a dus la acceptarea unei oferte de păcură mai scumpe cu 58,4 mil. lei, ca diferență dintre prețul anunțat în documentația de atribuire și oferta acceptată. Totodată, cantitatea solicitată de 16,5 mii tone de păcură a fost micșorată cu 2 mii tone. În opinia auditului fiind admise cheltuieli suplimentare din bugetul de stat;
 • de asemenea, de către Agenția Rezerve Materiale a fost inițiată licitația publică privind achiziția a 41,7 mii tone de grâu alimentar cu valoarea estimată a achiziției în sumă de 217,7 mil. lei sau 5,2 mii lei pentru o tonă, care a fost anulată din cauza neparticipării operatorilor economici la licitație. Deși, Legea nr. 131/2015 obligă autoritatea contractantă să asigure publicitatea, transparența, concurența și eficiența procedurilor de achiziție, ulterior, Agenția a decis organizarea unei noi proceduri de achiziție a grâului alimentar cu aceiași valoare estimată de 217,7 mil. lei, însă prin metoda de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;
 • la determinarea ofertei câștigătoare Agenția Rezerve Materiale nu a aplicat regulamentar criteriile de atribuire și factorii de evaluare din documentația de atribuire, fapt care a dus la acceptarea ofertei unui operator economic pentru achiziția aceiași cantități de grâu alimentar, dar cu o valoare mai mare cu 11,3 mil. lei. În opinia auditului au fost admise cheltuieli suplimentare din bugetul de stat în suma nominalizată;
 • Serviciul Tehnologii Informaționale (STI), în anii 2021-2022, a achiziționat echipamente și lucrări pentru extinderea și modernizare a sistemului „Controlul traficului” în sumă 44,6 mil. lei, fără a avea aprobate alocații la capitolul investiții capitale prin legile bugetare anuale. Din cauza tergiversării termenilor lucrărilor de montare instalare a elementelor de infrastructură pentru 12 locații, la finele anului 2022 la STI a rămas în stoc utilaj în sumă 4,7 mil.lei, achitat din bani publici, destinat pentru extinderea SASCR „Controlul traficului”, care a fost lăsat la păstrare la operatorul economic, iar creanța de 4,7 mil. lei nu a fost contabilizată regulamentar. Totodată la 31.12.2022 au rămas nevalorificați 1,1 mil.lei pentru lucrări neexecutate;
 • din cauza estimării incorecte de către Inspectoratul General de Poliție (IGP) a valorii achiziției anunțată în documentația de atribuire, echipamentul pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize, în opinia auditului, a fost procurat la un preț exagerat de 14,5 mil. lei, adaosul comercial la cele 6 poziții de echipamente per total a însumat 7,5 mil. lei, deși prețul liber de vamă a constituit 7 mil. lei, care include TVA, taxa vamală, proceduri vamale, cheltuieli de transport și alte elemente de valoare. În opinia auditului au fost admise cheltuieli suplimentare din bugetul de stat;
 • IGP nu a planificat regulamentar cantitatea de servicii necesară pentru întreg anul bugetar 2022, dar a întocmit cu Centrul de Medicină Legală 4 contracte de achiziție a serviciilor în valoare de 23,8 mil. lei, fără a întocmi regulamentar la contract specificația tehnică cu indicarea cantităților de servicii și tipul expertizei care urmau a fi procurate. Ca rezultat la 31.12.2022, IGP a format neregulamentar datorii față de Centrul de Medicină Legală pentru serviciile prestate și neachitate în sumă de 4,9 mil. lei, care nu au fost reflectate în evidența contabilă la IGP;
 • auditul a identificat la IGP 3 contracte de achiziție a lucrărilor de construcție în sumă de 7 mil. lei, care au fost încheiate în lipsa certificatului de urbanism și autorizației de construire, precum și 2 contracte de achiziție a lucrărilor în sumă de 6,1 mil. lei când autorizația de construire a fost eliberată după demararea lucrărilor de construcție;
 • Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, ca urmare a licitației publice a încheiat contractul în sumă de 1,1 mil. euro privind achiziția a 8 vehicule destinate pentru asistența medicală de urgență în misiuni SMURD. Deși, vehiculele au fost recepționate, din cauza depunerii întârziate a cererilor intermediare de finanțare și reținere a tranșelor, entitatea mai mult de 2 ani nu achită costul bunurilor procurate, cu toate că membrilor proiectului le-a fost calculat și achitat sporul salarial. Licitația publică privind achiziția vehiculelor speciale s-a organizat în lipsa finanțării externe a proiectului, iar la 31.12.2021 a format neregulamentar datorii în sumă de 22,9 mil. lei și respectiv de 12,3 mil. lei la situația din 31.12.2022, proiectul fiind extins până în septembrie 2023.

În final, Curtea de Conturi a menționat că, pe parcursul desfășurării misiunii de audit au fost evaluate și contabilizate 36 de clădiri și 5 terenuri în valoare de 204,9 mil. lei, au fost corectate veniturile și cheltuielile efective cu suma de 83,3 mil. lei și soldul uzurii mijloacelor fixe cu 9,5 mil. lei. În rezultatul misiunilor de audit financiare realizate de către Curtea de Conturi în ultimii ani, instituțiile subordonate MAI au evaluat și contabilizat active în valoare de 1193 mil. lei.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY