Actualizat: Duminică, 26 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a prezentat spre examinare, în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice, două rapoarte de audit

  • 27.04.2021
  • 2036

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat astăzi, 27 aprilie, în cadrul ședinței Comisiei parlamentare de control al finanțelor publice (CCFP), Raportul auditului conformității achizițiilor publice în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și la unele entități din subordine, precum și Raportul auditului conformității organizării, realizării și supravegherii Parteneriatelor publice-private (PPP) în domeniul sănătății, ambele aprobate în luna decembrie 2020.

Principalele concluzii și constatări ale Raportului conformității achizițiilor publice în cadrul MECC au fost prezentate de către Eduard Moroșan, membru al CCRM și Ion Pleșca, șef al echipei de audit.

În anul 2019, valoarea achizițiilor în bugetul consolidat al MECC, estimativ, a constituit 874,4 mil. lei. Evaluarea procesului de achiziții publice a indicat neconformități la etapele de estimare a necesităților și planificare, în procesul propriu-zis de achiziție, de atribuire, de executare și de monitorizare a contractelor de achiziții.

Contractele atribuite prin proceduri de achiziții publice a înregistrat o ascensiune continuă. În anul 2019, prin procedurile de achiziții publice, au fost atribuite 159 de contracte în valoare totală de 753,1 mil. lei, față de 412 contracte în valoare totală de 920,9 mil. lei, raportate în anul 2018. La 01.12.2020 valoarea contractelor atribuite au constituit 458,1 mil. lei sau 61% din indicele anului 2019, ca urmare a majorării pragurilor și excluderii din procesul competițional ale achizițiilor de valoare mică.

Entitățile au neglijat asigurarea transparenței la etapa de planificare a achizițiilor, nu au asigurat evaluarea conformă a necesităților prioritare de bunuri, lucrări și servicii, bazată pe calcule și analize reale, fapt ce condiționează inevitabil deficiențe pentru etapele ulterioare.

Eduard Moroșan a concluzionat că termenul de înlăturare a tuturor deficiențelor expiră în iunie 2021, respectiv Curtea de Conturi va fi informată de către MECC referitor la implementarea recomandărilor înaintate. Potrivit membrului CCRM, iregularitățile depistate determină necesitatea adoptării unor măsuri stringente privind ajustarea cadrului regulator aferent domeniului achizițiilor publice.

Raport

Cu referire la Raportul auditului conformității organizării, realizării și supravegherii PPP în domeniul sănătății, Marina Covali, membru al CCRM și Irina Pîntea, responsabilă de asigurarea și controlul calității auditului, au prezentat concluziile principale ale raportului menționat.

Parteneriatele public-private în domeniul sănătății au fost inițiate în scopul sporirii accesului cetățenilor la serviciile de dializă, diagnostic, laborator, de imagistică medicală și radiologie, în special acoperirea necesităților cu servicii medicale la nivel național.

Se denotă că, în perioada anilor 2011-2019, în domeniul sănătății au fost încheiate 16 contracte de PPP, dintre care 7 contracte sunt în derulare, 7 contracte au fost reziliate, iar 2 contracte nu au fost inițiate și realizate.

Evaluările auditului au stabilit că, deși, PPP au impact asupra serviciilor de sănătate prestate cetățenilor, atingerea obiectivelor la toate etapele de implementare au fost afectate de funcționalitatea sistemului instituțional. De asemenea, cadrul normativ nu dispune de prevederi exhaustive privind responsabilitățile și obligațiunile părților implicate, în desfășurarea conformă a acestui proces.

Curtea de Conturi a constatat că, inițierea parteneriatelor public-private prin elaborarea studiilor de fezabilitate s-a efectuat în lipsa evaluării de către partenerii publici a elementelor prioritare care ar demonstra viabilitatea tehnică, economică și financiară a proiectelor în raport cu obiectivele stabilite.

Procesul de organizare și desfășurare a etapei de selectare a partenerilor privați pentru prestarea serviciilor medicale a fost însoțit de neconformități și incertitudini privind transparența etapei de evaluare a ofertelor, în special care demonstrează corespunderea criteriilor înaintate de către ofertanții câștigători.

Evaluarea realizării contractelor de parteneriat public-privat în domeniul sănătății denotă că, deși au fost atinse unele obiective privind acoperirea necesităților la serviciile medicale, acest proces a fost afectat de neconformități admise de parteneri. De asemenea, în unele cazuri condițiile contractuale sunt imprecise și în defavoarea partenerilor publici, persistă neasumarea conformă a obligațiilor contractuale, ceea ce determină neobținerea posibilelor venituri din redevență în sumă de 6,1 mil. lei.

Astfel, partenerii publici nu au stipulat exhaustiv în contractele respective termenele, valoarea investițiilor, modul de determinare a valorii investițiilor efectuate și a valorii recuperate a acestora de către partenerul privat.

La capitolul monitorizarea contractelor, partenerii publici nu au dispus de capacități instituționale suficiente, ceea ce nu a permis evaluarea impactului implementării PPP și realizarea scopului acestora, în special, privind accesul populației la servicii prioritare de sănătate.

În aceste circumstanțe, CCRM a constatat că, funcționalitatea sistemului de parteneriat public-privat este afectată de nerealizarea conformă a acțiunilor de evaluare, monitorizare, evidență şi raportare a contractelor de PPP, ceea ce nu a contribuit la atingerea pe deplin a scopurilor propuse.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY