Actualizat: Duminică, 21 Aprilie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a examinat în cadrul şedinţei plenare din 29 mai 2008 raportul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului de stat pe anul 2007

  • 30.05.2008
  • 1046

   La 29 mai 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care s-a examinat raportul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului de stat pe anul 2007.
La şedinţă au participat ex-ministrul finanţelor, viceministrul finanţelor, directorul Direcţiei generale sinteză bugetară, directorul Trezoreriei de Stat, şeful  Direcţiei rapoarte şi dări de seamă ale bugetului public naţional a Trezoreriei de Stat.
Generalizînd cele expuse asupra rezultatelor examinării Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2007, Curtea de Conturi concluzionează că:
- în perioada raportată, Ministerul Finanţelor şi Trezoreria de Stat, potrivit funcţiilor atribuite, au asigurat concentrarea activităţilor asupra îmbunătăţirii administrării şi gestionării finanţelor publice în procesul de execuţie a bugetului, determinînd realizarea legii bugetare anuale la nivelul de 100,7% – la partea de venituri şi de 98,6% – la partea de cheltuieli;
- pe ansamblu, Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2007 este elaborat în conformitate cu prevederile acceptate şi prezintă informaţia financiară bazată pe datele evidenţei sistemului Trezoreriei de Stat şi consolidării datelor rapoartelor executorilor de buget;
- executarea a 19 tipuri de venit ale bugetului de stat (la toate componentele) sub nivelul indicilor bugetari a condiţionat neîncasări în sumă de 194,7 mil.lei;
- plafonul stabilit pentru restituirea TVA a fost depăşit cu 14,9 mil.lei;
- pe parcursul anului n-a fost asigurată corectitudinea atribuirii încasării dobînzilor la conturile trezoreriale de venituri;
- continuă practica de alocare a mijloacelor de la bugetul de stat anticipat aprobării sursei şi limitei bugetare;
- cheltuielile la toate componentele au fost executate sub nivelul definitiv, la finele anului bugetar rămînînd neînsuşite circa 302,5 mil.lei;
- unii executori de buget, la efectuarea cheltuielilor, nu se conformează la limitele bugetare, ca rezultat formînd datorii şi/sau stocuri de materiale cu depăşirea normativelor stabilite;
- autorităţile publice centrale, avînd deplina responsabilitate, n-au asigurat plenitudinea rapoartelor prezentate;
- pe parcursul anului 2007 au fost formate restanţe la plăţile în bugetul de stat în sumă de circa 225,1 mil.lei.

Curtea de Conturi confirmă că Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2007 este elaborat de către Ministerul Finanţelor în conformitate cu prevederile acceptate şi prezintă informaţia privind executarea bugetului de stat în toate aspectele structurii Clasificaţiei bugetare, bazată pe datele evidenţei sistemului Trezoreriei de Stat şi consolidării datelor rapoartelor executorilor de buget, iar erorile constatate nu au o influenţă semnificativă asupra acestuia.
Curtea de Conturi a înaintat următoarele cerinţe şi recomandări: 

Conducerea  Ministerului  Finanţelor să examineze în cadrul Colegiului ministerului rezultatele controlului asupra formării şi utilizării resurselor bugetului de stat pe anul 2007, pentru întreprinderea măsurilor, care să asigure înlăturarea neajunsurilor constatate:

- atribuirea corectă  a încasărilor provenite din dobînzi la conturile trezoreriale de venituri;
- finanţarea executorilor de buget în corespundere cu planurile de finanţare;
- monitorizarea implementării în termene a activităţilor prevăzute de Proiectul „Managementul finanţelor publice”;
- atribuirea corectă potrivit Clasificaţiei bugetare a cheltuielilor efectuate centralizat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pentru inspectoratele fiscale teritoriale;
- creşterea nivelului responsabilităţii pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii execuţiei bugetului aprobat şi prezentarea rapoartelor de executare în conformitate cu cerinţele stabilite;
- asigurarea respectării disciplinei bugetare.
Guvernului:
- se recomandă examinarea şi aprobarea în modul stabilit a nomenclatorului tuturor lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate contra plată de către Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Dezvoltării Informaţionale;
Parlamentului Republicii Moldova:
- se recomandă examinarea competenţelor Ministerului Finanţelor prin prisma art.19 din Legea nr.348-XVI, raportate la prevederile art.41(40) şi art.43(42) din Legea nr.847-XIII, care condiţionează în mod direct modificarea parametrilor balanţei bugetului de stat (deficit/excedent), aprobaţi de Parlament pentru anul bugetar în exerciţiu.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY