Actualizat: Luni, 15 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a auditat SA Moldovagaz

 • 21.11.2022
 • 4828

 

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat la data de 21 noiembrie curent, Raportul auditului conformității cheltuielilor și a investițiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale cărora le-au fost impuse obligații de serviciu public, precum și la întreprinderile înrudite, astfel cum sunt definite în Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale, inclusiv la cele deținute indirect.

Misiunea de audit public extern a fost desfășurată la inițiativa Parlamentului Republicii Moldova, în contextul importanței majore a domeniului gazelor naturale pentru economia țării și bunăstarea cetățenilor, precum și faptului că insuficiența de gaze naturale afectează direct și imediat securitatea statului și a cetățenilor.

În baza hotărârilor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) titularii de licențe pentru furnizarea gazelor naturale cărora li s-au impus obligațiile de serviciu public, existenți la data de 31.12.2021, au fost: SA Moldovagaz și 7 companii  care în anul 2021 au furnizat gaze naturale în volumul de 1151,2 mil. m3 și respectiv de 23,9 mil. m3.

Astfel, SA Moldovagaz asigură furnizarea de ultimă opțiune a cca 98% din volumul total de gaze naturale pentru consumatorii Republicii Moldova, prin urmare, aria de testare a auditului a fost focusată pe activitatea SA Moldovagaz și grupul de companii înrudite cu aceasta.

La data de 31.12.2021, SA Moldovagaz era fondatorul direct al 23 de SRL-uri și fondator indirect a 3 SRL-uri fondate de către întreprinderile sale afiliate, care activează în domeniul gazelor naturale.

În rezultatul auditului efectuat, s-a constatat că unele activități, procese și proceduri, precum și tranzacții, concepute, create și realizate de SA Moldovagaz și persoanele responsabile de guvernanță, nu au întrunit în totalitate criteriile de conformitate care guvernează acest holding. Auditorii, pe parcursul misiunii de audit, au atestat lipsa unor documente ca rezultat al distrugerii acestora conform legislației în vigoare, ridicarea de către organele de urmărire penală, lipsa rapoartelor financiare și documentelor primare aferente activităților economice ale întreprinderilor din stânga Nistrului, necontrolate de SA Moldovagaz și a actelor de verificare între SA Moldovagaz, Gazsnabtranzit și Concernul Moldovagaz cu SA Gazprom și Tiraspoltransgaz, pentru perioadele 1994-1998 și 2005-2013, etc.

În perioada 2011-2021 în sistemul gazelor naturale au fost realizate investiții capitale în valoare totală de cca 3.6 mld. lei (fără TVA), inclusiv 524,7 mil. lei realizate de SA Moldovagaz, restul de 3,1 mld. lei au fost realizate de întreprinderile din sistemul de transport și distribuție a gazelor naturale.

În structura investițiilor capitale realizate în sistemul gazelor naturale în perioada 2017-2021 ponderea majoră o dețin reparațiile capitale care au constituit 742,9 mil. lei (sau 45,1%), fiind urmate de dezvoltarea rețelelor de gaze de 254,2 mil. lei (sau 15,4%), construcțiile noi de 235,7 mil. lei (sau 14,3%), procurări de 223,7 mil. lei (sau 13,6%), reconstrucție/ modernizare de 125,8 mil. lei (sau 7,6%), active nemateriale de 55,2 mil. lei (sau 3,4%) și proiectarea de 9,8 mil. lei (sau 0,6%).

Totodată, în aspectul întreprinderilor din sistemul gazelor naturale, ponderea majoră o dețin investițiile capitale efectuate de SRL Moldovatransgaz cu 771,6 mil. lei (sau 46,8%), fiind urmată de SA Moldovagaz cu 209,7 mii lei (sau 12,7%), SRL Chișinău - gaz de 199,9 mii lei (sau 12,1%), SRL Ialoveni – gaz cu 99,8 mil lei (sau 6,1%), SRL Bălți - gaz cu 77,1 mil. lei (sau 4,7%) și alte întreprinderi.

Probele colectate de audit relevă că din totalul investițiilor capitale realizate de întreprinderile din sistemul gazelor naturale, în perioada de referință, doar investițiile în valoare totală de 2772,1 mil. lei sau 77,3% au fost acceptate de către ANRE în scopul recuperării prin tarif, iar investițiile în valoare de 815,8 mil. lei, au fost considerate și apreciate ca neplanificate, nefundamentate și nejustificate conform, și pe deplin, fiind aplicate neconform criteriilor de evaluare.

Un exemplu elocvent al investițiilor efectuate în lipsa surselor de recuperare a costurilor reprezintă investițiile capitale pentru construcția clădirii de tip oficiu a S.A. Moldovagaz din str. Pușkin 64, mun. Chișinău.

Mijloacele planificate pentru a fi utilizate în construcția acestei clădiri au fost permanent în creștere. Astfel, în anul 2005, Consiliului de administrație al SA Moldovagaz planifica alocarea până la 5 mil. euro sau circa 63 mil. lei pentru lucrările de proiectare și construcție a clădirii. În anul 2006 în baza documentației de proiect a fost determinat costul orientativ al construcției de 230,9 mil. lei cu suprafața totală de 12,7 mii m2. În anul 2013, documentația de proiect a fost modificată, prin majorarea suprafeței construcției până la 13,5 mii m2. În final, în anul 2018, valoarea investițiilor suportate a constituit 445,6 mil. lei.

Ca urmare a lipsei documentelor în original aferente licitațiilor desfășurate în perioada 2011-2015, contractelor și proceselor-verbale de executare a lucrărilor pentru perioada 2009-2015 privind lucrările de construcție a clădirii, auditul public extern a fost limitat de a verifica și a se expune asupra conformității investițiilor capitale efectuate de SA Moldovagaz la obiectivul construit.

Finanțarea construcției clădirii în anii 2010, 2011 și 2013, s-a efectuat prin contractarea a 3 credite în valoare totală de 138. mil. lei, fiind achitate dobânzi de 13 mil. lei, cât și comisioane / taxe și alte plăți aferente eliberării creditelor de 1,4 mil. lei,

De asemenea, nu sunt justificate nici investițiile efectuate în valoare totală de 20,7 mil. lei în clădirea administrativă din or. Ungheni cu suprafața totală de 963,9 m2. Conform proiectului elaborat în anul 2011, valoarea estimată a lucrărilor de construcție a însumat 17,3 mil. lei, fiind planificată darea în exploatare a obiectului la finele anului 2016. Pe parcursul executării lucrărilor, ca urmare a unor modificări în proiect, valoarea de deviz a obiectului a fost ajustată la 27,3 mil. lei, însă la 21.03.2016 s-a decis conservarea obiectului.

Achizițiile reprezintă o componentă substanțială în activitățile desfășurate de întreprinderile din grupul SA Moldovagaz. Astfel, în perioada anilor 2017-2021 grupul SA Moldovagaz a efectuat procurări de mărfuri, lucrări și servicii în sumă totală de 36 mld. lei, dintre care procurările de gaze naturale constituie 22,7 mld. lei, serviciile de transportare și distribuție a gazelor – 7,6 mld. lei, iar alte bunuri și servicii constituie 5,7 mld. lei.

În perioada 2011-2017 în sistemul gazelor naturale nu exista un cadru legislativ-normativ privind achizițiile de bunuri, lucrări și servicii la desfășurarea activităților reglementate.

Nerealizarea unor studii privind competitivitatea prețurilor oferite pe piața internă și cea externă a condiționat efectuarea unor achiziții prin intermediari cu achitarea unor adaose comerciale exagerate față de valoarea bunurilor declarată în vamă, precum și acordarea unor avansuri în proporție de peste 50 la sută din valoarea contractelor de achiziții.

Entitățile fiice ale SA Moldovagaz, responsabile de transport și distribuție a gazelor naturale, nu dispun de activități de control privind studierea și monitorizarea pieței comercializării bunurilor necesare pentru realizarea activității de bază. Probele acumulate de audit relevă că unele bunuri au fost procurate cu un adaos comercial ce a variat de la 50% până la 212%, ceea ce constituie circa 153,4 mil. lei, dintre care cel puțin 32,9 mil. lei sunt cheltuieli ineficiente. Situația în cauză a fost stabilită și în anii anteriori în actele de control al ANRE.

Cheltuielile grupului SA Moldovagaz pe tipuri de activități în anul 2021 au constituit: costul gazelor naturale procurate – 6,6 mld. lei sau 80% din cheltuielile operaționale, Cheltuielile pentru transportul gazelor - 368,5 mil. lei sau 4,4%, cheltuielile pentru distribuția gazelor – 1,1 mld. lei sau 13%, cheltuielile de furnizare a gazelor - 208,3 mil. lei sau 2,5%.

În perioada 2017-2021 întreprinderile din sistemul gazelor naturale, cu excepția cheltuielilor de procurare a gazelor naturale, au efectuat cheltuieli în valoare totală de 7,9 mld. lei, care se clasifică în:

 • cheltuielile cu personalul care au constituit 3,6 mld. lei (44,9%),
 • cheltuielile privind amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale de 1,8 mld. lei (23,3%),
 • cheltuielile privind contribuțiile de asigurări medicale și sociale obligatorii de 839,1 mil. lei (10,6%),
 • cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți de 682,2 mil. lei (8,6%),
 • costuri și cheltuieli de materiale de 614,8 mil. lei (7,8%),
 • alte cheltuieli de 188,4 mil. lei (2,4%) și alte cheltuieli operaționale de 185 mil.  lei (2,3%).

Volumul gazelor importate de partea dreaptă a Nistrului nu reprezintă o valoare măsurată ci una calculată, bazată pe datele prezentate de operatorii de transport și de distribuție din Republica Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană și Ucraina.

Gazoductele magistrale prin care Republica Moldova efectuează importul sau tranzitul gazelor naturale, ca urmare a construcției acestora în perioada URSS, când nu s-a ținut cont de hotarele administrative între republici, sunt amplasate segmentar atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și pe teritoriul Ucrainei. Mai mult ca atât, o parte din aceste rețele din partea stângă a Nistrului nu sunt controlate de SA Moldovagaz.

Conform prevederilor contractuale importul gazelor în Republica Moldova se efectuează prin 2 puncte – stațiile de măsurare a gazelor (SMG) din Grebeniki și Alexeevka din Ucraina. Ulterior acest volum este ajustat cu datele privind consumul de gaze a localităților or. Briceni (Moldova) și or. Moghiliov-Podolisk (Ucraina) care sunt conectate la rețelele de transport/distribuție de pe teritoriul respectiv, a Ucrainei și Republicii Moldova. De asemenea și s. Cairaclia este conectată la rețelele de distribuție din Ucraina.

Volumul gazelor consumate de partea stânga a Nistrului și din Ucraina se determină în baza datelor a 31 și, respectiv, 19 puncte de măsurare instalate la Stațiile de Reglare a Gazelor (SRG) și de consum aflate pe teritoriul acestora. Probele de audit acumulate denotă, că pe lângă datele de consum al gazelor, preluate de pe contoarele instalate la SRG, pe unele segmente se utilizează datele contoarelor instalate la consumatorii gazelor naturale, precum și calculele ale consumului tehnologic al gazelor.

Mai mult ca atât, localitățile Copanca, Hagimus, Fîrlădeni, Hîrbovăț, Doroțcaia, Pîrîta, Coșnița, Pohrebea care sunt deservite de Operatorii Sistemului de Distribuție (OSD) din partea dreaptă a Nistrului sunt conectate la rețelele de distribuție și transport deservite de OSD din partea stânga a Nistrului. Totodată, distribuția și furnizarea gazelor naturale pe teritoriul com. Cocieri și com. Molovata Nouă din r. Dubăsari este efectuată de către SRL Tiraspoltransgaz-Pridnestrovie.

Conform cadrului normativ în vigoare volumul și valoarea pierderilor și consumurilor tehnologice de gaze naturale se determină ca diferență între volumul și valoarea gazelor primite spre transport, și, respectiv, spre distribuție și valoarea gazelor transmise spre distribuție și furnizate/facturate la consumatori.

Aceste pierderi se înregistrează după operatorii sistemelor de distribuție, contravaloarea lor fiind achitată de SA „Moldovagaz” în baza contractului de furnizare la prețul de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale.

Pierderile comerciale sunt condiționate de trei factori principali: consumul fraudulos de gaze, eficiența scăzută a măsurărilor, imposibilitatea asigurării la nivelul actual a controlului perfect asupra procesului de utilizare a gazelor cu metodele disponibile în prezent.

Din totalul consumului tehnologic și pierderilor de gaze naturale de 446,9 mil. m3 în valoare de 1940,1 mil. lei înregistrate la OSD, în perioada 2011-2021, ANRE a aprobat 215,6 mil. m3 de gaze în valoare 917,4 mil. lei ca consum tehnologic și pierderile tehnice normative de gaze naturale în rețelele de distribuție, ceea ce constituie doar 48,2% din cele efectiv înregistrate. Astfel, valoarea pierderilor la distribuția gazului acceptate în scop tarifar a constituit doar 919,3 mil. lei, iar valoarea pierderilor supranormative a constituit 1022,8 mil. lei.

Potrivit informațiilor prezentate de SA „Moldovagaz” în perioada 2011-2021 pierderile normative au variat de la 13,91 mil. m3 (anul 2014) până la 26,98  mil. m3 (anul 2015), în același timp pierderile efective au variat de la 54,36 mil. m3 (anul 2011) până la 26,86  mil. m3 (anul 2021). 

Deci, volumul pierderilor efective la distribuția gazelor naturale în perioada 2011-2021 a depășit de 2 ori volumul pierderilor normative acceptate în scopuri tarifare, totuși acestea au avut o tendință de descreștere de la 347% (2014) până la 126% (2021) din valoarea normativelor aprobate de ANRE.

În perioada 2017-2021, cheltuielile de remunerare a muncii în cadrul întreprinderilor din domeniul gazelor naturale au constituit suma de 3.8 mld. lei (inclusiv: 473,5 mil. lei pentru asigurarea activității de furnizare a gazelor naturale, 2,8 mld. lei pentru asigurarea activității de distribuție a gazelor naturale, 539,5 mil. lei pentru asigurarea activității de transportare a gazelor naturale).

Structura componentelor salariale în cadrul întreprinderilor din domeniul gazelor naturale include cca 45 de elemente salariale. Astfel, din totalul cheltuielilor privind remunerarea muncii salariul de bază constituie 48% (1,8 mld. lei), celelalte 52% (1,97 mld. lei) sunt sporuri și suplimente plătite angajaților în domeniu.

Lipsa justificărilor corespunzătoare și exhaustive a normativelor de muncă, de timp și producere la stabilirea numărului de personal necesar pentru desfășurarea activității reglementate de distribuție, transport și furnizare a gazelor naturale, a generat acceptarea pentru anii 2017 – 2021 de către ANRE spre recuperare prin tarif a cheltuielilor privind retribuirea muncii:  i) la distribuție - 100 % sau 2.8 mld. lei, ii) la transport – 81,6% sau în sumă de 440 mil. lei din total 539,5 mil. lei și iii) la furnizare în proporție de doar 68,5% sau în sumă totală de 324,3 mil. lei din totalul de 473,5 mil. lei. Astfel, cheltuielile de remunerare a muncii neacceptarea spre recuperare prin tarif a constituit 246,2 mil. lei.

Pentru remunerarea muncii organelor de conducere și control a SA Moldovagaz și a consilierilor acestora, în perioada 2017-2021, au fost suportate cheltuieli de 125,5 mil. lei sau cca 26,5% din totalul cheltuielilor privind remunerarea muncii aferente furnizării gazelor naturale.

Rețelele de transport și distribuție. Potrivit informațiilor furnizate de SA Moldovagaz, doar o parte din gazoductele prin care întreprinderile de transport și de distribuție a gazelor naturale ale SA „Moldovagaz” prestează aceste servicii sunt în proprietatea SA Moldovagaz. Din totalul celor 23803,47 km de gazoducte de distribuție doar 8260,19 km (sau 34,7%) aparțin SA Moldovagaz, 6.091,75 km (sau 25,6%) aparțin autorităților administrației publice locale (AAPL), 8.274,7 km (sau 34,8%) - persoanelor fizice și juridice, iar 1176,82 km (sau 4,9%) – nu au acte de proprietate.

Totodată, din 1.559,8 km de gazoducte de transport, doar 1299,37 km sau 83,3% aparțin SA Moldovagaz, 188,21 km (12,1%) aparțin AAPL, 46,58 km (3%) – aparțin Ministerului Economiei și 25,63 km (1,6 %) - persoanelor fizice și juridice.

Rețelele de transport și distribuție a gazelor naturale construite din contul bugetul public național au fost transmise pentru deservire tehnică întreprinderilor de transport și de distribuție în lipsa achitării de către acestea a unor redevențe, precum și a lipsei prevederilor unor cerințe de suportare a cheltuielilor de reparație capitală.

Conform analizelor efectuate de audit s-a constatat că, SA Moldovagaz a înregistrat în perioada anilor 2011-2021 pierderi din diferențele de curs valutar în sumă de circa 3148,3 mil. lei, preponderent aferente datoriilor pentru gazele procurate. De exemplu, în perioada 2014-2021 SA Moldovagaz a înregistrat de la diferențele de curs valutar al datoriilor față de SA Gazprom și SRL Factoring Finance cheltuieli de 8725,5 mil. lei și venituri de 6183,0 mil. lei, rezultatul financiar fiind pierdere de 2542,5 mil. lei. De menționat că pierderile financiare respective sunt direct dependente de corectitudinea determinării valorii datoriilor pentru gazele naturale procurate.

În concluzie Curtea de Conturi a subliniat următoarele.

Conform datelor evidenței contabile a SA Moldovagaz din datoriile înregistrate la 31.12.2021 pentru procurarea gazelor naturale în sumă de 590,8 mil. dolari, doar datoriile în sumă de 14,6 mil. dolari s-au format pentru livrările de gaze efectuate în prima jumătate a anului 1999 - până la formarea SA Moldovagaz, restul datoriilor s-au format în perioada de activitate a SA Moldovagaz, dintre care 144,8 mil. dolari pentru livrările din perioada 01.07.1999 – 31.12.2007, 394,1 mil. dolari pentru livrările efectuate în anii 2011-2015, iar 37,3 mil. dolari reprezintă datorii curente aferente livrărilor pentru decembrie 2021.

Analiza datelor prezentate de SA Moldovagaz pe perioada 2011-2021 a permis identificarea următorilor factori principali ce au influențat neachitarea consumului curent al gazelor naturale:

 • neachitările consumatorilor pentru gazele consumate care au însumat circa 1519,878 mil. lei, dintre care 103,121 mil. lei reprezintă creanțe compromise decontate;
 • devierile tarifare aferente gazului consumat (diferența între prețul inclus în tarif și prețul real achitat) – circa 1.876,8 mil. lei;
 • devieri tarifare aferente diminuării tarifelor cu devierea pozitivă a valorii gazelor – 774,9 mil. lei;
 • valoarea pierderilor supranormative a gazelor naturale, inclusiv cu suspiciuni de consum fraudulos, neacceptate de ANRE în scopuri tarifare în sumă de 1022,8 mil. lei;
 • investiții nefundamentate de SA Moldovagaz și neacceptate de ANRE în scopuri tarifare – 815,8 mil. lei, dintre care investiții în clădirea SA Moldovagaz – 445,6 mil. lei, precum și în clădirea administrativă din mun. Ungheni – 20,7 mil. lei;
 • cheltuieli ce nu țin de activitatea de întreprinzător, ajustate în scop fiscal conform declarațiilor VEN de întreprinderile din sistemul SA Moldovagaz -  1.000,2 mil. lei;
 • cheltuieli aferente diferenței între cursul de schimb al valutei și cursul oficial al BNM – 102,7 mil. lei, neacceptate în scopuri tarifare în perioada anilor 2011-2014;
 • dobânzi și comisioane aferente creditelor neacceptate în tarif – 64,1 mil. lei;
 • cheltuielile pentru remunerarea muncii neacceptate spre recuperare prin tarif în perioada 2017-2021 în sumă de 246,2 mil. lei, etc.

Deși în ultimii trei ani se atestă o eficientizare a cheltuielilor și investițiilor efectuate de grupul SA Moldovagaz, acestea nu sunt în măsură să elimine efectele gestiunii neconforme și ineficiente a patrimoniului societății efectuate în perioada anilor 1999-2018.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY