Actualizat: Duminică, 23 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a auditat conformitatea administrării veniturilor bugetului de stat de către Serviciul Vamal

  • 03.09.2022
  • 1873

Planificarea, executarea și raportarea veniturilor acumulate din perceperea drepturilor de import-export, administrate de către Serviciul Vamal, necesită a fi îmbunătățită.

În context, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat la data de 2 septembrie curent Raportul auditului conformității asupra administrării veniturilor bugetului de stat de către Serviciul Vamal (SV) în anii 2020-2021.

Obiective auditului au fost axate pe  planificarea, executarea și raportarea veniturilor administrate de către SV, pe plenitudinea încasării restanțelor la bugetul de stat, pe organizarea controlului vamal și determinarea valorii în vamă a mărfurilor și plasarea mărfurilor în unele regimuri vamale suspensive autorizate de către organul vamal.

Deținând atribuții privind administrarea veniturilor, SV a colectat în anul 2021 la bugetul de stat 28,6 mld. lei, ceea ce reprezintă 62,2% din totalul veniturilor bugetului de stat și 14% din Produsul Intern Brut.

În anul 2021 veniturile vamale au crescut cu 6 mld. lei, sau cu 26,8%, față de anul precedent. SV a încasat în anul 2020 venituri la bugetul de stat în sumă de 22,5 mld. lei sau cu 368,1 mil. lei (1,7%) mai mult față de cifra de control precizată.

Deși SV a întreprins unele acțiuni privind consolidarea și dezvoltarea proceselor aferente administrării vamale, auditul a stabilit prezența unor nereguli și vulnerabilități.

Lipsa normelor metodologice de evidență și raportare a veniturilor calculate efectiv din drepturile de import-export, inclusiv a Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea părții de venituri administrate de către Serviciul Vamal, cauzează unele deficiențe la raportarea veniturilor calculate efectiv, deoarece raportarea bugetului de stat este după metoda de casă.  Schimbul de informații de către SV și Ministerul Finanțelor se efectuează în baza unui Regulament aprobat în anul 2005, care este depășit metodologic și de timp, și care respectiv a suportat modificări în aspectul structurii unor documente, însă ordinul inițial aprobat nu a fost modificat regulamentar.

Se denotă menținerea ponderii semnificative a unor datorii istorice problematice de încasat. Creanțele contribuabililor față de bugetul de stat la situația din 31.12.2021 au constituit 344 mil. lei. Concomitent se atestă menținerea unor datorii cu termenul de prescripție expirat, de 105,7 mil. lei, formate în anii 1995-2014, ceea ce denotă rezerve la disciplina de plată în aspectul acumulării restanțelor.

Auditul a identificat ineficiența măsurilor întreprinse privind obligațiile vamale restante. Necolectarea în sume depline și în termen a obligațiilor vamale la bugetul de stat a dus la stingerea în anii 2020-2021 obligației vamale prin anulare și expirarea termenului de prescripție în sumă totală de 172,5 mil. lei.

Conformitatea procesului de evidență și raportare a restanțelor este afectată de necalcularea majorării de întârziere la plățile de bază pentru neonorarea obligațiunilor vamale de către agenții economici deoarece modulul „Economist” timp de 6 ani nu calculează penalități, fapt care a dus la diminuarea creanțelor înregistrate la 31.12.2021 cu circa 47,7 mil.lei.

Deși SV dispune de modulele „Valoarea în vamă” și „SICOM” din SIIV „Asycuda World” timp de șapte ani nu s-a asigurat dezvoltarea și modernizarea lor pentru îmbunătățirea activității vamale prin minimizarea unor riscuri de declarare a mărfurilor de import, precum și ținerea evidenței automatizate a certificatelor de origine preferențială a mărfurilor la export.

Valoarea tranzacțiilor economice externe în anul 2021 a înregistrat suma de peste 10,3 mld. dolari SUA, fiind în creștere cu 23,6% comparativ cu anul 2020. Decalajul stabilit în evoluția exporturilor şi importurilor a determinat formarea în anul 2021 a deficitului balanței comerciale în valoare de peste 4 mld. dolari SUA, fiind în creștere cu 37% față de anul 2020.

În structura comerțului exterior, importurile prevalează supra exporturilor de 2,3 ori, în anul 2021 însumând peste 7 mld. dolari SUA (69,5%), fiind în creștere cu 132,5% comparativ cu anul 2020. În totalul importurilor pe țări, ponderea de 43,8% o dețin țările Uniunii Europene.

Analiza datelor din statistica oficială a Republicii Moldova privind importul și exportul în anii 2019-2021, în raport cu datele statistice oficiale ale unor state, au relevat devieri ale datelor statistice și anume micșorarea cu 3,9 miliarde dolari SUA a valorii statistice a mărfurilor importate și declarate, și respectiv cu 618,7 mil. dolari SUA a valorii statistice a mărfurilor exportate în țările nominalizate în raport cu importul real înregistrat de aceste țări, fapt ce generează riscuri privind ratarea unor venituri din neachitarea drepturilor de import pasibile încasării la bugetul de stat.

Cadrul normativ în domeniul facilitării comerțului și administrării veniturilor vamale nu a fost ajustat pe deplin la prevederile angajamentelor asumate în Acordul de Asociere RM-UE și ale protocolului de amendare a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului, fiind tergiversată adoptarea documentației unice pentru operațiunile de import, export și tranzit, deși părțile au convenit că legislațiile lor în domeniul comercial și vamal vor fi aplicate în mod uniform și eficace.

S-a constatat neaplicarea consecutivă, în unele cazuri, a metodelor de determinare a valorii în vamă prin corelare cu valoarea de tranzacție a unor mărfuri identice.

Aceste situații reduc semnificativ gradul de conformitate al administrării vamale, având impact asupra nivelului de colectare a veniturilor în bugetul de stat și asupra exercitării conforme a rolului de administrator de venituri. Constatările Curții de Conturi determină necesitatea adoptării unor măsuri stringente privind remedierea deficiențelor și situațiilor problematice din domeniu auditat.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY