Actualizat: Vineri, 14 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a auditat Bugetul de stat

  • 28.05.2024
  • 452

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la data de 28 mai curent, a examinat Raportul de audit asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2023.

Potrivit Raportului Guvernului, parametrii precizați a bugetului de stat au fost realizați, la venituri în proporție de 99,6% sau 64,6 miliarde lei, la cheltuieli și active nefinanciare – 97% sau 80,7 miliarde lei. Exercițiul bugetar pe anul 2023 s-a încheiat cu un deficit de 16,1 miliarde lei.

În rezultatul executării de casă a bugetului de stat, soldurile mijloacelor bănești, la 31 decembrie 2023, au constituit 3,4 miliarde lei, cu 0,5 miliarde lei mai mult, comparativ cu anul precedent.

Volumul total al transferurilor de la bugetul de stat către alte bugete a fost executat la nivel de 98,2% față de volumul precizat, constituind 44,2 miliarde lei, inclusiv către: bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) – 16,5 miliarde lei, sau 98,1%, fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) – 6,9 miliarde lei, sau 100% și bugetul unităților administrativ-teritoriale (BUAT) – 20,8 miliarde lei, sau 97,6%.

În cadrul ședinței auditorii CCRM au relatat următoarele constatări:

  • nu au fost înregistrate majorările capitalului social la Agenția Servicii Publice, în anul 2023, de către „Calea Ferată din Moldova” în mărime de 66,4 milioane lei, mijloace transferate din bugetul de stat;
  • în anul 2023, prin Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 81 din 13.09.2023, în scopul reducerii capitalului social a fost dispusă achiziționarea de către SA „Energocom” a 1 milion de acțiuni proprii, la prețul nominal de 1000 lei per acțiune. Agenția Proprietății Publice, în calitate de unic acționar a adoptat în acest sens 3 hotărâri aferente procedurii de achiziționare de către SA „Energocom”, iar, la rândul său, SA ,,Energocom” a transferat la bugetul de stat 1 miliard lei. Totodată, Agenția Proprietății Publice, în calitate de fondator nu a întreprins măsurile de rigoare în vederea micșorării capitalului social al SA „Energocom” – cu 1 miliard lei, ce a condiționat nereflectarea acestor modificări la grupa de conturi „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării”;
  • deși anual de la bugetul de stat sunt alocate mijloace semnificative pentru sectorul de întreținere și construcție a drumurilor, care în anul 2023 au constituit peste 2,3 miliarde lei, valoarea drumurilor proprietate publică este reflectată doar în evidența contabilă a Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor”, dar nu și în evidența contabilă a autorității publice centrale de specialitate, precum Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale sau a Agenției Proprietății Publice, în calitate de fondator.

Conform Legii bugetare anuale, veniturile bugetului de stat au fost aprobate în sumă de 65,8 miliarde lei, fiind executate în sumă de 64,6 miliarde lei.

Contribuția cea mai semnificativă în totalul veniturilor revine încasărilor din taxa pe valoare adăugată - 46,6%, impozitul pe venit – 18,2%, accize – 15,7%, taxele vamale și alte taxe de import – 3,1% etc.

La finele anului bugetar 2023, conform datelor raportate creanțele contribuabililor față de bugetul de stat au constituit 1715,8 milioane lei. Din totalul acestor restanțe celor administrate de către Serviciul Fiscal de Stat le revin 1292,1 milioane lei, Serviciului Vamal îi revin 403,7 milioane lei, Agenției Proprietății Publice îi revin 6,8 milioane lei, Agenției Naționale Transport Auto îi revin 2,1 milioane lei și Ministerului Mediului îi revin 11,1 milioane. lei.

Suplimentar acestora soldurile restante față de bugetul de stat aferente obligațiilor fiscale luate în evidența specială pentru contribuabilii aflați în procedura de insolvabilitate, procedura de faliment sau procedura simplificată de faliment la 31 decembrie 2023 au constituit 7770,5 milioane lei.

Prin Legea bugetului de stat, cheltuielile și activele nefinanciare ale bugetului de stat au fost aprobate în sumă de 84,1 miliarde lei, fiind executate în sumă de 80,7 miliarde lei.

Pentru anul 2023 au fost aprobate subvenții în sumă de 5 miliarde lei, fiind executate, 97,3% sau 4,9 miliarde lei. Pentru granturile acordate din bugetul de stat au fost aprobate cheltuieli în sumă de 1,7 miliarde lei. Nivelul de executare a constituit 96,8%, sau 1,6 miliarde lei. Auditul public extern a atras atenția că este necesar de îmbunătățit cadrul normativ privind recunoașterea, planificarea, executarea și raportarea subvențiilor și granturilor acordate pentru asigurarea corectitudinii gestionării acestor cheltuieli.

Cu referire la cheltuielile din contul alocațiilor fondului de intervenție al Guvernului pentru acordarea de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a despăgubirilor la aplicarea acțiunilor de lichidare rapidă a focarului de pestă porcină africană auditul denotă, că documentele care au stat la baza finanțării au fost întocmite cu încălcări și divergențe. În acest scop, în baza Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 98 din 27 decembrie 2023, din fondul de intervenție al Guvernului a fost alocată suma de 63,6 milioane lei.

Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2023, Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală i-au fost aprobate alocații în sumă de 600 milioane lei. Pe parcursul anului, suma a fost majorată, constituind 1,4 miliarde lei. Din cauza lipsei de acoperire financiară, în acest scop a fost micșorat fondul de rezervă al Guvernului cu 114 milioane lei, fiind redistribuite Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Planificarea și executarea cheltuielilor din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, în condițiile în care implică mai multe surse de finanțare, o multitudine de beneficiari de proiecte, precum și responsabili de gestionarea și implementarea proiectelor necesită dezvoltare și monitorizare.

Cheltuielile de personal au fost executate în sumă de 9,6 miliarde lei, care reprezintă 11,9% din totalul cheltuielilor și activelor nefinanciare executate. Astfel, la sfârșitul anului 2023, a fost înregistrat un sold de alocații nevalorificate la cheltuielile de personal în sumă totală de 428,3 milioane lei. În context, auditul a atestat rezerve la planificarea limitelor de alocații la unele autorități publice centrale și la executarea de cheltuieli pentru implementarea sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar.

În concluzie, Curtea de Conturi consideră că, Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat, pentru exercițiul bugetar încheiat la 31 decembrie 2023, oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă privind executarea de casă, în conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY