Actualizat: Duminică, 26 Iunie 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

CUM A GESTIONAT MUN. BĂLȚI PATRIMONIUL PUBLIC ÎN PERIOADA 2018-2020?

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la data de 31 martie curent, a examinat Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale mun. Bălți încheiate la 31.12.2020 și Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în perioada anilor 2018-2020 la UAT mun. Bălți, transmite TRIBUNA.

Municipiul Bălți este o unitate administrativ-teritorială din regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova, fiind un centru economic și social important pentru comunitatea locală și regională, fapt ce determină un interes sporit din partea societății cât și din partea autorităților centrale.

Scopul misiunii de audit financiar a constat în oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale unității administrativ-teritoriale mun. Bălți încheiate la 31 decembrie 2020 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.

Opinia de audit cu rezerve a fost determinată de efectul denaturărilor existente la situația din 31.12.2020, care țin de:

Majorarea nejustificată a formelor de participare în capital în interiorul țării, raportate la contul „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării”, cu suma totală de 511,3 mil. lei. Majorarea a fost determinată de transmiterea în gestiunea întreprinderilor municipale a unor bunuri materiale, posesia cărora nu creează efect investițional și generator de venituri din activitatea de producție și care nu pot fi recunoscute ca imobilizări corporale
Subevaluarea valorii contului „Clădiri” cu suma totală de 38,7 mil. lei, ca urmare a nerecunoașterii bunurilor imobile efectiv deținute, cu valoarea de 38,6 mil. lei  și a cheltuielilor pentru documentația de proiect și deviz utilizată la reparația capitală a acoperișurilor în sumă de 109,6 mii lei
Necapitalizarea la active materiale a cheltuielilor pentru lucrările de construcție a azilului pentru animale, ceea ce a determinat majorarea și raportarea neargumentată a activelor materiale în curs de execuție la contul „Investiții capitale în active în curs de execuție” cu suma circa 7,3 mil. lei;
Raportarea incorectă a cheltuielilor cu titlu de aport financiar acordat întreprinderilor municipale la contul „Subvenții acordate întreprinderilor de stat și municipale” în sumă de 3440,2 mii lei și subevaluarea valorii contului 415 cu aceeași sumă, etc.

Auditul de conformitate a avut scopul de a evalua conformitatea procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la UAT mun. Bălți în perioada anilor 2018-2020, în raport cu criteriile regulamentare de ordin legal.

Misiunea de audit atestă un deficit de reguli și proceduri aferente procesului de gestionare a mijloacelor bugetare și patrimoniului public ale UAT mun. Bălți:

au fost confirmate existența a 26 dispozitive de publicitate amplasate în mun. Bălți în lipsa contractelor de arendă a terenului, precum și în lipsa achitării taxei  locale;
neactualizarea datelor din Sistemul informațional automatizat „Cadastrul Fiscal 2.0” și Registrul bunurilor imobile au creat premise de eschivare de la plata impozitelor pentru bunurile imobiliare pe o perioadă îndelungată (de la 4 până la 22 ani), astfel, în 9 cazuri valoarea obiectelor impozabile a fost introdusă în sistem cu întârziere, iar veniturile neacumulate la bugetului local au constituit 63,6 mii lei;
lipsa unui mecanism eficient de conlucrare între Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Servicii Publice şi Direcția Colectarea Impozitelor și Taxelor Locale (DCITL), creează condiții pentru neimpozitarea de bunuri imobile, astfel, la 01.01.2021 în SIA după persoane fizice au fost înregistrate 7795 de obiecte neimpozabile (invalide), cauza fiind: lipsa codului fiscal al proprietarilor; lipsa informației referitoare la imobil în RBI; introducerea informației eronate;
lipsa formalizării transmiterii în folosință a bunurilor imobiliare către persoane fizice, a lipsit DCITL de informație pentru determinarea bazei impozabile pentru calcularea impozitului pe bunurile imobiliare. Menționăm că, de facto, aceste persoane exercită dreptul de posesie, de folosință și de dispoziție asupra acestor bunuri. Ca rezultat, auditul a constatat că 775 persoane fizice, contrar cadrului legal, nu au calculat pe anii 2018-2020 impozitul în sumă totală de 352,8 mii lei;
UAT mun. Bălți nu a asigurat constituirea asociațiilor de coproprietari în condominiu și transmitere către acestea a bunurilor aferente apartamentelor private (teren, clădire), în consecință 340 de terenuri cu suprafața totală de 41,1 ha nu au fost supuse impozitării.

Primăria mun. Bălți nu a respectat principiul performanței la utilizarea resurselor bugetare, prejudiciind bugetul municipal. Astfel, lucrările capitale de reparație a carosabilului de la intersecția străzilor Lesecico și Conev cu suprafața totală de 60 m, precum și de amenajare a pavajului de pe strada Conev cu suprafața totală de 139 m2, executate în anul 2019, în sumă de circa 61,9 mii lei, au fost executate din nou în anul 2020 de către antreprenorul care a efectuat lucrări de reparație capitală a carosabilului și trotuarului din strada Conev, fiind admise cheltuieli în sumă totală de 76,2 mii lei.

Cu toate că Raportul de expertiza tehnică a emis un aviz negativ referitor la reparația băii publice, totuși, Primăria mun. Bălți a decis neregulamentar desfășurarea procedurii de achiziții publice privind contractarea serviciilor de reparație. Conform raportului menționat, 3 clădiri din complexul băii dispun de un grad sporit de uzură fizică și se recomandă demolarea lor și edificarea altor construcții în baza unui proiect elaborat și coordonat în modul stabilit. Cu toate acestea, proiectul a fost inițiat și desfășurat parțial, primăria mun. Bălți cheltuind până în prezent mijloace bugetare în sumă de circa 2,43 mil. lei.

Pe parcursul anilor 2020-2021, unii angajați ai primăriei mun. Bălți au fost antrenați în activitatea grupurilor mobile privind controlul respectării restricțiilor impuse în scopul prevenirii răspândirii infecției Covid-19, cu toate că în componența acestora erau antrenate persoane care dețineau competențele legale de a sancționa încălcările privind respectarea cerințelor impuse prin deciziile comisiei excepționale mun. Bălți. Ca urmare, au fost calculate suplimente la salarii pentru orele lucrate în afara programului de muncă pentru 40 angajați ai primăriei, în sumă totală de 533,4 mii lei.

În concluzie, Curtea de Conturi atestă un deficit de reguli și proceduri aferente procesului de gestionare a mijloacelor bugetare și patrimoniului public ale UAT mun. Bălți, astfel managementul instituțional și cel financiar nefiind racordate la principiile bunei guvernări.

În scopul ameliorării situațiilor atestate, și având în vedere neexecutarea integrală a hotărârilor Curții de Conturi precedente, auditul public extern oferă recomandările de rigoare, pentru o remediere punctuală a deficiențelor și, respectiv, pentru diminuarea riscurilor evidente.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY