Actualizat: Duminică, 23 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Conformitatea gestionării proceselor privind asigurarea drepturilor persoanele cu dizabilități, examinată de Curtea de Conturi

  • 30.01.2024
  • 1208

Asigurarea realizării de către instituțiile relevante a prevederilor actelor normative privind determinarea gradului de dizabilitate, având ca obiectiv final facilitarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, a fost subiectul auditului realizat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).

La situația 01.01.2023 numărul persoanelor recunoscute cu dizabilități în Republica Moldova a constituit 168 mii persoane (6,5% din populația totală a țării), inclusiv 10,6 mii copii cu vârsta de 0-17 ani (1,9% din numărul total al copiilor).

Statul deține responsabilitatea pentru elaborarea politicilor naționale de prevenire și tratament al dizabilităților, de reabilitare, adaptare rezonabilă şi incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, iar CNDDCM este unica instituție publică abilitată de a realiza activități în acest domeniu.

Raportul auditului conformității asupra activității Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă (CNDDCM) a fost examinat astăzi, 30 ianuarie, în cadrul ședinței CCRM. Constatările și recomandările din raportul abordează activitatea CNDDCM în perioada anilor 2021-2023 în domenii ce țin de determinarea gradului de dizabilitate, digitalizarea dosarelor persoanelor cu dizabilități, eliberarea certificatelor persoanelor cu dizabilități pentru permisiunea de a importa automobile cu scutire de taxe, precum și utilizarea mijloacelor financiare alocate pentru desfășurarea misiunii stabilite. De asemenea, auditul a evaluat dacă instituțiile implicate au acordat facilitățile fiscale pentru importul automobilelor de către persoanele cu dizabilități în conformitate cu cadrul normativ regulator.

Curtea de Conturi a concluzionat că procesele de determinare a gradului de dezabilitate, de digitalizare a dosarelor, realizarea activităților de incluziune, precum și utilizarea mijloacelor financiare de către  instituția publică auditată au fost realizate cu un șir de neconformități și deficiențe.

S-a constata că procesul de determinare a dizabilității și capacității de muncă este realizat cu unele neconformități, ceea ce nu asigură atingerea obiectivelor stabilite de politicile publice. Aceste situații sunt determinate de neajustarea criteriilor aferente determinării gradelor de dizabilitate, insuficienței capacităților Sistemului Informațional al Consiliului și a proceselor de control. Astfel, auditul denotă că din totalul de 7 620 de dosare care au fost reexpertizate de Serviciul de control din cadrul Consiliului, 5 473 dosare sau circa 72%, au fost examinate în mod de recurs. Din acestea, ponderea deciziilor de modificare a constituit 48%, din care 54% au reprezentat decizii cu majorarea gradului, iar 9,5% cu micșorarea gradului de dizabilitate. Aceste situații denotă ponderea mare a deciziilor inițiale modificate, ceea ce reflectă un nivel înalt de neobiectivitate a examinării și stabilirii inițiale a gradului de dizabilitate, și respectiv duce la creșterea numărului de contestații.

Intru realizarea politicilor statului, începând cu 01 aprilie 2022 a fost lansat noul sistem informațional – Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă (DDCM), elaborat cu suportul financiar al Băncii Mondiale. Sistemul informațional automatizat (SIA) are ca scop eficientizarea procedurilor de examinare a solicitărilor de determinare a dizabilității și capacității de muncă, precum și asigurarea evidenței tuturor solicitărilor și persoanelor care interacționează cu datele stocate și gestionate de acest sistem. Auditul a constatat, că procesul de digitalizare a dosarelor persoanelor cu dizabilități a fost unul defectuos, ceea ce a determinat utilizarea neconformă a mijloacelor financiare externe în sumă de 887 mii lei, precum și neatingerea scopului lansării SIA.

Curtea de Conturi constată că realizarea politicilor statului privind acordarea facilităților fiscale pentru importul automobilelor persoanelor cu dizabilități în vederea beneficierii de servicii de transportare și deplasare este însoțită de probleme și neconformități generate de nerespectarea cadrului legal, ce a generat facilități fiscale nejustificate. Astfel, utilizarea automobilelor de către beneficiari sau însoțitorii legali ai acestora s-a efectuat cu abateri de la prevederile legislației. Auditul relevă că din totalul de 2 057 automobile importate, 1 237 automobile (cu facilități fiscale în sumă de circa minim 77 962, 4 mii lei – maxim 126 720,1 mii lei) sau 60,1% din numărul total al acestora, sunt în folosința persoanelor terțe, care nu au dreptul de a le conduce. De menționat că 437 automobile cu mențiunea ,,destinație specială”, implicate în încălcări contravenționale rutiere, conform informației prezentate de către Inspectoratul Național de Patrulare, erau conduse în diferite perioade de 665 persoane terțe care nu aveau acest drept. Potrivit informației prezentate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, 723 de automobile au înregistrat în total 42 mii de ieșiri și intrări din țară, din care pentru 483 de automobile, auditul denotă un șir de neconformități și încălcări.

Potrivit informației prezentate de Banca Națională a Moldovei, gestionară a Sistemului Informațional RCA DATA, din totalul de 2 057 automobile cu mențiune ,,destinație specială” care au fost asigurate, pentru 718 automobile au fost perfectate drepturi de asigurări multiple, astfel beneficiind de asigurări 1304 persoane ce nu au dispus de aceste drepturi, nefiind proprietarii automobilelor, sau beneficiarii acestor drepturi.

Consiliul Național de Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă nu a asigurat utilizarea conformă a mijloacelor financiare publice, ceea ce a determinat cheltuieli neconforme și nejustificate în sumă de 563,6 mii lei, situație determinată de lacunele sistemului de control intern managerial. Auditul relevă că factorii de decizie ai Consiliului au admis unele neconformități în procesul de angajare, calculare și achitare a plăților salariale, care au afectat regularitatea acestui proces.

Pentru remedierea deficiențelor constatate, îmbunătățirea activității proceselor auditate și consolidarea cadrului normativ aferent, Curtea a înaintat recomandări Consiliului Național de Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Finanțelor, precum și Agenției Servicii Publice.

 

 

Fișiere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY