Last update: Tuesday, 28 May 2024
Court of Accounts of the Republic of Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 5 din 8 februarie 2024 cu privire la Raportul de audit al conformității privind gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către Societatea pe Acțiuni „Moldtelecom” în anii 2020-2022

Home | AUDIT REPORTS
Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine, și se recomandă revizuirea și inițierea modificării cadrului normativ existent aferent modului de dare în arendă/locațiune a activelor neutilizate ce aparțin cu drept de proprietate societăților comerciale cu capital public

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 07.09.2024
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Nr.12-852 din 19.03.2024,
Prin prezenta, în contextul recomandării nr. 2.4. din Hotărârea Curții de Conturi nr.
5 din 08 februarie 2024 cu privire la Raportul de audit al conformității privind
gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către Societatea pe Acțiuni
„Moldtelecom” în anii 2020-2022, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în
limita competențelor funcționale, comunică următoarele.
La data de 31 ianuarie 2024, prin Hotărârea Guvernului nr. 68/2024 cu privire la
aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului și abrogarea
unor hotărâri ale Guvernului (privind administrarea proprietății publice), în scopul
îmbunătățirii procesului de dare în locațiune a activelor neutilizate, au fost operate
modificări la Hotărârea Guvernului nr. 483/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate.
Subsidiar menționăm că, revizuirea și inițierea modificării cadrului normativ
existent aferent modului de dare în arendă/locațiune a activelor neutilizate, inclusiv și
celor ce aparțin cu drept de proprietate societăților comerciale cu capital public se
planifică pentru trimestrul I al anului 2025 care urmează a fi inclus în Planul de acțiuni
privind realizarea Programului privind administrarea proprietății publice de stat pentru
anii 2024-2027 (in proces de definitivare).

Recomandarea: 2.5.1. revizuirea și ajustarea în documentele de constituire a Societății pe Acțiuni „Moldtelecom” a aspectelor asociate deficiențelor constatate, care ar asigura responsabilizarea și eficientizarea activității acesteia

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 2.5.2. identificarea și selectarea membrilor Consiliului Societății pe principii de competitivitate, transparență și echitate în conformitate cu prevederile cadrului normativ aplicabil

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 2.5.3. verificarea și corectarea datelor cu privire la bunurile imobile proprietate publică transmise în folosință Societatății pe Acțiuni „Moldtelecom”

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 2.6. pentru luare de atitudine, și se recomandă să definitiveze cadrul normativ aferent acordării accesului la infrastructura de comunicații electronice astfel încât să asigure încurajarea investițiilor eficiente în infrastructură și promovarea inovației

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Termen implementare: 07.09.2024

Recomandarea: 1. să realizeze trecerea prudentă la tarife nereglementate pentru serviciile de telefonie fixă, cu menținerea abonaților și cu asigurarea intereselor economice ale Companiei (paragraful nr. 4.1.1)

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDTELECOM"

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 2. să întreprindă măsuri pentru valorificarea potențialului economic al infrastructurii de comunicații electronice, în conformitate cu reglementările aplicabile (paragraful nr. 4.1.2)

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDTELECOM"

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 3. să asigure elaborarea și realizarea măsurilor prompte pentru remedierea pierderilor din alte servicii decât cele de comunicații electronice (paragraful nr. 4.1.3)

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDTELECOM"

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 4. să întreprindă acțiuni în vederea eliminării creanțelor cu termen expirat (paragrafele nr. 4.1.4 și nr.4.2.11)

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDTELECOM"

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 5. să elaboreze și să prezinte spre aprobare organului de conducere al Societății Strategia investițională, stabilind prioritățile și direcțiile de dezvoltare, obiectivele-țintă, termenele și indicatorii de raportare, estimând necesitățile și sursele de finanțare (paragraful nr. 4.2.1)

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDTELECOM"

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 6. să aprobe și să implementeze un mecanism transparent bazat pe consumul direct de timp/resurse aferente dezvoltării cu forțe proprii a sistemelor informaționale care urmează a fi contabilizate ca investiții (paragraful nr.4.2.3)

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDTELECOM"

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 7. să perfecționeze Politicile de contabilitate care să includă principiile de bază de evidență și norme clare cu privire la reflectarea (i) tranzacțiilor de utilizare a fondului de dezvoltare și (ii) costurilor îndatorării pe surse de acoperire: costuri investiționale și costuri operaționale (paragrafele nr.4.2.2 și nr.4.2.4 )

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDTELECOM"

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 8. să revizuiască în fond și să reaprobe reglementările interne cu privire la achizițiile de bunuri, lucrări și servicii în modul care ar asigura: (i) achiziționarea doar a necesarului de bunuri, lucrări și servicii, (ii) transparența și competitivitatea procedurilor, (iii) monitorizarea adecvată a executării contractelor, (iv) documentarea și arhivarea dosarelor, precum și (v) performanța financiară a achizițiilor (paragrafele nr.4.2.6, nr.4.2.7, nr.4.2.8, nr.4.2.9 și nr.4.2.10)

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDTELECOM"

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 9. să instituie un proces operational viabil cu privire la valorificarea rezultatelor auditului intern, care ar asigura interesele patrimoniale și financiare ale Companiei (paragraful nr.4.2.11)

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDTELECOM"

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 10. să elaboreze și să implementeze normele interne care ar reglementa plata premiilor din contul mijloacelor neutilizate din fondul anual de retribuire a muncii (paragraful nr.4.2.12)

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDTELECOM"

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 11. să elaboreze și să prezinte Consiliului societății pentru examinare și aprobare Strategia cu privire la valorificarea economic rațională a activelor neutilizate și Planul de acțiuni, cu înaintarea propunerilor privind vânzarea, casarea sau reutilarea acestora, inclusiv cu stabilirea termenelor și responsabililor de executare (paragrafele nr. 4.3.2; nr.4.3.3; nr.4.3.4; nr.4.3.5; nr.4.3.6 și nr.4.3.7)

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDTELECOM"

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 12. să efectueze inventarierile efective și conforme astfel încât să asigure controlul și autentificarea documentară a existenței activelor, înregistrarea și valorificarea rezultatelor inventarierii (paragrafele nr.4.3.3, nr. 4.3.4; nr.4.3.5; nr.4.3.6 și nr.4.3.7)

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDTELECOM"

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 13. să asigure înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile neînregistrate (paragraful nr.4.3.1)

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDTELECOM"

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 14. să instituie proceduri de control intern aferente verificării informațiilor cu privire la bunurile imobile proprietate publică transmise în folosință Companiei (paragraful nr.4.3.1)

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDTELECOM"

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 15. să asigure inspectarea, monitorizarea și menținerea pe principiul de cost-eficiență a stării tehnice funcționale a bunurilor imobile (paragraful nr. 4.3.5)

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDTELECOM"

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 16. să întreprindă proceduri de verificare, documentare și transmitere corespunzătoare a fondului locativ privatizat, precum și de contabilizare conformă a tranzacțiilor aferente locuințelor privatizate (paragraful nr. 4.3.7)

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "MOLDTELECOM"

Termen implementare: 07.03.2025

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY