Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.98 din 21 decembrie 2018 privind Raportul auditului conformității acordării pensiilor în Republica Moldova

Numar 49-58 din data de 2018-12-21 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 17

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20171,  precum și cu Standardele Internaționale de Audit, puse în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop verificarea conformității aplicării de către organul de asigurări sociale și instituțiile de forță a prevederilor legislației în domeniu.

1 Hotărârile Curții de Conturi nr.47 din 05.12.2016 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2017” (cu modificările și completările ulterioare) și nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (17)

2.1. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit;

2.2. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor elucidate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

2.2. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor elucidate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

2.2. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor elucidate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

2.2. pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu remedierea deficiențelor elucidate și elaborarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni care ar indica termenele de realizare și persoanele responsabile;

1. Să verifice pensiile pentru limită de vârstă, acordate începând cu 01.01.2017, în condițiile art.53 alin.(21) din Legea 156/1998, pentru eliminarea neconformităților de aplicare a coeficientului nivelului profesional și recalcularea cuantumului pensiilor pentru beneficiarii afectați, inclusiv constatați de audit, cu întreprinderea măsurilor ce se impun în vederea repunerii acestora în drepturi (pct.4.1);

2. Să opereze îmbunătățiri ale procedurilor de control intern prin descrierea situațiilor specifice la stabilirea pensiilor de limită de vârstă asiguraților care, începând cu 01.01.1999, nu au realizat un stagiu de cotizare sau stagiul de cotizare realizat după această dată este mai mic de 5 ani, cu consolidarea capacităților de aplicare conformă a coeficientului nivelului profesional (Knp) (pct.4.2);

3. Să elaboreze și să aprobe, în modul stabilit, reglementări privind modalitatea de probare/confirmare a „dorinței persoanei” privind substituirea, în calculul pensiei, a lunilor în care funcționarul public s-a aflat în incapacitate temporară de muncă (pct.4.5.);

4. Să asigure întreprinderea măsurilor în vederea corectitudinii stabilirii drepturilor beneficiarilor de pensii, pentru situațiile constatate de audit, în special a celor cu elemente ale indicilor de fraudă (pct.4.8.);

5. Să elaboreze și aprobe, de comun cu autoritățile de forță, procedurile privind conlucrarea între instituții, în vederea asigurării eliminării deficiențelor și problemelor care influențează și/sau afectează drepturile beneficiarilor de pensii (pct.4.8.);

6. Să asigure recalcularea cuantumului pensiei pentru 2 asigurați, pentru care au fost excluse neregulamentar din stagiul de cotizare perioadele de activitate confirmate (pct.4.10.).

7. Să dispună elaborarea și aprobarea proceselor de control intern ce ar asigura responsabilizarea angajaților și confirmarea documentară a informațiilor din actele privind vechimea în muncă și solda (câștigul), prezentate către organul de asigurări sociale, în baza cărora se acordă dreptul la pensie și se stabilește mărimea prestației (pct.4.8.).

7. Să dispună elaborarea și aprobarea proceselor de control intern ce ar asigura responsabilizarea angajaților și confirmarea documentară a informațiilor din actele privind vechimea în muncă și solda (câștigul), prezentate către organul de asigurări sociale, în baza cărora se acordă dreptul la pensie și se stabilește mărimea prestației (pct.4.8.).

7. Să dispună elaborarea și aprobarea proceselor de control intern ce ar asigura responsabilizarea angajaților și confirmarea documentară a informațiilor din actele privind vechimea în muncă și solda (câștigul), prezentate către organul de asigurări sociale, în baza cărora se acordă dreptul la pensie și se stabilește mărimea prestației (pct.4.8.).

8. Să asigure, de comun cu CNAS, elaborarea și aprobarea, în modul stabilit, a suportului metodologic de aplicare a coeficientului nivelului profesional (Knp) în formula de calcul al pensiei pentru limită de vârstă, în vederea corespunderii acestora tuturor criteriilor aplicabile, inclusiv: studiilor, gradului de intensitate a muncii, responsabilităților, factorilor de risc etc. (pct.4.2);

9. Să elaboreze, de comun cu CNAS și autoritățile de forță, și să aprobe, în modul stabilit, propuneri privind modificarea/completarea cadrului legislativ-normativ, în vederea descrierii clare și exhaustive a instrumentelor, mecanismelor, tehnicilor și procedurilor de calculare a vechimii în muncă și a soldei (câștigului) (pct.4.8. pct.4.9.);

10. Să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, propuneri de ajustare a cadrului normativ ce reglementează acordarea înlesnirilor la calcularea vechimii în muncă angajaților cu activități în cadrul izolatoarelor de detenție provizorie din inspectoratele de poliție, în vederea excluderii litigiilor în instanțele de judecată (pct.4.8.2.).

Cerinte (0)