Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 79 din 24 decembrie 2020 cu privire la aprobarea Raportului auditului conformității asupra alimentației copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar și școlar

Numar 13-20 din data de 2020-12-24 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 48

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201 și Standardelor Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit2, având drept scop evaluarea conformității alimentației copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar și școlar din subordinea unităților administrativ-teritoriale de nivelurile I și II, inclusiv din mun. Chișinău.

1 Hotărârea Curţii de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2020”.
2 ISSAI 100, ISSAI 400 şi ISSAI 4000, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declaraţiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandari (48)

2.4. pentru informare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit privind ajustarea cadrului normativ aferent alimentației copiilor din instituțiile de învățământ general

2.5. pentru informare, asigurarea monitorizării periodice a respectării de către instituțiile de învățământ și agenții economici ce prestează servicii de alimentație publică în instituțiile de învățământ a Ordinului ministrului Sănătății nr.638 din 12.08.2016 și implementarea recomandărilor din Raportul de audit

2.5. pentru informare, asigurarea monitorizării periodice a respectării de către instituțiile de învățământ și agenții economici ce prestează servicii de alimentație publică în instituțiile de învățământ a Ordinului ministrului Sănătății nr.638 din 12.08.2016 și implementarea recomandărilor din Raportul de audit

2.7. pentru informare, examinare în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

2.7. pentru informare, examinare în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

2.7. pentru informare, examinare în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

2.7. pentru informare, examinare în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

2.7. pentru informare, examinare în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

2.7. pentru informare, examinare în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

2.7. pentru informare, examinare în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

2.7. pentru informare, examinare în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

response:
Scris.CR_Strășeni nr.244 din 10.03.2021: Raportul Curtii de conturi va fi examinat la sedinta ordinara a Consiliului raional din luna mai.

RO_7931_235-21_CR_Straseni.pdf

2.7. pentru informare, examinare în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

2.7. pentru informare, examinare în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

response:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021: a fost examinata in cadrul Consiliului orasenesc Ialoveni si a fost aprobata Decizia nr. 01/13 din 26.02.2021 si planul de actiuni privind implementarea recomandarilor Hotararii Curtii de Conturi a Republicii Moldova nr. 79 din 24.12.2020.

RO_7957_289-21_Ialoveni.pdf

2.7. pentru informare, examinare în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

2.7. pentru informare, examinare în ședințele consiliilor locale a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în Raportul de audit referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate în Raportul de audit, inclusiv de către instituțiile din subordine

response:
Scris.Primăria Chișinău nr.02-109/206 din 26.04.2021: In cadrul şedinţei Consiliului Municipal Chişinău din 15.04.2021 au fost examinate rezultatele auditului, fiind emisă în acest sens decizia nr. 3/3 din 15.04.2021 (se anexează). Conform prevederilor Deciziei menţionate, subdiviziunile responsabile vor asigura elaborarea şi înaintarea, în decurs de 10 zile de la data adoptării deciziei, spre aprobare viceprimarului de ramură a Planului de acţiuni privind implementarea recomandărilor de audit cu stabilirea termenelor concrete şi a responsabililor de executare. Menţionăm faptul că, subdiviziunea de specialitate a iniţiat întreprinderea unui şir de măsuri menite să asigure implementarea recomandărilor de audit, specificate în continuarea prezentei informaţii. Scris. Con.Mun.Chisinau nr.01-18/2030 din 08.06.21: Prezentarea informaţiei privind măsurile întreprinse în vederea executării prevederilor HCC nr. 79/2020, implementarea recomandărilor de DGETS şi DETS din sectoare.

RO_8012_349-21_Chisinau.pdf
RO_8067_HCC_79 din 2020 CMC.pdf

1. să examineze oportunitatea ajustării prevederilor Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016, asigurând stabilirea cantității alimentelor zilnic necesare pentru alimentarea elevilor din clasele I-XII, similar normelor stabilite pentru alimentarea copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar (pct.4.2. și pct. 4.4.)

2. de comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, să asigure corelarea normativului financiar cu costurile pentru asigurarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil din instituțiile de învățământ (pct.4.1. și pct. 4.2.)

3. de comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, să asigure fundamentarea economică a cheltuielilor ce trebuie acoperite prin normativul financiar pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ, aprobat prin Ordinul comun al ministrului Educației, Culturii și Cercetării și al ministrului Finanțelor nr. 13/6 din 11.01.2019 (pct.4.2.)

4. să asigure fundamentarea economică și indicarea expresă a cheltuielilor aferente procesului de alimentare a copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ, care urmează a fi suportate din bugetul de stat, în cazul contractării serviciilor de alimentare de la agenții economici, cu examinarea ulterioară a necesității modificării modului de finanțare din buget a acestor cheltuieli (pct.4.4.)

5. să coreleze cadrul normativ aferent achiziției publice la specificul achiziției serviciilor de alimentare a copiilor finanțate din bugetul de stat conform normativului financiar aprobat și priorității asigurării alimentării copiilor/elevilor(pct.4.4.)

6. să revizuiască prevederile Codului fiscal în sensul aplicării corecte și uniforme a scutirilor și/sau calculelor TVA aferente prestării serviciilor de alimentație finanțate din buget, de către toți agenții economici indiferent de forma organizatorico-juridică a acestora (ÎS, ÎM, SRL, SA etc.) (pct.4.4.)

response:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/42176 din 08.04.2021: Propunerile de modificare a cadrului normativ cu referire la aplicarea corectă și uniformă a scutirilor și/sau calculelor TVA aferente prestării serviciilor de alimentație finanțate din buget, urmează a fi înaintate în cadrul politicii fiscale pentru anul 2022.

RO_8011_309-21_SFS.pdf

7. de comun cu Serviciul Fiscal de Stat, să asigure aplicarea de către agenții economici a echipamentelor de casă și control la încasările bănești în numerar aferente prestării serviciilor de alimentare a elevilor din instituțiile de învățământ general (pct.4.4.)

response:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/42176 din 08.04.2021: modificările la pct.16 din Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată, aprobat prin HG nr.141/2019, au fost incluse în proiectul HG cu privire la modificarea unor HG, care a fost remis spre avizare MEI și MJ. Totodată, în scopul identificării subiecților care aplică cota TVA neconform și care nu aplică echipamentele de casă și control la încasările bănești în numerar aferente prestării serviciilor de alimentare a elevilor din instituțiile de invățământ general, prin scrisoarea nr.26-10/1-02/30461 din 19.03.2021, SFS a solicitat MECC prezentarea informației disponibile cu privire la agenții economici care prestează servicii de alimentație a elevilor în instituțiile de învățământ.

RO_8011_309-21_SFS.pdf

8. de comun cu CR Strășeni, să asigure fundamentarea beneficiilor economice, operaționale și sociale ale proiectului de externalizare a serviciilor de alimentație a copiilor/elevilor din r-nul Strășeni, precum și a modului de eliminare a mai multor riscuri constatate la implementarea acestui proiect (pct.4.5.)

11. să asigure eficientizarea modului de prestare a serviciilor de alimentație a elevilor din instituțiile de învățământ, inclusiv de către ÎS/ÎM a căror fondator este CMC, cu instituirea unei evidențe conforme și separate a cheltuielilor înregistrate pentru diferite servicii prestate/produse vândute (pct.4.4.)

response:
Scris.Primăria Chișinău nr.02-109/206 din 26.04.2021:Prin scrisoarea DGETS nr. 01.18/218 din 26.01.2021 s-a adus la cunoştinţă Consiliului municipal Chişinău, Viceprimarului de ramură nota informativă care prevede paşii recomandaţi a fi întreprinşi pentru a eficientiza modul de prestare a serviciilor de alimentaţie a elevilor din instituţiile de învăţământ subordonate. Nota menţionată cuprinde media cheltuielilor de regie lunare şi de mentenanţă întru întreţinerea blocului alimentar din cadiul iioiiLuiiiior ue învaţâmânt subordonale Direcţiilor educaţie, tineret şi sport de sectoare.( Anexa nr.7) Totodată, menţionăm că, contorizarea blocului alimentar pentru serviciile de regie este asigurată parţial: 69 instituţii nu au contor de apă şi 29 instituţii nu au contor energie electrică. Subliniem faptul că, potrivit pct.4 din Decizia nr. 3/3 din 15.04.2021 urmează a 11 asigurată iniţierea procedurii de elaborare a studiului de fezabilitate privind oportunitatea revizuirii modului de organizare şi prestare a serviciilor de alimentaţie a copiilor în instituţiile preuniversitare din municipiul Chişinău. Scris. Con.Mun.Chisinau nr.01-18/2030 din 08.06.21: Prestarea serviciilor de alimentaţie a elevilor din instituţiile de învăţământ general, se efectuează de către ÎS/ÎM, care îşi desfaşoară activitatea în conformitate cu contractele Achiziţiilor Publice din municipiul Chişinău, cu respectarea Ordinului nr.8 din 11.01.2021 şi a Deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 25/4 din 29.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pentru anul 2021”. Alimentaţia copiilor/ elevilor se efectuiază în conformitate cu „Normele financiare stabilite pentru alimentaţia per/ elev pe zi. In perioada activităţii instituţiilor de învăţământ general din mun. Chişinău de la distanţă, alimentaţia elevilor a fost organizată la pachet in baza ordinelor DGETS nr.187 din 01.03.2021, nr. 212 din 15.03.2021 şi nr. 224 din 22.03.2021. Meniul - model pentm alimentaţia elevilor este învăţământ subordonate. Nota menţionată cuprinde media cheltuielilor de regie lunare şi de mentenanţă întru întreţinerea blocului alimentar din cadrul instituţiilor de învăţământ subordonate Direcţiilor educaţie, tineret şi sport de sectoare.ţ Anexa 7) Totodată, contorizarea blocului alimentar pentru serviciile de regie este asigurată parţial: 69 instituţii nu au contor de apă şi 29 instituţii nu au contor energie electrică.

RO_8012_349-21_Chisinau.pdf
RO_8067_HCC_79 din 2020 CMC.pdf

9. să asigure respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.)

9. să asigure respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.)

9. să asigure respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.)

9. să asigure respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.)

9. să asigure respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.)

response:
Scris.Primăria Chișinău nr.02-109/206 din 26.04.2021; Scris. Con.Mun.Chisinau nr.01-18/2030 din 08.06.21: în scopul organizării unui proces de alimentaţie calitativă în cadrul instituţiilor de educaţie timpurie, instituţiile de învăţământ general, DGETS a emis Ordinul nr. 8 din 11.01.2021 ’’cu privire la organizarea alimentaţiei gratuite în instituţiile de învăţământ preşcolar, primar şi secundar. (Anexa nr. 1) Pentru asigurarea cantităţii zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituţiile de învăţământ, respectarea ordinului ministrului sănătăţii nr. 638 din 12.08.2016, precum şi a normativului financiar alocat din Bugetul de Stat şi cel local pentru finanţarea alimentaţiei, a fost emis ordinul DGETS nr. 525 din 15.01.2021"Cu privire la constituirea grupului de lucru, privind elaborarea meniului-model unic pcntru tuate instituţiile de educaţie timpurie din municipiul Chişinău. (Anexa nr. 2) Meniul-model pentru sezonul iarnă-primăvară a fost aprobat de către şeful adjunct al DGETS la 26.01.2021 şi coordonat cu şeful CSP la 29.01.2021. Meniul-model unic (sezon iarnă-primăvară) pentru toate instituţiile de educaţie timpurie din municipiul Chişinău a fost perfectat reieşind din regimul de activitate de 9-10,5 ore. In conformitate cu planul de activitate şi ordinul nr. 204 din 10.03.2021 al DGETS ”Cu privire la organizarea controlului special în instituţiile de educaţie timpurie”, în comun cu reprezentanţii ANSA au fost verificate 60 instituţii de educaţie timpurie. Raportul cu rezultatele controlului, concluzii şi recomandări a fost expediat Direcţiilor de învăţământ din sectoare, pentru a întreprinde măsurile de lichidare a lacunelor, inclusiv: înscrierea agentului economic în lista de interdicţie, organizarea procedurii de achiziţii publice. încheierea contractelor pentru achiziţionarea produselor alimentare în conformitate cu meniul-model de 10 zile, respectarea actelor normative la organizarea alimentaţiei copiilor în instituţiile subordonate.(Anexa nr. 3) DETS din sectoare permanent monitorizează procesul de organizare a alimentaţiei, în temeiul Ordinului nr. 221 din 09.03.2021. Ref: la punerea în aplicare a deciziei Consiliului de administraţie al DGETS nr. 1/2 din 26.02.2021(Anexa nr. 4). La executarea normelor financiare şi naturale s-a ţinut cont de prevederile Deciziei CMC nr. 25/4 din 29.12.2020 şi Ordinului DGETS nr. 8 din 11.01.2021. Planul pentru alimentaţia copiilor şi elevilor a fost aprobat reieşind din frecvenţa 12-24 ore în mărime de 31,65 lei. Instituţiile activează cu graticul de prezenţa 9-10,5 ore (sunt extrase din programul de activitate alimentaţia la chindii). Respectarca normelor naturale se monitorizează în fiecare IET de către asistenta medicală şi datele se transmit la Centrul de sănătate publică.

RO_8012_349-21_Chisinau.pdf
RO_8067_HCC_79 din 2020 CMC.pdf

9. să asigure respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.)

response:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021: Actualmente se asigura respectarea cantitatii zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil din institutiile prescolare.

RO_7957_289-21_Ialoveni.pdf

9. să asigure respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.)

9. să asigure respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.)

9. să asigure respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.)

9. să asigure respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.)

9. să asigure respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.)

9. să asigure respectarea cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016 , precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.1. și pct.4.2.)

response:
Scris.CR_Strășeni nr.244 din 10.03.2021: Conform Hotărârii Guvernului nr. 1260/2018 urma ca, Ministerial Educației, Culturii si Cercetării sa analizeze beneficiile obținute in urma propunerii privind implementarea noului model de organizare a alimentației copiilor si elevilor in instituțiile de învățământ general prin achiziția de servicii sociale de alimentație si sa vina cu propuneri de implementare la nivel de republica. La baza contractării serviciilor de alimentație au servit mijloacele financiare planificate in buget pentru alimentație la activitatea 00448 (cheltuieli directe si indirecte). Faptul ca mijloacele financiare planificate pe anii 2019-2020 au fost suficiente se datorează frecventei joase a copiilor. In cazul când frecventa va creste, persista riscul ca mijloacele preconizate ar putea fi insuficiente, din cauza achitării taxei pe valoare adăugată prestatorului de servicii, care n-a fost prevăzută in planurile de finanțare ale instituțiilor de învățământ. In prezent, nu se poate fundamenta beneficiile economice pentru prestarea serviciilor de alimentație din cauza ca serviciile comunale in instituțiile preșcolare nu sunt contorizate, deoarece autoritățile publice locale de primul nivel nu dispun de mijloace financiare, iar prestatorul de servicii refuza. Conform calculelor estimative a Consiliului raional, suma anuala pentru achitarea serviciilor de alimentație conform normelor stabilite de legislate in vigoare constituie 29663,5 mii lei, mijloace planificate in buget, fără taxa pe valoare adăugată, însă in contract au fost prevăzute mijloace financiare in suma de 36188,1 mii lei, inclusiv cu taxa pe valoare adăugată. In contextul celor menționate si reieșind din prevederile legislației in vigoare, prestatorul fiind plătitor de taxa pe valoare adăugată, suntem impuși sa ne onoram obligațiunea prevăzută in contract, anual fiind necesare suplimentar 6500,0 mii lei. Pana la implementarea proiectului taxa pe valoare adăugată era inclusa in costul normei de alimentație. La fel, mijloacele financiare nevalorificate de la alimentația copiilor in instituțiile preșcolare erau utilizate de autoritățile publice locale de primul nivel in alte scopuri in aceiași instituție pe când după implementarea proiectului urmează a fi modificata Legea bugetului de stat pentru direcționare de la nivelul II la nivelul I. Nu toate autoritățile publice locale si-au dat acordul privind transmiterea in comodat a bunurilor si acestea sunt nevoite sa achite serviciile comunale din mijloacele proprii. Analizând cheltuielile de alimentație a copiilor si elevilor pentru anul 2018, s-a constatat ca au constituit 22499,5 mii lei, iar in anul 2019 pe perioada implementării proiectului-pilot s-au majorat cu 7010,2 mii lei si au constituit 29509,7 mii lei. Majorarea cheltuielilor este explicate de agentul economic prin creșterea salariului bucătarilor in baza noii legi de salarizare, însă acești angajați primesc in continuare salarii foarte mici pentru volumul de munca executat. Salariul mediu al unui bucătar este in jur de 3000 lei. Meniurile-model aprobate de ”PONTEM X” SRL diferă substanțial de meniurile aprobate si utilizate pana la implementarea proiectului pilot, atât din punct de vedere al micșorării cantității cat si al diversității. In urma unor verificări s-a constatat încălcări prin nerespectarea meniurilor, carnea de vita nu este livrata, fiind înlocuită cu piept de pui. Dintre legumele proaspete la masa sunt servite doar varza, morcov sau sfecla, iar din fructe doar mere. La compartimentul chifle sau biscuiți de cele mai multe ori se servesc doar covrigi uscați, iar untul, care de multe ori nu corespunde procentul de grăsimi -72 % (conform normelor minim 82%), este prezent doar in terci si nu depășește cantitatea de 0,005 kg per copil. Investițiile realizate de către agentul economic, prestator de servicii, in instituțiile de educație timpurie, primare, gimnaziale si liceale cu excepția a doua licee, practic lipsesc. In 2020 in majoritatea cantinelor nu au fost efectuate reparații curente, astfel starea igienica a încăperilor nu corespunde normelor sanitare. In multe bucătării lipsesc ustensile si echipamente elementare cum ar fi răzători, mașini electrice de tocat carne, cuptoare s.a. unele bucătărese fiind nevoite sa aducă aceste lucruri de acasă. Agentul economic nu-si onorează obligațiunile contractuale ce prevăd investițiile in dotări si reparații. Permanent sunt restante la plata chiriei si a serviciilor comunale. Datoria pentru chirie pe anul 2020 constituie 753200 lei. Astfel, putem conchide ca implementarea proiectului pilot, conform Hotărârii Guvernului nr. 1260/2018, prezinta carente grave datorita faptului ca nu a fost bine pregătit si lipsește implicarea din partea guvernului. Majoritatea problemelor apărute in procesul aplicării noului model nu țin de competentele consiliului raional.

RO_7931_235-21_CR_Straseni.pdf

10. să asigure aplicarea conformă a procedurilor de achiziție publică a alimentelor în scopul eliminării procurării unor produse alimentare la prețuri majorate (pct.4.3.)

10. să asigure aplicarea conformă a procedurilor de achiziție publică a alimentelor în scopul eliminării procurării unor produse alimentare la prețuri majorate (pct.4.3.)

10. să asigure aplicarea conformă a procedurilor de achiziție publică a alimentelor în scopul eliminării procurării unor produse alimentare la prețuri majorate (pct.4.3.)

10. să asigure aplicarea conformă a procedurilor de achiziție publică a alimentelor în scopul eliminării procurării unor produse alimentare la prețuri majorate (pct.4.3.)

10. să asigure aplicarea conformă a procedurilor de achiziție publică a alimentelor în scopul eliminării procurării unor produse alimentare la prețuri majorate (pct.4.3.)

response:
Scris.Primăria Chișinău nr.02-109/206 din 26.04.2021; Scris. Con.Mun.Chisinau nr.01-18/2030 din 08.06.21: 1.DGETS a emis ordinul nr. 965 din 26.10.2020 ”Cu privire la constituirea grupului de lucru privind achiziţionarea produselor alimentare necesare instituţiilor de educaţie timpurie din municipiul Chişinău”. în temeiul acordului de asociere nr. 1 din 16.10.2020, în conformitate cu prevederile normative în domeniul achiziţiilor publice a fost constituit grupul de lucru pentru deslaşurarea procedurilor de achiziţii publice a produselor alimentare pentru copii din instituţiile de educaţie timpurie din municipiul ChişinăuţAnexa nr. 5). 2. Evaluarea procedurii de achiziţii publice este efectuată de către grupul de lucru din care fac parte reprezentanţii direcţiilor din sectoare şi DGETS mun. Chişinău. 3. Procesul de achiziţie a produselor alimentare se desfaşoară prin intermediul platformei M-tender/achiziţii.md. 4. Regulamentul cu privire la modalitatea de executare şi monitorizare a contractelor de achiziţii a produselor alimentare şi a procesului de alimentaţie a copiilor din instituţiile de educaţie timpurie din mun. Chişinău a fost aprobat la Consiliul de administraţie. (Decizia nr. 1/2 din 26.02.2021, DGETS a emis ordinul nr. 221 din 19.03.2021) (Anexa nr. 6)

RO_8012_349-21_Chisinau.pdf
RO_8067_HCC_79 din 2020 CMC.pdf

10. să asigure aplicarea conformă a procedurilor de achiziție publică a alimentelor în scopul eliminării procurării unor produse alimentare la prețuri majorate (pct.4.3.)

10. să asigure aplicarea conformă a procedurilor de achiziție publică a alimentelor în scopul eliminării procurării unor produse alimentare la prețuri majorate (pct.4.3.)

10. să asigure aplicarea conformă a procedurilor de achiziție publică a alimentelor în scopul eliminării procurării unor produse alimentare la prețuri majorate (pct.4.3.)

10. să asigure aplicarea conformă a procedurilor de achiziție publică a alimentelor în scopul eliminării procurării unor produse alimentare la prețuri majorate (pct.4.3.)

10. să asigure aplicarea conformă a procedurilor de achiziție publică a alimentelor în scopul eliminării procurării unor produse alimentare la prețuri majorate (pct.4.3.)

10. să asigure aplicarea conformă a procedurilor de achiziție publică a alimentelor în scopul eliminării procurării unor produse alimentare la prețuri majorate (pct.4.3.)

10. să asigure aplicarea conformă a procedurilor de achiziție publică a alimentelor în scopul eliminării procurării unor produse alimentare la prețuri majorate (pct.4.3.)

response:
Scris.CR_Strășeni nr.244 din 10.03.2021: Conform Hotărârii Guvernului nr. 1260/2018 urma ca, Ministerial Educației, Culturii si Cercetării sa analizeze beneficiile obținute in urma propunerii privind implementarea noului model de organizare a alimentației copiilor si elevilor in instituțiile de învățământ general prin achiziția de servicii sociale de alimentație si sa vina cu propuneri de implementare la nivel de republica. La baza contractării serviciilor de alimentație au servit mijloacele financiare planificate in buget pentru alimentație la activitatea 00448 (cheltuieli directe si indirecte). Faptul ca mijloacele financiare planificate pe anii 2019-2020 au fost suficiente se datorează frecventei joase a copiilor. In cazul când frecventa va creste, persista riscul ca mijloacele preconizate ar putea fi insuficiente, din cauza achitării taxei pe valoare adăugată prestatorului de servicii, care n-a fost prevăzută in planurile de finanțare ale instituțiilor de învățământ. In prezent, nu se poate fundamenta beneficiile economice pentru prestarea serviciilor de alimentație din cauza ca serviciile comunale in instituțiile preșcolare nu sunt contorizate, deoarece autoritățile publice locale de primul nivel nu dispun de mijloace financiare, iar prestatorul de servicii refuza. Conform calculelor estimative a Consiliului raional, suma anuala pentru achitarea serviciilor de alimentație conform normelor stabilite de legislate in vigoare constituie 29663,5 mii lei, mijloace planificate in buget, fără taxa pe valoare adăugată, însă in contract au fost prevăzute mijloace financiare in suma de 36188,1 mii lei, inclusiv cu taxa pe valoare adăugată. In contextul celor menționate si reieșind din prevederile legislației in vigoare, prestatorul fiind plătitor de taxa pe valoare adăugată, suntem impuși sa ne onoram obligațiunea prevăzută in contract, anual fiind necesare suplimentar 6500,0 mii lei. Pana la implementarea proiectului taxa pe valoare adăugată era inclusa in costul normei de alimentație. La fel, mijloacele financiare nevalorificate de la alimentația copiilor in instituțiile preșcolare erau utilizate de autoritățile publice locale de primul nivel in alte scopuri in aceiași instituție pe când după implementarea proiectului urmează a fi modificata Legea bugetului de stat pentru direcționare de la nivelul II la nivelul I. Nu toate autoritățile publice locale si-au dat acordul privind transmiterea in comodat a bunurilor si acestea sunt nevoite sa achite serviciile comunale din mijloacele proprii. Analizând cheltuielile de alimentație a copiilor si elevilor pentru anul 2018, s-a constatat ca au constituit 22499,5 mii lei, iar in anul 2019 pe perioada implementării proiectului-pilot s-au majorat cu 7010,2 mii lei si au constituit 29509,7 mii lei. Majorarea cheltuielilor este explicate de agentul economic prin creșterea salariului bucătarilor in baza noii legi de salarizare, însă acești angajați primesc in continuare salarii foarte mici pentru volumul de munca executat. Salariul mediu al unui bucătar este in jur de 3000 lei. Meniurile-model aprobate de ”PONTEM X” SRL diferă substanțial de meniurile aprobate si utilizate pana la implementarea proiectului pilot, atât din punct de vedere al micșorării cantității cat si al diversității. In urma unor verificări s-a constatat încălcări prin nerespectarea meniurilor, carnea de vita nu este livrata, fiind înlocuită cu piept de pui. Dintre legumele proaspete la masa sunt servite doar varza, morcov sau sfecla, iar din fructe doar mere. La compartimentul chifle sau biscuiți de cele mai multe ori se servesc doar covrigi uscați, iar untul, care de multe ori nu corespunde procentul de grăsimi -72 % (conform normelor minim 82%), este prezent doar in terci si nu depășește cantitatea de 0,005 kg per copil. Investițiile realizate de către agentul economic, prestator de servicii, in instituțiile de educație timpurie, primare, gimnaziale si liceale cu excepția a doua licee, practic lipsesc. In 2020 in majoritatea cantinelor nu au fost efectuate reparații curente, astfel starea igienica a încăperilor nu corespunde normelor sanitare. In multe bucătării lipsesc ustensile si echipamente elementare cum ar fi răzători, mașini electrice de tocat carne, cuptoare s.a. unele bucătărese fiind nevoite sa aducă aceste lucruri de acasă. Agentul economic nu-si onorează obligațiunile contractuale ce prevăd investițiile in dotări si reparații. Permanent sunt restante la plata chiriei si a serviciilor comunale. Datoria pentru chirie pe anul 2020 constituie 753200 lei. Astfel, putem conchide ca implementarea proiectului pilot, conform Hotărârii Guvernului nr. 1260/2018, prezinta carente grave datorita faptului ca nu a fost bine pregătit si lipsește implicarea din partea guvernului. Majoritatea problemelor apărute in procesul aplicării noului model nu țin de competentele consiliului raional.

RO_7931_235-21_CR_Straseni.pdf

Cerinte (0)