Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Hotarîrea nr. 50 din 23 noiembrie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale or.Fălești încheiate la 31.12.2019 și Raportul auditului asupra conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială or. Fălești

Numar 360-371 din data de 2020-11-23 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 14

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201 și cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI puse în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale unității administrativ-teritoriale or. Fălești încheiate la 31 decembrie 2019 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, prin emiterea unei opinii, precum și evaluarea conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către entitatea auditată, în raport cu criteriile regulamentare de ordin legal.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandari (14)

2.5.1. necesitatea elaborării unor proceduri bine determinate care ar asigura schimbul de informații cu autoritățile publice locale referitor la calculele, achitările, avansurile și restanțele existente aferente impozitelor și taxelor încasate în bugetul local, dar administrate de Serviciu Fiscal de Stat

4. Să instituie proceduri de control intern menite să asigure planificarea, realizarea procedurilor de achiziție și adjudecarea contractelor în baza principiului legal de aplicare a valorii estimate cumulative a tuturor obiectelor/loturilor din componența bunurilor, serviciilor și lucrărilor de același tip/gen (pct.4.7.)

5. Să întreprindă acțiuni în procedură civilă privind recunoașterea dreptului de proprietate legală asupra bunurilor imobile fără stăpân înregistrate în evidența contabilă (pct.4.9.)

2.5.2. asigurarea încasării depline a impozitelor și taxelor locale (în special, a taxei de piață aferentă bugetului or. Fălești)

response:
Scris.SFS nr.26-07/2-13/25293 din 10.03.2021: menționăm ca prin Hotărârea Guvernului nr. 827 din 18 noiembrie 2020 cu privire la evaluarea si reevaluarea bunurilor imobile in scopul impozitării, au fost aprobate: Regulamentul privind evaluarea bunurilor imobile in scopul impozitării si Regulamentul privind reevaluarea bunurilor imobile in scopul impozitării. Astfel, conform pet.5 din Regulamentul privind evaluarea bunurilor imobile in scopul impozitării, lucrările de evaluare sunt executate de organele cadastrale in baza contractelor încheiate anual de către Agenția Servicii Publice cu Agenția Relații Funciare si Cadastru sau cu autoritățile publice locale. Ulterior, conform pct.42 din Regulamentul menționat, Agenția Servicii Publice prezinta nu mai rar decât о data pe luna, pana la data de 5 a lunii următoare de gestiune, Serviciului Fiscal de Stat informația cu privire la bunurile imobile evaluate si titularii de drepturi asupra acestora. Drept urmare, Serviciul Fiscal de Stat nu reprezintă organul abilitat de evaluarea bunurilor imobile. Scris. SFS din 09 iunie 2021 nr.26-07/2-13/67808: menţionăm că, a fost efectuată vizita fiscală la Uniunea Cooperativelor de Consum din or. Făleşti în scopul conformării contribuabilului la respectarea prevederilor legislaţiei fiscale, a fost remisă scrisoarea de conformare Uniunii Cooperativelor de Consum din or. Făleşti. Ţinând cont de faptul că contribuabilul a refuzat conformarea benevolă, Uniunea Cooperativelor de Consum din or. Făleşti a fost inclusă în planul de control pentru luna iulie 2021, în vederea efectuării controlului fiscal prin metoda de verificare tematică privind corectitudinea declarării şi achitării taxelor locale pentru perioada 2017- trimestrul I 2021.

RO_7919_222-21_SFS.pdf
RO_8064_HCC_50..52..59 SFS.pdf

2.6.1. examinarea în şedinţa Consiliului orăşenesc Fălești a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Rapoartele de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate

2.6.2. implementarea recomandărilor auditului, indicate în Anexa la Scrisoarea către conducerea or. Fălești și în Raportul auditului asupra conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială or. Fălești

2.6.3. inventarierea şi contabilizarea conformă a patrimoniului public local (terenurilor, apartamentelor și încăperilor izolate neprivazitate şi a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare)

2.6.4. clasificarea, bugetarea şi raportarea corectă a cheltuielilor de reparaţie capitală

2.6.5. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea proceselor operaţionale de bază şi descrierea acestora

2.6.6. instituirea unor proceduri de control intern menite să asigure realizarea conformă a procesului de planificare și de executare a veniturilor și cheltuielilor bugetare

2.6.7. instituirea unor proceduri de control intern menite să asigure planificarea, realizarea procedurilor de achiziție și adjudecarea contractelor în baza principiului legal de aplicare a valorii estimate cumulative a tuturor obiectelor/loturilor din componența bunurilor, serviciilor și lucrărilor

1. Să instituie proceduri de control intern managerial menite să asigure realizarea conformă a următoarelor procese operaționale: planificarea veniturilor și cheltuielilor bugetare, documentarea și argumentarea estimărilor pentru baza impozabilă și cheltuielile bugetare, conlucrarea eficientă în acest sens între serviciile interne ale primăriei (pct. 4.1.); stabilirea și acordarea drepturilor salariale (pct. 4.3.); respectarea limitelor minime ale normelor financiare de cheltuieli pentru alimentația copiilor (pct. 4.4.); argumentarea competențelor autorității locale la efectuarea unor plăți cu titlu de sprijin sau suport financiar persoanelor fizice (pct. 4.5.); justificarea și probarea corectă a stării social-vulnerabile la acordarea ajutoarelor materiale persoanelor fizice din fondul de rezervă (pct. 4.6.)

2. Să revizuiască raporturile de arendă a terenurilor agricole din fondul de rezervă cu asociațiile obștești (pct. 4.8.)

3. Să asigure examinarea, argumentarea și documentarea criteriilor organizatorice și funcționale de activitate ale caselor de cultură și bibliotecii și structurii statelor de personal, reieșind din profilul și conținutul real al activităților pe care le realizează specialiștii angajați (pct. 4.3.)

Cerinte (0)