Actualizat: Vineri, 21 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Iregularități identificate în cadrul auditului la UAT raionul Nisporeni (bugetul de nivelul II)

 • 13.12.2021
 • 3804

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), la data de 13 decembrie curent, a examinat Raportul auditului rapoartelor financiare, încheiate la 31 decembrie 2020 și Raportul auditului conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anul 2020 la ale unității  administrativ teritoriale (UAT) r-nul Nisporeni (bugetul de nivelul II).

Unitatea administrativ-teritorială supusă auditului este persoană juridică de drept public și dispune, în condițiile legii, de un patrimoniu distinct de cel al statului și al altor unități administrativ-teritoriale. Din bugetul raional sunt finanțate 38 de instituții, din care 33 de instituții de învățământ. De asemenea, Consiliul raional Nisporeni este fondatorul la 4 entități.

Potrivit datelor bilanțului contabil a entității, la data finele anului 2020, valoarea totală a activelor a constituit 276, 9 mil. lei, fiind în creștere cu 2,3 mil. lei, comparativ cu începutul aceluiași an. Pentru anul 2020, bugetul raional la partea de venituri a fost executat în sumă de 177, 4 mil. lei, constituind 98,4% din volumul alocațiilor precizate, și la partea de cheltuieli – în sumă de 176, 8 mil. lei, sau 95,3%.

Scopul auditului financiar a constat în oferirea unei asigurări rezonabile, că rapoartele financiare ale bugetului raional nu sunt afectate de denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii. Potrivit constatărilor de audit, rapoartele financiare ale UAT r-nul Nisporeni (bugetul de nivelul II), încheiate la 31 decembrie 2020, nu prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiară, fiind emisă opinie contrară.

Opinia a fost determinată de următoarele efecte:

 • valoarea contului „Clădiri” a fost supraevaluată cu suma totală de 12 mil. lei, ca urmare a contabilizării greșite a blocului locativ construit, proprietate a partenerului privat, în sumă de 12, 64 mil. lei, a terenului aferent acestuia în sumă de 2,5 mil. lei, precum și a valorii unei clădiri primite în comodat și lucrărilor de reparație capitală a acesteia, în sumă totală de 1,17 mil. lei;
 • valoarea contului „Clădiri” a fost diminuat cu valoarea lucrărilor de construcție a 5 obiecte noi, transmise neregulamentar la balanța UAT de nivelul I de 1,65 mil. lei,  valoarea unei clădiri transmise în folosință în anul 2018 către o instituție publică, de 1,6 mil. lei și valoarea raportată neconform la contul „Construcții speciale” de 1,06 mil. lei;
 • valoarea contului „Instalații de transmisie” a fost subevaluată cu suma de 7,39 mil.lei, ca urmare a neraportării valorii de 4,7 mil. lei aferentă gazoductului de presiune înaltă Șendreni-Bolțun, precum și 2,69 mil. lei raportate neconform la contul „Investiții capitale în active în curs de execuție”;
 • valoarea contului „Terenuri” a fost subevaluată cu 13,77 mil. lei din cauza nerecunoașterii terenurilor cu suprafața totală de 6,19 ha proprietate publică  și a unui teren cu valoarea de 5,97 mil. lei transmis în gestiune către o instituție publică fondată, exclus neregulamentar din evidența contabilă;
 • valoarea contului  „Alte creanțe ale instituțiilor bugetare” a fost diminuată cu suma totală de 26,36 mil. lei, din cauza înregistrării la cheltuieli a mijloacelor financiare transferate în calitate de contribuție financiară pentru implementarea unui proiect în sumă de 6, 96 mil. lei în anul 2020  și în anii 2018-2019 în sumă totală de 19, 4  mil. lei;
 • valoarea contului „Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării” a fost diminuată cu suma de 1,74 mil. lei, fiind înregistrate la cheltuieli mijloacele financiare transferate instituțiilor medico-sanitare publice pentru procurarea echipamentului de protecție, a utilajului medical și altor materiale necesare în protecția personalului implicat în tratarea pacienților cu infecția virusului „COVID-19”.

În contextul auditului conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la UAT r-nul Nisporeni (bugetul de nivelul II) în anul 2020, Curtea de Conturi a stabilit unele abateri și iregularități, printre cele mai semnificative fiind:

 • fundamentarea insuficientă a propunerilor de buget privind unele venituri estimate a dus la subevaluări și supraevaluări  în mărime de 408,3 mii lei și respectiv de 875,8 mii lei;
 • neasigurarea monitorizării și administrării conforme a procesului de dare în locațiune a spațiilor domeniului public, a cauzat neîncasarea veniturilor calculate de 33 mii lei;
 • neaplicarea măsurilor prevăzute de cadrul normativ privind ajustarea taxei pentru instruirea în școala de muzică, a lipsit bugetul raional de venituri în sumă totală de 207,7 mii lei;
 • veniturile din plata pentru alimentația elevilor claselor a V-XII au fost aprobate neregulamentar, de consiliile de administrație a pedagogilor și a părinților, deși urmau a fi aprobate de Consiliul raional.
 • lucrări de reparații capitale  în sumă de 805,7 mii lei au fost executate în lipsa proiectelor expertizate;
 • neasigurarea fundamentării investiției de 91,8 mil. lei la obiectul „Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și sport din or. Nisporeni”, care să ofere informații privind rezultatele scontate ca urmare a implementării proiectului;
 • angajamente contractuale pentru lucrări capitale în lipsa surselor financiare aprobate, de circa 11 mil. lei;
 • utilizarea  necorespunzătoare a mijloacelor financiare destinate infrastructurii drumurilor de circa 1,6 mil. lei;
 • neasigurarea precizării  alocațiilor anuale în contractul de lucrări în valoare de 16,46 mil. lei, cu termen de realizare mai mare de un an;
 • neconformarea la cadrul de proceduri regulamentare și de transparență în procesul achizițiilor publice a condiționat iregularități legate de: neelaborarea și neactualizarea planurilor de achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii; divizarea valorii estimate a lucrărilor de reparație pe contracte de achiziție separată, lipsa evidenței și supravegherii achizițiilor de valoare mică, etc; 
 • lucrări de reparații capitale în valoare de circa 14,4 mil. lei netransmise regulamentar autorităților aferente;
 • neasigurarea înregistrării în Registrul bunurilor imobile a drepturilor patrimoniale asupra a 5 construcții în valoare de circa 4,87 mil. lei și suprafața terenurilor de 0,24 ha aferente construcțiilor precum și a terenurilor aferente drumurilor de 63,2 km.

În contextul deficiențelor identificate, pe parcursul misiunii de audit entitatea auditată a întreprins unele acțiuni de remediere a neregulilor constatate: înregistrarea în evidența contabilă a valorii clădirii excluse neregulamentar în sumă de 1,6 mil. lei și valoarea terenului de 5,96 mil. lei, etc. Curtea de Conturi a înaintat recomandări entității auditate, care urmează a fi implementate în termenii stabiliți.

 

Fișiere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY