Actualizat: Marți, 21 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a examinat Raportul asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2007

  • 13.06.2008
  • 1407

   La data de 13 iunie 2008 a avut loc şedinţa în plen a Curţii de Conturi care a examinat Raportul asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2007.
Raportul este elaborat în baza rezultatetlor controalelor efectuate întru executarea prevederilor art. 133 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 21 alin. (1) din legea sa organică, asupra modului
de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare publice. Raportul este o analiză sintetică a rezultatelor controalelor asupra modului de gestionare a mijloacelor financiare publice în anul gestionar 2007, exercitate în perioada 2007 (semestrul II) – 2008 (semestrul I) în conformitate cu Programele activităţii de control/audit pe anii 2007 şi 2008, aprobate în cadrul şedinţelor Curţii de Conturi. Raportul, de asemenea, conţine şi unele generalizări privind controalele efectuate pe perioadele precedente exerciţiului bugetar 2007, neincluse în raportul pentru exerciţiul bugetar 2006.
Controalele desfăşurate au avut ca obiectiv de bază constatarea legalităţii şi a regularităţii efectuării
cheltuielilor din mijloacele bugetare puse la dispoziţia executorilor de bugete, inclusiv analiza
şi evaluarea eficienţei utilizării banilor publici şi a funcţionalităţii sistemelor de control intern.
Raportul include şi rezultatele a 10 misiuni de audit, scopul cărora a fost oferirea unei asigurări
rezonabile că rapoartele financiare întocmite oferă o imagine veridică, autentică şi completă sub toate
aspectele semnificative, iar operaţiunile economice au fost efectuate în conformitate cu cadrul legal
şi regulamentar. Misiunile de audit au fost efectuate în cadrul realizării obiectivelor Planului de
Dezvoltare Strategică a Curţii de Conturi (PDS) privind asigurarea profesionalismului şi dezvoltarea
capacităţilor aparatului de control al Curţii de Conturi de a exercita audite.
Raportul conţine următoarele Capitole:
Rezumat – este o sinteză a principalelor constatări şi concluzii asupra modului de gestionare a mijloacelor
financiare publice de către entităţile controlate.
Capitolul I – reflectă unele realizări în procesul de implementare a reformei în domeniul managementului
f inanciar public în Republica Moldova, aceasta avînd drept scop promovarea unui management financiar public eficient şi transparent conform standardelor internaţionale.
Capitolul II – se referă la modul de formare şi de întrebuinţarea resurselor f inanciare publice, a bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat, a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi a unor bugete ale unităţilor administrativ teritoriale. În compartimente separate se reflectă
modul de utilizare a mijloacelor financiare publice de către autorităţile publice pentru implementarea
unor funcţii de bază ale statului (activitatea externă, justiţia, învăţămоntul, ocrotirea sănătăţii, asigurarea
şi asistenţa socială, agricultura ş.a.), modul de gestionare a datoriei publice, precum şi modul
de folosire a mijloacelor alocate din bugetul public naţional pentru investiţii capitale.
Capitolul III – include constatări şi concluzii asupra modului de gestionare a patrimoniului public de
către autorităţile publice, întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuini cu capital majoritar de stat.
În compartimente separate se reflectă principalele concluzii şi constatări pe marginea controalelor
asupra activităţii postprivatizare şi asupra reglementării de stat a regimului proprietăţii funciare.
Capitolul IV – informează asupra modului în care Curtea de Conturi a realizat alte competenţe atribuite
prin legea sa organică şi alte acte normative şi conţine 2 compartimente, care includ Avizul
Curţii de Conturi la Raportul Comisiei Electorale Centrale şi avizele asupra proiectelor legilor bugetare
anuale şi altor proiecte de acte normative.
Capitolul V - este structurat în doua subcapitole, acestea prezentînd o analiză generală a activităţii
de control şi de monitorizare a executării cerinţelor şi recomandărilor Curţii de Conturi în anul 2007,
precum şi acţiunile întreprinse de către entităţi în vederea lichidării încălcărilor şi abaterilor constatate
în Raportul asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar
2006.
Curtea de Conturi, urmînd bunele practici ale instituţiilor supreme de audit, îşi evaluează periodic
propriile activităţi. Prezentul Raport, în Anexă, include şi Raportul asupra activităţii Curţii de
Conturi în anul 2007, prin intermediul căruia Curtea de Conturi informează Parlamentul şi factorii
interesaţi asupra principalelor realizări şi privind modul în care şi-a gestionat resursele proprii (financiare,
umane etc.); Raportul mai include o secţiune despre progresele înregistrate în anul 2007 în procesul de realizare a obiectivelor de dezvoltare strategică, care poate fi examinată ca un raport privind executarea Hotărîrilor Parlamentului Republicii Moldova, adoptate urmare examinării Rapoartelor Curţii de Conturi asupra modului de gestionare a mijloacelor financiare publice din exerciţiile bugetare 2005 şi 2006.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY